Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška si nárokuje prínos a prioritu z predbežných prihlášok Spojených štátov č. 60/810 714, podanej 2. júna 2006 a 60/860 509, podanej 21. novembra 2006.0002 Oblastou techniky je molekulárna biológia, imunológia a Onkológia. Konkrétnejšie sú oblasťou vynálezu väzbové proteíny na báze protilátok, ktoré viažu humánny hepatocytový rastový faktor (HGF).0003 Hepatocytový rastový faktor (HGF), tiež známy ako rozptylovací faktor(SF), je multifunkčný heterodimérny proteín tvorený prevažne mezenchymálnymi bunkami a je to efektor buniek exprimujúcich Met tyrozínkinázový receptor(Bottaro et al. (1991) SCIENCE 251 802-804, Rubin et al. (1993) BICHIM. BIOPHYS. ACTA 1155 357-371). Humánny Met receptor je tiež známy ako cMet. Zrelý HGF obsahuje dva polypeptídové reťazce, car-reťazec a j 3-reťazec. Publikované štúdie ukazujú, že to je a-reťazec, ktorý obsahuje väzbovú doménu HGF pre c-Met receptor.0004 Po väzbe k svojmu rozpoznávanému receptoru, sprostredkováva HGF veľké množstvo bunkových aktivít. Dráha HGF-Met signalizácie má úlohu pri regenerácii pečene, hojení rán, nervovej regenerácii, angiogenéze a u malignít. Pozri napr. Cao et al. (2001) PROC. NATAL. ACAD. SCI. USA 98 7443-7448,Burgess et al. (2006) CANCER RES. 66 1721-1729 a patenty Spojených štátov č. 5 997 868 a 5 707 624. Vedci vyvinuli veľké množstvo HGF modulátorov, vrátaneprotilátok, na liečbu rôznych porúch, ktoré zahŕňajú HGF aktivitu, napríklad určité HGF responzívne karcinómy. Pozri napr. zverejnený medzinárodný patent č. W 0 2005/017107.0005 Základná štruktúra spoločná všetkým protilátkam je ukázaná schematicky na obrázku 1. Protilátky sú multimérne proteíny, ktoré obsahujú štyri polypeptidové reťazce. Dva polypeptidové reťazce sú nazývané ťažké alebo H reťazce a dva polypeptidové reťazce sú nazývané ľahké alebo L reťazce. Imunoglobulínové ťažké a ľahké reťazce sú spojené medziretazcovou disulñdovou väzbou. Imunoglobulínové ťažké reťazce sú spojené veľkým množstvom medzireťazcových disulñdových väzieb. Ľahký reťazec je zložený zjednej variabilnej oblasti (VL na obrázku 1) a jednej konštantnej oblasti (CL na obrázku 1),zatiaľ čo ťažký reťazec je zložený zjednej variabilnej oblasti (VH na obrázku 1) a aspoň troch konštantných oblastí (CH 1, CH 2 a CH 3 na obrázku 1). variabilné oblasti určujú špecitickost protilátky a konštantné oblasti majú iné funkcie.0006 Aminokyselinová a štrukturálna informácia ukazujú, že každá variabilná oblast obsahuje tri hypervariabilné oblasti (tiež známe ako úseky určujúce komplementaritu alebo CDR) ohraničené štyrmi relatívne konzervatívnymi úsekmi alebo FR. Tri CDR, nazývané CDR 1, CDR 2 a CDR 3, sú zodpovedné za väzbovú špecifickost individuálnych protilátok. Keď majú protilátky byt použité ako diagnostické a terapeutické činidlá, je typicky žiadúce vytvorit protilátky, ktoré majú najvyššiu väzbovú špecifickost a añnitu k cieľovej molekule. Predpokladá sa,že rozdiely vo variabilných oblastiach môžu mať významné účinky na špecifickosť0007 Vo W 0 2005/017107 A sú opísané protilátky khumánnemu proteínu HGF. Patent Spojených štátov č. 5 707 624 opísal použitie anti-HGF protilátok pri liečbe Kaposiho sarkómu. Podobne patent Spojených štátov č. 5 997 868 opisuje liečenie nádoru podávaním anti-HGF protilátky Iiečenému pacientovi, aby sa blokovala schopnosť endogénneho HGF podporovať angiogenézu v nádore. Najnovšie vedci predpokladajú, že protilátky, ktoré viažu B-reťazec HGF, môžu mat potenciál ako terapeutické činidlá u pacientov s HGF-dependentnými nádormi0008 Avšak sú stále potrebné ďalšie HGF modulátory, ktoré môžu byt použité0009 Vynález je čiastočne založený na objave rodiny väzbových proteínov,ktoré špecificky viažu HGF, obzvlášť humánny HGF. Väzbové proteíny sú na báze protilátky, pokiaľ obsahujú väzbové miesta pre antigén (t.j. HGF) založené na CDR z rodiny protilátok, ktoré špeciñcky viažu HGF. CDR udeľuje väzbovú špecifickost väzbových proteínov voči HGF. Väzbové proteíny môžu byt použité ako diagnostické a terapeutické činidlá. Pri použití ako terapeutické činidlo sú väzbové proteíny geneticky upravené (napr. humanizované) tak, aby pri podávaní príjemcovi (napr. človeku) redukovalí alebo elimínovali riziko indukcie imunitnejreakcie proti väzbovému proteínu.0010 Väzbové proteíny neutralizujú aktivitu HGF a preto môžu byť použité ako terapeutické činidlo. Vurčitých uskutočneniach väzbové proteíny zabránia HGF väzbe kjeho rozpoznávanému receptoru, c-Met, a tým neutralizuje HGF aktivitu. Pretože HGF je zapojený do rastu a proliferácie rakovinových buniek, môžu byt väzbové proteíny použité na inhibíciu proliferácie rakovinových buniek. Okrem toho, ked sú podávané cicavcovi, môžu väzbové proteíny inhibovat aleboredukovať nádorový rast u cicavca.Vynález poskytuje izolovaný väzbový proteín, ktorý viaže humánny hepatocytový(a) imunoglobulínovú variabilnú oblast ťažkého reťazca obsahujúcu štruktúru CDRH 1-CDRHg-CDRH 3, kde(i) CDRm obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 15,(ii) CDRH obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybratú zo skupiny, ktorú tvorí sekv. id. č. 204 a sekv. id. č. 205, a(iii) CDRH 3 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 17 a(b) imunoglobulínovú variabilnú oblast ľahkého reťazca obsahujúcu štruktúru(i) CDRU obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 18,(ii) CDRL 2 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybratú zo skupiny, ktorú tvorí sekv. id. č. 19 a sekv. id. č. 206, a(iii) CDRL 3 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 20, kde imunoglobulínová variabilná oblasť ťažkého reťazca a imunoglobulínová variabilná oblasť ľahkého reťazca spoločne definujú jedno väzbové miesto pre väzbu humánneho HGF.vynález ďalej poskytuje izolovanú nukleovú kyselinu obsahujúcu nukleotidovú sekvenciu kódujúcu imunoglobulínovú variabilnú oblast ľahkého reťazca obsahujúcu štruktúru CDRL 1-CDRL 2-CDRL 3, kde(i) CDRU obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 18,(ii) CDRL 2 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 206, a(iii) CDRL 3 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 20 a expresný vektor obsahujúci uvedenú nukleovú kyselinu.Vynález ďalej poskytuje izolovanú nukleovú kyselinu obsahujúcu nukleotidovú sekvenciu kódujúcu imunoglobulínovú variabilnú oblast ťažkého reťazca obsahujúcu štruktúru CDRH 1-CDRH 2-CDRH 3, kde(i) CDRm obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 15,(ii) CDRH obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybratú zo skupiny, ktorú tvorí sekv. id. č. 204 a sekv. id. č. 205, a(iii) CDRH 3 obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 17 a expresný vektor obsahujúci uvedenú nukleovú kyselinu.Je tiež poskytnutý expresný vektor obsahujúci nukleovú kyselinu obsahujúcu nukleotidovú sekvenciu kódujúcu imunoglobulínovú variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu štruktúru CDRL 1-CDRL 2-CDRL 3, kde(i) CDRU obsahuje aminokyselinovú sekvenciu sekv. id. č. 18, EP 2 D 27 156 33 638/H

MPK / Značky

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00

Značky: faktor, rastový, proteiny, hepatocytový, väzbové, hgf

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/124-e9246-vazbove-proteiny-pre-hepatocytovy-rastovy-faktor-hgf.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)</a>

Podobne patenty