Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu0001 Vynález sa týka spôsobu kódovania pohyblivého obrazu, obrazového kódovacieho 5 zariadenia a dát na kódovanie pohyblivého obrazu pri prepínaní medzi schémamí kódovaniaDoterajši stav techniky 0002 Nasledujúci text opisuje DVD-Video disk (ďalej označovaný jednoducho ako DVD)10 0003 Na obr. l je schéma ukazujúca štruktúru DVD. Ako je ukázané na obr. l dole, DVD disk zahŕňa medzi nábehovou (lead-in) oblasťou a výbehovou (lead-out) oblasťou priestor logických adries. V priestore logických adries sú na začiatku uložené informácie o disku, zaktorými nasledujú aplikačné dáta, ako sú video a audio dáta.0004 Súborový systém, ktorý je súborovým systémom zodpovedajúcim ISO 9660 a UDF15 (Universal Disc Format), je mechanizmom na reprezentovanie dát na disku jednotkami nazývanými adresáre a súbory. Aj v bežnom osobnom počítači (PC) na každodenné používanie sú dáta, ktoré sú uložené na pevnom disku v podobe adresárov a súborov, reprezentované pomocou súborového systému nazývaného FAT alebo NTFS, čím sa zlepší ich použiteľnosť v počítači.20 0005 V DVD sa používajú ako UDF, tak ISO 9660 (ktoré sú dohromady niekedy nazývané UDF mostom (UDF Bridge, pričom dáta možno načítať ľubovoľným ovládačom súborového systému podľa UDF a ISO 9660. V prípade DVD-RAM/R/RW, ktoré sú prepísovateľnými DVD diskami, je cez tieto Súborové systémy fyzicky možné dáta čítať, zapisovat a mazať.2 5 0006 Dáta uložené na DVD možno prehliadať, cez UDF most, ako adresáre alebo súbory, akoje ukázanć V homom ľavom rohu na obr. l. Bezprostredne pod koreňovým adresárom,(ROOT na obr. l) je umiestnený adresár nazývaný VIDEOTS, vktorom sú uložené aplikačné dáta DVD disku. Aplikačné dáta sú uložené ako množstvo súborov. Niektoré zhlavných súborov sú nasledujúce súbory0007 VIDEOTS. IF O informačný súbor na riadenie reprodukcie disku VTSO 10. IF O informačný súbor na riadenie reprodukcie video titulu set 1 VTS 0 lO. VOB súbor s prúdom video titulu set 10008 Špecifikované sú dva typy prípon. IFO naznačuje, že zodpovedajúci súbor uchováva informácie na riadenie reprodukcie. VOB naznačuje, že zodpovedajúci súbor uchováva MPEG prúd, ktorý predstavuje AV dáta. informáciami na riadenie reprodukcie sú informácie,ktoré zahŕňajú informácie na realizáciu interaktivity (techniky na dynamickú zmenu stavu reprodukcie podľa činnosti uživateľa) využívané pre DVD a informácie, ako sú metadáta, ktoré sú pripojené k titulu alebo AV prúdu. Informácie na riadenie reprodukcie DVD sa všeobecne nazývajú navigačnými informáciami.0009 Informačné súbory riadenia reprodukcie zahŕňajú VIDEOTS. IF O, ktorý je určený na správu celého disku, a VTS 0 l 0. IFO, ktorý obsahuje informácie na riadenie reprodukcie jednej sady video titulu (jediný DVD disk môže uchovávať viacej titulov, to znamená rôzne ñlmy a filmy v rôznych verziách). 01 v názve súboru naznačuje číslo sady video titulu. Vprípade, že číslom sady video titulu je napríklad 2, je menom súboru VTS 020. IFO.0010 Homý pravý roh obr. l ukazuje DVD navigačný priestor v aplikačnej vrstve DVD, t.j. logický štruktúrovaný priestor, v ktorom sú uložené vyššie opísané informácie na riadenia reprodukcie. informácie vo VIDEOTS. IFO sú v DVD navigačnom priestore ukázané ako VMGI (Video Manager Information). informácie na riadenie reprodukcie, ktoré existujú prekaždý VTS 0 l 0. IF O alebo pre každú sadu video titulu, sú v DVD navigačnom priestore ukázané ako VTSI (Video Title Set Information).0011 VTSI opisuje informácie o programovom reťazci PGCI (Program Chain Information),ktoré sú informáciami o reprodukčnej sekvencii nazývanej programový reťazec PGC (Program Chain). PGCI sa skladá zo skupiny buniek a určitých programovacích informácií nazývaných príkaz. Každá bunka predstavuje časť alebo všetky segmenty vo VOB (čo je skratka pre Video Object a ktorý zahŕňa MPEG prúd). Reprodukcia bunky znamená reprodukciu segmentov voVOB, ktoré taká bunka špeciñkuje.0012 Príkaz, ktorý spracuje virtuálny stroj s DVD schopnosťami, je podobný Java(registrovaná známka) skriptu vykonávanému v prehliadači. DVD príkaz sa však od Java(registrovaná známka) skriptu líši tým, že zatial čo Java (registrovaná známka) skript vykonávanavyše k logickým operáciám riadenia okien a prehliadača (napr. otvára nové okno prehliadača), DVD príkaz vykonáva navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie, ktoré sú súčasťou AV prúdu. Interaktivita, ktorá je pre DVD charakteristická, sa nerealizuje iba navígačnými infonnácíami uloženými vo vyššie opísaných VIDEOTS. IFO a VTS 010. IFO niekoľko kusov dôležitých informácií sa multiplexuje vo VOB spoločne s video dátami a audio dátami s použitím vyhradených nosných nazývaných navigačné paky (na ktoré sa ďalej bude odkazovaťako na navi pak alebo NVPCK).0015 Ako jednoduchý priklad interaktivity bude opísané menu. Na obrazovke menu sa objaví niekoľko tlačidiel. Pre každé z takýchto tlačidiel je definované spracovanie, ktore sa má vykonať, keď je takéto tlačidlo vybrané a aktivované. Z menu sa vyberie jedno tlačidlo(skutočnosť, že bolo tlačidlo vybrané, sa uživateľovi naznačí pomocou polo priehľadnej farby,ktorou sa takéto tlačidlo prekryje a tým zvýrazní). Užívateľ sa môže presúvať z aktuálne vybraného tlačidla na tlačidlo nachádzajúce sa nad, pod, vpravo alebo vľavo od aktuálne vybraného tlačidla pomocou kláves Hore/ Dole/ Doprava/ Doľava (Up/Down/Right/Left) na diaľkovom ovládači. Pomocou kláves Hore/ Dole/ Doprava/ Doľava (Up/Down/Right/Leñ) na diaľkovom ovládači užívateľ premiestni zvýraznenie na to tlačidlo, ktoré si praje vybrať a aktivovať, a potom ho vyberie (stlačením klávesy výberu). Tým sa aktivuje program pre zodpovedajúci príkaz. Všeobecne platí, že reprodukcia zodpovedajúceho titulu alebo kapitoly sa aktivuje príkazom.0016 Homý ľavý roh na obr. 2 ukazuje prehľad riadiacich informácií uložených v NVPCK.0017 Informácie o farbe zvýraznenia opisuje informáciu o farebnej palete, ktorá špecifikuje polo príehľadnú farbu, ktorou sa má prekrývať. Každá informácia o tlačidle obsahuje informáciu o obdĺžnikovej oblasti, ktorá je informáciou o polohe každého tlačidla informáciu oposunutí, ktorá naznačuje pohyb z jedného tlačidla na iné (špeciñkáciou cieľového tlačidlazodpovedajúceho užívateľskej voľbe klávesy Hore/ Dole/ Doprava/ Doľava) a informáciu otlačidlovom príkaze (príkaz, ktorý má byť vykonaný, keď bolo tlačidlo vybrané).0018 Ako je ukázané v homom pravom strede na obr. 2, zvýraznenie v menu je generované ako prekrývací obraz. Prekrývacím obrazom je obraz vygenerovaný pridelením farby špecifikovanej informáciou z farebnej palety informácii v obdĺžnikovej oblasti v informácii otlačidle. Taký prekrývací obraz sa zobrazí na obrazovke nad obrazom pozadia ukázaným vpravo0019 Vyššie opísaným spôsobom sa realizuje menu v DVD. Dôvodom, prečo je časť navigačných dát súčasťou prúdu s použitím NVPCK, je umožnenie dynamickej aktualizácie informácií o menu Synchronizované s prúdom (napr. aby sa menu mohlo zobrazovať iba päť až desať minút uprostred reprodukcie filmu) a tiež kvôli realizácii menu DVD bez problémov i v aplikáciách, u ktorých sú pravdepodobne problémy so synchronizačným časovaním. Ďalším veľkým dôvodom je aj rozšírenie užívateľských možností, napríklad tým, že sa do NVPCK uložia informácie na podporu špeciálnej reprodukcie tak, aby mohli byť AV dáta hladko dekódované a reprodukované aj V prípade, že DVD je reprodukované špeciálnym spôsobom, ako je reprodukcia rýchlym prehrávaním dopredu alebo dozadu.0020 Na obr. 3 je koncepčná schéma ukazujúca VOB, ktorý je DVD prúdom. Ako je ukázané na výkrese, dáta, ako sú video, audio a titulky (ako je ukázané na A), sú paketizované a zabalené (ako je ukázané na B) v súhlase so štandardom MPEG systému (ISO/IECl 3818-1) a zmultiplexované do jediného MPEG programového prúdu (ako je ukázané na C). NVPCK zahŕňajúci tlačidlový príkaz na realizáciu interaktivity podľa vyššie uvedeného opisu je0021 Multiplexovanie v MPEG systému sa vyznačuje tým, že zatiaľ čo všetky dáta, ktoré sa majú multiplexovať, tvoria bitový reťazec založený na dekódovacom poradí, nemusia dáta,ktoré sa majú multiplexovať, t.j. video dáta, audio dáta a titulkové dáta, nevyhnutne tvoriť bitový reťazec v poradí reprodukcie. To je spôsobené skutočnosťou, že dekodérový model premultiplexovaný prúd MPEG systému (všeobecne nazývaný STD (System Target Decoder cieľový dekodér systému) a ukázaný na D na obr. 3) má dekodérové vyrovnávacie pamäte, ktorézodpovedajú príslušným elementárnym prúdom získaným demultiplexovanímmultiplexovaných dát, pričom také demultiplexované dáta sa dsočasne ukladajú do príslušnýchdekodérových vyrovnávacích pamätí až do doby dekódovania. Veľkosť dekodérových

MPK / Značky

MPK: H04N 5/92, G11B 27/30, H04N 7/081, G11B 20/10, H04N 7/26, G11B 27/32, H04N 7/08, H04N 7/24, G11B 27/00, G11B 20/12

Značky: obrazů, spôsob, zariadenie, kódovanie, pohyblivého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/122-e9958-sposob-a-zariadenie-na-kodovanie-pohybliveho-obrazu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu</a>

Podobne patenty