Zapojenie obvodu ústredného kúrenia

Číslo patentu: U 785

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sopkovčík Štefan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mu 223 m, ZAPOJENIE OBVODU ÚSTREDNÉHO KÚRENIA 7 l ~.-. 5-Technické riešenie sa zaoberá zapojením obvodu ústredného kúreniav obytných priestoroch prevádzkových budov a priemyselných stavieb.Doteraz sa na vykurovanie budov používalo lokálne alebo ústredné vykurovanie.Na zohriatie teplonosného média sa používa pevné palivo,plyn alebo elektrická energia, pričom premena energie sa vykonáva v rôznej forme kotlov.0 hriate teplonosné médium potom z centrálneho zdroja tepla je privádzané potrubím do jednotlivých miestnosti k vykurovacím telesám-Na vykurovanie budov sa používajú aj rôzne druhy podlahového elektrického vykur 0 vania,kde sa premena energie na teplo vykonáva v elektrickom odporovom vodiči.Ďaľším spôsobom vykurovania budov je vykurovanie elektrickými akumulačnými kotlami a priamovykurovacimi elektrickými konvektormiPorovnateľné systémy majú veľké tepelné a mechanické straty v prívodných potrubiach k vykurovacím telesám,prívodné potrubie je potrebné izolovať a komplikovane privádzať na miesto osadenia vykurovacích telies,niekedy z technického a technologického hľadiska to ani nie je možné.Systém okrem prívodného potrubia musí obsahovať aj odtokové potrubieavšetky tieto obslužné technológie zvyšujú obstarávacie a prevádzkové náklady na vykurovanie.Systémy elektrických priamovýhrevných konvektorov má odporové teleso,ktoré po rozohriati na prevádzkovú teplotu odovzdáva teplo konvekciou,čím vzniká pre niektorých jedincov nepriaznivé prúdenie vzduchu vo vykurovanom priestore,vzduch v takto vykurovanom priestore je vo zvýšenej miere vysušovanýesystém konvektorov nie je schopný bez citeľných vplyvov preklenúť výseč/2 x 2 hodiny denne/ v dodávke ele ktrickej energie pre vykurovanie.Uvádzané nedostatky vo veľkej miere odstraňuje navrhované zapojenie,ktré spája viaceré výhody známych systémov vykurovania.Ako vykurovacie teleso sa používa radiátor v množstve článkov alebo vykurovacej ploche podľa rozmerov vykurovanej obytnej alebo inej plochy. Vykurovaná miestnosť môže byť osadená jedným alebo viacerými vykurov vacími telesami v ktoromkoľvek mieste v miestnosti 9 Teplonosné médium je voda alebo olej-ohrev teplonosného média sa vykonáva prostrednictvom ohrievacieho odporového telesa pripojeného elektricky cez svorkovnicu na pripevňovacom môstiku radiátoraoohrievacie teleso je namontované v spodnom otvore radiátora,kde zohrieva teplonosné médium.Teplonosné médium vplyvom pôsobenia tepla odporového ohrievacieho telesa sa postupne ohrieva a zohriate médium stúpa k horr nému okraju radiátora,pričom prostredníctvom radiátora odovzdáva teplo okoliu.Programovateľné vykurovanie v systéme ako celku a V jednotlivých miestnostiach sa vykonáva nasledovneElektrický prúd prechádza cez elektromer od hlavného stykača do centrálneho elektrického obvodu v dome alebo v byte,ktorý je inštalovaný výhradne pre vykurovanie.Na tento rozvod sú prostrednictvom zásuvky a zástrčky napojené radiátory tohoto systému.Požadovaná teplota prostredia je udržiavaná na potrebných hodnotách prostredníctvom programovateľného termostatického regulátora v uskutočnení podľa požiadaviek zákazníka.Termostatický regulátor sa nastaví v režime ráno,deň,večer a nocv závislosti od požadovanej hodiny na požadovanú teplotu.Podľa nastavenej a skutočnej teploty regulátor zhodnotí teplotu v miestnosti a zapne cievku stykača centrálneho vykurovacieho elektrického obvodu,na ktorý sú napojené všetky vykurovacie telesáoälektrické odporové ohrievacie teleso dohreje teplonosné médium na požadovanú teplotu,teplota v miestnosti sa zvýši na požadovanú a potom sa ele ktrický okruh prostrednictvom termostatického regulátora preruši.Cyklus-sa takto na základe zmeny teploty v miestnosti opakuje. Na doregulovanie teploty V jednotlivých miestnostiach / iné požadované parametre teploty/ slúži individuálne na každom vykurovacom telese systému namontovaný radiátorový regulátor teploty,ktorým sa dá teplota vo vykurovacom telese príslušne nastaviť.Snímač radiátorového regulátora teploty je vo vykurovacom telese spolu s tepelnou poistkou namontované prostredníctvom špeciálnej záchytky so zátkou.Uvedený regulátor teploty spolu s tepelnou poistkou slúži aj ako zabezpečenie systému proti nežiadúcemu zvýšeniu teploty v radiátore.Na kryte radiátora je namontovaný radiátorový regulátor teplotys otočným gombikom pre doregulovanie teploty.Kryt je prostredníctvom špeciálnych skrutiek a prichytiek namontovaný na boku elektrického radiátora Radiátor sa na stenu v miestnosti primontuje klasickými radiátoro vými úpinkami a stojanom radiátora.Výhody vykurovania podľa tohoto riešeniaVykurovanie priamovykurovacím programovateľným elektrickým radiátorom má podstatne menší nábehový čas pri začiatku vykurovania,ale hlavne medzi jednotlivými výhrevnými-regulobanými cyklami preto,lebo tento typ vykurovania má len toľko teplonosnej látky,koľko je nevyhnutné na naplnenie vykurovacieho te 1 esa.Čiže takéto vykurovacie teleso nemá žiadne prívodná a odtokové potrubie,kotol nepotrebuje kotolňu,následne odpadajú izolácie potrubí,anmatúry,obe~ hové čerpadlo,expanzná nádoba a podobne.Na základe uvedeného sa oproti doteraz použivaným technológiám skráti čas potrebný na zahriatie teplonosného média,čím dosiahneme rýchlejšie a presnejšie regulovanie sústyvy.Toto navrhované ústredné kúrenie možno inštalovať prakticky kdekoľ vek v miestnosti,pri inštalácii nás neobmedzujú možnosti inštalova nia potrubných rozvodov,pričom elektrické vodiče je prakticky mož né priviesť kdekoľvek v byte skryte pod omietkou,v stropnom podhľade,elektrokanáli alebo skryte vo vkusnej lište,čím sa značne rozšíri a uľahčí možnost použitia ústredného kúrenia aj tam,kdeto doteraz z technologických dôvodov nebolo možné použiť-Takéto ústredné kúrenie pôsobí čistým estetickým dojmom bez rušivých vplyvov armatúr a potrubia.Pre zlepšenie estetickej stránky máme pripravené ako možné riešenie rôzne kryty vykurovacích telies.Navrhované riešenie má malé prúdové nárazy vzhľadom na to,že v každej vyhrievanej miestnosti je iná relatívna teplota a tým aj iná teplota v radiátore,čo má za následok,že z inštalovaných vykurovacích telies vždy len časť potrebuje zohrievať teplonosné médium v dennom cykle.Ďaľšou prednosťou tohoto riešenia je podstatne príjemnejšie prostredie sálavého tepla radiátora oproti prúdeniu tepla konvexiou pri konvektoroch,dalej je možné bez citeľného pozorovania nastaviť na programovom regulátore v období pred výsečou elektrického prúdu zvýšenie teploty,ktorá sa akumuluje v teplonosnom médiu radiátora a v dobe výseče elektrického prúdu sa vyžiari do prostredia.Zariadenie je možné použiť ako samostatný vykurovací systém alebo ako doplnkové vykurovanie na jar alebo pri inej potrebe vykurovania jednoducho napojením na jestvujúcu elektrickú sieť- Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný systém ústredného kúrenia prakticky obmedzuje na minimum straty a nevýhody doterajších riešení/mechanické a tepelné straty/ čo dáva spolu s popisovanými výhodami a úsporou elektrickej energie predpoklady na úspešnú explo atáciu.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese podľa obrázku l je znázornený schématick priamovykurovací programovateľný elektrický radiátor s jednotlivými prvkamipodľa daľšieho popisu.Na výkrese podľa obrázku 2 je znázornená to

MPK / Značky

MPK: F24D 13/02

Značky: zapojenie, ústredného, obvodů, kúrenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-u785-zapojenie-obvodu-ustredneho-kurenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obvodu ústredného kúrenia</a>

Podobne patenty