Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy

Číslo patentu: U 7473

Dátum: 01.07.2016

Autor: Vaňo Pavol

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy Veľmi ťažkých telies a spôsobu spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy, najmä pomocou kvapaliny.Už v starom Egypte sa pri zakladaní pyramíd využívali na prepravu veľmi ťažkých kamenných kvádrov na miesto stavby rôzne mechanické pomôcky ako kladky, páky, povrazy, pod ktoré sa podkladali brvná na ich posun. Nevýhodou týchto spôsobov prepravy bola časová náročnosť, množstvo použitého vedľajšieho materiálu, ale najmä množstvo hrubej pracovnej sily.Na prepravu veľmi ťažkých telies sa dodnes používali plošiny alebo lyžiny na valčekovej dráhe, pričom tlačná alebo ťažná sila sa zabezpečuje pomocou kladiek, ručných kladkostrojov alebo ručných zdvihákov. Rozvojom priemyslu sa začali napríklad na vodných tokoch používať rôzne parné stroje ako napríklad parníky, na zemi sa využívali parné lokomotivy ťahajúce náklady naložené na prepravné vagóny, neskôr zdvíhacie dopravné mechanizmy. Nevýhodou všetkých týchto technických riešení vysoká energetická a finančná náročnosť, vysoké vedľajšie náklady a veľká obťažnosť pri manipulácii s veľmi ťažkými telesarni.Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise EP č. 1 963 172 B 1 s názvom Plávajúce zariadenie na transport a prekladanie kontajnerov, ktoré je vytvorené ako plávajúci samohybný objekt s najmenej jedným žeriavom, na ktorý je pripevnený aspoň jeden zvislý prvok a výložník, pričom priečna os žeriava je presadená proti pozdlžnej osi objektu. Nevýhodou tohto riešenia je obmedzená použiteľnosť len pri kontaj nerovej doprave, ako aj nemožnosť použitia na prepravu veľmi ťažkých bremien.Ďalšie známe riešenie je opísané v československom patentovom spise P č. 205 125 s názvom Zachytávacie zariadenie na záber v otvoroch na zdvíhanie ťažkých blokov alebo balvanov, ktoré má na spodnom konci nosného čapu pripevnený kužeľ, ktorý pôsobením na rozperné prvky prispôsobujúce sa otvoru zachytí bremeno, ktoré je ďalej dvíhané prostredníctvom vrtuľmkov. Nevýhodou tohto riešenia je obmedzená použiteľnosť pri manipulácii s bremenom pod vodou, pričom je nutné vynaložiť veľké pracovné úsilie a väčšinou dochádza k poškodeniu upevňovacieho zariadenia.Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise EP č. 2 511 223 s názvom Spôsob výroby v zemi zapusteného zdvíhacieho zariadenia a jeho využitie, kde do betónovej jamy je najprv uložená kazeta so zdvíhacím zariadením, a potom je jama vyplnená zhutniteľným materiálom. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť dvíhania bremien z morského dna ani z vody.Ďalšie známe riešenie je opísané v československom patentovom spise P č. 132 608 s názvom Zariadenie na posúvanie a dvíhanie ťažkých predmetov, napríklad mostných dielcov, kde na lyžinu, ktorá je uložená na valčekovej dráhe je pripevnený tlačný vozík, ktorý sa opiera svojím oporným článkom o škatuľu valčekov, preto nepotrebuje žiadnu ďalšiu vonkajšiu oporu. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť dvíhania bremien z morského dna ani z vody.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli s kvapalinou je uložené plavidlo, ktoré je tvorené veľmi ťažkým telesom,ktoré je cez nadstavbovú vnútroobvodovú prítlačnú lištu a/alebo tesnenie rozoberateľne pripevnené na nadstavbové duté teleso s dutinou.Je výhodné, že na bočných stranách veľmi ťažkého telesa je vytvorený naj menej jeden bočný telesový otvor s najmenej jednou telesovou konzolou, ktorá je cez ťahadlo pripevnená na najmenej jednu nadstavbovú konzolu, ktorá je pripevnená v najmenej jednom nadstavbovom otvore nadstavbového dutého telesa.Ďalej je výhodné, že na vnútornú časť nadstavbového dutého telesa je pripevnená najmenej jedna nadstavbová dutinová výstuha.Ďalej je výhodné, že na vrchnú časť nadstavbového dutého telesa je hermeticky rozoberateľne pripevnené nadstavbové veko, na ktoré je pripevnený kompresor a/alebo na bočnú časť nadstavbového dutého telesa je pripevnené čerpadlo.Ďalej je výhodné, že na bočnej časti nadstavbového dutého telesa je vytvorený presahový lem a v prednej vnútornej časti nadstavbového dutého telesa a v zadnej vnútornej časti nadstavbového dutého telesa sú otočne pripevnené dva nadstavbové valce.Ďalej je výhodné, že vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli sa vytvorí bariérový výkopový kanál.Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy Veľmi ťažkých telies zariadením podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa do dutiny nadstavbového dutého telesa sa napúšťa kvapalina dovtedy, kým spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa alebo plavidla prekoná tiaž veľmi ťažkého telesa alebo plavidla,ktoré sa vertikálne zdvihne alebo spustí a ďalej sa vypúšťa kvapalina z dutiny nadstavbového dutého telesa dovtedy, kým tiaž veľmi ťažkého telesa alebo plavidla prekoná spodnú silu vyvolanú hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa alebo plavidla, ktoré sa vertikálne spustí alebo zdvihne, a nakoniec malá horizontálna sila presunie veľmi ťažké teleso alebo plavidlo.Je výhodné, že sa najprv okolo veľmi ťažkého telesa vytvorí vodonepriepustný bariérový kanál, potom sa na veľmi ťažké teleso hermeticky pripevní nadstavbové duté teleso, čím sa vytvorí plavidlo a nakoniec sa medzi plavidlo a vnútornú časť vodonepriepustného bariérového kanálu sa nalieva kvapalina dovtedy,kým spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa a spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť nadstavbového dutého telesa prekonajú tiaž plavidla, ktoré sa vertikálne zdvihne, ďalej malá horizontálna sila presunie plavidlo a následne sa vypúšťa kvapalina z vodonepriepustného bariérového kanálu dovtedy, kým tiaž plavidla prekoná spodnú silu vyvolanú hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa a spodnú silu vyvolanú hydrostatickým tlakom na spodnú časť nadstavbového dutého telesa, ktorá plavidlo spustí.Ďalej je výhodné, že sa najprv postupne pod každou tretinou veľmi ťažkého telesa vykope časť bariérového výkopového kanála, do ktorého sa vloží časť nadstavbového dutého telesa, a nakoniec sa postupne bariérový výkopový kanál zasype.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku č. 1 je schematicky znázornené zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies bez veka, na obrázku č. 2 je schematicky znázornené zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies bez veka s bariérovým výkopovým kanálom, na obrázku č. 3 je schematicky znázornené zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s vekom, na obrázku č. 4 je schematicky znázornené zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s vekom a bariérovým výkopovým kanálom, na obrázku č. 5 je schematicky znázornený čelný pohľad na zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s nadstavbovými valcami, na obrázku č. 6 je schematicky znázornený vrchný pohľad na zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s nadstavbovými valcami, na obrázku č. 7 je schematicky znázornené pôsobenie síl na zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies bez veka, na obrázku č. 8 je schematicky znázornené pôsobenie síl na zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s vekom a na obrázku č. 9 je schematicky znázornené pôsobenie Sĺl na zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies s nadstavbovými valcami.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 1 je tvorené plavidlom l, ktoré je umiestnené vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli g, ktorým je veľká nádoba. Vodonepriepustný bariérový kanál z je naplnený kvapalinou i, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyľĺ bočné telesové otvory 1. V bočných telesových otvoroch í sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly i. Vrchná časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým dutým telesom Q s dutinou i, ktorej pôdorys je rovnaký ako pôdorys veľmi ťažkého telesa Q. Na vonkajších bočných stranách nadstavbového dutého telesa Q sú vytvorené štyri bočné nadstavbové otvory l. V bočných nadstavbových otvoroch i sú rozoberateľne pripevnené nadstavbové konzoly Q. Na spodnú vnútornú časť nadstavbového dutého telesa Q je nerozoberateľne pripevnená jedna nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta s tesnením . Na vrchnú časť veľmi ťažkého telesa Q je cez tesnenie 125 uložená spodná časť nadstavbovej vnútroobvodovej prítlačnej lišty Ě. Na vrchmi bočnú časť veľmi ťažkého telesa Q je ďalej nasunutá spodná vnútorná časť nadstavbového dutého telesa Q. Vrchná časť nadstavbového dutého telesa Q je nad hladinou kvapaliny â. Telesové konzoly i sú spojené s nadstavbovými konzolami g cez ťahadlo Q, ktoré zabezpečuje ich stiahnutie a vytvorenie tesniaceho účinku.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy Veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 2 je tvorené plavidlom l, ktoré je umiestnené vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli g, ktorým je veľká nádoba. V spodnej časti vodonepriepustného bariérového kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyri bočné telesové otvory Q. V bočných telesových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly Q. Vrchná Časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým dutým telesom Q s dutinou 121, ktorej pôdorys je rovnaký ako pôdorys veľmi ťažkého telesa Q. Na vonkajších bočných stranách nadstavbového dutého telesa Q sú vytvorené štyri bočné nadstavbové otvory Q. V bočných nadstavbových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené nadstavbové konzoly Q. Na spodnú vnútornú časť nadstavbového dutého telesa Q je nerozoberateľne pripevnená jedna nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta Q s tesnením Q. Na vrchnú časť veľmi ťažkého telesa Q je cez tesnenie Q uložená spodná časť nadstavbovej vnútroobvodovej prítlačnej lišty Q. Na vrchnú bočnú časť veľmi ťažkého telesa Q je ďalej nasunutá spodná vnútorná časť nadstavbového dutého telesa Q. Vrchná časť nadstavbového dutého telesa Q je nad hladinou kvapaliny g. Telesové konzoly Q sú spojené s nadstavbovými konzolami Q cez ťahadlo Q,ktoré zabezpečuje ich stiahnutie a vytvorenie tesniaceho účinku.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 3 je tvorené plavidlom l, ktoré je umiestnené vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli g, ktorým je veľká nádoba. V spodnej časti vodonepriepustného bariérového kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyri bočné telesové otvory Q. V bočných telesových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly Q. Vrchná časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým dutým telesom Q s dutinou Q, ktorej pôdorys je rovnaký ako pôdorys veľmi ťažkého telesa Q. Na vnútornú časť nadstavbového dutého telesa Q sú pripevnené nadstavbové dutinové výstuhy Q, na zachytávanie veľkých vonkajších bočných tlakov kvapaliny g. Na vonkajších bočných stranách nadstavbového dutého telesa Q sú vytvorené štyri bočné nadstavbové otvory Q. V bočných nadstavbových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené nadstavbové konzoly Q. Na spodnú vnútornú časť nadstavbového dutého telesa Q je nerozoberateľne pripevnená jedna nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta Q s tesnením Q. Na vrchnú časť veľmi ťažkého telesa 11 je cez tesnenie 125 uložená spodná časť nadstavbovej vnútroobvodovej prítlačnej lišty Q. Na vrchnú bočnú časť veľmi ťažkého telesa Q je ďalej nasunutá spodná vnútorná časť nadstavbového dutého telesa Q. Vrchná časť nadstavbového dutého telesa Q je nad hladinou kvapaliny g. Telesové konzoly Q sú spojené s nadstavbovými konzolami Q cez ťahadlo Q, ktoré zabezpečuje ich stiahnutie a vytvorenie tesniaceho účinku.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 4 je tvorené plavidlom l, ktoré je umiestnené vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli g, ktorým je prírodné morské a riečne koryto. Vodonepriepustný bariérový kanál g je naplnený kvapalinou g. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q je vytvorených osem bočných telesových otvorov Q. Na bočné telesové otvory Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly 112. Vrchná časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým dutým telesom Q s dutinou 121, ktorým je dutá šikmá bombírovaná Iľubica s rôznymi symetrickými bočnými stenami. V dutine Q je natečená kvapalina g. Na vrchnú časť nadstavbového dutého telesa Q je hermeticky rozoberateľne pripevnené nadstavbové veko Q. Na vonkajších bočných stranách nadstavbového dutého telesa Q je vytvorených osem bočných nadstavbových otvorov Q. V bočných nadstavbových otvoroch 12 Q 3 sú rozoberateľne pripevnené nadstavbové konzoly Q. Na spodnú vnútomú časť nadstavbového dutého telesa Q je nerozoberateľne pripevnená jedna nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta Q s tesnením Q. Na vrchnú časť veľmi ťažkého telesa Q je cez tesnenie Q uložená spodná časť nadstavbovej vnútroobvodovej prítlačnej lišty Q. Na vrchnú bočnú časť veľmi ťažkého telesa Q je ďalej nasunutá spodná vnútorná časť nadstavbového dutého telesa Q. Telesové konzoly Q sú spojené s nadstavbovými konzolami Q cez ťahadlo Q, ktoré zabezpečuje ich stiahnutie a vytvorenie tesniaceho účinku. Na spodnú časť nadstavbového dutého telesa Q je pripevnené jedno čerpadlo 16, ktoré zabezpečuje odstránenie kvapaliny g z dutiny Q nadstavbového dutého telesa Q. Na vrchnú časť nadstavbového veka Q je pripevnený kompresor 17, ktorý zabezpečuje prívod stlačeného vzduchu do dutiny Q.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 5 je tvorené plavidlom l, ktoré je umiestnené v 0 vodonepriepustnom bariérovom kanáli g, ktorým je prírodné morské a riečne koryto. V spodnej časti vodonepriepustného bariérového kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q je vytvorených osem bočných telesových otvorov l. Na bočné telesové otvory i sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly i. Vrchná časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým dutým telesom Q s dutinou 121, ktorým je dutá šikmá bombírovaná trubica s rôznymi symetrickými bočnými stenami. V dutine Q je natečená kvapalina g. Na vrchnú časť nadstavbového dutého telesa Q je hermeticky rozoberateľne pripevnené nadstavbové veko Q. Na vonkajších bočných stranách nadstavbového dutého telesa Q je vytvorených osem bočných nadstavbových otvorov Q. V bočných nadstavbových otvoroch sú rozoberateľne pripevnené nadstavbové konzoly Ě. Na spodnú vnútornú časť nadstavbového dutého telesa Q je nerozoberateľne pripevnená jedna nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta Ě s tesnením i. Na vrchnú časť veľmi ťažkého telesa Q je cez tesnenie g uložená spodná časť nadstavbovej vnútroobvodovej prítlačnej lišty i. Na vrchnú bočnú časť veľmi ťažkého telesa Q je ďalej nasunutá spodná vnútorná časť nadstavbového dutého telesa Q. Telesové konzoly i sú spojené s nadstavbovými konzolami Ě cez ťahadlo Q, ktoré zabezpečuje ich stiahnutie a vytvorenie tesniaceho účinku. Na spodnú časť nadstavbového dutého telesa Q je pripevnené jedno čerpadlo m, ktoré zabezpečuje odstránenie kvapaliny g z dutiny í nadstavbového dutého telesa Q. Na vrchnú časť nadstavbového veka Q je pripevnený kompresor 17, ktorý zabezpečuje prívod stlačeného vzduchu do dutiny Q.Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies podľa obrázka č. 6 je tvorené plavidlom l s jedným veľmi ťažkým telesom Q, ktoré je umiestnené vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli g s bariérovým výkopovým kanálom Q. Veľmi ťažké teleso Q je cez tesnenie i rozoberateľne uložené v nadstavbovom dutom telese Q, ktorým je vodotesne uzavretý pásový článkový presúvač. Na bočnej časti nadstavbového dutého telesa Q podľa obrázka č. 7 je vytvorený presahový lem g, ktorý zabezpečuje jeho stabilitu. Tesnenie i umožňuje vertikálny posuv veľmi ťažkého telesa Q. V prednej vnútornej časti nadstavbového dutého telesa Q a v zadnej vnútornej časti nadstavbového dutého telesa Q podľa obrázka č. 6 sú otočne pripevnené dva nadstavbové valce Q, ktoré zabezpečujú horizontálne posúvanie plavidla l s veľmi ťažkým telesom Q. Na nadstavbové duté teleso Q je rozoberateľne pripevnené čerpadlo l 6,ktoré zabezpečuje naplnenie kvapaliny g do dutiny Q nadstavbového dutého telesa Q, a tým zdvih veľmi ťažkého telesa Q.Spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies zariadením podľa obrázka č. 8 spočíva v tom, že sa najprv okolo veľmi ťažkého telesa Q vytvorí vodonepriepustný bariérový kanál g. Ďalej sa na veľmi ťažké teleso Q hermeticky pripevní nadstavbové duté teleso Q, čím sa vytvorí plavidlo l. Medzi plavidlo l a vnútornú časť vodonepriepustného bariérového kanálu g sa nalieva kvapalina g, ktorou je voda. Kvapalina g sa nalieva dovtedy, kým spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa Q a spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť nadstavbového dutého telesa Q prekonajú tiaž plavidla l, ktoré sa vertikálne zdvihne. Vrchná časť nadstavbového dutého telesa Q dostatočne vyčnieva nad hladinu kvapaliny g, aby sa nedostala do dutiny Ě. Malá horizontálna sila presunie plavidlo l. Následne sa vypúšťa kvapalina g z vodonepriepustného bariérového kanála g dovtedy, kým tiaž plavidla 1 prekoná spodnú silu vyvolanú hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa Q a spodnú silu vyvolanú hydrostatickým tlakom na spodnú časť nadstavbového dutého telesa Q, a tým sa plavidlo l spustí.Spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies zariadením podľa obrázka č. 8 spočíva v tom, že sa najprv okolo veľmi ťažkého telesa Q vytvorí vodonepriepustný bariérový kanál g. Ďalej sa na veľmi ťažké teleso Q hermeticky pripevní nadstavbové duté teleso Q, čím sa vytvorí plavidlo l. Medzi plavidlo l a vnútornú časť vodonepriepustného bariérového kanálu g sa nalieva kvapalina g, ktorou je voda. Kvapalina g sa nalieva dovtedy, kým spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť veľmi ťažkého telesa Q a spodná sila vyvolaná hydrostatickým tlakom na spodnú časť nadstavbového dutého telesa Q prekonajú tiaž plavidla l, ktoré sa vertikálne zdvihne. Vrchná časť nadstavbového dutého telesa Q dostatočne vyčnieva nad hladinu kvapaliny g, aby sa nedostala do dutiny i. Malá horizontálna sila presunie plavidlo l. Do dutiny Q nadstavbového dutého telesa Q sa napúšťa kvapalina g dovtedy, kým plavidlo l vertikálne klesne.

MPK / Značky

MPK: B66F 7/28, B63B 27/00, B63B 25/04

Značky: velmi, prepravy, horizontálnej, vykonávanie, vertikálnej, zariadenie, ťažkých, telies, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-u7473-zariadenie-na-vykonavanie-vertikalnej-a-horizontalnej-prepravy-velmi-tazkych-telies-a-sposob-vertikalnej-a-horizontalnej-prepravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy</a>

Podobne patenty