Montovaná podlaha a spôsob jej výroby

Číslo patentu: U 7023

Dátum: 03.02.2015

Autor: Vojtasík Radovan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka podlahy montovanej z dielcov ako plávajúcej podlahy, palubovej podlahy a doskovej priemyslovej podlahy. Navrhnuté je nové konštrukčné riešenie podlahových dielcov a z nich zhotovených podláh a tiež je navrhnutý spôsob výroby montovanej podlahy využívajúcej navrhnuté konštrukčné riešenie podláh.Klasickým typom podláh sú podlahy z jednoduchých drevených dosiek a pero drážky. Jednoduché dosky predstavujú riešenie podláh, pri ktorom sú dosky uložené vedľa seba na podložke a pripevnené priamo k podložke pomocou skrutiek alebo klincov, vedúcich cez dosky V smere zhora dole. Upevňovacie prostriedky,obvykle skrutky alebo klince, sú umiestňované vo výškovom smere a hlavy klincov alebo skrutiek zostávajú na lícnej strane dosiek. Pokládka je jednoduchá, postupným kladenim na miesto a pribijanim alebo zavrtávaním skrutiek, pripadne s predvŕtaním otvorov.V prípade perodrážok sa na spevnenie spoja a na obmedzenie škár využíva konštrukčné riešenie, pri ktorom je na bočnej strane každej dosky v pozdĺžnom smere vytvorená drážka a na susediacej doske, príkladanej vedľa, je na zodpovedajúcej bočnej strane vytvorený pozdlžny výstupok pero. Postup zhotovenía je rovnako veľmi jednoduchý. Na podložku tvorenú rovným podkladom alebo nosnou konštrukciou sa pokladá jedna doska vedľa druhej a pritom sa zasadí pero do drážky, na čo sa doska pritlčie alebo navŕta na podložku kolmo cez lícnu stranu dosky alebo šikmo cez pero v mieste spoja.Veľkou nevýhodou uvedených typov podláh je skutočnosť, že pri vysychaní materiálu, zmenách teplôt alebo menách vlhkosti nemôže materiál podlahy pracovať. Jednotlivé dosky sú pevne pripojené k podložke a nemôžu sa podľa potreby pri dilatácii posunovať, čo má za následok vznik nežiaducich škár a prasklín v podlahe alebo naopak vydutín na hotovej podlahe. Ďalšou nevýhodou týchto podláh je nevzhľadnosť spôsobená zreteľne viditeľnými hlavami skrutiek alebo klincov, čoje dnes už v modemom interiéri neprijateľné.Ďalším typom podláh v dnešnej dobe široko používaným sú tzv. plávajúce podlahy. Ide o podlahy montované z dielcov ako rovínné útvary, v ktorých sú k sebe jednotlivé dielce primknuté pomocou rôznych typov zámkov. Pomocou prikladania jednotlivých dielcov k sebe a pritom zatlačovaní do seba zapadajúcich zámkov sa postupne vytvorí jednotný celok. Zhotovenie takejto podlahy je veľmi ľahké, stači upraviť dĺžku dielcov a po priložení a pritlačení už dielce do seba samotné zaskočia. Na okrajoch miestnosti sa necháva voľná dilatačná škára, ktorá sa pohľadovo zakryje krycou lištou. Posunu jednotlivých dielcov na podložke V tomto prípade nič nebráni. Práca materiálu a jeho dilatácia sa prejavuje v prvých rokoch prevádzky podlahy len zväčšením alebo zmenšením voľných okraj ov zhotovenej plochy. Spravidla sa počas kalendárneho roka prejaví niekoľkokrát zmena, a preto sa tiež týmto podlahám hovori plávajúca. Spojovacie prostriedky, zámky,spočívajú v rybinovom alebo inak zapadajúcom tvarovani bočných stien dielcov. V súčasnosti je už na trhu mnoho druhov týchto Zámkov.Napríklad CZ U 10645 opisuje drevenú konštrukčnú plávajúcu podlahu z dosiek na pero a drážku zámkového typu. Pero dosiek má homú plochu vodorovnú, dolná plocha pera zviera s homou plochou uhol 13 až 17 uhlových stupňov. Hrúbka pera je pri jeho základni 40 až 50 hrúbky dosky a dĺžka pera na jeho homej ploche je 65 až 80 hrúbky dosky. Súčasne homé rovné rameno drážky má hrúbku 25 až 35 hrúbky dosky.Iný príklad plávajúcej podlahy opisuje EP 1 350 904 B 2. Je opísaný profil na kolmé spojenie najmenej dvoch podlahových prvkov pozdĺž kolmej pohybovej roviny, ktoré sú vybavené hornou stranou, dolnou stranou, dvoma pozdĺžnymi stranami a dvoma čelnými stranami, pričom profil vykazuje jednak drážku, jednak pero, a jednak na drážke i pere usporiadané, korešpondujúce blokovacie prvky, ktoré držia najmenej dva spojované podlahové prvky v ich vertikálnom pridružení.Plávajúce podlahy so zámkami majú nevýhodu v tom, že časom dochádza k lokálnemu rozostúpeniu jednotlivých dielcov s následkom vzniku nevzhľadných škár, prípadne k praskaniu spojovacích zámkov. To je spôsobené tým, že pri zástavbe nábytkom a inou záťažou a/alebo pri veľkej ploche podlahy je posun jednotlivých dielcov po podložke obmedzený a je nerovnomemý. V tom prípade je lokálne rozostúpenie alebo prasknutie spoja pre podlahu jednoduchšie než plávanie. Tieto nevýhody sa prejavujú najmä pri drevených podlahách, ktoré sú však významne drahšie než laminát, drevotrieska a iné umelé materiály. Drevo je však materiál prírodný a má mnoho iných výhod ako priedušnosť, krásny vzhľad a iné, takže je považované za najkvalitnej ší a teda hypoteticky naj žiadanejší materiál.Rovnaké nevýhody majú i ďalšie známe spoje podlahových dielcov ako lepené spoje, spoje pomocou vložených spojovacích kolíkov, pomocou vloženej dištančnej ozdobnej vrstvy, a pod.Uvedené nevýhody odstraňuje technické riešenie. Je navrhnuté nové konštrukčné riešenie a spôsob výroby montovanej podlahy typu rovínného útvaru tvoreného vrstvou z plochých dielcov, uložených vedľa seba a majúcich každý lícnu a rubovú plochu. Podstata nového konštrukčného riešenia tejto podlahy spočíva v tom, že aspoň niektoré dielce majú v sebe vytvorenú aspoň jednu pripojovaciu dutinu, prebiehajúcu mimo lícnej plochy dielca v premenlivej alebo nepremenlivej vzdialenosti k jeho lícnej ploche z jednej strany na opačnú stranu, teda cez celý dielec, a to v smere priamky smerujúcej k susednému díelcu. Susediace dielce sú k sebe pripojené pomocou aspoň jedného pripojovacieho prostriedku pevného spojenia s tŕňom, ktorého jedna časť je umiestnená v pripojovacej dutine prvého dielca a druhá časť vystupuje z pripojovacej dutiny do telesa druhého, susedného dielca, kde je pevne ñxovaná.Pripojovacia dutina podľa technického riešenia je bud v podobe otvoru v dielci, alebo je v podobe drážky, vyhotovenej ako vybranie v rubovej ploche dielca.Pripojovacia dutina má výhodne aspoň dva rôzne priemery, z toho väčší priemer pre priechod hlavy pripojovacieho prostriedku pevného spojenia s hlavou, napríklad pre hlavu skrutky, a menší priemer pre tŕň tohto prostriedku, napríklad pre driek skrutky. Použitie skrutiek ako pripojovacích prostriedkov nie je podmienkou, alternatívne môžu sa použiť napríklad príchytky so skrutkou, klince alebo podobné prvky na zatlkanie alebo nastreľovanie, dvojdielne spojovacie skrutky s rôznym typom matice ako spojovacie skrutky s nábytkovou maticou, kotvy a iné.Pripojovacia dutina prebieha cez celý dielec z jednej strany na opačnú. Môže prebiehať s malým sklonom, napríklad z dôvodu jednoduchšej montáže s malým sklonom smerom dole. S výhodou jednoduchej výroby a eliminácie rizika nežiaduceho praskania pri montáži alebo veľkej záťaži podlahy prebieha pripojovacia dutina rovnobežne s rovinou lícnej plochy dielca.S výhodou ľahkej montáže je pripoj ovacia dutina zhotovená s priebehom cez dielec v jeho priečnom smere.Zapustenie hlavy pripojovacieho prostriedku sa môže podľa technického riešenia výhodne vyriešiť nasledovne. Aspoň jeden z dvojice k sebe pripojených dielcov môže byť na aspoň svojej časti strany s pripojovacou dutinou alebo dutinami, určenej na vstup tŕňu pripojovacieho prostriedku, výhodne vybavený aspoň jednou drážkou, prebiehajúcou na ňom v pozdĺžnom smere a prispôsobenej pre hlavu pripojovacieho prostriedku. Teda výhodne obsahujúcu medzeru medzi stenami vybrania drážky s veľkosťou väčšou než hlava pripojovacieho prostriedku. Z tejto drážky potom vybieha aspoň jedna V tomto dielci vyhotovená pripoj ovacia dutina.Aspoň jeden dielec obsahuje výhodne aspoň dve pripojovacie dutiny.S výhodou aspoň jeden dielec obsahuje aspoň tri pripojovacie dutiny, ktoré na ňom prebiehajú rovnobežne voči sebe v pravidelných odstupoch.Výhodne je konštrukčný systém podľa navrhnutého riešenia kombinovaný s moderným typom plávajúcich podláh, ktoré majú vytvorené tzv. zámky. Susediace dielce majú okrem upevnenia k sebe pomocou pripojovacích dutín a upevňovacieho prostriedku podľa technického riešenia navyše i na sebe zapadajúci tvar typu, kde má jeden dielec vytvorený aspoň jeden pripojovací výstupok a druhý dielec má vytvorené aspoň jedno pripojovacie vybranie pre tento výstupok, obe vo forme prostriedkov na zaistenie presnej vzájomnej polohy v pripojenom stave.Spôsob výroby montovanej podlahy s využitím konštrukčného riešenia podľa technického riešenia je určený pre podlahy typu, pri ktorom sa hotová podlaha tvorí ako vrstva z dielcov, ich postupným ukladaním vedľa seba na miesto určenia a upevnenia. Najmä je vhodný pre plávajúce podlahy, palubové podlahy alebo priemyslové podlahy z jednovrstevných alebo víacvrstevných dosiek pozostávajúcich z jedného alebo viacerých materiálov. Podľa navrhnutého spôsobu sa aspoň niektoré dielce pripevňujú na svoje miesto pomocou vytvorenia pripojovacích dutín, a potom pripevnenie na miesto určenia pomocou votknutia pripojovacích prostriedkov pevného spojenia cez takto vytvorené pripojovacie dutiny. Toto sa však podľa technického riešenia nerobí s otvormi zhora dole a s pripevňovaním k podložke, ako je to v doterajšom stave, ale ako budovanie plávajúcej podlahy, teda budovaním vrstvy z dielcov, ktoré nemusia byť k podložke nijako pripevnené. To sa dosiahne tým, že aspoň niektoré dielce sa vopred vybavia pripojovacími dutinami prechádzajúcimi cez celý dielec v smere mimobežne s lícnou plochou dielca z jednej strany dielca na opačnú stranu, smerom k susediacemu podlahovému dielcu, na ktorý má byť tento prípojovaný dielec pripevnený, uväzované podľa polohy dielcov v zostavenej podlahe. Podlaha sa potom zhotovuje tak, že prípojovaný dielec sa priloží k inému dielcu už položenému na mieste určenia, do pripojovacej dutiny sa umiestni pripojovací prostriedok pevného pripojenia nesúci na sebe tŕň, cez pripojovaciu dutinu sa koniec tohto pripojovacieho prostriedku zapustí do telesa susedného dielca a tu pevne fixuje, avšak súčasne sa aspoň časť tŕňu nechá v pripojovacej dutine pripojovaného dielca a tam sa tiež pevne ñxuje opačný koniec pripojovacieho prostriedku. Pri celom tomto procese kladenia podlahy sa každé vloženie i upevňovanie pripojovacieho prostriedku uskutočňuje mimo lícnej strany tak pripojovaného dielca, ako i dielca už položeného na mieste určenia.Pripojovacie dutiny sa hĺbia do dielcov v nepatrnom až miernom sklone k lícnej ploche v prípade, že sa uprednostní ľahkosť montáže. S výhodou ľahkej výroby pripojovacích dutín sa hlbia rovnobežne s lícnouplochou dielca, a to buď prevrtávaním dielcov, za vzniku otvorov, alebo odfrézovanim z rubovej strany dielcov, za vzniku drážok. AVýhodne sa aspoň jeden úsek pripojovacej dutiny vyrobí s väčším priemerom než iný úsek tej istej pripojovacej dutiny, načo pri ukladaní podlahy sa prevŕtaný dielec priloží k inému už položenému dielcu ústím užšej časti pripoj ovacej dutiny a do pripojovacej dutiny sa umiestňuje cez širšiu časť pripojovacej dutiny, tŕňom napred, pripojovací prostriedok s hlavou, a to v optimálnom prípade až na doraz. Teda sa pripojovací prostriedok v pripojovacej dutine umiestni výhodne tak ďaleko, až sa jeho hlava oprie o miesto zúženia pripojovacej dutiny. Pritom sa musia použiť pripojovacie prostriedky samozrejme takej dĺžky, aby bol koniec tŕňa pripojovacieho prostriedku zapustený do už položeného, susedného dielca. Toto riešenie bráni praskaniu dielcov v prípade zapustenia skrutiek alebo iných pripojovacích prostriedkov s hlavou. V prípade, že je prostriedok zapustený až po zúžené miesto, dosiahne sa veľká pevnosť a životnosť spoja.Dielec s pripoj ovacou dutinou sa kladie k inému už položenému dielcu výhodne tak, aby pripojovacia dutina ústila na celistvú časť bočnej steny už položeného dielca. Toto však nie je nevyhnutnou podmienkou, napríklad v prípade používania spojovacích skrutiek so zápustnou maticou je možno dielce pripojovať k sebe cez spojito nadväzujúce pripojovacie dutiny, ako opisuje tiež jeden z ďalej uvedených príkladov uskutočnenia.Rôzne alebo všetky pripojovacie dutiny v dielcoch majú výhodne tie isté rozmery, avšak do rôznych pripojovacích dutín sa výhodne môžu cielene umiestňovať pripojovacie prostriedky rôznej dlžky. Tieto možnosti je možné využiť najmä v prípade montáže podláh z masívu, teda z prírodného dreva, a voliť dĺžku pripojovacích prostriedkov tak, aby nezasahovali do hrčí alebo iných problematických miest materiálu.Pripojovacie dutiny sa výhodne hĺbia v smere šírky dielcov do radu, v ktorom sa pripojovacie dutiny nachádzajú v pravidelnom odstupe, pričom sa vzdialenosť krajných pripojovacích dutín od koncov dielca volí tak, aby vznikol rovnaký odstup ako medzi susednými pripojovacími dutinami V rade i medzi krajnými pripojovacími dutinami dielcov v prípade ich priloženia nadväzne v dĺžkovom smere.Výhodne sa na všetkých dielcoch okrem pripojovacích dutín vyrobia i zámky na báze výstupkov na jednom dielci a zodpovedajúceho vybranía na susediacom dielcí, ako je to pri modemých plávajúcich podlahách napríklad typu pero a drážka alebo rybinovej západky, načo pri výrobe podlahy sa potom susediace dielce pripoja k sebe najskôr pomocou týchto zámkov, a potom i pomocou pripojovacích dutín a pripojovacích prostriedkov pevného pripojenia s tŕňom. Výhodou je jednak pevnejšie spojenie dielcov, a jednak vymedzenie presnej vzájomnej polohy dielcov.Pri pokládke podlahy sa výhodne dielce ukladajú prednostne voľne na podložku, čím sa dosiahne vyrobeníe podlahy typu plávajúcich podláh. Adekvátne sa na potreby posunu po podložke následkom zmien vlhkosti a teplôt pri týchto podlahách kvôli možnosti posunu dilatáciou materiálu na okrajoch takto vytvorenej podlahy nechá voľna dilatačná škára, najmä V prípade väčších podlahových plôch.Technické riešenie je vhodné najmä pre podlahy typu plávajúcich podláh, pre palubové podlahy a pre priemyslové podlahy z dosiek alebo z úzkych dielcov, či panelov. Podlahy zhotovené podľa technického riešenia sú pevné a vysoko odolné proti záťaži, nerovnomerným tlakom, zatekaniu a pod. Najväčšou výhodou týchto podláh je, že ani po dlhej dobe používania, ani pri kritických podmienkach prevádzky, ani pri veľkých podlahových plochách, nevznikajú medzi dielcami nežiaduce pukliny a rozostupujúce sa škáry. Veľkou výhodou je, že pripojovacíe prostriedky podľa technického riešenia podlahové dielce k sebe pritialmu navzájom. Podlahy podľa technického riešenia majú veľmi dlhú životnosť. Vytvorená podlaha je veľmi odolná i proti zosychaniu a napúčaniu. Pri montáži podlahy môžu mať len niektoré dielce pripojovacie dutiny alebo naopak môžu byť pripoj ovacie dutiny na všetkých dielcoch. Systém pripojovacích dutín sa dá výhodne kombinovať so systémom zapadajúcich zámkov, používaným dnes už bežne v rôznych podobách pre plávajúce podlahy, a tiež s prilepovaním susedných dielcov špeciálnymi lepidlami na zaistenie súdržnosti vyrobenej podlahy. Technické riešenie je vhodné najmä pre podlahy, ale i pre obklady fasád, interiérov a kúpeľní, najmä drevené. Pokiaľ sa pri montáži nepoužije lepidlo, je možná i ľahká demontáž podlahy alebo čiastočná demontáž s možnosťou prípadne vymeniť poškodený dielec alebo niekoľko dielcov. Ďalšou výhodou podláh podľa technického riešenia je možnosť brúsiť vyhotovenú podlahu a upravovať rôznym spôsobom jej povrch,napríklad lakovanim alebo napúšťaním voskami a pod. Technické riešenie umožňuje používať dosky alebo dielce väčšej hrúbky, napríklad na rošt pod kúrenie a pod. Technické riešenie je vhodné najmä pre dielce väčšej hrúbky, nie je určený pre tenké a extrémne tenké dielce. Technické riešenie umožňuje použiť podľa tvaru, rozmerov a štruktúry dielcov optimálnu dĺžku tíňov pripoj ovacích prostriedkov, napríklad v prípade potreby zvýšenia pevnosti podlahy a zabráneniu pozdĺžneho prasknutia sa použijú dlhšie tŕne, napríklad 1,3 násobky šírky dielca.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresov, kde znázorňuje obrázok l priestorový pohľad zhora na zvislý rez vedený príkladnou zostavenou podlahou s dielcami Spojenými skrutkamí a obsahujúcimi pripo 10jovaciu dutinu s dvoma priemermi, obrázok 2 čelný pohľad na zvislý rez podlahou v prípade spoja skrutkou s hlavou opretou v okrajovej pozdĺžnej drážke dielcov, obsahujúcich prípojovaciu dutinu s jedným priemerom,obrázok 3 čelný pohľad na zvislý rez podlahou V prípade spoja spojovacou skrutkou s hlavami opretými v nadväzujúcich pripojovacích dutinách s dvoma priemerrni, obrázok 4 čelný pohľad na zvislý rez podlahou v prípade spoja spoj ovacími skrutkami s nábytkovou matícou, s hlavou skrutky opretou v pripojovacej dutine s dvoma priemerrni, obrázok 5 čelný pohľad na zvislý rez podlahou V prípade spoja spojovacĺmí skrutkami so zapustenou matícou, s hlavou skrutky opretou v pripojovacej dutine s dvoma priemerrni, obrázok 6 schéma postupu pri zhotovení podlahy v jednotlivých fázach A až D, obrázok 7 priestorový pohľad zospodu na zvislý rez príkladnou zostavenou podlahou s pripojovacími dutinami v podobe vybrania, obrázok 8 pohľad zľava na zvislý rez podlahou podľa predchádzajúceho obrázku v línii A-A naznačený na predchádzajúcom obrázku.Názomým príkladom optimálneho uskutočnenia technického riešenia je montovaná podlaha podľa obrázka l a obrázka 6.Montovaná podlaha tvorí rovinný útvar, zostavený z vrstvy plochých dielcov l, g, g, uložených vedľa seba, s lícnou plochou hore a rubovou plochou dole. Dielce l, g, g majú v sebe vytvorené pripoj ovacie dutiny i v podobe otvorov, prebiehajúcich mimo lícnej plochy z jednej strany na druhú cez každý dielec l, g, g. Pripojovacie dutiny môžu mať miemy i takmer nezbadateľný sklon alebo sú rovnobežne s lícnou plochou ako ukazuje obrázok 1, ale vo všetkých prípadoch ide o smer priamky smerujúcej vždy z jednej strany prvého dielca 1 cez cele jeho teleso do susedného, druhého dielca g a nie mimo neho. Susediace dielce l, g, g sú k sebe pripojené a výhodne pritiahnuté pomocou pripojovacích prostriedkov g pevného spojenia s tŕňom, v tomto príklade V podobe skrutiek. V každej pripojovacej dutine i vybranej vyhotoviteľom je na upevnenie umiestnená jedna skrutka, ktorej jedna časť sa nachádza v pripojovacej dutine i prvého dielca l a druhá časť vystupuje z tejto pripoj ovacej dutiny A do telesa susedného dielca g, kde je pevne zañxovaná.Na obrázku 1 je znázomený rez spojom v mieste prvého dielca 1 vo výhodnom uskutočnení, pri ktorom je pripojovacia dutina 5 vytvorená s dvoma rôznymi priemenni. Z toho väčší priemer je svojimi rozmermi prispôsobený veľkosti hlavy Q skrutky a menší priemer pre driek skrutky. Pripojovacia dutina i prebieha cez znázornený prvý dielec l v jeho priečnom smere, teda kohno na jeho okraj a výhodne najkratšou možnou cestou.V predloženom príklade ide o doskové dielce l, g, g s klasickým bočným spojením na pero a drážku 1. Preto má každý dielec l, g, g na jednej bočnej strane vytvorené pero a na druhej pozdĺžne prebiehajúcu drážku 1, do ktorej pero zapadá.Ako ukazuje obrázok 2, môže byť táto drážka 1 využitá na uloženie hlavy Q pripojovacieho prostriedku g. V tom prípade môže mať pripojovacia dutina i jednoduchý tvar otvoru vyvŕtaného s jedným priemerom v celom priebehu, ako tiež ukazuje obrázok 2. Pokiaľ sú dielce l, g, g z masívu a nie je na nich poznať, ktorá strana je licna, kladú sa pri budovaní podlahy tak, aby vždy jedna z dvojice k sebe pripojených dielcov l, g, g mala drážku Z na strane, určenej na vstup tŕňa pripojovacieho prostriedku g a o koniec tejto drážky Z sa potom pri montáži oprie hlava Q pripojovacieho prostriedku g. Toto riešenie je vhodné na spájanie pomocou skrutiek a pre dielce l, g, g majúce nejakú drážku 1 na aspoň svojej časti niektorej boční strany, výhodne prebiehajúcej tu v pozdĺžnom smere, pričom z tejto drážky 1 vybieha aspoň jedna v tomto dielci 1, g, g uskutočnená pripojovacia dutina i.Ako pripojovací prostriedok g pevného spojenia sa nemusí použiť nevyhnutne skrutka, i ked toto spojenie je pravdepodobne najvýhodnejšie z dôvodu ľahkej montáže, ľahkej rozobrateľnosti a nízkej obstarávajúcej ceny. Na obrázkoch 3 až 5 sú uvedené príklady altematívnych druhov použiteľných pripojovacích prostriedkov g. Použitému druhu zvoleného pripojovacieho prostriedku g potom zodpovedá spôsob upevnenia jeho koncov, najmä spôsob upevnenia konca nachádzajúceho sa v druhom dielci g.Obrázok 3 ukazuje spoj dvojhlavou spojovacou skrutkou. Dielce l, g, g sú pre takéto upevnenia uložené k sebe tak, aby pripojovacie dutiny i na seba nadväzovali vždy pri prvom a druhom dielci l, g. Pripojovacie dutiny i sú vyrobené s dvoma priemenni a tieto dielce l, g sú obrátené užším priemerom k sebe. Obidve hlavy Q skrutky sú opreté v pripojovacích dutinách 5 na začiatkoch užšej časti.Obrázok 4 ukazuje spoj spojovacou skrutkou s nábytkovou maticou g. Hlava Q skrinky je opretá v pripojovacej dutine i s dvoma priemenni V mieste jej zúženia vnútri prvého dielca l a nábytková matica g je zapustená vopred v druhom dielci g.Obrázok 5 ukazuje spoj spojovacou skrutkou so zapustenou maticou 2. Hlava Q skrutky je podobne ako v predchádzajúcich príkladoch opretá v pri ojovacej dutine i s dvoma priemermi vnútri prvého dielca l. Zapustená matica 2 je vopred vsadená v pozd žnej drážke 1 druhého dielca g.Pripojovacia dutina môže byť jedna, dve alebo viac, a to na len niektorých alebo na všetkých dielcoch l,g, g. V prípade obsiałmutia väčších dielcov l, g, g je výhodnejšie, aby boli obsiahnuté dve pripojovacie dutiny alebo viacero pripojovacích dutín 5. Pripojovacie dutiny 4 l v tom prípade prebiehajú výhodne rovnobežne

MPK / Značky

MPK: E04F 15/04

Značky: montovaná, spôsob, podlaha, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-u7023-montovana-podlaha-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montovaná podlaha a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty