Samosvorný spoj, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy

Číslo patentu: U 6489

Dátum: 02.08.2013

Autor: Matuš Pavol

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka samosvomého spoja, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy.Policové, stojanové a nábytkové systémy sú väčšinou spájané pomocou pevných bočných vertikálnych stien alebo rámov zhotovených zo stojok, do ktorých sú rômym spôsobom príchytávané horizontálne police. Systém spájania políc s bočnými stenami (rámami) je riešený pomocou lepidiel, skrutiek, klincov, kolikov,uholníkov, rôznych profilov a narážacich hrán. Spravidla je na zhotovenie danej regálovej alebo nábytkovej zostavy potrebné množstvo upevňovacieho materiálu a rôzne druhy nástrojov a pomôcok najej zloženie. Tieto skutočnosti spôsobujú vo väčšine prípadov spolu s neprehľadnými a komplikovanými návodmi na montáž mnohým technicky menej zdatným zákazníkom nemalé problémy pri konečnej montáži na mieste použitia. Okrem toho väčšinu týchto systémov je nutné stabilizovať zo zadnej strany priečnou výstuhou alebo zadnou stenou.Čapové spoje uvedené v SK 2616 U, GB 2195001 A a v DE 10 2006 012 897 Al sa vyznačujú rýchlou montážou jednotlivých prvkov, no tieto spoje sú určené len na veľmi úzku škálu použitia v praxi a vyžadujú komplikovanú a časovo náročnú výrobu jednotlivých spojov v dielcoch.Nábytkové spoje, resp. spoje na prevažne drevené dielce sú uvedené V SK 5170 Y 1 a V DE 102008 054 055 Al. V oboch prípadoch ide o spoj držaný oceľovým tŕňom so širšou vrchnou časťou ako spodné telo,ktoré je pevne prichytené vjeduom z dielcov. Druhý dielec má vytvorené vybranie, tak, aby sa doň vošla šíršia časť tŕňa a zasunutím do užšieho vybrania v dielci sa obe časti aretujú. Výhodou je rýchla rozobrateľnosť spoja, nevýhodoujejeho obmedzené využitie a náročná výroba spojových častí.Spoje v zasúvacích a modulámych policových systémoch sú opisané v DE 202004 008 102 Ul, V DE 20 2008 011 638 Ul a v DE 197 01 280 Al. Ide o zostavy tvorené prevažne kovovými stojkami v kombinácii s kovovými nosníkmi. Ako spoje sú v stojkách umiestnené otvory na prichytenie nosníkov, ktoré sa upevňujú pomocou skrutiek a matíc, kovových tvaroviek alebołzásuvných prvkov. Ich výhodou je značná priestorová stabilita. Nevýhodou je, že sú zložené z kovových stlpikov a nosníkov, ktorých výroba ohýbaním, tvarovaním a zváraním je komplikovaná a fmančne náročná. Takisto ich montáž je náročná na čas a vyžaduje si množstvo upevňovacieho materiálu. V takýchto konštrukcíách vmikajú mnohé priestory, v ktorých sa usadzuje prach a iné nečistoty. Tieto priestory sú veľmi ťažko prístupné na ich čistenie a údržbu.V EP 451 012 Al je uvedený podobný policový systém, ktorý je spájaný hotovou rámovou konštrukciou,do ktorej sa pomocou tvarových príchytiek zasúvajú jednotlivé police. Celý systémje variabilný a rozoberateľný. Nevýhodou je, že výroba komponentov je ešte zložitejšia a nákladnejšia ako v predchádzajúcich riešeniach.Policové systémy opísané v DE 20 2007 010 269 Ul, v DE 20 2010 002 382 Ul a v DE 196 24 941 A 1 sú zhotovené z bočných zvislých stien a vodorovných políc. Police sú do bočných stien prípájané pomocou kovových profilov, kolikov a narážacích profilov. Ich výhodou je pomeme rýchla montáž. Nevýhodou je, že umiestnenie jednotlivých políc je presne určené konštrukčným systémom a ich polohu po montáži nie je možné dodatočne meniť.Riešenie, ktoré poskytuje EP 0 862 876 Al, má police zasunuté do drážok vo zvislých stĺpikoch. Police sú v drážkach tvarovo upravené tak, aby nedošlo k ich uvoľneniu a sú zaistené tvarovaným profilom. Tento systém je kombinovaný s kovovým profilom V tvare písmena U, ktorý je prichytený vo vybraní stojky. Nevýhodou tohto systémuje to, že sa dá použiť len na policový systém s policami prichytenými len na jednej a tej istej hrane, napr. police zavesené na stenu. Modulámy, variabilný policový systém je uvedený v DE 20 2007 013 817 Ul a v DE 20 2008 012 761 Ul. Obe riešenia využívajú možnosť variability policového systému, ktorého spájanie vo vertikálnom smere sa zabezpečuje pomocou vkladania dištančných prvkov medzi jednotlivé úrovne políc. Následne stabilizuje celú zostavu systém tyčí vedených v otvoroch cezjednotlívé police a dištančné prvky. V druhom prípade dištančné prvky sa navzájom spájajú kolíkmi zapadajúcimi do otvorov v ich telese. Výhodou je variabilita rôznej polohy police v regálovom systéme. Nevýhodou je množstvo komponentov (dištančných prvkov), ktoré zbytočne komplikujú celú zostavu aj jej montáž. Okrem toho pôsobia takéto systémy v interiéri značne mohutným dojmom až ťažkopádne.Hlavným cieľom technického riešenia je vytvoriť samosvorný spoj horizontálnych a vertikálnych prvkov systému, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž zostavy priamo na určenom mieste bez použitia pracovných nástrojov alebo pomôcok a rôzneho dodatočného upevňovacieho materiálu, ako sú skrutky, vruty, 10matice, klince a iné. Zásadným rozdielom v porovnaní s podobnými spojovacími systémami je totiž to, že montáž sa uskutoční iba jednoduchým ručným zasunutím horizontálnych prvkov do vybraní vo vertikálnych prvkoch.Samotný samosvomý spoj pozostáva z vybrania vo vertikálnom prvku, v ktorom je vybranie na upevňujúci prvok, prichytený v čelnej hrane horizontálneho prvku, vo vybraní tohto prvku, pričom vybranie môže mať skosený, polkruhový alebo iný vhodný tvar. Vybranie na upevňujúci prvok má priemer rovnaký alebo väčší ako priemer upevňujúceho prvku. Tieto upevňujúce prvky, ktoré môžu pozostávať zo skrutky s podložkou, sú umiestnené prevažne V rohoch horizontálneho prvku a pripevňujú pružné tvarovky výhodne z pmžinovej ocele. Horizontálny prvok je prevažne v rohoch tvarovo upravený tak, aby v ňom mohla byť pružná tvarovka pevne prichytená a aby pri zasunutí do vybrania venikálneho prvku mal horizontálny prvok rovnakú alebo menšiu hrúbku, ako je hrúbka vybrania vertikálneho prvku. Krídla pružnej tvarovky sa po úplnom zasunutí horizontálneho prvku do vybrania vertikálneho prvku svojimi hranatými koncami zarežú do protiľahlých stien vybrania vertikálneho prvku a tak zabránia spätnému uvoľneniu horizontálneho prvku, čím sa vytvorí samosvomý spoj. V pripade použitia tvrdých materiálov je vhodné zhotoviť v protiľahlých stenách vybrania vertikálneho prvku drážky, do ktorých hranaté konce krídiel pružnej tvarovky po úplnom zasunutí zapadnú. Upevňujúci prvok, ktorý prichytáva pružnú tvarovku, po zasunutí do vybrania na upevňujúci prvok stabilizuje systém V samosvomom spojí vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Na ľahšie ručné zasunutie horizontálneho prvku do venikálneho prvku je vhodné, keď je na protiľahlých vonkajších hranách vybrania vertikálneho prvku vytvorená miema skosená hrana, aby sa vrchná a spodná strana horizontálneho prvku ľahšie vsunula do tesného zovretia protiľahlých stien vybrania vertikálneho prvku. Po zasunutí horizontálneho prvku do vybrania vertikálneho prvku sa bočná hrana vo vybraní horizontálneho prvku tesne oprie o bočnú stenu vertikálneho prvku a spolu s upevňujúcim prvkom, vsunutým do vybrania na tento prvok, zabraňuje skrúteniu vertikálneho prvku do bočných strán. Spojovacie prvky takto vytvoreného každého samosvomého spoja sú prichytené v niekoľkých bodoch, resp. rovinách, čím sa podstame zvyšuje tuhosť celého systému.Na prichytávanie horizontálnych prvkov navzájom, alebo na zhotovenie rôznych zostáv a doplnkov, je možné použiť spojky osadené pružnými tvarovkami. Tieto spojky obsahujú pružné tvarovky buď z jednej alebo z dvoch protiľahlých strán. Zasúvajú sa do oválnych alebo kruhových vybraní jednotlivých segmentov. Ich funkcia je rovnaká ako v uvedenom altematívnom riešení. Po zasunutí spojky do oválnych alebo kruhových otvorov sa zarezaním hranatých koncov krídiel pružnej tvarovky do protiľahlých stien oválnych alebo kruhových otvorov zabráni spätnému uvoľneniu a celý samosvomý spoj sa stabilizuje. Spojky majú tvar uspôsobený tak, aby sa dali ľahko zasunúť do oválnych alebo kruhových otvorov, ale zároveň aby sa po zasunutí svojimi bočnými stenami tesne opreli do stien oválneho alebo kruhového vybrania. Takto vytvorený samosvomý spoj je odolný proti skrúteniu a uvoľneniu.Demontáž systému sa vykonáva uvoľnením hranatých koncov ohybných krídiel pružných tvaroviek z protiľahlých stien vybrania vertikálnych prvkov, z bočných strán horizontálnych prvkov.Vzájomnou kombináciou hore uvedených riešení samosvomých spojov, prípadne ich modiñkáciou, jemožné vytvoriť rôzne zostavy v neobmedzených dizajnových a materiálových variáciách. Nespomou výhodou navrhovaného riešenia je to, že pri výrobe celej zostavy sú potrebne len minimálne úpravy hotových segmentov. Zhotovia sa iba vybrania a otvory. Ďalšou výhodou je, že po zložení, zasunutí horizontálnych prvkov do vertikálnych prvkov, nie sú zo žiadnej strany viditeľné spojovacie prvky (skrutky,podložky, pružné tvarovky), čím sa dosiahne povrchovo čistý a nerušivý dizajnový dojem. Výhodou tohto samosvomého spoja je, žejednotlivé, takto vzniknuté moduly sú samonosné, dostatočne tuhé a nevyžadujú si už žiadne dodatočné spevnenie alebo vystuženie (zavetrovanie) a môžu sa ľubovoľne skladať pomocou spojovacích prvkov alebo spojok v horizontálnom aj vertikálnom smere bez toho, aby ich bolo nutné stabilizovať. Takto vytvorenú zostavu je možné doplniť ďalšími horizontálnymi prvkami na ľubovoľnom mieste a kedykoľvek ich zase premiestniť podľa potreby inde. Výhodou je, že po zložení zostavy je možný prístup k horizontálnym prvkom zo všetkých strán. Predmetné riešenie umožňuje užívateľovi zložit si celú zostavu podľa individuálnych potrieb daného priestoru a účelu, ktorého nároky má spĺňať. Tento samosvomý spoj zaručuje variabilitu policových, stojanových a nábytkových zostáv a svojou skladbou tak poskytuje neobmedzene veľa možností na využitie v priestoroch kancelárii, predajní, skladov, domáceho interiéru aj v exteriéroch garáži, balkónov a terás.Vzhľadom na skutočnosť, že po zastavení systému sa všetky prichytávacie a stabilizačne prvky nachádzajú skryté vnútri konštrukcie, možno ho využívať vo vlhkom prostredí v interiéri, ako aj v exteriéri, kde sú zvýšené nároky na odolnosť spojovacích častí proti povetemostným vplyvom. Ďalšou výhodou je, že takýto systém svojím výhodným konštrukčným riešením zaberá v rozloženom stave minimum priestoru a hmotnosti, a tak v nemalej miere šetrí značnú časť nákladov na distribúciu aj na skladovanie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je zobrazený rez vertikálnym a horizontálnym prvkom v samosvornom spoji. Na obr. 2 je rez vertikálnym a horizontálnym prvkom po úplnom zložení samosvomého spoja a detail A. Na obr. 3 je rez vertikálnym a horizontálnym prvkom po úplnom zložení samosvomého spoja a detail B. Na obr. 4 je priestorové zobrazenie vybrania horizontálneho prvku a prichytenie pružnej tvarovky. Na obr. 5 je priestorové zobrazenie vertikálneho a horizontálneho prvku a zobrazenie vybrania horizontálneho prvku. Na obr. 6 je priestorové zobrazenie ďalšej možnej úpravy vybrania horizontálneho prvku. Na obr. 7 je priestorové zobrazenie horizontálneho a vertikálneho prvku s drážkami. Na obr. 8 je priestorové zobrazenie vybrania horizontálneho prvku na jeho čelnej hrane. Na obr. 9 je príklad priestorového zobrazenia zostavy. Na obr. 10 je príklad priestorového zobrazenia zvislého spájania modulov. Na obr. l l je priklad priestorového zobrazenia policového modulu - stolík, pojazdný kontajner. Na obr. 12 je priklad priestorového zobrazenia závesnej police. Na obr. 13 je priestorové zobrazenie spojky a oválneho vybrania a príklady realizácie. Na obr. 14 je zobrazenie spojky s obojstranným vybranim s drážkou. Na obr. 15 je zobrazenie spojky s jednostranným vybraním.Samotný princíp samosvomého spoja je zobrazený na obr. l, kde vertikálny prvok L, vytvorený z hranola v tvare stojky, má vybranie z vertikálneho prvku L a vybranie g na upevňujúci prvok § na zasunutíe tohto upevňujúceho prvku g, ktorý pozostáva zo skrutky Q a podložky 2. Táto skrutka l 6 prichytáva cez podložku g pružnú tvarovku Z na čelnej hrane horizontálneho prvku g vo vybraní Q horizontálneho prvku n, ktoré má skosený tvar LE. Po úplnom zasunutí horizontálneho prvku u, ktorý má tvar police, do vybraní Q horizontálneho prvku ll sa krídla za svojimi hranatými koncami Q zarežú do protiľahlých stien vybrania g vertikálneho prvku L, čím sa zabráni spätnému uvoľneniu spoja a zároveň hlava skrutky LQ s podložkou 2 sa tesne vsunie do vybrania g na upevňujúci prvok § vo vertikálnom prvku L. To spôsobí, že bočná hrana LQ vo vybraní Q horizontálneho prvku sa tesne oprie o bočnú hranu vertikálneho prvku L, spodná a vrchná strana horizontálneho prvku Q sa pevne zovrie medzi protiľahlými stenami vybrania g vertikálneho prvku L, akoje to zrejmé z obr. 2. Pritom platí, že hrúbka H vybrania z vertikálneho prvku L je rovnaká alebo väčšia ako hrúbka H 1 horizontálneho prvku u. Detail A zobrazuje zarezanie hranatých koncov Lg krídiel k pružnej tvarovky 1 do steny vybrania z vertikálneho prvku L. V stojkách z tvrdých materiálov je vhodné vytvoriť v protiľahlých stenách vybrania z vertikálneho prvku L drážky Q, do ktorých po zasunutí horizontálneho prvku LL zapadnú hranaté konce L 2 krídiel k pmžnej tvarovky 1, ako to znázorňuje obr. 3 s detailom B. Prichytenie pružnej tvarovky 1 na čelnej hrane horizontálneho prvku LL vo vybraní Q horizontálneho prvku LL zobrazuje obr.4.Priestorové znázornenie samosvomého spojaje na obr. S. Tentoje mďme cez otvor skosenej bočnej hrany j horizontálneho prvku stlačením krídel Za uvoľniť zo spoja. Ďalšiu z altematív vybraní Q horizontálneho prvku , a to polkruhový tvar vybrania, zobrazuje obr. 6. Aby sa dosiahla ochrana spojovacích prvkov od vonkajších vplyvov a vlhkosti predovšetkým pri použití tvrdších materiálov je nutné, aby po zasunutí horizontálneho prvku LL do vertikálneho prvku L bočná hrana 3 horizontálneho prvku uzatvorila vybranie g vertikálneho prvku (l) zboku, ako je to znázomené na obr. 7. Vertikálny prvok L v tvare stojky, prípadne iné segmenty, je možné spojiť s horizontálnym prvkom LL V tvare police, v ktoromkoľvek mieste jej bočnej hrany, čo zobrazuje obr. 8.Na obr. 9 je znázomený jednoduchý policový modul, ktorý sa skladá zo štyroch vertikálnych prvkov L v tvare stojok a dvoch horizontálnych prvkov v tvare políc. Tento modulje možné po montáži tiež rozobrať,ako bolo už opísané. Spájanie takýchto modulov pomocou spojovacích prvkov Q, ktorým sú v tomto prípade kolíky, do otvorov na spojovací prvok L 4, je znázomené na obr. 10.Na obr. ll je znázomená možnosť vytvorenia stolíka pridaním vrchnej police L na hotový policový modul, prípadne pridaním kolies Q do otvorov L 1 na spodku veitikálnych prvkov L je možné zhotoviť pojazdný kontajner. Do otvorov na spojovací prvok l 4 v bočných hranách vertikálnych prvkov L možno vsunúť kolíky, ako spojovacie prvky Q, na uchytenie dodatočných horizontálnych prvkov v ktoromkoľvek mieste.Príklad 4 Na obr. 12 je znázomená závesná polica na stenu. Vertikálne prvky i V tvare hranolov držia v samosvor ných spojoch horizontálny prvok g v tvare police, ktorá môže byť poístená ťahadlom Q, prípadne inou výstuhou.Na obr. 13 je znázomená spájanie predovšetkým plochých dielcov alebo políc navzájom, pomocou spojok 2 l, ktorých tvar je prispôsobený účelu a spôsobu použitia, pričom môžu mať aj obojstranne vybranie s drážkou Q. alebo jednostranné vybranie § 13 zobrazené na obr. 14 a 15. Tieto spojky 2 l majú pružné tvarovky 1 z jednej alebo oboch strán a spájajú jednotlivé segmenty systému úplným zasunutím spojok 2 l do oválnych vybraní Q v stenách alebo hranách príslušných dielcov. Pritom platí, že bočné steny spojok 2 l sa tesne oprú o vnútome steny oválnych vybraní 29.Praktickým využitím takto vytvoreného samosvomého spoja môže byť zostava tvorená dvomi alebo viacerými stojkami, ktoré spolu s jednou alebo viacerými policami vytvoria základný modul systému, ktorý sa dá ľubovoľne modifikovať podľa predstavy užívateľa, prípadne dopĺňať ďalšími policami. Police môžu mať rôzne tvary a stojky môžu mať rôzny prierez, či už štvoruholníkový, kruhový, trojuholníkový alebo iný. Samostatný modul je dostatočne stabilný a dá sa z neho po osadení vrchnej dosky vytvoriť napriklad stolík. Po osadení koliesok na spodok stojok môže slúžiť ako pojazdný kontajner. Doplnením bočných a zadných stien,prípadne zásuviek a predných dvierok, je možné vytvárať celé nábytkové zostavy. Spojky samosvomého spoja je možné využiť aj na prichytávanie káblov, líšt, rámov, krytov a pod. Uvedený sarnosvomý spoj sa dá použiť i na zostavenie ľahkých stavebných konštrukcií, ako sú pergoly, prístrešky, terasy, záhradné nábytky a domčeky, pripadne skelety rodinných domov.Vhodným materiálom na využitie tohto samosvomého spoja je predovšetkým drevo a rôzne materiály na báze dreva, no dá sa použiť aj plast, kov, sklo a rôzne kompozitné materiály a ich vzájomné kombinácie.1. Samosvomý spoj, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z vertikálneho prvku (l) s vybraním (2) vertikálneho prvku (l) a s vybraním (3) na upevňujúcí prvok (8) a z horizontálneho prvku (l l), ktorého hrúbka zodpovedá vybraniu (2) vertikálneho prvku (l), a ktorý obsahuje vybranie (6) horizontálneho prvku (l l), pričom vo vybraní (6) horizontálneho prvku (ll) na čelnej hrane horizontálneho prvku (l 1) je upevnená upevňujúcim prvkom (8) aspoň jedna pružná tvarovka (7), ktorej krídla (7 a) zvierajú s horizontálnou rovinou ostrý uhol, pričom hranaté konce (12) krídiel (7 a) presahujú hrúbku horizontálneho prvku (l l) a upevňujúcí prvok (8) prevyšuje pružnú tvarovku(7), kde prevýšenie upevňujúceho prvku (8) zodpovedá vybraniu (3) na upevňujúcí prvok (8) v čelnej hrane vybrania (2) vertikálneho prvku (l), alebo z vertikálneho prvku (l) a horizontálneho prvku (l l) obsahujúcich vybranie (20) na umiestnenie spojky (21), zodpovedajúcej vybraniu (20), pričom na jednej alebo na obidvoch čelných stranách spojky (2 l)je upevnenájedna alebo viac pružných tvaroviek (7), ktorej krídla (7 a) zvierajú s horizontálnou rovinou ostrý uhol, pričom hranaté konce (l 2) krídiel (7 a) presahujú hrúbku spojky (2 l).2. Samosvomý spoj podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že upevňujúcí prvok (8) je skrutka (16) s podložkou (9).3. Samosvomý spoj podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vertikálny prvok (l) má skosené hrany (4).4. Samosvomý spoj podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i tvarovky (7) zvierajú s horizontálnou rovinou uhol B 5 ° až 90 °.5. Samosvomý spoj podľa niektorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vybranie(6) horizontálneho prvku (l l) má skosený tvar (l la) alebo polkruhový tvar (l l b).6. Samosvomý spoj podľa niektorého z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vertikálny prvok (l) obsahuje viacero vybraní (2) vertikálneho prvku (l) s vybraním (3) na upevňujúcí prvok (8),pričom horizontálny prvok (l l) obsahuje rovnaký počet vybraní (6) horizontálneho prvku (l l) na upevnenie pružnej tvarovky (7) ako vertikálny prvok (l).7. Samosvomý spoj podľa niektorého z nárokov l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že protiľahlé steny vybrania (2) vertikálneho prvku (l) obsahujú drážky (Za).8. Samosvomý spoj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že spojka (21) má Obojstranné vybranie s drážkou (óa) alebojednostranné vybranie (6 b).

MPK / Značky

MPK: F16B 39/26, A47B 47/04, F16B 12/20

Značky: policové, najmä, systémy, samosvorný, spoj, stojanové, nábytkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-u6489-samosvorny-spoj-najma-pre-policove-stojanove-a-nabytkove-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samosvorný spoj, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy</a>

Podobne patenty