Číslo patentu: U 3343

Dátum: 06.11.2002

Autori: Futej Pavol, Sklenár Rudolf

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka bazénu najmä pre športové a rekreačné účely, ktorého bazénová vaňa je stavebnicového systému.Súčasné bazény sú vytvárané stavebnou činnosťou, kde prvá vrstva v styku so zeminou je pórovitá, za ňou nasleduje vodovzdomá prepážka s odvodmi pár. Za uvedenými technickými prostriedkami je zospodu a zboku vytvorená pevnostná bariéra betónová, prípadne železobetónové, do ktorej sú vytvorené privodné a odvodné kanály vody osadené nepriepustnými rúrkami. V homej časti bočnej steny sú prepadové otvory na odvod znečistenej vody. Súčasťou bazénu sú vstupné chodníky,prípadne schody do bazénu. Ako pomocné hygienické zariadenia sú rôzne plytčiny s bakteriálnou úpravou a sprchy.Progresívnejšie bazény majú vrstvu v styku s vodou z pogumovanej tkaniny,polyetylćnu, polypropylénu, ktoré sú vytvorené z dielov navzájom tepelne spojených.Nevýhodou uvedených riešení je vysoká prácnosť a špecializácia stavebných činností, pričom oprava je zložitá. Ďalším nedostatkom je možnosť množenia baktérií, hlavne v bazénoch vyrobených z umelých hmôt, kde v zvaroch, ale i v stykových plochách keramických dielcov sa zachytávajú nečistoty a vytvára saUvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie bazénu najmä pre športové a relcreačné účely stavebnicovej konštrukcie pozostávajúcej z dna, ktoré prechádza do bočných stien so vstupom a výstupom do priestoru bazénu, pričom má prevažne v spodnej časti po bokoch prívod vody a na dne má aspoň jeden odvod vody. Dno bazénu pozostáva z pevnostnej dosky, ktorú od lôžka, prevažne štrkového, oddeľuje podkladové vrstva a izolačná vrstva. Na svojej vrchnej časti pevnostná doska má tvámu výplňovú vrstvu prevažne z piesku, na ktorej je nepriepustná kontaktná vrstvaprevažne zo sklolamínátu. Na dne bazénu je na najnižšom mieste odvod vody. Pobokoch bazén má bočné steny s prepadovými žľžibmi. Do bočných stien vyúsťujú prívodné otvory vody prevažne v spodnej časti. Bočná stena je modulovej konštrukcie a je tvorená rovnými, šikmými, rohovými bočnýmiimodulmi. Každý bazén má aspoň jeden rebríkový bočný modul. Špeciálne uskutočnenie má z vnútomej strany na bočnej stene rovinné stupne, na ktoré z boku nadväzuje zvislý rotačný bočný modul a šikmý bočný modul s rovinnými stupňami. Bočná stena je vytvorená z bočných modulov, ktoré majú zvislé výstupy a rovinné madlo. Vstupný, respektive Výstupný bazénový rebrík má zvislú časť so stupňamí upevnenými do súbežných nosníkov,ktoré prechádzajú do madiel tak, že jedno je nižšie a druhé vyššie, pričom ich konce sú upevnené až na nášľapnej ploche.Výhodou technického riešenia je rýchla montáž pri nízkych nákladoch a vysokej životnosti bazénu. Vyžaduje malú údržbu pri splnení najpñsnejších hygienických požiadaviek. Bazén má seriozny vzhľad a farebnú stálosť prvkov. Riešenie bazénu má minimálny počet stykových prekrývajúcich sa plôch, čím sa nevytvárajú ostré hrany. Technicke riešenie je dokonale nepriepusmé, Vodotesné a vodovzdomé. Umožňuje vytvárať hĺbku bazénu od l do 4 m s umožnením protiprúdového plávania, pri väčších hĺbkach bazénu je možné na bočnej stene vytvárať bezpečnostný schod. Altematívne uskutočnenie má samostatný priestor pre zdravome poškodených s možnosťou uskutočnenia masáže a balneoterapeutickýchPrehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je znázomená na priloženom vyobrazeni, kde obr. l je pohľad na dno a bočnú stenu s rebríkom ako aj čiastkové rezy bočnej a spodnej časti. Obr. 2 znázorňuje hlavné uskutočnenie bočných modulov panelov. Obr. 3 znázorňuje ďalšie uskutočnenie bazénu. Obr. 4 znázorňuje konkrétne uskutočnenie bočného rovného modulu s výsruhami. Obr. 5 znázorňuje v reze vyrovnávaciu nádrž. Obr. 6 znázorňuje usporiadanie rozvodného potrubia bazénu s prívodom a odvodom vody ako aj riešenie zapojenia prepadu vody. Obr. 7 znázorňuje konkrétne uskutočnenie napojenia rohov bočných stien. Obr. 8 znázorňuje ďalšie konkrétne uskutočnenie bazénu. Obr. 9 a 10 shématicky znázonňujú tvarové riešeniaPríklady uskutočnenia technického riešeniaBazén najmä pre športové a rekreačné účely pozostáva z bazénovej vane lQ tvorenej dnom l, ktoré prechádza do bočnej steny 2, na ktorej je prívod 9 vody. V najnižšej časti dna 1 je odvod § vody. Technické riešenia dna 1 spočíva vtom, že má pevnostnú dosku g uloženú na podkladovú vrstvu Z, ktorá je na lôžku i. Je vhodné,ak lôžko ą je tvorené štrkom a podkladová vrstva Z je tvorená z betónu, pevnostná doska g je zo železobetónu. Medzi podkladovou vrstvou Z a pevnostnou doskou g je izolačná vrstva 3 ako vodotesná zábrana. V altematívnom uskutočnení má vzduchové komôrky. Z vrchnej strany na pevnostnej doske g je tváma výplňová doska 5, tvorená prevažne pieskom, na ktorej je nepriepusmá kontaktná vrstva Q vytvorená najmä zo sklolamináru. Nepriepustná kontaktná vrstva Q je vyrobená z laminátových dielov na podstate polyesterových pryskyríc a sklenených vlákien. S výhodou má aspoň štyri vrstvy, kde prvá styková vrstva 5.l je tvorená farebnými pigmentami v polyestcrovej živici, druhá spojovacia vrstva 6.2 je podobne tvorená polyesterovou živicou,pripadne s farebnými pigmentarni. Polyester je vyrobený na báze so styrénom modiíikovanej ortoftálovej alebo nenasýtenej polyesterovej živice. Nasleduje tretia vnútomá spevňujúca vrstva 6.3 so sklenenými vláknami a taká istá štvrtá spevňujúca vrstva 6.41. Je možná aj vrchná vrstva. Q vyrobená podľa predchádzajúcich vrstiev,alebo na báze styrénu a metylmetaluylátu ako gelcoat. Takto vytvorená nepriepustnà kontaktná vrstva Q zabezpečuje požadované technické účinky ako vodotesnosť,pevnosť a estetiku pri dlhodobej životnosti. Po okraji dna 1 je bočná stena 2 , ktorá je tvorená rovnými bočnými modulmi Ľ a šikmými bočnými modulmi 9.4. Medzi dvomi bočnými stenami 2 je v rohu rohový bočný modul 95. Bočná stena 2 má po obvode prepadový žľab 2.91 a aspoň jeden rebríkový bočný modul 9.6, do ktorého je pevne upevnený bazénový rebrík E. Prepadový žľab EQ bočnej steny 2 má prepadové hrdlo 2 L), ktoré je napojené na prepadové potrubie 9. spojené s vyrovnávacou nádržou g 12. Z vnútomej strany bazénu na bočnej stene 9.0 je bočná nepriepustná kontaktná vrstva 2, ktorá je spojená s takou istou na dne nepriepustnou kontaktnou vrstvou Q. V alternatívnom uskutočnení bočná stena 2.Q je vytvorená z vnútomej strany dna 1 rovinnými stupňamí 95 a zvislým rotačným bočným modulom 9.9 naväzujúcim na bočný šikmý modul 9.9 ls rovinnými stupňami 9.8. Pred vstupom do bazénu sú osadené hygienické brodidlá lg so sprchou. Bočné steny 9.0 súv kolmej polohe ñxované staviteľnou výstuhou ll. Je vhodné, ak bazénová vaňa lQmá po obvode skruž lg vytvorenú betónom, prípadne niekoľko skruží g nad sebou. Bočná stena 29 má z vnútomej strany madlo E 2 a na homej strane zdrsnené ryhovanie. Odvrátená strana má lôžko E 1 pre uloženie ochodze. Bočné steny it) sú navzájom spojené bočnými spojovacími stenami 2 a k dnu 1 sú spojené spodnou stenou 2.06. Žľab JJ bočnej steny E je prekrytý mriežkou 9.0 §. Tvarovú stálosť zabezpečujú zvislć a vodorovné výsruhy m

MPK / Značky

MPK: E04H 4/04

Značky: bazén

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-u3343-bazen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bazén</a>

Podobne patenty