Farmaceutická kompozícia obsahujúca gabapentín

Číslo patentu: E 9736

Dátum: 02.12.2004

Autori: Grassano Alessandro, Rampoldi Luca

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Predkladaný vynález sa týka farmaceutickej kompozície obsahujúcejgabapentín. Gabapentín je všeobecný názov kyseliny l-aminometyl cyklohexánoctovej, známeho lieku s antiepileptickou aktivitou.0002 Liek nie je chránený patentom, napriek tomu vpatente Spojených štátov č. 6 054 482, udelenom Gödecke AG, sú nárokované stabilné farmaceutické kompozície gabapentínu, ktoré si zachovávajú počas jedného roka pri 25 C a 60 r. h. obsah zodpovedajúceho Iaktámu (známeho toxického produktu, ktorý môže byt tvorený dehydratáciou gabapentínu) nižší ako 0,5 hmotn. a ktoré majú obsah aniónov minerálnych kyselín nižší ako 200003 V rovnakom patente je taktiež uvedený rad aditiv, ktore je nutné zkompozície vylúčiť, pretože podporujú tvorbu Iaktámu. Sú to modifikovaný kukuričný škrob, sodná sol kroskarmelózy, glycerolestery kyseliny behénovej,kopolyméry kyseliny metakrylovej (typ A a C), aniónomeničové živice, oxid0004 Na druhej strane, v patente Spojených štátov č. 6 531 509 udelenom Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. je publikované, že vynález opísaný vpatente Gödecke AG uvedenom vyššie je mylný a že stabilná kompozícia gabapentínu môže byt získaná dokonca aj vtedy, keď je obsah aniónovminerálnych kyselín v neskôr zmienenom väčší ako 20 ppm.0005 Napriek tomu v tomto ohľade nie sú poskytnuté žiadne dáta, ani nie súukázané kritéria pre výber vhodných aditív.0006 Vpatentovej prihláške č. WO 02/26263 udelenej Sigmapharm sú opisané stabilné kompozície gabapentínu obsahujúce zlúčeninu, ktorá obsahuje stabilizátor, ktorá je schopná znížiť iónovú silu, a aspoň 20 ppmjedného aniónu minerálnej kyseliny.0007 Stabilizátory patria do nasledujúcich skupín prchavé alkoholy, stálealkoholy, stále kvapaliny, svodou miešateľné pevné látky alebo kvapaliny, EP 1 699 43 a HÓRMANNOVÁ . TOM Es 33 EO/T wwwbhtpatentsknemiešateľné pevné látky alebo kvapaliny, tekuté alebo pevné povrchovo0008 V súčasnosti je navrhovaný gabapentín v rôznych dávkach a v dvoch farmaceutických formách na perorálne použitie ako kapsuly a tablety.0009 Patentová prihláška WO 03/035040 opisuje tablety tvorené z granulátu získaného štandardnými granulačnýmí techníkami obsahujúceho gabapentín a PEG.0010 Avšak priemyselná výroba tabliet sgabapentínom trpí niekoľkýminevýhodami spôsobenými problémami pri kompresii surového materiálu. 0011 Je teda nutné použit nový granulát.0012 Napriek tomu tento postup tiež nie je zbavený praktických problémov,pretože granuláciou s vodou pri rôznych experimentálnych podmienkach a s rôznymi postupmi je vždy dosiahnutá tvorba hydrátu, s nasledujúcou stratou pôvodnej kryštalickej štruktúry. Priemyselná granulácia s organickými rozpúštadlami kladie určité obmedzenia na použitie konkrétnych zariadení na0013 Teraz pôvodcovia vynálezu zistili, že problémy uvedené vyššie súprekonané granuláciou gabapentínu s PEG (polyetylénglykol) s teplotou topenia v rozmedzí medzi 50 a 80 °C.0014 Predmetom predkladaného vynálezu teda je granulát gabapentínu získaný granuláciou gabapentínu s PEG, ktorý má teplotu topenia v rozmedzí medzi 50 a 80 °C. Takto získaný granulát môže byť použitý ako taký na prípravu tabliet alebo môže byt doplnený ďalšími aditivami a potom0015 Ak je to žiadúce, je tiež možné ku gabapentínu a PEG predgranuláciou pridat aditíva užitočné pre následnú kompresiu alebo pre rozpad tablety, ako sú napríklad klzné látky alebo dezintegračné čínídlá, špeciñckými príkladmí sú silikagél, predželatínovaný škrob a sodná soľ kroskarmelózy.0016 Je dôležité poznamenať, že v patente Spojených štátov č. 6 054 482uvedenom vyššie sú uvedené látky zahrnuté vlátkach nazývaných látkydestabilizujúce aktívnu látku. Na druhej strane pôvodcovia nezaznamenali žiadnu významnú degradáciu gabapentínu (počítané pomocou množstva Iaktámu, ktorý sa vytvoril), ked začínali formulovat granulát podľa predkladaného vynálezu a ked obsahoval menej alebo viac ako 20 ppm aniónu0017 Druhým predmetom predkladaného vynálezu tak je granulát gabapentínu získaný granuláciou gabapentínu s PEG, ktorý má teplotu topenia vrozmedzí medzi 50 a 80 °C, a aditív vybratých zklzných látok,dezintegračných činidiel a riedidiel.0018 Výhodne to predstavuje ďalší predmet vynálezu, granulát bude obsahovat vysoké množstvo gabapentínu, napríklad viac ako 8 D hmotn. alebo dokonca viac ako 90 hmotn. a môže dosiahnuť dokonca 98 hmotn.,zvyšné 2 sú PEG. Použitelný PEG je taký, ktorý je všeobecne používaný vodbore farmácie a nie je nevyhnutné použit špeciálne čistý PEG. Ak je tožiadúce, môžu byt použité PEG zmesi srôznou priemernou molekulovouhmotnosťou, takže teplota topenia zmesi je vrozmedzí medzi 50 a 80 °C. Nižšie v tomto texte bude pod termínom PEG uvedený jeden PEG a zmes PEG,ktorá má teplotu topenia vrozmedzí medzi 50 a 80 °C, bude označená0019 Granulát môže byt pripravený s použitím rotačného granulátora, ktorý je na trhu kdispozícii, ako sú napríklad rýchle rotačné granulátory (zmiešavací granulátor) vyrábaný spoločnosťou Zanchetta, model Rotojunion 10, alebopodobné zariadenie, ako je napríklad Glatt, Collette, Diosna.0020 Farmaceutické kompozície vtabletách môžu byt pripravené priamou kompresiou granulátu alebo pridaním aditív typických pre farmaceutické použitie, ktoré prepožičajú tablete vlastnosti použiteľné pre priemyselnú výrobu a pre správny terapeutický účinok liečiva v nich podávaného, ku granulátu pred0021 Príkladmi takýchto aditív sú dezintegračne činidlá, lubrikanty a klzné látky.0022 Zvyčajne, ked je žiadúce pridat ku granulátu ďalšie aditíva, budekompozícia tablety, ktorá je výsledkom kompresie zmesi, obsahovaťPredmetom predkladaného vynálezu tak sú tablety gabapentinu obsahujúce medzi 70 a 100 hmotn. granulátu, ako je opísané vyššie, a medzi 0 a 30hmotn., výhodne medzi 0 a 20 , aditív na farmaceutické použitie.0023 Pretože granulát podla vynálezu nespôsobuje degradáciu účinnej látky a pretože farmaceutické formy gabapentinu na perorálne použitie sú predstavované kapsulami, ktoré ho obsahujú, môže byť na prípravu kapsúl použitý úspešne samotný granulát. Predmetom predkladaného vynálezu teda ďalej je použitie granulátu, ako je opísané vyššie, na prípravu kapsúl0024 Na lepšiu ilustráciu predkladaného vynálezu sú teraz poskytnutéVšeobecný postup na pripravu granulátu0025 Zmes práškov tvorená gabapentínom, PEG a prípadne ďalšími aditívami je vložená do rotačného granulátora Zanchetta, model Rotojunior 10.0026 Celkové množstvo práškov, ktoré môže byt vložené do prístroja uvedeného vyššie, je v rozmedzí medzi 0,8 a 3 kg a výhodne je vložené 1-2 kg. 0027 Prašky sú miešané v rotačnom granulátore počas 5 minút pri 25 °C, rýchlosť lopatky je 100 ot/min.0028 Potom je zmes za miešania zahrievaná na teplotu topenia PEG (medzi 50 a 80 °C) s rýchlosťou lopatky v rozmedzí medzi 150 a 400 ot/min, výhodne 300 ot/min. a rýchlosťou drviča v rozmedzí medzi 600 a 1200 ot/min. výhodne

MPK / Značky

MPK: A61K 9/16, A61K 9/20

Značky: gabapentin, farmaceutická, kompozícia, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e9736-farmaceuticka-kompozicia-obsahujuca-gabapentin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická kompozícia obsahujúca gabapentín</a>

Podobne patenty