Spôsob a zariadenie na prehľadávanie odpadu po kovových zložkách

Číslo patentu: E 9309

Dátum: 09.05.2006

Autor: Maier Hans Jürgen

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na prehľadávanie odpadu po kovových zložkáchvynález sa týka spôsobu a zariadenia na prehladávanie odpadu pozbieraného v odpadkových kontajneroch po kovových zložkách, pri ktorom sa odpadkový kontajner pred vyprázdnením aodvezením vozidlom na odvoz odpadkov sníma prostredníctvom prinajmenšom jednej kovovej sondy podľa predvýznakovej častiStále častejšie sú obsahy odpadkových kontajnerov pred vyprázdnením do vozidla na odvoz odpadkov automaticky kontrolované prostredníctvom kovových sond na zistenie prítomnosti prímesí a rušivých látok, napríklad v zberných kontajneroch na biologický odpad alebo na starý papier. Známe kovové sondy sú spravidla umiestnené v oblasti zdvíhacieho zariadenia vozidla na odvoz odpadkov. Doteraz používané kovové sondy nie sú s ohladom na veľkosť a/alebo hmotnosť vhodné pre každé zdvíhacie zariadenie. Existujú zdvíhacie zariadenia, ktoré vykazujú len nízku robustnosť, takže sa vdôsledku dodatočnej hmotnosti kovovej sondy, napríklad na Iožiskách, rýchlejšie opotrebovávajú.Z EP 0 633 862 B 1 sú známe rôzne stvárnené kovové sondy na použitie na vozidlách na odvoz odpadkov. Ako prvé je známe sklápanie približne prstencovej sondy, ktorá je k vozidlu na odvoz odpadkov pripojená prostredníctvom kábla,nad odpadkový kontajner. Tento postup je veľmi nákladný a časovo náročný. Ďalej je v tomto spise uverejnené, že kovová sonda môže byt horizontálne posúvanà pozdĺž prednej strany odpadkového kontajnera. To znamená, že dlžka kovovej sondy musí zodpovedať približne výške odpadkového kontajnera. Toto sa odrazí na velmi vysokej hmotnosti kovovej sondy, čo zasa, ako je vyššie opísané, môže negatívne ovplyvniť zdvíhacie zariadenie. Ďalej je v tomto spise uverejnené, že podľa ďalšej formy uskutočnenia sa môže pohybovať odpadkovým kontajnerom okolo viacerých sond. Z tohto spisu je teda známy spôsob a zariadenie podľa predvýznakovej častiÚlohou predloženého vynálezu je vyvinutie spôsobu azariadenia, ktoré umožnia účinne prehladat obsah odpadkového kontajnera na kovové zložkyza použitia malej kovovej sondy.Podla vynálezu je táto úloha vyriešená spôsobom, pričom sa odpadkový kontajner sníma už počas naberania prostrednictvom zdvíhacieho zariadenia vozidla na odvoz odpadkov až po .úplné zavesenie odpadkového kontajnera na uchytenieTýmto opatrením je umožnené použitie menšej, predovšetkým kratšej kovovej sondy. Skrátenie kovovej sondy by vnormálnom pripade malo za následok, že testovaný obsah kontajnera by bol už len zlomkom doterajšieho testovaného objemu. Takáto redukcia testovaného objemu nie je pre obce a kompostovacie prevádzky samozrejme žiaduca. Prostredníctvom posúvania menšej kovovej sondy pozdĺž kontajnera je možné prekontrolovať podobný testovaný objem ako doteraz. Pri tomto je možné zaistiť, aby sa kovová sonda pohybovala pozdĺž kontajnera kontinuálne zospodu nahor ameranie vykonala vo viacerých časových bodoch. Alternatívne môže byt zaistené, aby sa sonda pohybovala pozdĺž kontajnera po krokoch zospodu nahor ameranie vykonala vprestávkach medzi jednotlivými krokmi. Pre každý odpadkový kontajner môže byt teda predovšetkým zaistené vykonanie viacerýchProces snímania sa vykonáva až do úplného zavesenia odpadkového kontajnera na uchytenie kontajnera. Týmto je možné dosiahnutie maximálne možnej doby testovania a môže byť prekontrolovaný velký objem kontajnera. Pri tomto sa kovová sonda za účelom snímania pohybuje spoločne s uchytením kontajnera pozdĺž odpadkového kontajnera. V dôsledku tohto odpadá osobitný pracovný krok potrebnýna snímanie odpadkového kontajnera.Skôr, ako sa môže spustit proces merania kovovej sondy, sa musí uskutočniť kompenzácia, t.j. automatická korektúra nulového bodu kovovej sondy. Toto zamedzuje nesprávnym nameraným hodnotám vdôsledku kolísania teploty alebo otrasov. Kompenzácia sa môže spustiť mechanickým, elektronickým alebo optickýmsnímačom výhodnejšie pri spustení uchytenia kontajnera.Úplné zavesenie kontajnera sa výhodnejšie stanovuje mechanicky,elektronicky alebo opticky asnimanie sa pri úplne zavesenom kontajneri ukončí. Týmto je možné rozpoznať, kedy sa ukončila séria meraní amôže nasledovaťJednoduché vyhodnotenie nameraných hodnôt sa môže uskutočniť vtedy, ak sú namerané hodnoty zaznamenané kovovou sondou uložené, predovšetkýmvýhodnejšie sa namerané hodnoty časovo triedia a uskutoční sa časovozávislé vyhodnotenie nameraných hodnôt. Na zaistenie pokiaľ možno spolahlivej detekcíe kovov je potrebné nájsť optimálnu dobu merania. Toto znamená, že musia byť včas rozpoznané rušivé vplyvy (napríklad veko kanála alebo kovová oska odpadkového kontajnera). Tieto rušivé vplyvy musia byť odñltrované. Na druhej strane nesmie byť doba merania príliš krátka, aby bolo možné prekontrolovať čo najväčšiu časť kontajnera. Pretože na vozidlách na odvoz odpadkov existujú rôzne rýchlo pracujúce zdvíhacie zariadenia (aj vzadu ako aj na bokoch alebo na čelnej strane), uložia sa najskôr viaceré namerané hodnoty pre každé uchytenie kontajnera,najmä vo forme tabuľky počítadla detekčného systému na smetiarskom aute. Tieto namerané hodnoty sa vyhodnotia po ukončení merania. Ak sú uložené namerané hodnoty triedené vporadí ich výskytu, potom sa môže uskutočniť časovo závislé vyhodnotenie nameraných hodnôt od mladých po staré. Týmto je možné vylúčiť predovšetkým také namerané hodnoty, ktoré boli ovplyvnené oskami koliesokodpadkových kontajnerov alebo kanálovými vekami.Optimálny počet použitých nameraných hodnôt je závislý od rýchlosti zdvíhacieho zariadenia. Preto je výhodné počet nameraných hodnôt zohladňovaných pre vyhodnotenie nastaviť v závislosti od rýchlosti pohybu zdvíhacieho zariadenia. Počet je možné ovplyvňovať napríklad externe, za podpory počítačovej techniky. Alternatívne alebo dodatočne môže byť zaistené, aby bolo možné nastavenie prestávok medzi jednotlivými meraniami atým bolo možné ovplyvniť rozlíšenieNa potlačenie rušenia kovovej sondy elektromagnetickými poľami cudzích systémov na vozidle, ako aj na potlačenie rušení vdôsledku nežiaducich vírívých prúdov v kovových častiach vozidla, na druhej strane na potlačenie rušení cudzích systémov na vozidle a na koncentrovanie meracieho poľa len na kontajner je vlastná kovová sonda obklopená masívnou hliníkovou vaňou. Jediný volný otvor smeruje ku kontajneru aje tvorený nekovovým vekom. Vtomto sa nachádzajú vinutia(cievky), ktoré vytvárajú meracie pole. Vzmysle vynálezu sa pod pojmom kovová sonda rozumie aj usporiadanie vysielacej/prijímacej cievky ako aj usporiadanieNajmä vtedy, ak je na vozidle na odvoz odpadov použitý identifikačný systém na identifikáciu kontajnerov a pripadne systém na váženie kontajnerov, je výhodné,ak pri úplne zavesenom kontejneri je meracie pole kovovej sondy vypnuté. Použitie kovovej sondy pri súčasnom použití systému identifikácie a prípadne systému váženia, predovšetkým pri nizkofrekvenčnom elektronickom systéme identifikácie a eventuálne systéme váženia, môže viesť k rušeniu. Toto rušenie vznika meracím poľom kovovej sondy. Meracie pole môže sťažit alebo dokonca znemožniť identifikáciu a eventuálne Váženie. Vypnutím meracieho poľa kovovej sondypo úplnom zaveseni kontajnera je možné tomuto zamedziť.Pritom sa môže vypnutie a zapnutie meracieho poľa uskutočňovať v závislosti od signálu snímača. Signálom snímača na vypnutie môže byt pritom rovnaký signál snímača, ktorý signalizuje úplné zavesenie odpadkového kontajnera a týmto koniecDo rámca vynálezu okrem toho spadá vozidlo na odvoz odpadu so zariadením na prehladávanie odpadu uloženého v odpadkových kontajneroch na kovové zložky,obsahujúce prinajmenšom jednu kovovú sondu, pričom kovová sonda je usporiadaná pohyblivo zdola nahor, najmä kontinuálne alebo po krokoch, prinajmenšom v úseku pozdĺž vyprázdňovaného odpadkového kontajnera. Týmto je umožnená detekcia kovov už počas naberania odpadkového kontajnera vozidlom na odvoz odpadkov. Okrem toho môže byt kovová sonda stvárnená ako výrazne menšia ako bolo doterazKovová sonda je usporiadaná valebo na uchytení kontajnera. Uchytenie kontajnera sa aj tak pohybuje pozdĺž odpadkového kontajnera, keď má byť tento nabratý uchytenim kontajnera. Tento aj tak uskutočnený zdvíhací pohyb je možnévyužít na súčasné vykonanie detekcie kovov.Pri zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu môže byt na zaznamenanie úplného zavesenia odpadkového kontajnera na uchytení kontajnera použitý predovšetkým mechanický, elektronický alebo optický snímač. Prostredníctvom tohto snímača môže byt vyslaný signál, že meranie je ukončené a kovová sonda odpojená. Následne sa môže uskutočniť vyhodnotenie nameraných hodnôt

MPK / Značky

MPK: B65F 3/00

Značky: zariadenie, prehľadávanie, spôsob, kovových, odpadů, zložkách

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e9309-sposob-a-zariadenie-na-prehladavanie-odpadu-po-kovovych-zlozkach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na prehľadávanie odpadu po kovových zložkách</a>

Podobne patenty