Modul tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné čerpadlo

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Modul tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné čerpadlo0001 vynález sa týka modulu tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné0002 V adsorpčných tepelných čerpadlách sa v desorbéri desorbuje chladiaci prostriedok (väčšinou voda) a tento chladiaci prostriedok kondenzuje v kondenzátore. Desorbér a kondenzátor tvoria modul tepelného čerpadla. Súčasne sa inde adsorbuje v adsorbéri chladiaci prostriedok, ktorý sa odparil v odparovacom zariadení. Adsorbér a odparovacie zariadenie tvoria vyš šie zmienený konštrukčne rovnaký modul tepelného čerpadla.0003 Aby sa mohlo desorbovat, musí sa desorbér ohrlať. Chladiaci prostriedok sa potom z desorbéra desorbuje, dostáva sa ku kondenzátcru a na ňom kondenzuje. Kondenzácia je tým väčšmi podporovaná, čím je kondenzátor chladnejši. Teplý desorbér a chladný kondenzátor na musia nachádzať v utesnenej skrini. Aby sa minimalizovali výrobné náklady a konštrukčný priestor, je výhodné, ak sa desorbér a kondenzátor nachádzajú v malej skrini tesne pri sebe. Tým však vzniká nevýhoda, že k tepelnej výmene medzi desorbérom a kondenzátorom môže dochádzať vo forme vyžarovaniatepla, čo znižuje kondenzačnú schopnost kondenzátora.0004 Ak sa modul tepelného čerpadla prevádzkuje spôsobom adsorbéra,môže sa tepelné žiarenie dostávat od horúceho adsorbéra k chladnejšiemu odparovaciemu zariadeniu, čo vedie ktomu, že část tepla. uvoľneného pri adsorpcii, prechádza pomocou vyžarovania tepla na odparovacie zariadeniea tým znižuje možnost viazania tepla okolitého prostredia.0005 Sú známe moduly tepelných čerpadiel, v ktorých sa adsorbér, resp. desorbér a odparovacie zariadenie, resp. kondenzátor nachádzajú v jednej skrini. Vspise DE 197 30 698 A 1 je opisaný modul tepelného čerpadla,v ktorom je adsorbér, resp. desorbér usporiadaný kruhovito, resp. špirálovito a odparovacie zariadenie, resp. kondenzátor leží uprostred vnútri adsorbéra, resp. desorbéra. Adsorbér, resp. desorbér je vždy teplejši než odparovacie zariadenie, resp. kondenzátor. Typické pracovné teploty adsorbéra,resp. desorbéra činia 150 až 200 °C, V uskutočnení podľa DE 197 30 698A 1 vyžaruje vzhľadom na to horúci adsorbér, resp. desorbér, teplo na ob klopujúcu stenu modulu tepelného čerpadla. Aby sa znížili tepelné straty,musí byt vzladom na to modul tepelného čerpadla dostatočne izolovaný. Ďalej spis DE 197 30 698 A 1 ukazuje jednovrstvový rovinný adsorbér, resp. desorbér a odparovacie zariadenie, resp. kondenzátor, čo má za následok že pomer povrchu skrine modulu tepelného čerpadla voči objemu modulu tepelného čerpadla je pri veľkých jednotkách nepriaznivý, čo sa prevažneprejavuje na výrobných nákladoch a tepelných stratách.0006 Cieľom vynálezu je odstránenie týchto nevýhod a navrhnutie modulu tepelného čerpadla vyššie uvedeného druhu, v ktorom sa straty od adsorbéra, resp. desorbéra, na stenu modulu tepelného čerpadla znížia, spravidlasa im dokonca radiálne celkom zabráni a to má priaznivý pomer povrchy/ob jemy.0007 Podla vynálezu sa to v module tepelného čerpadla vyššie zmienené ho druhu dosiahne význakovými znakmi nezávislého nároku.0008 Vlivom navrhnutých opatrení sa dosiahne to, že horúci adsorbér,resp. desorbér, nemôže na bočné steny modulu tepelného čerpadla odovzdávat žiadne vyžarované teplo. Tým sa tieto steny nemusia izolovať, pretože teplota okolitého prostredia je približne na úrovni odparovacieho za riadenia, resp. kondenzátora (tepelný rozdiel je spravidla menší než 30 K).0009 Podľa znakov nároku 2 vznikne výhoda, že sa od horúceho adsorbéra/ desorbéra nemôže k chladnému odparovaciemu zariadeniu/ kondenzátoru dostat žiadne vyžarované teplo. Vlivom vyžarovaného tepla by sa zmenšila kondenzačná schopnost kondenzátora. V odparovacom zariadení by sa vli vom vyžarovaného tepla zmenšila možnost väzby tepla okolitého prostredia.0010 Znaky nároku 3 opisujú jedno výhodné uskutočnenie odparovacieho zariadenia/ kondenzátora, ktoré podporuje usporiadanie odparovacieho zariadenia / kondenzátora okolo adsorbéra / desorbéra v nerovinnom vyhotovení. Pri kondenzácii na kondenzátore sa môže kondenzát hromadit v žliab koch alebo vo vaniach v rôznych rovinách, aby sa potom pri odparovaní za sa velkoplošne odparil.0011 Podľa znakov nároku 4 sú adsorbér /desorbér a odparovacie zariadenie / kondenzátor skonštruované približne rotačne symetricky. Použitím slova približne sa zohľadňuje to, že napriklad pripojmi (vtok, výtok), špirálovitými tvarmi alebo podobnými tvarmi môžu vznikat odchýlky od čistej symetrie, alebo tiež uskutočnenie ako mnohouholník (napríklad štyri alebo viaceré rovinne tepelné výmenníky tvoria odparovacie zariadenie / konden zátor) môže mat zmysel.0012 Podla znakov nároku 5 sa popisuje výhodný tvar ochrany proti vyžarovaniu, ktorá sa vyznačuje tým, že nie je potrebný žiadny zvláštny konštrukčný diel. Naopak, na odparovacie zariadenie l kondenzátor, na strane privrátenej k adsorbéru l desorbéru sa umiestnia dlhé lamely, ktoré su tvarované tak, že zabraňujú vyžarovanie od adsorbera / desorbéra k uloženému chladiacemu prostriedku a rúrke tepelného výmenníka. Lamely majú tzv. stupeň účinnosti rebier, ktorý znamená, že s pribúdajúcou dĺžkou lamiel,resp. rebier, prenos tepla vedením polavuje. Ak je vzhľadom na to lamela dost dlhá, tak dochádza už len k miernemu vedeniu tepla od rebra, prijima júceho vyžarovanie tepla, k rúrke tepelného výmenníka.0013 Podla nároku 6 pozostáva ochrana proti vyžarovaniu z viacerých šikmo usporiadaných platní, čo má za následok, že para chladiaceho prostriedku môže od desorbéra cez ochranu proti vyžarovaniu ku kondenzátorua opačne, odo odparovacieho zariadenia o adsorbéru, prúdit rovnomernej šie.0014 Zatial čo podľa nároku 6 sú platne usporiadané výhodne nad sebou, sú podľa nároku 7 usporiadané výhodne kruhovito.0015 Podla znakov nároku 8 sa dosiahne rovnaký efekt ako v nároku 6, avšak pri rotačne symetrickom vyhotovení.0016 Znaky nároku 9 opisujú ďalší výhodný tvar uskutočnenia ochrany proti vyžarovaniu, ktorý sa vyznačuje tým, že sa - napriklad na rozdiel od rovnobežných rovinných platní- nemôže cez ochranu proti vyžarovaniu dostat žiadne žiarenie. Ak je špička hore, to znamena otvor dolu, tak sa nemôže napr. pri prevádzkovom pokojnom stave - hromadit vnútri uhlonika žiadny0017 Podľa znakov nároku 10 sa dosiahne rovnaký efekt, avšak pri rotač ne symelrickom vyhotovení.0018 Podľa znakov nároku 11 sa môže dosiahnut to, že pri adsorpcii sa môže para chladiaceho prostriedku dostávat cez ochranu proti vyžarovaniu od odparovacieho zariadenia k adsorbéru. Otvory však musia byt malé, abysa pri desorpcii dostalo cez ne len málo tepelného žiarenia.0019 Podľa znakov nároku 12 vznikne výhoda, že sa minimalizuje tepelné vyžarovanie od horúceho adsorbéra/ desorbéra cez vonkajšie steny, ktoré0020 Znaky nároku 13 poskytujú výhodu, že sa čo možno najviac tepelného žiarenia od ochrany proti vyžarovaniu odrazí zasa k desorbéru, resp. adsorbéru. Ochrana proti vyžarovaniu sa teda zohrieva málo a sama vyžarujemálo tepelného žiarenia ku kondenzátoru, resp. odparovaciemu zariadeniu.0021 Príklady uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom vysvetľujú na zá klade obr. 1 až 3 na výkresoch. Pritom znázorňujúobr. 1 modul tepelného čerpadla podľa vynálezu s dvoma variantmi ochranyproti vyžarovaniu podľa vynálezu, obr. 2 modul tepelného čerpadla podľa vynálezu s dvoma ďalšími variantmiochrany proti vyžarovaniu podľa vynálezu aobr, 3 modul tepelného čerpadla podľa vynálezu jedného ďalšieho variantuochrany proti vyžarovaniu podľa vynálezu.0022 Modul 1 tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné čerpadlo podľa obr. 1 pozostáva z adsorbéra / desorbéra 2 a odparovacieho zariadenia l kondenzátora § v spoločnej utesnenej skrini 5 L. Adsorbér / desorber gje umiestnený uprostred medzi odparovacím zariadením / kondenzátorom g. Odparovacie zariadenie / kondenzátor g pozostáva z rúrok Q, na ktorých súupevnené lamely lg so zahnutými hranami 13. Lamely 12 so zahnutými hranami Q vytvárajú žliabky 14. Medzi adsorbérom l desorbérom g a odparo

MPK / Značky

MPK: F25B 17/00, F25B 30/00

Značky: adsorpčné, tepelně, modul, tepelného, čerpadla, čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e918-modul-tepelneho-cerpadla-pre-adsorpcne-tepelne-cerpadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul tepelného čerpadla pre adsorpčné tepelné čerpadlo</a>

Podobne patenty