Obojstranná ochranná rukavica z kovového krúžkového pletiva

Číslo patentu: E 8994

Dátum: 16.01.2008

Autor: Ziegler Jürgen

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka ochrannej rukavice zobojstrannéhokovového krúžkového pletiva so znakmi uvedenými v úvodnej častí nároku 1.0002 Také ochranné rukavice, aké sú známe z úvodnej časti nároku 1 na základe dokumentu DE 43 05 320 A 1, sa nosia napr. v mäsokombinátoch,aby chránili pred sečnými, bodnými a reznými zraneniami. Kovové krúžkové pletiva sú vysoko flexibilné a zachovajú ruke, ktorú chránia, jej pohyblivosť. Aby sa zabránilo skĺznutiu rukavice, upevňujú sa rukavice na ruke, resp. na tele nositeľa upevňujúcimi páskami. Potrebná je teda fixácia, pre ktorú je tam upevňujúca páska založená a upevnená do pútok.0003 Zdokumentu W 0 02 098249 A 1 je známa upevňujúca páska založená do prijímacieho kanálika s patentným gombíkom, ktorý je striedavo upevnitelný na rôznych uchyteniach patentných gombíkov, po obvode rozložených a striedavo použitých, ak je rukavica nosená na ľavej alebo pravej ruke. Pre uskutočnenie tohto striedania musí však byt upevňujúca páska pri striedaní rukavice vybratá zprijímacieho kanálika a V zodpovedajúcom opačnom smere znovu nasadená.0004 Z dokumentu DE 299 10 449 U 1 je známe usporiadanie upevňujúcej pásky, ktorá pozostáva z kovového krúžkového pletiva a je tesne spojená s rukavicou. Podľa potreby môže byt cez kovové krúžkové pletivo vyvedená priechodnými otvormi, aby mohla byť upevnená na rukavici z vonkajšej strany.0005 Zdokumentu US-A 5054126 je známa ochranná rukavica» s dvomi obvyklými patentnými gombikmi na textilnej upevňujúcej páske. Na obvode upevňujúcej pásky sú usporiadané jeden patentný gombik pre prvé uchytenie patentného gombíka a od neho sodstupom jedno uchyteniepatentného gombíka pre druhý patentný gombík. Protikus je vytvorený pozdĺž upevňujúcej pásky prestaviteľným prvkom, ktorý vytvára na jednej strane prvé uchytenie patentného gombíka a na druhej strane druhý patentný gombík. Ak má byt rukavica obrátená na použitie na druhej ruke, musí byt tento prvok najskôr prispôsobený zmenenej polohe protikusu.0006 Uzatváracie prostriedky a upevňujúce pásky sú sami o sebe ďalej známe z nasledujúcich dokumentov DE 93 13 344 U 1, DE 101 16 922 C 1,DE 103 34 852 A 1, DE 103 34 903 A 1, DE 103 58 432 B 4, DE 20 2005 011 181 U 1, DE 20 2006 003 606 U 1, a US-A 4 750 218.0007 vychádzajúc z tohto stavu techniky základom predkladaného vynálezu je úloha vytvorit ľahko obrátitelnú ochrannú rukavicu, ktorá vyhovuje žiadaným bezpečnostným požiadavkám.0008 Táto úloha je vyriešená ochrannou rukavicou so znakmi uvedenými v nároku 1.0009 Ochranná rukavica má pre vyvedenie upevňujúcej pásky na príslušnú vonkajšiu stranu niekoľko priechodných otvorov usporiadaných navzájom v rozstupoch, takže aj v oblasti týchto priechodných otvorov je zabezpečená dostatočná ochrana proti prepichnutiu. Tieto priechodné otvory sú usporiadané s výhodou vobiasti prijímacieho kanálika alebo vobiasti pútok,takže ležia radiálne vnútri resp, von na prijímacom kanáliku. Upevñujúca páska tak môže byt striedavo vedená cez otvory von, pričom je súčasne zaistené, že dno príslušného otvoru je ešte vždy zakryté kovovým krúžkovým pletivom. Týmto je takmer nemožné, dostat sa s nožom alebo bodcom cez štrbiny k telu nositeľa.0010 S výhodou je tak možná plne uzavretá koncová hrana na rukavici,čo je z bezpečnostných dôvodov žiaduce. Aj tak je z dôvodu posunutých priechodných otvorov dosiahnutá roztiahnuteľnost pre nasadenie rukavice napriek úplnému uzavretiu, takže sa ponúka opticky aj bezpečnostne optimálna0011 Ďalšie výhody vyplývajú zo závislých nárokov a nasledujúceho0012 V ďalšom je vynález bližšie vysvetlený na základe jednéhoobr. 1 čast ochranného odevu s ochrannou rukavicou na ruke užívateľa, obr. 2, 3 ochranný odev vo forme ochrannej rukavice v pohľade na ruku aobr. 5 usporiadanie prijímacieho kanáiika v oblasti priechodných otvorov.Ogis grednostných príkladov uskutočnenia0013 Skôr ako vynález detailne opíšeme, je potrebné poukázať na to,že nie je obmedzený na príslušné opisané časti ochrannej rukavice, ako aj na príslušné opisané spôsobové kroky, pretože tieto časti a spôsoby sa môžu meniť. Tu použité pojmy sú určené iba ktomu, opísať zvláštne formy uskutočnenia a nie sú použité ako obmedzujúce. Ak sa okrem toho v opíse alebo nárokoch použije jednotné číslo, vzťahuje sa to tiež na množné číslo týchto časti, pokial z celkových súvislosti nie je jednoznačne zrejmé niečo iné.0014 Obrázky 1 až 3 ukazujú ochranný odev 40 resp. ochrannú rukavicu 35, a sice raz na celej ruke a raz v oblasti dlane a predlaktia, ktoré pozostávajú aspoň čiastočne z kovového krúžkového pletiva. Takýto ochranný odev slúži k ochrane napr. mäsiarov proti bodným, sečným a rezným zraneniam. K fixácii ochrannej rukavice na tele nositela sú určené upevňujúcepásky 15, navyše môže byť do kovového krúžkového pletiva založené alebo doneho integrované zosilnenie 32 alebo vystužovacie prvky 23 podľa obr. 2 a 3,aby sa zabránilo zrolovaniu manžety 22 ochrannej rukavice 35.0015 Predkladané ochranné rukavice sú vytvorené bez rozparku, môžu ho ale tiež mať. Usporiadanie bez rozparku má tu výhodu, že nemusia byť prijímané žiadne ďalšie opatrenia, aby sa v oblasti rozparku zabránilo preniknutiu noža alebo bodca.0016 Upevňujúce pásky 15 k fixácii ochrannej rukavice na tele nositeľa môžu byť upevnené na rukavici podľa stavu techniky obvyklými opatreniami amôžu byt zplastových materiálov, obvyklých pre tento účel, kovu alebo podobných materiálov. K upevneniu upevňujúcej pásky 15 na ochrannej rukavici je možné vytvorenie prijímacieho kanálika 10, ktorý je vytvorený z kovového krúžkového pletivá, ktoré je na konci ochrannej rukavice prehnuté,alebo je vytvorený tým, že kovové krúžkové pletivo je nasadené na kovové krúžkové pletivo ochrannej rukavice 35. Ktomu účelu dostupné možnosti sú odborníkovi známe. To isté platí aj pre vytvorenie pútok, v ktorých môže byť zachytená upevňujúca páska. Podstatné je iba, že voblasti pútok a/alebo prijímacieho kanálika sú usporiadané príechodné otvory A, B. Tieto príechodné otvory slúžia ktomu, aby sa vyviedla upevňujúca páska 15 na vonkajšiu stranu ochrannej rukavice, aby sa tam upevnila známymi fixačnými prostriedkami. Takýmito fixačnými prostriedkami môžu byt háčiky, gombík, pracky a podobné,ktoré umožnia fixáciu upevňujúcej pásky 15. Na obrázkoch bolo upustené od znázornenia týchto fixácii, pretože sú odborníkovi známe. Rovnako tak sa samozrejme rozumie, že na obr. 4 znázornená upevňujúca páska 15 musí byt na svojom konci vprijímacom kanáliku 10 alebo na inom vhodnom mieste prijímacieho kanálika fixovaná, aby sa zabránilo jej vytiahnutiu.0017 Otvor pre vyvedenie upevňujúcej pásky na vonkajšiu stranu ochrannej rukavice je v príklade uskutočnenia tvorený niekoľkými po obvode ochrannej rukavice rozloženými priechodnými otvormi A, B, z ktorých je minimálne jeden umiestnený na vonkajšej strane a minimálne jeden na vnútornej strane ochrannej rukavice 35. Podľa obr. 4 je na to vytvorený prijímací kanálik 10 zkovového krúžkového pletiva, v ktorom sú príechodné otvory vytvorené ako štrbiny. Tieto štrbiny sa nachádzajú z hľadiska strednej línie ruky

MPK / Značky

MPK: A41D 19/015, A41F 1/06

Značky: pletiva, obojstranná, kovového, rukavica, ochranná, krúžkového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e8994-obojstranna-ochranna-rukavica-z-kovoveho-kruzkoveho-pletiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obojstranná ochranná rukavica z kovového krúžkového pletiva</a>

Podobne patenty