Činidlo zvyšujúce aktivitu proteín kinázy C, ktoré obsahuje alkyléterový derivát alebo jeho soľ

Číslo patentu: E 8946

Dátum: 02.08.2007

Autori: Fukushima Tetsuo, Terashima Nobuo, Takagi Akiko

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Činidlo zvyšujúce aktivitu proteín kinázy C, ktoré obsahuje alkyléterový derivát alebojeho soľ Opis OBLASŤ TECHNIKYVynález sa týka silnejšieho činidla, ktore zvyšuje aktivitu proteín kinázy C, ktoréobsahuje alkyléterový derivát alebo jeho soľ DOERAJŠÍ STAV TECHNIKYU cicavcov tvorí rodinu proteín kinázy C (ktorá je ďalej uvádzaná ako PKC) 12 izoforiem a je známe, že sa jedná o serin-treonín kinázy, ktore sa podieľajú na signálnej transdukcii. Okrem toho je známe, že sa PKC podieľa na regulácii rôznych bunkových funkcií, ako je synaptická transmisia, aktivácia toku iónov, sekrécia, riadenia bankového cykla, diferenciácia, množeníe, tumorígenézia, metastázovanie a apoptóza. J e známe, že zlúčeniny, ktoré zvyšujú aktivitu PKC (ďalej uvádzané ako činidlá zvyšujúce aktivitu PKC), majú priaznivý účinok na poruchu metabolizmu glukózy u zvieracích modelov cirhózy pečene (nepatentový dokument l) a antineoplastický účinok (nepatentový dokument 2). Na činidlá zvyšujúce aktivitu PKC je sústredená značná pozornost ako na liečivá proti rôznym ochoreniam, ako napriklad poruchám metabolizmu glukózy u pacientov s cirhózouAko činídlo zvyšujúce aktivitu PKC je známy napríklad leucín (nepatentový dokument 3). Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom (najmä leucín a izoleucín), ktoré sa používajú pri substítučnej terapii aminokyselinami s rozvetveným reťazcom u pacientov s cirhózou pečene,aktivujú PKC prostredníctvom kinázy PI 3, podporujú absorpcíu glukózy kostemým svalstvom a tiež priaznivo ovplyvňujú poruchy metabolizmu glukózy u potkanieho modelaAko činidlá zvyšujúce aktivitu PKC sú napríklad známe tiež bryostatin a gnidimakrín(nepatentový dokument 4). Bryostatin sa viaže k PKC (nepatentový dokument 4), aktivujeizozýmy PKC in vitro (nepatentový dokument 5) a vykazuje antineoplastický účinokUvádza sa, že alkyléterové deriváty opísané v tejto prihláške vykazujú neuroprotektívnu účinnosť, neuroregeneračnú účinnosť a účinnosť podporujúcu rást neuritov(patentový dokument 1). Dosiaľ však nebolo známe, že zvyšujú aktivitu PKC.OPIS VYNÁLEZU PROBLÉMY, KTORÉ MÁ VYNÁLEZ VYRIEŠIŤExistuje dopyt po silnejšom činidle zvyšujúcom aktivitu PKC, ktoré by malo menejNa základe vyššie uvedeného doterajšieho stavu techniky vynálezcovia zistili, žebenzotiofenalkyléterový derivát definovaný v nároku l a jeho soli vykazujú účinok zvyšujúciaktivitu PKC, a sú teda užitočné ako činidlá zvyšujúce aktivitu PKC, a tak dospeli k tomutoPredmetom vynálezu je zlúčenina definovaná v nároku na použitie pri liečení alebo prevencii poruchy glukózového metabolizmu u pacientov s cirhózou pečene aleboNAJVÝHODNEJŠIE USKUTOČNENIE VYNÁLEZU Následuje podrobnejší opis vynálezu.Ďalej je vysvetlený význam, ktorý majú pojmy používané V opise, pokiaľ nie jeSoľou zlúčeniny podľa vynálezu môže byť bežne známa soľ na bázickej skupine, ako aminoskupine, alebo soľ na kyslej skupine, ako hydroxyskupine. Ako príklady solí na bázických skupinách je možné uviest soli minerálnych kyselín, ako je kyselina chlórovodíková, kyselina brómovodíková, kyselina dusičná a kyselina sírová soli organických karboxylových kyselín, ako je kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina šťaveľová, kyselina fumárová, kyselina maleínová, kyselina jantárová,kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina asparágová, kyselina trichlóroctová a kyselina trifluóroctová a soli sulfónových kyselín, ako je kyselina metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-toluénsulfo-nová, kyselina mesitylénsulfónová a kyselinaAko príklady solí na kyslých skupinách je možne uviesť soli alkalických kovov, ako sodíka a draslíka soli kovov alkalických zemín, ako vápnika a horčíka amónne soli soli dusíkatých organických bázi, ako trimetylamínu, trietylamínu, tributylamínu, pyridínu, N,Ndimetylanilínu, N-metylpiperidínu, N-metylmorfolínu, dietylamínu, dicyklohexylamínu,prokaínu, dibenzylamínu, N-benzyl-B-fenetylamínu, l-efenamínu a N,N-dibenzyletylén díamínu. Z vyššie opisaných solí sa dáva prednosť farrnakologicky vhodným soliam.V prípade, že alkyléterový derivát definovaný v nároku l a jeho soli majú izoméry,ako optické izoméry, geometrické izoméry a tautoméry, spadajú do rozsahu vynálezu všetky také izornéry. Do rozsahu vynálezu tiež spadajú hyclráty, solváty a všetky možne kryštalickéZlúčeninou na použitie podľa vynálezu je l-(3-(2-(1-benzotiofén-5-yl)etoxy)propyl)azetidín-3-ol (ďalej uvádzaný ako T-817) alebo jeho soľ, pričom najväčšia prednosť sa dávaAlkyléterový derivát podľa nároku l alebo jeho soľ pôsobí ako činidlo zvyšujúce aktivitu PKC, a liečivá obsahujúce tento alkyléterový derivát alebo jeho soľ, sú užitočné priliečení alebo prevencii ochorení, pri ktorých môže byt účinné zvýšenie aktivity PKC.Alkyléterový derivát alebo jeho soľ na použitie podľa vynálezu je možné pripravovať známymi spôsobmi, ktoré sú verejnosti známe, vhodnou kombináciou známych spôsobovalebo spôsobom opísaným V patentovom dokumente l.Alkyléterový derivát alebo jeho soľ na použitie podľa vynálezu je možné spracúvať na farmaceutický prípravok, ako perorálny liek (tabletu, tobolku, prášok, granulu, jemnú granulu,pilulku, suspenziu, emulziu, roztok, sirúp atdĺ), injekcie, očné kvapky apod. tak, že sa kombinuje s rôznymi farmaceutickými prídatnými látkami, ako excipientmi, spojivami,rozvolňovadlami, inhibítorrni rozvoľňovania, protispekavými činídlami a činídlami znižujúcimi adhéziu, lubrikantmi, absorpčnými/adsorpčnýmí nosičmi, rozpúšťadlami,riedidlami, izotonizačnými činídlami, solubilizátormi, emulgátormi, suspenznými činídlami,zahusťovadlami, poťahovacírni činídlami, činídlami zvyšujúcimi absorpciu, činídlami podporujúcimi gelatináciu/koaguláciu, svetelnými stabilizátormi, konzervačnými činídlami,desikantmi, stabilizátorrni emulzie/suspenzie/disperzie, činídlami brániacimi sfarbeniu,odkysličovacími činidlami/antioxidantmi, aromatizačnými činídlami, farbiacimi činídlami,našľahávacími činídlami, odpeňovacími činídlami, tišiacimi činídlami, antistatickýmiVyššie opísané farmaceutické prípravky sa pripravujú obvyklými spôsobmi.Tuhé perorálne farmaceutické prípravky, ako tablety, prášky a granule, je možné pripravovať obvyklými spôsobmi tak, že sa pridajú prídatné látky pre tuhé farmaceutické prípravky, napríklad excipienty, ako laktóza, sacharóza, chlorid sodný, glukóza, škrob,uhličitan vápenatý, kaolin, kryštalická celulóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý,čiastočne alfa-škrob, kukuričný škrob a kyselina alginová spojivá, ako jednoduchý sirup, roztok glukózy, roztok škrobu, roztok želatíny, polyvinylalkohol, polyvinyléter,

MPK / Značky

MPK: A61P 35/00, A61P 1/16, A61P 43/00, C07D 409/12, A61P 3/08, A61K 31/397

Značky: obsahuje, alkyléterový, derivát, zvyšujúce, proteín, kinázy, aktivitu, činidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e8946-cinidlo-zvysujuce-aktivitu-protein-kinazy-c-ktore-obsahuje-alkyleterovy-derivat-alebo-jeho-sol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Činidlo zvyšujúce aktivitu proteín kinázy C, ktoré obsahuje alkyléterový derivát alebo jeho soľ</a>

Podobne patenty