Spôsob potlače obrázku na kovový povrch, najmä na povrch mince

Číslo patentu: E 7975

Dátum: 29.03.2006

Autor: Truong Hieu

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka potlače všeobecne a konkrétnejšie potlače kovových predmetov ako sú mmce.0002 Je známe tlačit obrázky na kovové podložky. Je známych množstvo systémov a spôsobov pre nanášanie tlačiarenskej farby na kovový povrch. EP 0209896 uvádza spôsob aprístroj pre ozdobovanie kovových alebo plastových nádob. US 2002090456 vysvetluje spôsob ako tlačiť na pásiky kovu pomocou tlačiarenských hlavic ovládaných počítačom. GB 2373217 uvádza dýzový(inkjet) tlačiarenský systém, ktorý má tlačiarenské hlavice, ktoré využívajú najmenej dve rôzne technológie tlačiarenských hlavíc. W 0 01920 uvádza formuláciu zloženia farby, ktorá umožňuje zdobit kovové mince mnohofarebnými komplikovanými dizajnmi. EP 1120248 vysvetľuje tlačiarenskú platňu a spôsob jej prípravy, ktorá vytvára vrstvu s požadovaným obrázkom na podložke pre tlačenie. EP 1629977 opisuje ako sa tlačiarenská platňa môže zdrsniť, aby mala polymérna vrstva dobrú adhéziu. US 2004194235 opisuje proces Ieptania do definovanej hĺbky pomocou laseru a vyplnenie hlbky farebným tmelom. Nakoniec EP 1084830 uvádza spôsob zdrsnenia povrchu platne pomocou elektrochemickej metódy.0003 Typicky je nevyhnutné pred nanesením tlačiarenskej farby natrieť kovovú podložku stermoplastickým alebo termosetovým materiálom. Ďalej je známy prenos tlačiarenskej farby najprv na medzinosič a následne prenos tlačiarenskej farby z nosiča na natretú podložku. Pozrite napriklad U S patent č. 5,994,264 (Sherman a kol.).0004 Konkrétne je známe nanášanie náteru alebo tlačiarenskej farby na kovovú míncu procesom sieťotlače. Zatiaľ čo takýmito procesmi možno vytvorit vysoko kvalitné obrázky. adhézia obrázku na povrch mince nie je primeraná, aby zabezpečila dostatočnú trvanlivost, aby boli takéto mince vhodné pre verejný obeh.0005 Existuje potreba efektívneho a nizkonákladového spôsobu potlače obrázkov na kovové povrchy tak, že obrázok preukazuje dobrú adhéziu na kovovom povrchu. Existuje zvlášť potreba spôsobu potlače obrázkov na Iíc kovovej mince, pričom obrázok preukazuje dostatočnú trvanlivost,aby bola potlačená minca vhodná pre verejný obeh.0006 Prvým predmetom vynálezu je spôsob potlače na kovový povrch, zahŕňajúci kroky zabezpečenia kovového povrchu, vytvorenia množstva makropórov najmenej na časti kovového povrchu a vytvorenia množstvo mikropórov v makropóroch. Kovový povrch sa vyčistí a na makropóry a mikropóry sa nanesie prvá tlačiarenská farba, ktorá má prvú farbu, aby na kovovom povrchu vytvorila najmenej jeden obraz. Tlačiarenská farba sa vysuší.0007 Výhodne je kovový povrch súčasťou mince. Nanesú sa dodatočné tlačiarenské farby. Výhodne prvá tlačiarenská farba a akekolvek dodatočné tlačiarenské farby sú na báze rozpúšfadiel a nanášajú sa pomocou inkjet tlačiarní. Proces sušenia sa výhodne uskutočňuje fúkaním vzduchu naprieč kovovým povrchom. Spôsob ďalej výhodne zahŕňa krok kontrolovania kovového povrchu,aby sa zabezpečila správna orientácia kovového povrchu a krok kontrolovania kovového povrchu,aby sa zabezpečila správna kvalita vytlačeného obrázku. Spôsob môže obsahovat krok nanášania vpodstate priehľadného vrchného náteru na prvú aakúkoľvek dodatočnú tlačiarenskú farbu. Výhodne sú makropóry v rozsahu približne 0,1 až 0,5 milimetra naprieč a v rozsahu približne 0,01 až 0,05 milimetra do hĺbky a mikropóry sú v rozsahu približne 0,01 mikrometra až 15 mikrometrov na hĺbku. Makropóry môžu byt vytvorené razením a mikropóry môžu byt vytvorené pieskovanim. 0008 Druhým predmetom vynálezu je spôsob potlače obrázku najmenej na časť povrchu mince. Spôsob zahŕňa prvý krok zabezpečenia kovovej mince, ktorá má prvú stranu a druhú stranu. Najmenej na časti prvej strany sa vytvorí množstvo makropórov. Najmenej vmakropóroch sa vytvorí množstvo mikropórov. Najmenej pNá strana sa vyčistí, aby sa zabezpečil v podstate čistý povrch. Prvá strana sa skontroluje, aby sa zabezpečila správna orientácia mince. Použije sa pNá inkjet tlačiareň, aby sa naniesla do makropórov a mikropórov prvá tlačiarenská farba, ktorá má prvú farbu, aby sa na prvej strane vytvoril prvý obrázok. Prvá tlačiarenská farma sa vysuší na vzduchu. Použije sa druhá inkjet tlačiareň, aby sa nanlesla do makropórov a mikropórov druhá tlačiarenská farba, ktorá má druhú farbu. Druhá tlačiarenská farba sa vysuší na vzduchu. Pomocou tretej inkjet tlačiarne sa nanesie vrchný náter laku, aby sa pokryla prvá a druhá tlačiarenská farba. Vrchný náter sa vysuší na vzduchu. Spôsob nie je obmedzený na dve farby, ale môže obsahovat len jednu farbu,alebo viac než dve farby bez vrchného náteru.-2 0009 Na účely ilustrovania vynálezu na výkresoch je zobrazené uskutočnenie vynálezu, ktoré je v súčasnosti výhodné rozumie sa však, že tento vynález nieje obmedzený na zobrazené presné usporiadania a prostriedky. Na výkresochObrázok 1 je schéma krokov spôsobu potlače na kovový povrch podľa tohto vynálezu,Obrázok 2 je pôdorys prvej strany mince, ktorá má potlačený povrch vytvorený podľa spôsobu na obrázku 1.Obrázok 3 je rez mincou podľa obrázku 2 pozdĺž línie 3-3 na obrázku 2.Obrázok 4 je zväčšený detailný pohľad na potlačený povrch mince podľa obrázku 2,zobrazujúci makropóry a mikropóry vytvorené podľa spôsobu na obrázku 1.Obrázky 5 až 13 sú pôdorysy alternatívnych obrazcov vyhotovenia makropórov podľa spôsobuna obrázku 1. Obrázky 14 a 15 sú rezy zobrazujúce alternatívne vyhotovenie konštrukciu makropórov podľaspôsobu na obrázku 1.0010 Odkazujúc na obrázky, pričom sa použili podobné čislice, aby označili podobné prvky, na obrázku 1 je zobrazená schéma krokov spôsobu, označeného všeobecne referenčným člslom 10,potlače kovového povrchu podľa tohto vynálezu. Obrázky 2 až 4 zobrazujú mincu 100 vytvorenú spôsobom 10. Minca 100 obsahuje potlačíteľný povrch 108, ktorý má množstvo makropórov 110 a mikropórov 112 opisaných detailne nižšie. Obrázky 5 až 15 zobrazujú niekoľko rôznych spôsobov ktorými možno konštruovať makropóry 110.0011 Spôsob potlače kovového povrchu 10 bude opisaný v kontexte tvorby mince 100. Avšak bude sa rozoznàvať, že spôsob 100 je použiteľný na kovové povrchy všeobecne a nie je obmedzený na nanášanie na mince. Spôsob 100 je však zvlášt dobre vhodný na zabezpečenie potlačených obrázkov na minciach.0012 S odkazom na obrázky 1 až 4 spôsob 10 zahŕňa-prvý krok 12 zabezpečenia kovového povrchu. Kovový povrch môže byt napríklad prvá strana 102 kovovej mince 100. Kovová minca 100 obsahuje prvú stranu 102 a druhú stranu 104. V zobrazenej výhodne forme vynálezu je prvá strana 102 vybavená reliéfnymi znakmi 106. obklopujúcimi potlačíteľný povrch 108.0013 Vdruhom kroku 14 sa vytvorí množstvo makropórov 110 najmenej na časti kovového povrchu (výhodne prvej strane 102). Výhodne sa makropóry 110 vytvoria pomocou takých konvenčných kovoobrábacich technológii, ako je razenie. S odkazom na obrázky 4, 14 a 15 majú makropóry šírku Av rozsahu približne od 0,1 do 0,5 milimetra a hĺbku C v rozsahu od 0,01 do 0,10 milimetra. Výhodne sú makropóry 110 od seba vzdialene o vzdialenosť B v rozsahu od 0,0 do 0,3 milimetra.0014 Makropóry 110 možno vytvorit v širokom súbore obrazcov. S odkazom na obrazky 4 a 5 na prvom obrazci 130 sú makropóry 110 vytvorené ako jednotlivé, všeobecne kruhové priehlbiny všeobecne jednotného priemeru. S odkazom na obrázky 6 až 13 druhý až deviaty obrazec 132 až 146 zabezpečujú ako diskrétne lokalizované priehlbiny podobné prvému obrazcu 130, ako aj rozšírené pilovité kanáliky. Možné sú iné obrazce.0015 Ďalej sa makropóry 110 môžu vytvorit v širokom súbore profilov prierezov. Opäť s odkazom na obrázky 4 a 5 vprvom prierezovom profile 150 sú makropóry 110 vybavené polkruhovým prierezovým profilom. Dalej a s odkazom na obrázok 14 v druhom prierezovom proñle 152 možno makropóry 110 vybavit zloženým tvarom, ktorý má kombináciu zaoblených a lineárnych hrán. Ešte ďalej s odkazom na obrázok 15 možno makropóry 110 vybaviť tretím, všeobecne trojuholnikovým prierezovým profilom 154. Prvý až tretí príerezový profil zobrazujú len tri zmnohých možných geometrii.0016 So zvláštnym odkazom na obrázky 1 až 4 v treťom kroku 16 sa vytvorí množstvo mikropórov 112 vo vnútri a v susedstve makropórov 1,10. Mikropóry 112 charakterizujú omnoho menšie rozmery než makropóry v rozsahu veľkostí (hlbka a šírka) od 0,01 mikrometra po 15 mikrometrov. Mikropóry 112 majú priemernú veľkost od približne 0,5 mikrometra po 5,0 mikrometra. Mikropóry 112 sa výhodne vyrábajú procesom pieskovania alebo laserom.0017 S pokračujúcim odkazom na obrázok 1 vo štvrtom kroku 18 sa kovový povrch (výhodne potlačíteľný povrch 108) vyćisti, aby sa odstránili akekolvek nečistoty na povrchu nahromadené počas spracovávania, vrátane akýchkoľvek mazív. Čistý povrch zlepšuje adhéziu tlačiarenskej farby následne nanesenej na povrch. Povrch sa vyćisti konvenčnými technológiami, známymi tým ktorí majú obvyklú zručnosť v technike kovoobrábania.0018 Výhodne v piatom kroku 12 sa kovový povrch skontroluje, aby sa zabezpečila správna orientácia kovového povrchu voči inkjet tlaćiarenskému zariadeniu opisanému ďalej nižšie. Piaty-3 krok 20 je nevyhnutný pre také predmety ako je minca 100, ktorú výhodne privádza do tlačiarenského zariadenia automatické zariadenie a ktorá je privádzaná do tlačiarenského zariadenia orientovaná náhodne Iícom hore alebo Iícom dole. Ak nie je neistota vorientácii predmetu ktorý sa spracováva, piaty krok 20 možno vynechať.0019 Výhodne sa piaty krok 20 uskutočňuje pomocou konvenčného automatického zariadenia na rozpoznávanie obrazcov typu známom tým, ktorí majú obvyklú zručnosť v technike automatizovaných výrobných zariadení. Napriklad možno pripojiť na počítačový ovládač (nie je zobrazený) digitálnu kameru (nie je zobrazená), pričom sa do ovládaća zabezpečí signál. ovládač je vybavený softvérom, prispôsobeným na určenie orientácie predmetu, ktorý sa spracováva zo signálu. Konkrétne vzhľadom na mincu 100 softvér by rozpoznal, či prvá strana 102 alebo druhá strana 104 boli správne zorientované voči tlačiarenskému zariadeniu. Ak nie sú správne orientované, ovládač by aktivoval stroj typu dobre známeho tým, ktorí majú obvyklú zručnosť v technike automatizovaných výrobných zariadeni, aby otočil mincu 100 do požadovanej orientácie.0020 S odkazom na obrázky 1 a 6 v šiestom kroku 22 sa do makropórov 110 a mikropórov 112 nanesie prvá tlačiarenská farba 116, ktorá má prvú farbu, aby sa na potlačitelnom povrchu 108 vytvoril najmenej jeden obrázok 114. Výhodne je prvá tlačiarenská farba 1106 na báze rozpúšťadla ktoré sa vyparuje veľmi rýchlo, výhodne do troch alebo štyroch sekúnd po vystavení fúkaniu vzduchu na potlačiteľný povrch 108 miernou rýchlosťou (napríklad 10 stôp za sekundu). Konkrétne sa zistilo, že zvlášť efektlvnou je tlačiarenská farba na základe alkohol ketónu, ako sú tlačiarenské farby dodávané spoločnosťou lmaje France z Bourg Les Valence, Francúzsko, ktoré majú kódy produktov FT 316 a 5130.0021 Prvá tlačiarenská farba 116 sa výhodne nanáša na potlačiteľný povrch 108 pomocou prvej inkjet tlačiarne (nie je zobrazená). Prvá inkjet tlačiareň je výhodne piezoelektrická inkjet tlačiareň. Prvá inkjet tlačiareň je konvenčná. Výhodne sa používa model S 8 radu Master dodávaný firmou lmaje France.0022 Vsiedmom kroku 24 sa tlačiarenská farba vysuší vprvom vzduchovom tuneli (nie je zobrazený), kde vzduch cirkuluje miernou rýchlosťou, aby sa vyparilo rozpúšťadlo a usušila sa prvá tlačiarenská farba 116. Ako je uvedené vyššie, kovový predmet (výhodne minca 100) prechádza prvým vzduchovým tunelom za tri až štyri sekundy. Vspracovateľskom zariadení vzduch nie je treba ohrievať nad okolitú teplotu.0023 Výhodne v ôsmom kroku 26 sa na makropóry 110 a mikropóry 112 na kovovom povrchu(potlačiteľný povrch 108) nanáša druhá tlačiarenská farba 120, ktorá má druhú farbu. Druhá tlačiarenská farba 120 vytvára druhý obrázok 118, ktorý výhodne spolupracuje s pNým obrázkom 114. Vzobrazenej konkrétnej forme minca 100 prvý obrázok 114 adruhý obrázok 118 spolu vytvárajú reprezentáciu makového kvetu.0024 Výhodne je druhá tlačiarenská farba 112 taktiež na báze rozpúštadla. Zistilo sa, že je žiaduce, aby prvá a druhá tlačiarenská farba 116 a 120 boli na báze rôznych rozpúšťadiel. lnáč keď sa nanáša druhá tlačiarenská farba 120, rozpúšťadlo v nej obsiahnuté má tendenciu znovu zmočiť a rozmazat prvý obrázok 114. Druhá tlačiarenská farba 120 sa výhodne nanáša druhou inkjet tlačiarňou (nie je zobrazená) podobnou na prvú inkjet tlačiareň (nie je zobrazená). V deviatom kroku 28 sa druhá tlačiarenská farba 120 suší na vzduchu výhodne spôsobom podobným prvej tlačiarenskej farbe 116, ako je oplsané v siedmom kroku 24.0025 Bude sa uznávať, že spôsob 10 nie je obmedzený na nanášanie len dvoch tlačiarenských farieb. Možno zabezpečiť dodatočné tlačiarenské stanice, nanášajúce dodatočné tlačiarenské farby spolu s dodatočnými sušiacimi tunelmi.0026 Teraz s odkazom na obrázky 1 a 4 v desiatom kroku 30 sa nanáša v podstate priehľadný vrchný náter 122, aby prinajmenšom v podstate pokryl prvú tlačiarenskú farbu 116 adruhú tlačiarenskú farbu 120 a ostatné dodatočné tlačiarenské farby, ak existujú. Výhodne vrchný náter 122 je v podstate priehľadný lak, ktorý má živicu na bázu nitroceluiózy. Tento lak sa komerčne dodáva zo zdrojov zahŕňajúcich spoločnost lmaje France, pod kódom produktu 5553. Výhodná hrúbka vrchného náteru 122 je v rozsahu približne 1 až 2 mikrometre. Výhodne sa desiaty krok 3,vykonáva pomocou tretej inkjet tlačiarne (nie je zobrazená) typu podobného prvej a druhej inkjet tlačiarni. Vjedenástom kroku 32 sa vrchný náter 122 suší na vzduchu, výhodne spôsobom podobným spôsobu opísanom vyššie pre siedmy a deviaty kroku 24 a 28.0027 Alternatívne sa bude uznávať, že nanášanie vrchného náteru 122 by sa mohlo uskutočniť pomocou iných materiálov a technológií. Napriklad vrchný náter 122 by mohol byt priehľadný náter schopný vytvrdzovania vystavením ultrafialovému žiareniu. Použiť by sa mohli iné typy na teplo citlivých vrchných náterov 122, vrátane polyuretánového náteru. Ešte ďalej, vrchný náter 122 by-4 mohol byť buď bezfarebný, alebo by mohol byt sfarbený, pričom by stále bol najmenej v podstate priehľadný, 0028 Nakoniec vdvanáslom kroku 34 na prvom adruhom potlačenom obrázku 114 a 118 skontroluje prijateľnú kvalitu automatizované zariadenie rozpoznávania obrazcov typu podobného typu opisaného vyššie v piatom kroku 20.0029 Budú uznávať ti, ktorí majú obvyklú zručnosť v primeranej technike, že možno vynechať jeden alebo viac z vyššie uvedených dvanástich krokov. Napriklad, ked je to potrebné, dvanástykrok 34 netreba vykonávať. 0030 Týmto sa uvádza efektívny a nízkonákladový spôsob tlačenia obrázkov na kovové povrchy.Konkrétne sa uvádza efektívny a nízkonákladový spôsob tlačenia obrázkov na Iíc kovovej mince,pričom obrázok preukazuje dostatočnú trvanlivost aadhéziu na povrchu mince, aby potlačená minca bola vhodná pre verejný obeh.

MPK / Značky

MPK: B41M 7/00, B41M 5/00

Značky: spôsob, kovový, povrch, najmä, potlače, mince, obrázků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e7975-sposob-potlace-obrazku-na-kovovy-povrch-najma-na-povrch-mince.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob potlače obrázku na kovový povrch, najmä na povrch mince</a>

Podobne patenty