Dvojkomorové miešacie zariadenie na viskózne farmaceutické substancie a spôsob použitia zariadenia

Číslo patentu: E 7117

Dátum: 23.05.2006

Autor: Bonnard Eric

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na dvojkomorové miešacie zariadenie umožňujúce získať veľmi dobrú homogenitu v prípade zmesi viskóznych látok, zvlášť vo farmaceutickej oblasti.0002 Vynález sa tiež vzťahuje na spôsob použitia zariadenia.0003 Včlenenie farmaceutických látok do zmesí s vysokou viskozitou vyžadujúce dokonalú homogenitu je všeobecne problematické s použitím klasických lopatkových či vrtuľových miešadiel, hnetacích strojov, obežnicových Húešačiek, miešadiel typu rotor stator atď.0004 Najčastejšie zaznamenávame nasledujúce problemy- straty a nedostatočne dávkovanie zmiešavaných látok- absencia pohybu V miešadle, pretože látky, ktore sa majú miešať sa lepia na miešaci stroj a na steny nádoby- škodlivý vzrast teploty zmesi vyvolávajúce poškodenie miešaných látok- straty zmesi počas vyprázdňovania nádoby, prípadne nemožnosť0005 Všetky tieto problemy vyvolávajú nedostatok homogenity ziskanej zmesi nezlučiteľné s prísnymi nárokmi kladenými na kvalitu farmaceutického výrobku. Niekedy ide dokonca o nemožnosť vytvoriť požadovanú zmes. Dokument US 2004/0120217 A navrhuje spôsob podľa preambule nároku 1 a zariadenie podľa preambule nároku 2 na zmiešanie polymeru S jedným alebo viacerými látkami V dvoch protiľahlých tlakových valcochspojených vstrekovacou dýzou umiestnenou medzi obomi valcami.Oba piesty sa použijú na transport polymeru a aglomerátu z jedného valca do druhého a naopak tak, aby sa aglomerát rozptýlil V zmesi s polymérom.Dokument US 3,353,918 A navrhuje zariadenie na zmiešanie látok potrebných na výrobu polyuretánovej peny skladajúcej sa z zmiešavacieho zariadenia obsahujúceho dve komory, majúce susedne okraje spojené stenou s výpustnými otvormi a s dvomi piestmi postavenými tak, že každý sa posúva do jednej komory,zariadenia, ktore spôsobujú kmitanie piestov vnútri komôr tak,aby donútili látky V zmiešavacom zariadení k pohybu do a z výpustných otvorov a tak ich zmiešali. spomínaná stena obsahuje vytokový kanál obsahujúci riadiaci ventil komunikujúci s výtokovými otvormi. Zmiešavané látky budú vyprázdňované počas doby, kedy sa piesty pohybujú k stene a ventil je otvorený. stena obsahuje tiež ventily kontrolujúce vyprázdňovanie zmiešavacieho zariadenia.Dokument US 3,035,820 A navrhuje prístroj na emulgáciu a homogenizáciu pevnej suspenzie alebo viskóznej kvapaliny v kvapaline (napríklad voda alebo olej), v ktorej je suspenzia alebo zmes nútená prejsť vysokorýchlostným alebo vysokotlakovým obmedzovačom prietoku. Prístroj obsahuje pár protiľahlých valcových striekaćiek, z ktorých každá obsahuje piest pohybujúci sa vo valci a umožňujúci opakovane vstrekovať kvapalinu vzájomne z jednej striekačky do druhej cez obmedzovač prietoku, ktorý ich spája.Dokument US 6,062,722 A navrhuje spôsob zmiešania kvapalín,podľa ktorého sa použijú ako zmiešavacie zariadenie dva oddelene zásobníky spojene statickým vrtuľovýn 1 miešadlom. Kvapalina jenútená tiecť zo zásobníka k miešadlu a naopak.0006 Predkladaný vynález sa zameriava na poskytnutie riešení,ktoré by umožnili zbaviť sa nevýhod, ktoré vykazuje súčasná technológia.0007 Konkrétne sa predkladaný vynález snaží poskytnúť zmiešavacie zariadenie a spôsob, ktorý by umožnil získať dokonale homogennu zmes viskóznych farmaceutických látok.0008 Vynález si ďalej kladie za cieľ poskytnúť zmiešavacie zariadenie a spôsob, ktorý by bol plne automatický.0009 Vynález si kladie ako ďalší cieľ poskytnúť spôsob zmiešania, ktoreho výsledok by bol uspokojivý za menej ako 10 až 15 minút.0010 Vynález si ďalej kladie za cieľ umožniť zmiešanie farmaceutických látok, ktoré sú citlivé na zmenu teploty.0011 Posledným cieľom vynálezu je vytvoriť zmiešavaciezariadenie umožňujúce kompletné vyprázdňovanie použitých nádob.0012 Prvým cieľom predkladaneho vynálezu spomínaným v nároku 1 je ponúknuť automatický spôsob zmiešania najmenej dvoch0013 Druhým cieľom predkladaného vynálezu spomínaným V nároku 2 je navrhnúť zariadenie umožňujúce zmiešanie najmenej dvoch0014 Uprednostňovane spôsoby realizácie predkladaného vynálezu0015 Obrázok J. predstavuje rez zmiešavacím zariadenínt podľa0016 Obrázok 2 predstavuje schematicky rôzne kroky pri použitízariadenia podľa obrázku 1.0017 Obrázok 3 opisuje vyprázdňovanie zmiešavacieho zariadenia, ku ktorému dôjde, keď je dosiahnutá požadovaná homogenita.0018 Predkladaný vynález sa vzťahuje na zmiešavaciu jednotku, ktorá umožňuje včlenenie a automatické zmiešanie farmaceutickýchlátok v uzatvorenom okruhu s cieľom získať výslednú zmes s0019 Zmiešavacia jednotka podľa vynálezu pozostáva z dvoch spojených vertikálnych valcových zásobnikov so spoločnou osou a symetrických vzhľadom k prostrednej horizontálnej rovine (jedna nádoba je zrkadlovým obrazom druhej). Tieto zásobníky sú vybavené utesnenými piestmi, ktorých činnosť vďaka hydraulickému systému umožňuje striedavý prietok zmiešavaných látok cez miešaciu jednotku s narážkami. Celok je úplne automatický vďaka programovateľnému automatickému spínaču a V pripade použitia tepelne citlivých látok v zmesi môže byť tepelne regulovaný.0020 Podľa uprednostňovanej realizácie vynálezu zobrazeného naobrázku l je zmiešavacia jednotka zložená z nasledujúcich častí1) prvého horného zásobníka 1, ktorý je valcový s vertikálnou osou z nerezovej ocele a je vybavený- dvojitým plášťom 3, v ktorom koluje chladiaca alebo vyhrievacia kvapalina- vekom z nerezovej oceli použitým ako piest, ktorého tvarje prispôsobený kónickému tvaru zásobníku a ktorého tesnosťumožňuje úplné vyprázdňovanie zásobníka- vysokotlakovým hydraulickým zariadením umožňujúcim automatické uvedenie do činnosti veka/piestu (nie je zobrazené)- najrôznejšimi spojmi 4, pripadne vybavenými ventilmi, umožňujúcimi merať teplotu, vytvárať vákuum či vpustiť

MPK / Značky

MPK: B01F 5/06, B01F 15/00, B01F 15/02

Značky: miešacie, spôsob, zariadenie, viskózne, zariadenia, dvojkomorové, použitia, farmaceutické, substancie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e7117-dvojkomorove-miesacie-zariadenie-na-viskozne-farmaceuticke-substancie-a-sposob-pouzitia-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojkomorové miešacie zariadenie na viskózne farmaceutické substancie a spôsob použitia zariadenia</a>

Podobne patenty