Upevňovací systém pre police

Číslo patentu: E 6438

Dátum: 17.03.2006

Autor: Menendez Ruiz Manuel Jesus

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Prítomný vynález sa týka upevňovacích systémov pre police vhodné na použitie V súpravách políc tvoriacich konštrukcie regáloveho typu na uskladnenie paletovaneho a nepaletovaného tovaru a manipuláciu s ním. Je to vhodné najmä V zariadeniach S vysokou hustotou, v ktorých jednotky nákladu majú určitevlastnosti také, že nosný povrch nemusí byť úplný.0002 Tak isto je to vhodné V tých prípadoch, V ktorých z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí povrch políc umožňovať ľahký prechod na oheň tlmiacich alebo hasiacich činidiel a všeobecne vo všetkých týchto prípadoch, V ktorých je to žiaduce alebo nevyhnutné mať systémy zabezpečujúce, aby sa dosky políc nepohybovali 2 miesta počas normálnych činností ukladania avyberania častí nákladu 2 ich priestoru V sústave políc.0003 Police sa normálne používajú V skladovacích centrách na ukladanie rôzneho tovaru a štandardné usporiadanie takýchto políc je vždy podobne, s radmi bežne zvislých stĺpikov, ktoré sú upevnené na podlahu, medzi ktorými je umiestnená, dvojica nosníkov V pozdĺžnom rozmere, ktorá je zodpovedná za spojeniedvojíc stĺpikov, pričom police samotné sú opreté medzi nimi.0004 Bežne je známy a používaný veľký počet systémov na upevnenie políc k uvedeným nosníkom, pričom uvedene nosníky bývajú normálne kovové profily, ktoré majú rôzny charakter,ktoré majú vo svojich prírubách rad otvorov alebo drážok a dosky tvoriace police majú normálne žliabkové nástavce protiľahle otvorom na nosníkoch používané ako prostriedky na vzájomnespojovanie použitím akýchkoľvek typov známych pomocnýchmechanických spojovacích prostriedkov, ako sú napríklad skrutky0005 Použitie spomenutých pomocných spojovacích prostriedkov medzi nosníkmi a doskami tvoriacimi police predstavuje zostavu polic zložitejšiu a inštalačné náklady dosť významne. Z druhejstrany mnohokrát skrutky alebo nity tvoriace uvedené pomocnéspojovacie prostriedky pracujú pod vysokým strihovými namáhaniami vytváranými samotnou hmotnosťou súčastí a tým spôsobujúce ich únavové poruchy a teda prerušenie spojenia medzi doskami tvoriacimi police a nosníky a tovar uložený na policiach V dôsledku toho padá na zem. Ďalší spojovací systém pre police0006 Z toho dôvodu vznikla potreba poskytnúť upevňovací systém pre police, ktorý má nosníky so zubmi, ktorých vyhotovenie umožňuje zostaviť dosky tvoriace police jednoduchým spôsobom,ktorý dosahuje obmedzenie jednak pozdĺžneho ako aj priečneho pohybu každej police vzhľadom na zodpovedajúcu dvojicu nosníkov, ktorou je nesená.0007 Tento cieľ sa dosiahol pomocou vynálezu, ako je definovaný V nároku l, prednostné uskutočnenia vynálezu sú0008 Prítomný vynález sa týka upevňovacieho systému pre police obsahujúceho množinu nosníkov a nmožinu polic, ktoré sú nesené na svojich koncoch dvojicou uvedených nosníkov, pričom nosníky obsahujú dva profily tvaru U, prvý profil a druhý profil,z ktorých každý má príslušne prvú vodorovnú časť a druhú vodorovnú časť a zvislú časť, obidva profily sú pritom umiestnené vo vodorovnej polohe tak, že otvorené časti obidvoch sú navzájom protiľahlé a ich príslušné prvé vodorovné časti adruhé vodorovné časti zostávajú navzájom spojené do jednéhocelku a police majú hornú dosku, dve bočné steny a dve čelnésteny, ktoré sú všetky kolmé na hornú dosku.0009 Systém sa vyznačuje tým, že prvá a druhá časť prvého a druhého profilu sa striedavo prekrývajú, prvá vodorovná časť prvého profilu je dlhšia než druhá vodorovná Časť druhého profilu čiastočne vystupujúca vzhľadom na zvislú časť druhého profilu a tým, že uvedená prvá vodorovná časť prvého profilu má na svojom voľnom konci aspoň jeden zárez vytvorený tak, aby umožnil vstup koncovej časti každej z bočných stien police tak,aby pozdĺžny pohyb každej police vzhľadom na zodpovedajúcu0010 Dosiahne sa tak veľmi jednoduchá montáž políc na nosníky,pretože je len nevyhnutné nastaviť polohu dosky police V priestore, ktorý je medzi zodpovedajúcou dvojicou nosníkov pomocou utvárania uvedených nosníkov, ktoré tým, že majú spomenuté zárezy, umožňujú usadenie a súčasne pridržanie spomenutých dosiek s veľmi nízkym namáhaním, s výsledkon 1 veľmi pevného spojenia medzi uvedenými doskami a dvojicou nosníkov. Navyše, ako výsledok usporiadania nosníkov a dosiek, predchádza použitie pomocných spojovacích prostriedkov ako skrutiek a podobne a navyše sa tak prídavné dosahuje jednoduchým spôsobom,že sa police nepohybujú vzhľadom na nosniky, keď sa tovarzakladá alebo sa s ním manipuluje.0011 Na ciele vytvorenia mnohostrannejšieho systému a dosiahnutie ľahšej montáže majú bočné steny políc na koncových častiach príslušné vybrania, ktoré prebiehajú pozdĺž prvej vodorovnej časti prvého profilu nosníka do voľného konca uvedených zárezov. Navyše čelné steny políc zasahujú za hranice danej každou dvojicou nosníkovj ich presahujú a určujú pomocou uvedených vybraní príslušnej sedlovej oblasti police nanosníkoch tak, že priečny pohyb každej police vzhľadomna zodpovedajúcu dvojicu nosníkov, na ktorej je uložená, je0012 Blokovanie priečneho pohybu police vzhľadom na nosníky je tak pridané k blokovaniu vzájomného pozdĺžneho pohybu medzi nimi, pretože časť vodorovného úseku prvého profilu je upnutá na jednej strane zodpovedajúcou koncovou stenou police a na druhej strane zodpovedajúcou bočnou stenou police prekračujúcou oblasť,kde je umiestnený zárez nosníka, pričom uvedená bočná strana čiastočne vniká do uvedeného zárezu, ktorý pôsobí ako zarážkamožného priečneho pohybu police vzhľadom na nosník. Prehľad obrázkov na výkresoch0013 Nižšie je veľmi stručne opisaný súbor obrázkov, ktoré pomáhajú lepšiemu pochopeniu vynálezu, a ktoré sa jednoznačne týkajú uskutočnenia. uvedeného vynálezu a sú predstavované akoObr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad na upevňovací systém políc, predmet prítomného vynálezu.Obr. 2 oddelene znázorňuje bokorys dvoch profilov, ktoré tvoria nosníky tvoriace upevňovací systém pre police,predmet prítomného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje bokorys dvoch profilovt tvoriacich upevňovaci systém na police, predmet prítomného vynálezu keď sú spojené spolu.Obr. 4 znázorňuje detailný perspektívny pohľad na spoj medzi policami a nosníkmi tvoriacimi upevňovací systém pre police, predmet prítomného vynálezu.0014 Ako možno vidieť na obr. 1, upevňovací systém na police,predmet prítomného vynálezu, obsahuje množinu nosníkov 1, ktorésú nesené na svojich koncoch na stojanoch 20 a množina políc 2,

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00, A47B 96/00

Značky: police, systém, upevňovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e6438-upevnovaci-system-pre-police.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovací systém pre police</a>

Podobne patenty