Koľajové vozidlo s hnacím zariadením

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka koľajového vozidla svozovou skriňou, ktorá je podopretá na prvej kolesovej jednotke a na druhej kolesovej jednotke usporiadanej vodstupe vpozdĺžnom smere vozovej skrine, a s elektrickým hnacím zariadením, ktoré poháňa prvú kolesovú jednotku a druhú kolesovú jednotku, pričom toto hnacie zariadenie obsahuje aspoň jednu prvú transformátorovú jednotku a jednu priradenú prvú usmerňovaciu jednotku prúdu, ktorésú usporiadané na vozovej skrini.U takých známych koľajových vozidiel je známe, že sú obe kolesové jednotky (dvojkoľaje, páry kolies prípadne otočné podvozky) poháňané hnacím zariadením, pričom komponenty sú usporiadané pripadne na vozovej skrini rozložene. Tak je napríklad u koľajových vozidiel konštrukčnej rady BR 445 Deutsche Bahn AG usporiadaný jeden spoločný transformátor pre oba hnacie otočné podvozky na zadnom konci vozu uprostred. Podobné uskutočnenia s centrálnym transformátorom pre väčší počet kolesových jednotiek sú známe zo spisu WO 2004/035366 A 2 a zčlánku Sato Y Hochgeschwindigkeitstriebzüge Serie E 4 firmy East Japan Railway Company (Elektrísche Bahnen, Oldenbourg Industrieverlag,München, DE, Bd. 96, Nr. 6, Juni 1998, strany 173-178). Ďalej je u dvojpodlažných motorových vlakov typu Desiro firmy Siemens(Baureihe RABe 514 der SBB) upravené usporiadanie s dvomi transformátormi na jednom konci vozu a usporiadanie dvoch usmerňovačov prúdu na druhom konci vozu. Konečne je u vozidiel TERZW NG (Typ Coradia Duplex firmy Alstom SA, FR). Podobnéuskutočnenie je známe i zo spisu EP 1 024 070 A 1.Nevýhodné u všetkých týchto známych vozidiel je, že sú potrebné pomerne veľké náklady pre kabeláž, teda elektrické spojenie medzi transformátormí a usmerňovačmi prúdu, ako aj medziusmerňovačmi prúdu a hnacími motormi poháňajúcimi kolesovéĎalej vznikne z časti nevýhodné rozloženie hmotnosti vo vozidle, ktoré musí byť prípadne vyrovnávané odpovedajúcim vyvážením vozidla alebo prídavnou záťažou. Tým je vozidlo jednakťažšie a drahšie a jednak sa podľa okolností obmedzí i jeho prepravnáNajmä u dvojpodlažných vozidiel susporiadaním komponent hnacieho zariadenia v strešnej oblasti vznikne ďalej zmenšenie kapacity sedadiel na sedenie v dôsledku nepriaznivejšieho konceptuschodov podmieneného komponentmi v strešnej oblasti.Konečne vznikne u vozidiel s transformátormi usporiadanými uprostred V priečnom smere vozidla (viď. napríklad vyššie zmienená konštrukčné rada BR 445) obmedzený priechod pre pasažierovÚkolom predloženého vynálezu preto je poskytnúť koľajové vozidlo v úvode zmieneného druhu, ktore nebude vykazovať vyššie zmienené nedostatky alebo ich prinajmenšom bude mať V zreteľnej miere zredukované a najmä pri jednoduchšej a lacnejšej vyrobiteľnosti umožní vysokú prepravnú kapacitu a vysoký komfortPredložený vynález rieši tento úkol a vychádza z koľajového vozidla podľa predvýznaku nároku 1 prostredníctvom znakovuvedených vo význakovej časti nároku 1.Základnou myšlienkou predloženého vynálezu je, že pri jednoduchšej a lacnejšej vyrobiteľnosti sa vysoká prepravná kapacita a vysoký komfort cestujúcich v koľajovom vozidle dosiahne vtedy,keď prvá transformátorová jednotka a prvá usmerňovacia jednotka prúdu sú funkčne a priestorovo priradené k prvej kolesovej jednotke tým, že sú usporiadané v oblasti prvej kolesovej jednotky a poháňajú ju, a hnacie zariadenie obsahuje druhú transformátorovú jednotku a jednu priradenú druhú usmerňovaciu jednotku prúdu, ktoré sú funkčne a priestorovo priradené k druhej kolesovej jednotke tým, žesú usporiadané v oblasti druhej kolesovej jednotky a poháňajú ju.Funkčným a priestorovým priradením príslušnej transformátorovej jednotky a príslušnej usmerňovacej jednotky prúdu kpríslušnej poháňanej kolesovej jednotke je možné realizovať za prve zvlášť jednoduché a lacné elektricke spojenie vzájomne priradených komponent s krátkymi dráhami vedenia, najmä vysokovýkonných vedení. Ďalej je možné párovým priestorovým priradením transformátorových jednotiek a usmerňovacích jednotiek prúdu k poháňaným kolesovým jednotkám dosiahnuť výhodné,vyvážené rozloženie hmotnosti vo vozidle, a ani nie je potrebná prídavná záťaž pre vyváženie. Transformátorová jednotka a príslušná usmerňovacia jednotka prúdu môžu byť ďalej usporiadané bez problémov a tak, že pomerne málo negatívne ovplyvňujú prepravnúkapacitu, komfort cestujúcich a najmä priechod pre cestujúcich.Transformátorové jednotky a vždy priradená usmerňovacia jednotka prúdu môžu byť vzásade usporiadané vo vozovej skrini ľubovoľne vhodným spôsobom. Svýhodou je uskutočnené také opatrenie, že vozová skriňa má prvú pozdĺžnu stranu a druhú pozdĺžnu stranu a prvá transformátorová jednotka je usporiadaná V oblasti prvej pozdĺžnej strany vozovej skrine a prvá usmerňovaciajednotka prúdu je usporiadaná voblasti druhej pozdĺžnej stranyvozovej skrine, pričom druhá transformátorová jednotka je usporiadaná v oblasti druhej pozdĺžnej strany vozovej skrine a druhá usmerňovacia jednotka prúdu je usporiadané v oblasti prvej pozdĺžnej strany vozovej skrine. Týmto diagonálne protiľahlým prípadne krížovým usporiadaním transformátorových jednotiek a usmerňovacích jednotiek prúdu je možné zvlášť jednoduchým spôsobom dosiahnuť výhodné rovnomerné rozloženie hmotnosti voS výhodou sú aspoň jedna z transformátorových jednotiek a k nej príradená usmerňovacia jednotka prúdu usporiadané v oddelených priestoroch vozovej skrine, pričom sa dosiahne väčšia voľnosť tvarového uskutočnenia pre vnútorné vybavenie vozovej skrine, najmä usporiadanie uličiek, schodov, rámp, miest na sedenie atď. Tým je umožnené dosiahnut zvýšenie komfortu pre cestujúcicha zlepšenie priechodu pre cestujúcich vo vozidle.S výhodou sú usmerňovacej jednotke prúdu priestorovo priradené ďalšie prídavné vybavenia, najmä elektrické prídavné vybavenia, pričom tieto ďalšie prídavné vybavenia sú svýhodou usporiadané V priestore usmerňovacej jednotky prúdu. Tým je možné dosiahnut zvlášť výhodné rozloženie hmotnosti vo vozidle. Tak má usmerňovacia jednotka prúdu spravidla menšiu hmotnosť než transformátorová jednotka. Tento rozdiel môže byť prinajmenšomprakticky vyrovnaný týmito prídavnými vybaveniami.Transformátorové jednotky a nim priradené usmerňovacie jednotky prúdu môžu byt v zásade usporiadané na ľubovoľnom vhodnom mieste voblasti vždy priradenej poháňanej kolesovej jednotky. S výhodou sú aspoň jedna z transformátorových jednotiek a k nej priradené usmerňovacia jednotka prúdu usporiadané v jednejkoncovej oblasti vozovej skrine. To je výhodné najmä

MPK / Značky

MPK: B61C 17/00, B61C 3/00

Značky: koľajové, vozidlo, hnacím, zariadením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e6260-kolajove-vozidlo-s-hnacim-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koľajové vozidlo s hnacím zariadením</a>

Podobne patenty