Spôsob potlače povrchov drevitých plochých prvkov

Číslo patentu: E 6197

Dátum: 27.09.2006

Autor: Frati Dante

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu potlače povrchov drevitých dosiek akéhokoľvek druhu aveľkosti avyrobených akýmkoľvek výrobným procesom, aj takých ktoré sú už takmer ñnalizované (napríklad ktoré už boli upravené povrchovým napichovaním, vyhladením, rezaním, pílením, vŕtanlm, fazetovaním, ošetrením povrchu chemickými činidlami alebo vodnými činidlami, náterovými látkami, lepiacimi alebo tesniacimi prostriedkami, alebo dosky Iaminované papierom alebo plastom,alebo už ohranované alebo omietané).0002 Konkrétne, drevité dosky, vtomto zmysle sú také, ktoré sú vyrábané z masy drevných častíc (všeobecne známe ako drevotriesková dosky, ktoré, ako je dobre známe pre odbomíka ztejto oblasti techniky, môžu byť štandardného typu,typu E 2, E 1 alebo E 0, izokyianátové, alebo ohňovzdomé, alebo odolné voči vode alebo tiež drevovláknitá dosky s nízkou alebo strednou hustotou (bežne známe ako MDF medium density ñbreboard) alebo vysokou hustotou (bežne známe ako HDF high density tibreboard) alebo takzvané vlhké vláknové dosky, alebo dosky zorientovaných veľkoplošných triesok, bežne známe ako OSB (oriented strands board). Všetky tieto drevité dosky majú normálne hrúbku medzi 0,5 mm a 50 mm,a šírku medzi 50 mm a 3400 mm, a dĺžku medzi 100 mm a 5600 mm alebo viac. 0003 Ako je veľmi dobre známe odbomíkovi ztejto oblasti, uvedené drevité dosky sú získavané zdrevitých platňových polotovarov vyrábaných použitím dvojpásových kontinuálnych lisov, alebo takzvaných viackomorových alebo jednokomorových Iisov (bežne známych ako Mende lisy).0004 V súčasnosti sú na získanie drevitých dosiek, ktoré majú povrch s potlačou, používané tri rozdielne procesy, a to1. Pn prvom procese je príslušná plocha drevitých panelov pokrytá papierom na ktorom sú rôzne motívy, napríklad motív znázorňujúci kresbu dreva,kamenný alebo skalný povrch, fotogratie, písané texty, fantazijné motívy,alebo jednoducho jed nofarebný povrch.Použitý papier je takzvaný papier na priamu potlač, môže byť aj predimpregnovaný alebo krycí papier.Uvedené potlačené papiere sú získané predtlačovými operáciami, ktoré ako je známe pre odbomíka z oblasti techniky, sú značne zložité a vyžadujú veľa času a najmä- príprava tlačovej formy, alebo gravírovania (rôznymi spôsobmi) jedného alebo viacerých tlačových valcov- inštalácia valcov na hĺbkotlačové alebo flexotlačové zariadenie a ich nastavenie.Tieto predtlačové operácie spolu obsahujú prestoje tlačiarenského stroja v rozsah 6-8 hodím, s nákladmi, ktoré sú stýmto spojené. Po vytlačení na tlačiarenskom stroji, takto získaný papier s potlačou je aplikovaný na drevité dosky. Toto je uskutočňované pri operácii impregnácie (pri ktorej príslušné prevádzky, známe ako impregnačné prevádzky, impregnujú potlačený papier napríklad tennosetovými alebo vinylovými lepiacimi činidlami, terrnosetovými močovinovými alebo polyuretanovými živicami). Po operácii impregnácienasleduje operácia lisovania známymi horúcimi Iismi rôznych druhov, alebo studenými Iismi.2. Pri druhom známom procese sú drevité dosky, vopred ošetrené tesniacimi materiálmi (ako plnivá, laky, alebo papier) potláčané priamo.Vtomto prípade sú tiež potrebné predtlačové operácie, rovnaké ako pri prvom procese, a ako také trvajú dlho a sú nákladné. Drevité dosky sú potom priamo potlačené.3. Tretí známy proces je podobný druhému, s len jedným rozdielom, že namiesto tlačiarenského stroja je použitý tryskový ploter, ovládaný elektronickým procesorom. Ako je dobre známe, doska určená na potlač je nepohyblivo držaná v ploteri, zatiaľ čo tlačové hlavy (od jednej do štyroch alebo viacerých, jedna pre každú farbu) sa pohybujú rovnobežne s tlačeným povrchom. Keď je príslušná tlačová fáza ukončená, doska sa presúva o vzdialenosť rovnú šírke tlačovej hlavy a tlačová operácia sa opakuje, a tak ďalej, až kým je celý povrch dosky alebo jej časti, ktorá má byť potlačená,hotový.0005 Procesy uvedeného tretieho typu apríslušné tlačiarne stryskovými hlavami (normálne jedna pre každú použitú farbu) sú opísané vDE 10318988 A a US 2004/026017 A 1. Vtýchto dokumentoch sa tryskové hlavy pohybujú vsmere kolmom na smer posuvu prvkov, ktoré majú byť potlačené, za účelom potlače celej šírky týchto prvkov.0006 VDE 20023641 U 1, hoci je stále použitý tryskový ploter, atramenty rôznych farieb sú vopred namiešané na atrament požadovanej farby, ktorým sa naplní do jedinej tryskovej hlavy.0007 JP 2000334684 A v podstate opisuje značkovacie zariadenie používané na vytváranie značiek na drevených prvkoch, ktoré budú zostavené do drevenej konštrukcie, bodov, kde majú byť drevené prvky vyrezané alebo perforované stolárom za účelom zostavenia takejto konštrukcie. Zariadenie je opatrené jednou statickou tlačovou tryskovou hlavou, ktorá má niekolko atramentových trysiek.0008 Ako je dobre známe pre odbomíka zoblasti techniky, tlačový proces používajúci ploter má nízku produktivitu (jeden z najpomalších tlačových procesov),a tým je nepoužitelný na veľké množstvá. Taktiež má vysoké jednotkové náklady. 0009 Opäť, Vtomto prípade sú potrebné predtlačové operácie, ale tieto spočívajú len vgrañckej kompozícii spoužitím vhodného hardvéru akomerčne dostupného softvéru, a skenera.0010 Na rozdiel od prvých dvoch procesov, tento tretí proces používajúci tryskový ploter umožňuje tlačiť na povrchy, ktoré nie sú úplne hladké.0011 Ciel tohto vynálezu je poskytnúť proces na potlač drevitých dosiek,ktorý vykazuje rozhodne nižšie náklady a vyžaduje menej času ako vyššie opísané známe procesy.0012 Ďalší ciel vynálezu je poskytnúť proces uvedeného typu, ktorý umožňuje vysokú produktivitu svelkou výrobnou pružnosťou prispôsobitelnou špecifickým požiadavkám klienta.0013 Tieto ciele sú dosiahnuté spôsobom podľa tohto vynálezu ako je nárokovaný v nároku 1. 0014 Vtomto prípade drevité ploché prvky môžu byť posúvané pomocoudopravníkového pásu, valca alebo reťaze, alebo dopravníkových zariadení používajúcich čeíusťové prostriedky.0015 Trysková tlačiareň s rozmermi a charakteristikami vhodnými na potlač povrchu uvedených drevitých dosiek nie je komerčne dostupná, a najmä, tlačiareň musí mať niekoľko tlačových hláv pre každú požadovanú farbu, aby mohla byť pokrytá celá šírka tlačeného povrchu. Čo sa týka farieb, týchto môže byť toľko ako je požadované na dosiahnutie želaného výsledku, počínajúc od minimálne jednej(monochromatická farba). Predovšetkým sú používané tri základné farby azúrová,purpurová, žltá, dodatočne k čiernej.0016 Spôsob podľa vynálezu obsahuje dodatočný krok obsahujúci aplikáciu konvenčných povrchových a krycích produktov na potlačený povrch plochého prvku,za účelom vytvorenia v podstate priehľadnej ochrannej vrstvy (pripadne farebnej),aby mal potlačený povrch väčšiu odolnosť voči účinkom svetla, škvrnám, oderu apoškriabaniu, alebo aby sa dala potlačenému povrchu požadované povrchová úprava. Toto je možné dosiahnuť napríklad prechodom plochého prvku, už potlačeného, cez konvenčné striekacie alebo nanášacie zariadenia, alebo použitím Iaminovacích hláv alebo tryskových hláv, alebo použitím konvenčných aplikačných zariadení s horúcim alebo studeným valcom, alebo aplikovaním v podstate priehľadných ochranných fólií na potlačený povrch, prípadne farebných, najmä z vhodného plastu a/alebo papiera.0017 Na uplatnenie spôsobu podľa vynálezu, je s výhodou použitá,jednoprechodová trysková tlačiareň, pri ktorej trysky tlačovej hlavy vystrekujú mikro kvapky atramentu požadovanej farby na povrch, ktorý má byť potlačený, ale ony samé sa nedotýkajú tohto povrchu, s výhodou, že tlač môže byť uskutočnená aj vtedy ak potláčaný povrch nie je úplne hladký.0018 Ako bude hneď zrejmé, spôsob podľa vynálezu umožňuje aby drevité dosky boli potlačené v rozhodne kratšom čase ako umožňujú vyššie opisané procesy známe zo stavu techniky, a umožňuje vyrobiť akékoľvek množstvo, aj veľmi malé (od jednej dosky) pri veľmi nízkych nákladoch a svýznamnou výhodou takou, že umožňuje mimoriadne znížiť, alebo eliminovať tovar držaný na sklade.0019 Nakoľko je tlačiareň na vykonávanie spôsobu ovládaná elektronickým procesorom (normálne jednoduché PC), môžu byť rýchlo vytvorené rôzne tlačené vzory, ktorými sa dosiahnu personalizované vzory podľa špecifických požiadaviek klienta.0020 Spôsob podľa vynálezu môže byť použitý na rôzne výrobné linky,napriklad na hranovaciu linku (napríklad na výrobu podláh), horúcu alebo studenú lisovaciu linku na výrobu dosiek, omietaciu linku, rámovaciu linku, alebo rezaclu alebo vítaciu linku.0021 Pre odbomíka zoblasti techniky bude zrejmé, že drevité dosky môžu byť pred alebo po potlačení spracované všetkými operáciami a/alebo úpravami, ktoré sa používajú pri doteraz známej výrobe drevitých dosiek.0022 Spôsob podľa vynálezu bude objasnený nasledujúcim opisom niektorých príkladných uskutočnení časti zariadenia obsahujúcej uvedenú tryskovú tlačiareň. V tomto opise sú odkazy na sprievodné výkresy, na ktorýchObrázok 1 je schematický pohľad v perspektíve znázorňujúci tlačové hlavy tryskovej tlačiarne použitej pri spôsobe podľa vynálezu, spolu s pásovým posuvom na posun drevitej dosky, ktorej horná strana má byť potlačená,a zariadenie na nastriekanie potlačeného povrchu ochrannou vrstvou Obrázok 1 a je variant zariadenia v prípade veľmi úzkej doskyObrázok 2 je podobný obrázku 1, stým rozdielom, že zariadenie na aplikovanie ochrannej vrstvy je valcového typuObrázok 3 je podobný obrázku 1, stým rozdielom, že zariadenie na zaplikovanie ochrannej vrstvyje natieracieho typuObrázok 4 je podobný obrázku 1, stým rozdielom, že zariadenie na aplikovanie ochrannej vrstvy je zariadenie s laminovacou hlavouObrázok 5 je podobný obrázku 1, stým rozdielom, že zariadenie na aplikovanie ochrannej vrstvy je typu tryskovej tlačiarne.0023 S odkazom na obrázok 1, toto znázorňuje drevitú dosku 10 (napríklad pravouhlú MDF dosku) posúvanú dopravníkovým pásom 16 dopredným smerom vzmysle šípky D, tak aby prešla, vznázornenom uskutočnení, pod štyrmi rovnobežnými radami tlačových hláv označenými 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4. Každá rada tlačových hláv prislúcha jednej farbe, a to trom primámym farbám azúrovej,purpurovej ažltej, plus čiernej. Ako je možné vidieť na obrázku 1, každá rada tlačových hláv pozostáva zpiatich hláv, a špecificky takého počtu hláv aby boli schopné dostatočne pokryť celú šírku pravouhlej dosky 10. Tieto hlavy 12.1-12.4 tvoria časť tryskovej tlačiarne (ktorej ostatné časti sú pre zachovanie jednoduchosti neznázornené) označené ako celok vzťahovou značkou 12 a vtomto konkrétnom prípade jednoprechodového typu, pri ktorom trysky digitálnych tlačových hláv vystreknú mikrokvapky atramentu príslušnej farby na tlačenú plochu (v tomto konkrétno prípade hornú plochu pravouhlej dosky 10. Tlačiareň 12 je ovládaná tradičným osobným počítačom (pre jednoduchosť neznázomeným), ktorý pracuje pomocou vhodného komerčne dostupného softvéru. Rozlíšenie (počet čiernych alebo farebných bodov na jednotku plochy) tlačiarne 12, merané v DPl (body na palec), alebo počet pixelov, je určené na základe požadovanej kvality tlače. Preto nízke rozlíšenie môže byť považované za dostačujúce, alebo stredné, vysoké alebo veľmi vysoké rozlíšenie za potrebné.0024 Ako vznámych procesoch, pri tomto spôsobe je tiež potrebný predchádzajúci krok grafického spracovania (t.j. grafický návrh a príprava), toto sa dosiahne vhodným komerčne dostupným hardvérom a softvérom. Vtomto konkrétnom prípade môže byť použitý skener (ako v známom procese používajúcom ploter), ktorý je schopný separácie štyroch základných farieb vdizajne alebo obrázku, ktorý má byť reprodukovaný na povrchu dosky. Je jednoducho zrejmé, že dizajny alebo obrázky najrôznejších druhov môžu byť reprodukované na povrchu dosky, napríklad reprodukcia vzhľadu dreveného povrchu daného druhu, alebo povrchu kameňa alebo skaly, alebo aj fotografie, písaných textov alebo fantazijných motívov. Tieto obrázky môžu byt modifikované alebo skladané, alebo rozložené podľa vôle, aby vytvorili príslušné grafické súbory, z ktorých je možné získať niekoľko monochromatických obrázkov.0025 Na obrázku 1 je možné vidieť, že horný povrch dosky 10 je potlačený(napríklad reprodukciou vzhľadu daného druhu dreva) prechodom tlačiarňou 12. Na rovnakom obrázku je možné vidieť, že za tlačiarňou 12 je vytvorený rozprašovač 14,ktorý umožňuje potlačený povrch dosky 10 nastriekať konvenčnou kvapalnou látkou vytvárajúcou vpodstate priehľadnú (prípadne farebnú) ochrannú vrstvu proti negatívnym vplyvom svetla, alebo proti škvrnám, oderu alebo poškriabaniu.0026 Je potrebné si všimnúť, že hoci sú na obrázku 1 tlačové hlavy 12.1-12.4 umiestnené nad doskou 10, alternatívne môžu byť umiestnené pod ňou (umiestnené v oblasti medzi dvoma nasledujúcimi dopravníkovými pásmi), alebo doska môže byť posúvaný vo vertikálnej polohe (použitím napríklad posuvného zariadenia s čeľusťami) s tlačovými hlavami umiestnenými na jednej alebo druhej strane dosky,alebo aj na oboch jej stranách.

MPK / Značky

MPK: B41M 5/00

Značky: potlače, spôsob, plochých, dřevitých, povrchov, prvkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e6197-sposob-potlace-povrchov-drevitych-plochych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob potlače povrchov drevitých plochých prvkov</a>

Podobne patenty