Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungicídne zmesi Predložený vynález sa týka fungicidnych zmesi obsahujúcich(1 ) 2-2-(1-chIórcyklopropyl)-3-(2-chIórfenyl)-2-hydroxypropylj-Z,4-dihydro-1,2,4 triazol-3-tión (protiokonazol) vzorca I alebo jeho soli alebo aduktyOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb pomocou zmesi zlúčeniny I spolu so zlúčeninou Ill, a použitia zlúčeniny I spolu so zlúčeninou lll na výrobu takýchto zmesi ako aj prostriedkov, ktoré takéto zmesi obsahujú.Protíkonazol vzorca I, 2-(2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chIórfenyI)-2 hydroxypropyl-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tión je známy už z W 0 96116048.Z WO 98/47367 je známy rad kombinácií účinných látok obsahujúcichprotiokonazol s množstvom iných fungicidnych zlúčenin. Karboxín vzorca lll je už známy a je opísaný v US 3,249,499.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektraúčinnosti známych zlúčenín I a III bola podstatou predloženého vynálezu úloha, aby sa pri čo najnižšom celkovom množstve aplikovaných účinných látok dosahovalzlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergistické zmesi).Na základe tohto bola nájdená zmes protiokonazolu s minimálne jedným ďalším fungicidom definovaná v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasným a sice spoločným alebo oddeleným použitím zlúčeniny l a zlúčeniny lll alebo následným oddeleným použitím zlúčeniny l a zlúčeniny lIl dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri aplikácii jednotlivých2-(2-(1-Chlórcyklopropyl)-3-(2-chIórfenyl)-2-hydroxypropyl-2,4-dihydro 1 ,2,4-triazoI-3-tión vzorca l je známy z WO 96-16 048. Zlúčenina môže existovať vPre jednoduchosť sa vždy uvádza len tionď-forma.Zlúčenina l je na základe bázického charakteru dusikových atómov, ktoré sú v nej viazané, schopná s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo s kovovými iónmi vytvárať soli alebo adukty.Príkladmi pre anorganické kyseliny sú kyseliny halogenovodíkové ako je fluorovodík, chlorovodík, bromovodík a jodovodík, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičná.Ako organické kyseliny prichádzajú do úvahy napriklad kyselina mravčia,kyselina uhličitá a alifatické kyseliny ako je kyselina octová, kyselina trifluóroctová,kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová ako aj kyselina glykolová, kyselina tiokyanatánová, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina štaveľová, kyseliny alkylsulfónové(sulfónové kyseliny s lineárnymi alebo rozvetvenými alkylovými zvyškami obsahujúcimi 1 až 20 uhlíkových atómov), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnymi alebo rozvetvenými alkylovými zvyškami obsahujúcimi 1 až 20 uhlíkových atómov), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jeden alebo dva zvyšky kyseliny fosforečnej), pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byť ďalej substituované, napriklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p aminosalicylová, kyselina 2- fenoxybenzoová, kyselina 2-acetoxybenzoová atď.Ako kovové ióny prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny, obzvlášť Vápnik a horčík, tretej a štvrtej hlavnej skupiny, obzvlášť hliník,cín a olovo, ako aj prvej až ôsmej vedľajšej skupiny, najmä chróm, mangán, železo,kobalt, nikel, meď, zinok a iné. Výhodné sú kovové ióny vedľajšej skupiny štvrtej periódy. Kovy môžu byť pritom prítomné vo všetkých pre nich možných valenčnýchvýhodnejšie je pri príprave zmesi použiť čisté účinné látky l a III, ku ktorým je možné v prípade potreby primiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicidne látky alebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Zmesi pozostávajúce zo zlúčeniny I a zlúčeniny Ill prípadne súčasná spoločná aplikácia alebo oddelená aplikácia zlúčeniny I a zlúčeniny lll sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru fytopatogénnych húb, najmä proti hubám triedy Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes a Deuteromycetes. Tieto zmesi sú čiastočne systémovo účinné a je preto možné ich použiť ako IistovéOsobitný význam majú na ničenie početných húb na rôznych úžitkových rastlinách ako sú bavlník, zeleninové rastliny (napríklad uhorky, fazuľa, paradajky,zemiaky a tekvica), jačmeň, traviny, ovos, banány, káva, kukurica, ovocné rastliny,ryža, raž, sója, vinič, pšenica, okrasné rastliny, cukrová trstina ako aj na množstveVhodné sú najmä na ničenie nasledujúcich húb patogénnych pre rastliny Blumeria graminis (pravá múčnatka) na obilí, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na rastlinách tekvice, Podosphaera leucotricha na jablkách,Uncinula necator na viniči, typy Puccinia na obilí, typy Rhizoctonia na bavlne, ryži a travínách, typy Ustilago na obilí a cukrovej trstine, Venturia inaequalis (príškvar) na jablkách, typy Helminthosporium na obilninách, Septoria nodorum na pšenici,Botrytis cinerea (sivá pleseň) na jahodách, zelenine, okrasných rastlinách a viniči,Cercospora arachidicola na podzemnici olejnej, Pseudocercosporella herpotrichoides na pšenici a jačmeni, Pyricularia oryzae na ryži, Phytophthora infestans na zemiakoch a paradajkách, Plasmopara viticola na viniči, typy Pseudoperonospora na chmeli a uhorkách, typy Alternaria na zelenine a ovocí, typyMycosphaerella na banánoch ako aj typy Fusarium a Verticillium.Zlúčeninu l a Zlúčeninu lll je možné aplikovat súčasne, a sice spoločne alebo oddelene, alebo je možné ich aplikovať osobitne následne po sebe, pričom poradie pri oddelenej aplikácii nemá vo všeobecnosti žiaden vplyv na výsledok

MPK / Značky

MPK: A01N 43/64, A01N 43/02, A01P 3/00

Značky: zmesí, fungicidně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e5655-fungicidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi</a>

Podobne patenty