Riadenie prístupu k aplikáciám v mikroprocesorovej karte v telekomunikačnej sieti

Číslo patentu: E 492

Dátum: 17.06.2003

Autori: Renner Christoph, Witt Christof

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu sprístupnenia informácií V telekomunikačných sieťach so zahmutím najmenej jednej mobilnej siete, pri ktorom sú jednému mobilnému telefónu alebo viacerým mobilným telefónom priradené vždy jedna mikroprocesorová karta so zodpovedajúcou aplikáciou na komunikáciu s príslušnouV novších mobilných telefónoch sa používajú mikroprocesorové karty (ICC), s ktorými sa dá telefonovať tak napríklad v GSM, ako aj v UMTS sieti. Ak zákazník napríklad nechce využívať prístup k UMTS sieti, musela by sa zakaždým vykonať výmena príslušnej mikroprocesorovej karty, aby sa už neželaný prístup k UMTS sieti nemohol uskutočniť. Rovnako by bola potrebná výmena, ak by sa príslušný zákazník napríklad chcel vrátiť z čistého GSM prístupu opäť k prístupu do UMTS siete.Vyššie uvedené opatrenia sú spojené so zvýšenými nárokmi na administratívu a tým aj nákladmi.Takýto spôsob je už známy z FR 2 805 912.Vynález má za úlohu zlepšiť spôsob predpokladaného typu za tým účelom, aby sa administratíva a tým aj náklady mohli minimalizovať.Okrem toho má vynález za úlohu navrhnúť mikroprocesorovú kartu, ktorá je riadená prevádzkovateľom siete a umožňuje voliteľný prístup k rôznymtelekomunikačným sieťam alebo aplikáciám.Táto úloha je vyriešená znakmi, uvedenými v patentových nárokoch 1 alebo 2.Pri spôsobe podľa tohto ,vynálezu sa UICC použije ako multiaplíkačná karta, to znamená fyzická Smart Card pre mobil 3. generácie (UMTS). Na jednej UICC sa môžu nachádzať viaceré aplikácie, napríklad jedna alebo viaceré USIM aplikácie,SIM aplikácia, ale aj banking, alebo iné aplikácie. UMTS telefón použije vždy USIM aplikáciu (ak je k dispozícii), GSM telefón použije vždy SIM aplikáciu.Ak sa pri spôsobe podľa tohto vynálezu do UMTS telefónu vloží UICC,telefón použije USIM aplikáciu, zákazník sa môže zaregistrovať V UMTS sieti.Ak sa UICC vloží do GSM telefónu, telefón použije SIM aplikáciu, zákazník sa môže zaregistrovať len v GSM sieti. Zákazník, teda UICC, bude zo strany siete identifikovaný pomocou IMSI. Pretože tak USIM, ako aj SIM aplikácia používa tú istú IMSI, zo strany siete sa nedá rozlíšiť, či zákazník v súčasnosti používa SIM aleboAk sa UMTS zákazník (s UMTS telefónom a UICC) stane opäť čistým GSM zákazníkom, má sa zabrániť tomu, aby zákazník naďalej mohol využívať UMTSNato by sa jeho UICC muselo zablokovať a zákazníkovi by sa musela vydať nová SIM karta s novou IMSI. Tomu sa pri spôsobe podľa tohto vynálezu zabráni, 3pretože USIM aplikáciu na SIM karte prevádzkovateľ siete diaľkovým riadením deaktivuje. Zákazník sa môže zaregistrovať len do 2 G siete. Presne tak môže prevádzkovateľ siete USIM aplikáciu zasa aktivovať, takže zákazník neskôr opäťzíska prístup do UMTS siete.Vo všetkých prípadoch je pritom kontrola na operátorovi, nie na zákazníkovi. Ide o riešenie na báze SIM, ktoré nevyžaduje žiadne prispôsobenie koncovýchprístrojov alebo sieťovej techniky.Ďalej nie je aktivácia/deaktivácia obmedzená len na USIM aplikácie, ale môže sa použiť na všetky aplikácie na UICC, teda aj na prípadné banking-, gaming- alebo podobné aplikácie, ktoré sa fyzicky nachádzajú na UICC, ale prevádzkovateľ siete ich musí najprv uvoľniť, napríklad po zaplatení užívateľského poplatku. Výhody riešenia podľa tohto vynálezu spočívajú v tom, že zákazník mobilnej komunikácie, ktorý podnikne zmenu stavu z 2 G na 3 G zákazníka, resp. z 3 G na 2 G zákazníka, nebude nútený k fyzickej výmene SIM karty. Zákazník nemusí ani prenášať svoje údaje ztelefónneho zoznamu, ani si nemusí pamätať nový PIN.Prevádzkovateľovi siete odpadnú značné nároky na administratívu, pretožeOkrem toho odpadávajú náklady na mikroprocesorové karty, logistiku, a tak ďalej. Navyše sa zmena medzi aplikáciami môže uskutočniť V reálnom čase ateoreticky sa môže opakovať nekonečne veľakrát.Po tom všetkom takto môže operátor, resp. prevádzkovateľ siete, tak ako pri elektrickom spínači, diaľkovým ovládaním aplikáciu uvoľniť alebo ju zasa deaktivovať. Týmto spôsobom sa dá napríklad ľahko uskutočniť výmena medzi GSMTáto úloha je vyriešená znakmi, uvedenými V patentovom nároku 4. Ďalšie vynálezcovské úpravy sú opísané V patentových nárokoch 5 až 9. Vychádza sa z toho, že zákazník používa UMTS telefón a UICC.Všetky aplikácie na UICC okrem SIM aplikácie sú zaznamenané V súbore EFDIR s pointerom na jeho adresu, Tento súbor je definovaný v špecifikácii ETSIPodľa špecifikácie 3 GPP TS 31.102 zvolí UICC po procese zapínania USIM aplikáciu z EFDIR. Pokiaľ nie je v EFDIR zadaná žiadna aplikácia, alebo EFDIR vôbec neexistuje, na UICC sa zvolí SIM aplikácia.To znamená, že pri existencii USIM má táto vždy prednosť pred SIM aplikáciou. Aby sa napriek existencii USIM dala použiť SIM aplikácia, operátor by mal USIM aplikácie v EFDIR zneviditeľniť, hoci aplikácie budú na UICC naďalej fyzicky existovať. Tento postup sa dá zodpovedajúce zrušiť.Zapnutie/vypnutie sa uskutočňuje cez Remote konfiguráciu, buď fyzickým prístupom cez čítačku kariet, alebo cez OTA. Pritom sa na SIM kartu prenesú príkazy,v dôsledku ktorých sa EFDIR bud deaktivuje (invalidate), alebo sa zapíše s novým obsahom (update). Aby sa takéto operácie uskutočnili na UICC, je okrem iného potrebný OTA-kľúč, ktorý pozná len prevádzkovateľ siete.Technický spôsob, ako vykonať na súboroch UICC operácie, ako Read,Update, Invalidate/Deactivate alebo Rehabilitate/Aetivate, je známy a je špeciñkovaný 3 GPP a inými štandardizačnými oblasťami. Práve tak je známe

MPK / Značky

MPK: H04Q 7/32

Značky: mikroprocesorovej, sietí, karte, aplikáciám, telekomunikačnej, riadenie, přístupu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e492-riadenie-pristupu-k-aplikaciam-v-mikroprocesorovej-karte-v-telekomunikacnej-sieti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Riadenie prístupu k aplikáciám v mikroprocesorovej karte v telekomunikačnej sieti</a>

Podobne patenty