Dvojdielny koncový nástavec určený na vsunutie do konca kotúčika papiera

Číslo patentu: E 4692

Dátum: 12.05.2004

Autor: Larsson Björn

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dvojdielny koncový nástavec určený na vsunutie do konca kotúčika papiera000 Predložený vynález sa týka koncového nástavca určeného na vsunutie do koncapapierovej dutinky a spôsobu výroby takéhoto nástavca.0002 Aby sa kotúčiky papiera mohli vložiť do zásobmkov, do koncov kotúčikov papiera sa vsúvajú koncové nástavec. Kotúčiky papiera sa potom môžu odnímateľné upevniť do zásobníka pomocou pripevňovacieho prostriedku, ktorý vyčnieva v smere osi z koncových nástavcov. Aby sa dosiahlo hladké a rovnomemé otáčanie kotúčika papiera pri odvíjaní papiera, môžu sa koncové nástavec skladať z dvoch koaxiálne umiestnených dielov, ktoré sa otáčajú navzájom proti sebe. Uvedené dva diely koncového nástavca by ďalej mali byť pri bežnej manipuláciizaistené aj proti vzájomnému posúvaniu v smere osi.0003 Cieľom predloženého vynálezu je zabezpečiť koncový nástavec vyššie uvedeného typu,zložený len z dvoch dielov, stakou konštrukciou, ktorá umožní jeho jednoduchú acenovo0004 Tento cieľ sa dosiahol koncovým nástavcom určeným na vsunutie do konca kotúčikapapiera podľa nároku l.0005 Vo výhodnom uskutočnení tvori aspoň jeden výčnelok prstencovú obrubu, ktorá radiálne vyčnieva von z vonkajšieho povrchu vnútomého dielu alebo vyčnieva radiálne dovnútra z vnútorného povrchu vonkajšieho dielu. Vnútomé a vonkajšie diely sú vyrobené z rôznych plastov a plast vonkajšieho dielu má vyšší bod tavenia ako plast vnútorného dielu. Tento vonkajší diel je výhodne vyrobený z materiálu na báze polyeolefínu, ako je polypropylén alebo polyetylén avnútomý diel je výhodne vyrobený zvysokohúževnatého polystyrénu.Prostriedok na odnímateľné upevnenie nástavca na stenu zásobníka je vo výhodnomuskutočnení umiestnený excentricky vzhľadom na rotačnú os koncového nástavca. V prvejalternative vyčnieva aspoň jeden kolik z vonkajšieho konca nástavca a V druhej alternative je navonkajšom konci nástavca aspoň jedno vybraníe.0006 Vynález sa týka aj spôsobu lisovania dvojdíelneho koncového nástavca určeného na vsunutíe do konca kotúčika papiera, pričom koncový nástavec sa skladá zvnútomého a vonkajšieho dielu, ktoré sú navzájom rotačne spojené a zaistené proti vzájomnému posunutiu V smere osi aspoň jedným výčnelkom na jednom z dielov zapadajúcim do prstencovej drážky na druhom diele, vyznačujúceho sa tým, že jeden z vonkajšieho avnútomého dielu koncovéhonástavca je súčasť formy na lisovanie druhého dielu.0007 Vo výhodnom uskutočnení sa lisovanie vnútorného avonkajšieho dielu koncového nástavca vykonáva vtej istej forme aplnenie formy na lisovanie druhého dielu koncovéhonástavca sa vykonáva pred skončenim chladnutia a tuhnutia prvého dielu.Stručný opis ýkresov 0008 Ďalej sa vynález opisuje s odkazom na pripojené obrázky, z ktorýchobrázok 1 schematicky znázorňuje perspektívny pohľad na koncový nástavec podľa výhodnćho prvého uskutočnenia vynálezu, obrázok 2 znázorňuje pohľad na prierez v osi koncového nástavca z obrázka l vsunutého do dutinky kotúčika papiera, obrázok 3 a 4 schematicky odhaľuje pohľady, podobne ako obrázok 2, na koncové nástavecobrázky SA - SC schematicky ilustrujú postup lisovania koncového nástavca podľa prvého výhodnćho uskutočnenia, aobrázky 6 A - 6 C schematicky ilustrujú postup lisovania koncového nástavca podľa druhého0009 Na obrázkoch l a 2 je schematicky znázomené prve uskutočnenie koncového nástavca 1 podľa vynálezu. Koncový nástavec l sa skladá iba z dvoch dielov, z vnútomého dielu 2 a vonkajšieho dielu 3. Vonkajší diel 3 má tvar rúrky s valcovým vonkajším povrchom, ktorý pasuje do dutinky kotúčika papiera P, ako je znázomené na obrázku 2. Vnútorný diel 2 sa skladá z rúrkovej časti 4 koaxiálne umiestnenej vo vonkajšom diele 3 a pripevňovacej časti 5 vyčnievajúcej v smere osi z vonkajšieho koncového povrchu rúrkovej časti 4 vnútomého dielu 2. Táto pripevňovacia časť 5 je zostrojená tak, aby pasovala do zariadenia na zavesenie kotúčika v zásobníku (nie je znázomené). Okrem toho dva diely 2 a 3 sú zaistené proti vzájomnému posunu v smere osi prstencovou obrubou 6 vyčnievajúcou z vnútomého povrchu vonkajšieho dielu 3 a umiestnenou v drážke 7 vonkajšieho povrchu rúrkovej časti 4 vnútomého dielu 2. Vonkajší priemer rúrkovej časti 4 dielu 2 je o niečo menší, ako vnútomý priemer dielu 3 a drážka 7 má o niečo väčšie rozmery, ako prstencová obruba 6. Takto sa môžu dva diely 2a 3 voľne otáčať navzájom proti sebe.0010 Dva diely 2 a 3 sú výhodne vyrobené z dvoch rozličných plastov, ktoré majú navzájom0011 Na obrázku 3 je schematicky znázomené druhé uskutočnenie koncového nástavca 1. Komponenty koncového nástavca 1, ktoré sú podobné ako príslušné komponenty koncového nástavca l znázomeného na obrázkoch 1 a 2, sú označené rovnakými vzťahovými číslicami, ale s pridanou čiarkou. Koncový nástavec l sa líši od koncového nástavca l v dvoch detailoch,konkrétne v tom, že prstencový výstupok 6 je umiestnený na vnútomom diele 2, drážka 7 je potom umiestnená na vonkajšom diele 3, a v tom, že pripevňovacia časť 5 je umiestnená mimo normálnej osi vonkajšieho dielu 3 a valcovej časti 4 vnútomého dielu 2. Pretože dva diely, z ktorých je nástavec zložený, sú navzájom otočné, vnútomý diel sa môže upevniť na závesné zariadenie zásobníka na kotúčik tak, že sa neotáča ateda pripevňovacia časť nemusí byť umiestnená v rotačnom strede koncového nástavca. Prierez pripevňovacej časti nemusí mať nijaký špeciálny tvar, prierez môže mať tvar štvoruholníka (ako je znázomené na obrázku l), trojuholníka, kruhu alebo akýkoľvek iný tvar.0012 Na obrázku 4 je znázomené tretie uskutočnenie koncového nástavca l vpriereze. Komponenty koncového nástavca 1, ktoré sú podobné ako príslušné komponenty koncovéhonástavca l znázorneného na obrázkoch l a 2, sú označené rovnakými vzťahovými číslicami, ales dvomi čiarkami. Tento nástavec 1 sa líši od koncového nástavca 1 podľa obrázku 3 vtom, že prstencová obruba 6 adrážka 7 majú oveľa väčšie rozmery, ako obruba 6 adrážka 7 koncového nástavca 1. V skutočnosti obruba 6 je taká veľká, aby pokrývala väčšiu časť dĺžky valcovej časti 4 dielu 2. Teda toto uskutočnenie sa môže tiež opísať konštatovaním, že časť 4 má prstencové vybranie na každom svojom konci a že vonkajší diel 3 má prstencové koncové obruby obrátené smerom dovnútra. Termíny výčnelok, obruba a drážka v zmysle patentových nárokov zahŕňajú oba vyššie uvedené spôsoby opísania koncového nástavca 1. Pripevňovacía časť 5 v uskutočnení znázomenom na obrázku 4 má tvar vybrania namiesto výstupku, ako je to v uskutočneniach podľa obrázkov l - 3. Pripevňovacia časť 5 je skonštruovaná tak, aby kooperovala s vhodným výstupkom zariadenia na zavesenie kotúčika nazásobníku tak, že výstupok je pokiaľ možno pružne pohyblivý v smere osi koncového nástavca.0013 Na obrázkoch 1 - 3 je znázornená len jedna prstencová obruba. Je však samozrejme možné vytvoriť na koncovom nástavci dve obruby alebo viac obrúb zapadajúcich do drážok. Ak sa použije viac ako jedna prstencová obruba, obruby nemusia byť na tom istom diele. Na obrázkoch 3 a 4 sú diely 2 a 2 plné telesá. Toto sa zvyčajne neuprednostňuje, pretožeizáťaž na koncový nástavec je zvyčajne skôr malá. Preto sa uvažuje vyrobiť koncové nástavecznázomené na obrázkoch 3 a 4 duté, tak ako je to znázomené na obrázkoch 1 a 2.0014 V zásobníkoch na kotúčiky papiera sa koncový nástavec zvyčajne vkladá do každého protiľahlého konca dutinky kotúčika papiera predtým, ako sa vyčníevajúca pripevňovacia časť vloží do vybraní alebo podobných prostriedkov na protiľahlých stenách zásobníka. V niektorých prípadoch sa však koncový nástavec vloží len do jedného z koncov dutinky kotúčika papiera. V takýchto prípadoch by mala byť pripevňovacia časť vybavená radiálnou drážkou alebo niečím podobným, ktorá sa môže vložiť do steny zásobníka alebo podobne , aby zabránila vytiahnutiu koncového nástavca v smere osi zo zásobníka. Pripevňovacia časť sa samozrejme0015 Obrázok SA - SC schematicky znázorňuje kroky pri lisovaní koncového nástavca v podstate zodpovedajúceho koncovému nástavcu podľa uskutočnenia zverejneného s odkazomna obrázky l a 2. Podstatou spôsobu je použiť vonkajší diel ako časť formy na lisovanie0016 Prvý krok pri lisovaní je znázomený na obrázku SA. Na tomto obrázku vonkajší diel 30sa lisuje vo forme 9 z prvého plastu. Forma 9 je zložená z ľavej základnej časti 10 apravej

MPK / Značky

MPK: B65H 75/18, A47K 10/24

Značky: koncový, kotúčika, vsunutie, nástavec, určený, papiera, konca, dvojdielny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4692-dvojdielny-koncovy-nastavec-urceny-na-vsunutie-do-konca-kotucika-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojdielny koncový nástavec určený na vsunutie do konca kotúčika papiera</a>

Podobne patenty