Spôsob a usporiadanie na zisťovanie množstva pary

Číslo patentu: E 4178

Dátum: 14.03.2003

Autor: Melles Günter

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a usporiadania na zisťovanie množstva pary, ktoré sa vytvára V parnom generátore, vybavenom0002 Meranie množstva pary xl parných generátoroch slúži na zisťovanie zaťaženia kotla a vstupuje do mnohých regulačnýchobvodov parného generátora ako zaťažkávacie kritérium.0003 Dosiaľ najobvyklejším a najspoľahlivejším spôsobom na zisťovanie množstva pary je metricke snímanie pomocou meracích clôn. Na základe tlaku na náklady a z dôvodov zníženia tlakovej straty vo vysokotlakovej oblasti sa však stále častejšie prechádza k tomu, nesnímať už množstvo pary priamo pomocou meracích clôn, ale ho spätne zisťovať z iných veličín procesu, takzv. náhradných hodnôt.0004 Známe riešenia pre výpočet napríklad množstva pary z náhradných hodnôt však vo výsledku nedosahujú kvalitu,respektíve presnosť priameho merania množstva pary pomocou meracích clôn. Ak sa pri chýbajúcom meraní množstva pary počíta zaťaženie kotla pomocou náhradných signálov, je to navyše spojené so zvýšenými rozhodujúcimi technickými nákladmi, ktoré vyplývajú z toho, že sa musí vyhodnocovať a spolu kombinovať rad veličín procesu. Chyby meraní jednotlivých ovplyvňujúcichveličín sa sćítajú a ovplyvnia presnosť konečného výsledku.0005 Nasledujúce veličiny sa hodia na to, aby boli zobraté doúvahy na určenie náhradného signálu zaťaženiaobjemový tlak na koleso turbíny,poloha vysokotlakovej obtokovej stanice (HDU),poloha poistného ventilu (SIV), meranie množstva napájacej vody a vstrekovacej vody, výkon kúreniska.0006 Podľa zariadenia a prevádzkovej situácie vstupujú jednotlivé kritéria alebo viac týchto kritérií do výpočtu. Optimalizácia a kalibrácia výpočtu zaťaženia na základe vyššie uvedených signálov vedie hlavne počas doby uvádzania do prevádzky k zvýšeným časovým a rizikovým nákladom. Obzvlášť ťažké je zisťovať zaťaženie kotla vo všetkých nestacionárnych pracovných režimoch, ako napríklad. pri nábehu zariadenia, pri dobehu zariadenia, alebo v modifikovanej prevádzke s rovnomerným tlakom, obtokovej prevádzke a zmiešanej prevádzke s turbinou,vysokotlakovou obtokovou stanicou a poistným ventilom. Práve pri týchto pracovných režimoch je však nutne potrebný spoľahlivý signál zaťaženia, aby sa zariadenie bezpečne ovládalo. Niekoľko z vyššie uvedených signálov neposkytuje špeciálne v nestacionárnej prevádzke dostatočne presný signál zaťaženia,pretože sa nesnímajú procesy zariadenia vkladania do pamäti apresúvanie z pamäti. Z tohto dôvodu sa čiastočne prechádza kpoužívaniu modelových výpočtov na zisťovanie zaťaženia.0007 Z dokumentu Abstract of Japan Vol. 1997, No. 09, z 30. sept. 1997 k JP 09119602 A z 6. mája 1997 je poznateľný spôsob,pri ktorom sa množstvo pary meria pomocou výpočtového spôsobu z množstva paliva, privádzaného do parného kotla, zisťuje pomocou tlakového prietokoveho merača a tým qenerovaného elektrického0008 Ďalej je zo spisu DE 44 O 5 350 C 2 známy spôsob zisťovania hmotnostného prúdu vstupnej pary vo vedení vstupnej pary elektrárne, pri ktorom sa hmotnostný prúd vstupnej pary vypočitava pomocou matematického modelu parného generátora, do ktorého sa privádzajú menovitá hodnota výkonu kúreniska aleboskutočná hodnota tepelného výkonu alebo ich kombinácia, a tiež inameraná hodnota tlaku pary. Do výpočtu Vstupujú podľa pracovného režimu FD tlak, poloha ventilov turbiny, poloha HDV ventilov, FD teplota a výkon kúreniska.0009 Základom vynálezu je úloha vytvoriť dostatočne presný a jednoduchý spôsob, ktorý poskytne cez zaťaženie kotla a tiež pri nestacionárnych pracovných režimoch a spôsoboch zvláštnejprevádzky spoľahlivý signál pre vytvárané množstvo pary.0010 Úloha sa rieši znakmi patentového nároku 1. V patentovom nároku 2 je uvedený vzťah na zisťovanie množstva pary. Patentovýnárok 3 je predmetom meracieho usporiadania.0011 V spôsobe podľa vynálezu je nákladné meranie množstva pary pomocou meracích clôn nahradené lacným spôsobom meraní, pri ktorom je meranie tlakovej straty meracej clony nahradené meraním tlakovej straty nad stupňom prehrievača. Vždy aktuálne nameraná tlaková strata nad stupňom prehrievača sa dáva do pomeru k referenčným hodnotám, nájdeným pri vykonateľnej kalibrácii meraní, a tak sa určuje vždy aktuálne množstvo pary. Meniace sa vplyvy mernej hmotnosti média sa adekvátne zohľadňujúpri snímaní tlakov a teplôt pred prehrievačom a za ním.0012 Výhody spôsobu podľa vynálezu spočívajú v tom, že odpadajú investičné náklady na meraciu clonu, alebo pri zariadení s viac vetvami, na viac meracích clôn, a v systéme sa nezavádza žiadna dodatočná tlaková strata. Investičné náklady pre požadované meranie tlakového rozdielu nad stupňom prehrievača sú zanedbateľne malé. Spôsob podľa vynálezu sa môže používať vo všetkých systémoch s prehrievačmi, a umožňuje teda lacné určovanie množstva pary i v systémoch, v ktorých bolo z neho 2 nákladových dôvodov upustené, napríklad v systémoch0013 Hranice spôsobu podľa. vynálezu sú dané tam, kde sa na základe zlej kvality pary môžu V prehrievači tvoriť isté usadeniny, ktoré vedú k príslušnému nárastu tlakovej straty. Tento proces vedie po čase k posunu referenčných hodnôt a tým k zväčšeniu chyby merania. Táto chyba merania sa dá ale pravidelným dokalibrovávaním a prispôsobovaním základných hodnôt samozrejme kompenzovať. Pri stacionárnej prevádzke zariadenia pri referenčnom zaťažení je pri väčšej meracej odchýlke medzi nameranou tlakovou stratou a referenčnou hodnotou tlakovejstraty jednoznačne možná indikácia chyby.0014 Vynález sa bližšie objasňuje na následne popisovanom príklade uskutočnenia a meracom vybavení, znázornenom na0015 Z parného generátora sú znázornené tri za sebou vysokotlakovou parou pretekané a parnými vedeniami spolu spojené stupne gäl, ggg a Qgâ prehrievače. Pritom výhodne ide o separátny prehrievač. Vysokotlaková para, opúšťajúca poslednýstupeň UE 3 prehrievača, sa privádza ako para do tu neznázornenejnastavenie teploty pary usporiadané vstrekovacie chladiče EKl a0016 Aby sa V nwraní množstva pary snímalo tiež vstrekované množstvo pary, zavádzané cez vstrekovacie chladiče Egl, Ešg, tak sa V oblasti posledného stupňa. g§§ prehrievača predpokladá v nasledujúcom popisovane meracie usporiadanie. Meracie usporiadanie obsahuje dve tlakové odberné vedenia ll, lg, ktoré sú bezprostredne pred stupňom Qgâ prehrievača a za ním napojené na parné vedenie lg, ll, rozvádzajúce vysokotlakovú paru. Tlakové odberné vedenia ll, All sú vedené k prevodníku lg, v ktorom sa zistený tlakový rozdiel nad stupňom ggg prehrievačaprevádza na elektrický signál tlaku. V parnonl vedení 13 pred

MPK / Značky

MPK: F22G 5/00, F22B 37/00, F01K 13/00

Značky: spôsob, zisťovanie, usporiadanie, množstva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4178-sposob-a-usporiadanie-na-zistovanie-mnozstva-pary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a usporiadanie na zisťovanie množstva pary</a>

Podobne patenty