Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok

Číslo patentu: E 4134

Dátum: 02.03.2007

Autor: Zivanovic Bojan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 1 849 538 B 1 Popis Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok0001 vynález sa týka zariadenia na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok, ktorý je nainštalovaný na dne a/alebo na stene metalurgickej tavnej nádoby.0002 Preplachovacie zariadenia tohto druhu sa nazývajú aj ako plynové preplachovacie kamene alebo plynové preplachovacie zariadenia. Prehľad o rôznych formách vyhotovenia a použití takých preplachovacích zariadeniach dáva Radex Rundschau 1987, zošit 1, strany 288 ~ 302. Plyn, čiastočne aj v kombinácii spráškovými tuhými látkami sa spomocou preplachovacieho zariadenia vrámci sekundárnych metalurgických procesov nafúka do príslušnej metalurgickej taveniny. Pridaný plyn je napríklad inertný plyn ako argón alebo dusík.0003 Nafúkanim plynu sa metalurgická tavenina homogenizuje, tak, že napríklad legované prvky sa v tavenine rovnomerne rozmiestnia. Okrem toho preplachovanie plynom spôsobuje vyrovnanie koncentrácie taveniny. Stupeň čistoty metalurgickej taveniny sa zlepší. Okrem toho sa podporí transport nečistôt z taveniny do vrstvy trosiek na tavenine.0004 Príklady zhotovenia plynových preplachovacích zariadení ukazujú aj DE 3810 098 C 1, DE 39 07 887 A 1, AT 387 404 B, DE 42 23108 C 1 a EP 0 560 834 B 1. Preplachovacie zariadenia je vybavené vedením prívodu plynu, cez ktoré sa privádza plyn k poróznemu preplachovaciemu telesu. Plynové preplachovacie zariadenie podľa US 4,266,970 Aobsahuje vedenie, ktoré vedie do keramického materiálu preplachovacieho telesa aje vedené popri chladiacom vzduchu do preplachovacieho telesa. JP 56142813 A ukazuje plynovú trysku, pri ktorej je inertný plyn vedený v dvojstennej rúre, v ktorej je zavedená špirála.0005 Typické tavné agregáty, ktoré sú vybavené preplachovacími zariadeniami sú panvy, konvertory alebo medzi panvy.0006 Vtýchto a iných metalurgických tavných nádobách sa neopracovávajú len kovové taveniny, ale aj nekovové taveniny. Väčšinou sú odpovedajúce agregáty(tavné nádoby, pece) pevne umiestnené. Väčšinou nie je dosť miesta okolo tavnej nádoby na umiestnenie privodného vedenia plynu k preplachovaciemu zariadeniu. Čiastočne sú dná a steny tavných nádob hrubé, čim sa sťažuje umiestnenie privodného vedenia plynu kpreplachovaciemu zariadeniu. Prídavné oblasti dna a stien tavných nádob, ktoré majú vedľa vonkajšieho kovového krytu ohňovzdornú výstelku, sú termicky extrémne namáhané, teda vykazujú vysokú teplotu niekoľko sto stupňov Celzia, čiastočne vyše 1000 C.0007 Spravidla je ohňovzdorná výstelka viacvrstvová, pričom sa rozlišuje opotrebúvaná časť, ktorá je v kontakte s taveninou a za ňou sa nachádzajúca stála časť.0008 Preplachovacie zariadenia sú pevné vopotrebúvanej časti, plynové prípojky preplachovacieho zariadenia sú zabudované vstálej časti. Pri zohriatí agregátu môže dôjsť k relatívnemu pohybu opotrebúvanej časti voči stálej časti. Vtedy nastane nebezpečenstvo, že sa utrhne plynová prípojka preplachovacieho zariadenia.0009 Úlohou vynálezu je ponúknuť zariadenie na prívod plynu pre aspoň jedno preplachovacie zariadenie, ktoré odstraňuje vopred ukázané problémy.0010 Pritom vynález vychádza z úvahy, že vedenie prívodnej rúry plynu zvisle k stene alebo ku dnu tavnej nádoby je najpohodlnejšia a najkratšia cesta, ale väčšinou nemožná pre geometriu pece a umiestnenia tavnej nádoby. Odpovedajúce vedenie prívodu plynu sa musi ináč umiestniť, čiastočne po dlhšej dráhe cez alebo popri výmurovke pece. Tým nastane veľké termické zaťaženie vedenia prívodu plynu a odpovedajúce tepelné roztiahnutie. Tým a termicky spôsobeným relatívnym pohybom výstelky pece môže dôjsť k poškodeniu plynovej prípojky. Myšlienka vynálezu je vtom, že zariadenie na prívod plynu je kombinované schladiacim zariadením tak, aby privádzaný plyn a/alebo zmes plyn pevná hmota na ceste od zdroja plynu k preplachovaciemu zariadeniu bol na podstatných častiach chladený a aby bola dosiahnutá určitá pohyblivosť pre zariadenie na prívod plynu.0011 Pre tento účel vynález predpokladá zariadenie na prívod plynu podľa nároku 1.0012 Existuje možnost chladenie zabudovať do steny rúrového vedenia. Pre tento účel môže mať rúrové vedenie dostatočne hrubú stenu, v ktorej popri alebo v axiálnom smere rúrového vedenia bežia chladiace kanály, cez ktoré prúdi chladiaci prvok, napríklad chladiaci vzduch.0013 Vynález predpokladá rúrové vedenie vložiť do obalu, pričom vnútorný prierez obalu je väčší ako vonkajší prierez rúrového vedenia. Tým vznikne vo vnútri obalu prídavný priestor. Tento priestor môže byť využitý na vedenie chladiaceho prvku cez obal, ktorý zvonka chladí plynové rúrové vedenie. Súčasne môže byť rúrové vedenie pohyblivo umiestnené (predovšetkým v axiálnom smere).0014 Vyhotovenie podľa vynálezu predpokladá vedľa rúrového vedenia umiestniť chladiace zariadenie vo vnútri obalu. Toto chladiace zariadenie môže pozostávat aspoň zjedného vedenia chladiaceho vzduchu, ktoré beží paralelne(alebo špirálovite) splynovým rúrovým vedením, pričom vedenie chladiaceho vzduchu má jeden alebo viac otvorov, aby mohol chladiaci prvok prúdit v priestore ohraničenom obalom, pričom je súčasne chladený plyn vedený v rúrovom vedení.0015 Rúrové vedenie, ako aj vedenie chladiaceho vzduchu a/alebo rúrový obal môžu mať vnútomý a/alebo vonkajší kruhový prierez. Na tom podľa vynálezu nezáleží. Rozhodujúce je, aby rúrové vedenie v časti, ktorá sa nachádza popri alebo cez dno alebo stenu metalurgickej tavnej nádoby (prípadne svýnimkou oblasti pripojenia kpreplachovaciemu zariadeniu) bolo chladené. Súčasne je chladený okolitý ohňovzdorný materiál. Tým je chladená aj prípadne vniknutá tavenina do ohňovzdorného materiálu, ktorá stuhne skôr, než by mohla dosiahnuť zariadenie na prívod plynu.0016 Podľa vynálezu sa rúrové vedenie na konci, ktorý sa pripojí na preplachovacie zariadenie, vyvedie z obalu, k čomu slúži otvor v stene obalu. Toto vyhotovenie bude bližšie vysvetlené v ďalšom príklade vyhotovenia.0017 Pritom preniká rúrové vedenie so svojim koncom, ktorý vypúšťa plyn, cez otvor vobale. Koniec rúrového vedenia, ktorý vypúšťa plyn môže byť plynotesne spojený s koncom pripojenia plynu preplachovacieho zariadenia (napríklad zvarom). Pre plynotesné pripojenie na preplachovacle zariadenie môže slúžiť aj spojka. Táto spojka môže byť napríklad bajonetový závit, skrutkový spoj, prírubový spoj a podobne.0018 Vyhotovenie podľa vynálezu predpokladá otvor vobale, cez ktorý je vedené rúrové vedenie, vyhotoviť s príerezom, ktorý je väčší ako prierez rúrového vedenia v oblasti otvoru, aby rúrové vedenie ľahko prešlo cez otvor. Tým sa umožní,že relatívny pohyb preplachovacieho zariadenia vzhľadom na stálu výstelku a/alebo vonkajší kryt ako aj v axiálnom smere obalovej rúry nebude obmedzený a zariadenie na prívod plynu sa môže v axiálnom smere pohybovať v obalovej rúre.0019 Ďalšie vyhotovenie predpokladá úsek otvoru v obale, cez ktorý nevedie rúrové vedenie, uzatvoriť uzáverom, ktorý je relatívne posuvný smerom kvonkajšej stene obalu, aby sa zamedzilo nekontrolovateľné vytečenie chladiaceho prvku v tejto oblasti. Tento uzáver môže byť koniec plynovej prípojky preplachovacieho zariadenia.0020 Uzáver môže byť plynotesne spojený srúrovým vedením a/alebo s plynovou príjpojkou. Podla iného vyhotovenia je uzáver s rúrovým vedením zváraný arúrové vedenie aplynová prípojka preplachovacieho zariadenia sú rúrkou plynotesne spojené.0021 Inými slovami Rúrové vedenie je vyhotovené s uzáverom na konci, ktorý uzatvára časť otvoru, cez ktorý neprechádza rúrové vedenie. Variabilný uzáver je možné vyhotoviť posuvnými alebo formovateľnými prvkami.0022 Obal zariadenia pre prívod plynu môže pozostávať zjednej alebo viacerých častí. Môžu byt usporiadané viaceré rúrové obaly za sebou (v axiálnom smere). Na prípojných oblastiach, ale aj pozdĺž každého jednotlivého obalu, môže byť jeden alebo viac otvorov, aby mohlo byť vyvedené rúrové vedenie.0023 Tak isto je možné do obalu umiestniť viaceré rúrové vedenia, pričom jedno rúrové vedenie môže byt priradené jednému alebo viacerým preplachovacím zariadeniam. Týmto spôsobom je možné bez problémov viaceré preplachovacie zariadenia pripojit na jedno zariadenie pre prívod plynu.0024 Významná prednosť vynálezu je vtom, že na základe chladenia rúrového vedenia je dĺžka rúrového vedenia takmer bezhraničná. Rúrové vedenie môže byť umiestnené na väčšom úseku dna a/alebo steny metalurgickej tavnej nádoby. Zariadenie pre prívod plynu môže byt vyhotovené aj s odbočkami, pričom rúrové vedenia pre preplachovacie zariadenia sa odpovedajúc umiestnia. Týmto spôsobom je možné, jedným zariadením pre prívod plynu zásobiť viaceré preplachovacie zariadenia, ktoré sú umiestnené na ľubovoľných miestach na dne a/alebo na stene metalurgickej tavnej nádoby.0025 Ďalšie vyznačenia vynálezu sú ukázané vo vyznačeniach podnárokov ako aj v ostatných dokumentoch prihlášky.0026 Vynález je ďalej bližšie vysvetlený na rôznych príkladoch vyhotovenia,ktoré ukazujúObr.1 Zariadenie na prívod plynu v perspektívnom pohľade. Obr.2 Zväčšenie úseku A podľa.1.Obr.3 Ukážka podľa obr.2, pričom sú rozpoznateľné stavebné časti vo vnútri obalu.Obr.5 Vyhotovenie zariadenia na prívod plynu vperspektivnom pohľade s pripojenými preplachovacími zariadeniami.0 br.6 Zväčšenie úseku D podľa obr.5. Obr.7 Prierez možného spoja rúrového vedenia a prípojky plynu.Obr.8 Prierez dna metalurgickej tavnej nádoby so zariadením pre prívod plynu podľa obr.5.0027 Vobrázkoch sú rovnaké alebo rovnako pôsobiace stavebné prvky zobrazené rovnakými číslami.0028 Obr.1 ukazuje rúrový obal 10, ktorý pozostáva z dvoch v axiálnom smere nasledujúcich časti 10.1, 10.2.0029 V obale 10 bežia v axiálnom smere obalu 10 dve rúrové vedenia 12, 14 ajedno vedenie chladiaceho vzduchu 16. Na jednom prvom konci (pri B) sú vyvedené rúrové vedenia 12, 14 a vedenie chladiaceho vzduchu 16. Voľné konce rúrových vedení 12, 14 a vedenia chladiaceho vzduchu 16 sú schematicky

MPK / Značky

MPK: C21C 5/48, C22B 9/00, B22D 1/00, C21C 7/072

Značky: prvok, preplachovací, plynů, přívod, aspoň, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4134-zariadenie-na-privod-plynu-pre-aspon-jeden-preplachovaci-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok</a>

Podobne patenty