Prvok radenia pre mechanickú prevodovku

Číslo patentu: E 4040

Dátum: 09.05.2006

Autor: Bamfaste Guido

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRVOK RADENIA PRE MECHANICKÚ PREVODOVKU0001 Tento vynález sa týka prvku radenia pre mechanickú prevodovku,zvlášť pre prevodovku motorového vozidla, na prenos rotačného pohybu alalebo translačného pohybu zovládacieho prvku na rozvodný hriadel prevodovky, pričom sú k dispozícii prostriedky na odrušenie vibrácií medzi0002 Prvok radenia tohto druhu je známy z DE 94 14 598 U 1. Pri prevádzke prevodovky, zvlášť mechanickej prevodovky pre motorové vozidlo,sa v značnej miere prenášajú vibrácie z prevodovky na radiacu páku, ktorou sa prevodovka ovláda pre zmenu rýchlostného stupňa. Zvlášť silné vibrácie sa vytvárajú ako následok reakčných sil synchronizácie a z dôvodu existencie vôlí. To je pre vodiča vozidla nepríjemné. Preto je snaha odpojiť vonkajšie radenie,teda ovládací prvok (radiaca páka) prevodovky, od modulu radenia príp. prevodovky, aby ostal ovládací prvok bez vibrácií.0003 Známe je pritom na dráhe prenosu od radiacej páky k rozvodnému hriadeľu prevodovky zaraďovať tlmiace prvky. Obvyklé sú tlmiace elastomérne články v Iožiskách radiaceho ústrojenstva a v ložisku radiacej páky. Známe sú aj guľové kĺby, pri ktorých je aspoň kĺb alebo kĺbová jamka s tlmiacim účinkom, to znamená, že je napriklad pokrytá tlmiacim materiálom z elastoméru.0004 Spomenutý DE 94 14 598 U 1 navrhuje vybavit krížový kus prvku radenia elastomérnym materiálom vo forme objímky tak, že sa dosiahne postupné elastické pružiace správanie a tým aj tlmenie vibrácií príp. odrušenie0005 Ďalej je známe používat na odrušenie rotačných vibrácií medzi prvkom radenia a rozvodným hriadeľom prevodovky motorového vozidla torzné pružiny, ktoré tiež aspoň čiastočne technicko-vibračne odrušujú obe časti od0006 Ak sa pozoruje diferenčný uhol otočenia ACD medzi ovládacím prvkom a rozvodným hriadeIom prevodovky, ktorý vznikne pri otočení ovládacíeho prvku (radiaca páka), vzhľadom na prenosný krútiaci moment M medzi obidvomi spomenutými konštrukčnými prvkami, existuje podľa vyššie spomenutých riešení priebeh, ako to vyplýva z obrázkov 3 a 4. Pričom je na obrázku 3 načrtnutý priebeh krútiaceho momentu M vzhľadom na diferenčný uhol otočenia ACD pri uskutočnení prvku radenia s torznou pružinou. Obrázok 4zobrazuje priebeh pri použití elastomérneho materiálu na odrušenie vibrácií.0007 Z obr. 3 vyplýva, že bezprostredne po opustení neutrálnej polohy vzniká prenosný krútiaci moment. Na obr. 4 je vidieť, že to isté sa deje aj tu,pričom prerušovanými čiarami je označená predpokladaná oblasť, v ktorej sa nachádza krivka momentu. Táto sa hýbe, pretože elastomérny materiál,vzhľadom na svoje pružiace a tlmiace vlastnosti, je závislý od mnohých parametrov, ako napríklad teplota, a preto nie je možné udat žiadne presné hodnoty pre pružiace a tlmiace správanie. Je možné tiež pozorovať, že nakrivke nie je žiadny prudký nárast, ako je to samo o sebe žiaduce.0008 Doteraz známe prvky na odrušenie vibrácií sú navyše zaťažené trením, čo spôsobuje, že je nemožné nakreslit krivky v zmysle obrázkov 3 a 4,ktoré by zodpovedali ideálu. Snahou je získat podľa možnosti úplné odrušenie vneutrálnej alebo v nulovej polohe a postupný priebeh pri narastajúcomdiferenčnom uhle otočenia, a teda nezávisle od prevádzkovej teplotyprevodovky, 0009 Zatial nie sú známe uspokojujúce riešenia, pretože odrušenie vibrácií medzi prevodovkou aovládacim prvkom (radiaca páka) je nedostatočné.Pohodlie radenia takto nespĺňa vysoké nároky, ktoré sú požadované.0010 Tento vynález má teda za úlohu rozvíjať prvok radenia vúvode uvedeného typu ďalej tak, aby nastalo lepšie odrušenie ovládacíeho prvku prevodovky, teda radiacej páky, od samotnej prevodovky. Tým sa ma zvýšit pohodlie radenia.0011 Riešenie tejto úlohy pomocou vynálezu sa vyznačuje tým, že prostriedky na odrušenie vibrácií majú aspoň dva magnety, z ktorých aspoň jeden je spojený priamo alebo nepriamo s ovládacím prvkom a aspoň jeden je spojený priamo alebo nepriamo s rozvodným hriadelom prevodovky, pričomrovnaké póly magnetov sú umiestnené oproti sebe.0012 Tento vynález teda prispôsobuje použitie magnetov, aby sa dosiahlo,podľa možnosti, dobré odrušenie vibrácií medzi ovládacím prvkom (radiaca0013 Magnety sú pritom prednostne vyhotovené ako permanentné magnety. Prednostne sa predpokladá, že póly magnetov ležia oproti sebe v pokojovej polohe prvku radenia s odstupom v pokojovej polohe prvku radenia je to optimálne medzi 1 mm a 10 mm. Takto nie je v neutrálnej alebo nulovej polohe žiadny mechanický kontakt medzi ovládacím prvkom a rozvodným hriadelom prevodovky, takže je možné dosiahnut optimálne odrušenie vibrácií.0014 Ďalej sa prednostne predpokladá, že sa odstup pri ovládani prvku radenia dá zmenšiť až na priliehanie jednej zo styčných plôch, priamo alebo nepriamo umiestnených na ovládacom prvku, s jednou styčnou plochou, priamo alebo nepriamo umiestnenou na rozvodnom hriadeli prevodovky. Styčné plochy môžu byt vytvorené na samotných magnetoch. Môžu však byt tiež tvorené0015 odpojenie ovládacíeho prvku od rozvodného hriadela prevodovky sa môže pritom vykonať vzhľadom k relatívnemu otáčaniu ako aj vzhľadomk relatívnemu translačnému posunu oboch konštrukčných častí. Vposlednom uvedenom pripade teda magnety v pripade napríklad axiálneho posunu ovládacieho prvku vzhľadom k rozvodnému hriadeľu prevodovky najprv v nulovej polohe - nepôsobia, zatiaľ čo pri existujúcom relatívnom posune sapostupne prenášajú axiálne sily medzi konštrukčnými časťami.0016 Magnety môžu byt vyhotovené, podľa optimálneho uskutočnenia vynálezu, ako duté cylindrické časti, ktoré sa rozkladajú v stanovenom obvodovom uhle, ktoré sú otáčavo usporiadané okolo spoločnej osi. Stanovený obvodový uhol sa prednostne nachádza medzi 150 a 180 °. V tomto prípade ležia dva magnety vo forme polovičných škrupín takmer oproti sebe, pričomv nulovej polohe je medzi rovnakými pólmi štrbinový odstup.0017 Magnety môžu byt z materiálu vzácnych zemín. Zvlášť vhodné magnety sú zo zlúčeniny neodýmu a železa (NdFe). Možný je pre magnety ajochranný povlak z plastu, aby boli chránené pred vonkajšími vplyvmi.0018 Na obrázkoch je predstavený príklad uskutočnenia tohto vynálezu.Obr. 1 iba schematické zobrazenie prvku radenia prevodovky pre motorovévozidlo s ovládacím prvkom a rozvodným hriadeľom prevodovky, Obr. 2 schematicky rez A-B podľa obr. 1, Obr. 3 priebeh prenášaného krútiaceho momentu pri otočení ovládacieho prvku vzhľadom na rozvodný hriadeľ prevodovky podľa súčasného stavu techniky, pri použití torznej pružiny, Obr. 4 priebeh prenášaného krútiaceho momentu, ktorý je analogický k obr. 3 podľa súčasného stavu techniky, pri použití elastomérnehoObr. 5 priebeh prenášaného krútiaceho momentu, ktorý je analogický k obr.3 podľa spôsobu realizácie tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: F16H 61/26, F16H 59/02

Značky: převodovku, mechanickú, prvok, radenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4040-prvok-radenia-pre-mechanicku-prevodovku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok radenia pre mechanickú prevodovku</a>

Podobne patenty