Metóda pre peristaltické čerpadlo

Číslo patentu: E 3967

Dátum: 22.02.2007

Autori: Williams David, Gao Shawn

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne vzťahuje na peristaltické čerpadlá a konkrétnejšie na peristaltické čerpadlá používané V oftalmologických operačných zariadeniach.0002 Najstaršie peristaltické čerpadlá pracujú so stlačenou alebo stisnutou dĺžkou pružného potrubia (niekedy medzi pevným žľabom) použitím rotujúcej valčekovej hlavy. Keď valčeková hlava rotuje, valčeky privrú časť potrubia a stlačia nejakú kvapalinu zachytenú V potrubí medzi valčekmi v smere rotácie. Peristaltické čerpadlá sú vo veľkej miere používané V lekárskych aplikáciách kvôli ich predvídateľným, stálym vlastnostiam prúdenia. Tieto predošlé systémy však typicky vyžadujú manuálne pripojenie potrubného segmentu čerpadla okolo rotujúcej valčekovej hlavy.0003 Peristaltické čerpadlá predchádzajúcej techniky používajúce rotujúce Valčekové hlavy tiež typicky prenášajú nežiaduce tlakové pulzácie. Boli vyvinuté niektoré zariadenia tlmiace pulzácie, aby tento problém riešili (viď. US Patent č. 4 921 477 (Davis.0004 Vzhľadom na kazety, používané V operačných systémoch ktoré majú nasávacie čerpadlo typu Venturi, kazetám, ktoré pôsobia ako účinný zásobník, musí byt hladina kvapaliny (a tým prázdny objem) vnútri kazety regulovaná tak, aby kazeta nebola ani úplne plná ani prázdna. Ak kvapalina plní kazetu V nasávacom systéme, kvapalina môže byť vtiahnutá do Venturi, čo by nežiaducim spôsobom zasahovalo do úrovne vákua V operačnom nástroji. Prázdna kazeta V nasávacom systéme bude mať za následok, že vzduch by bol nasávaný do odvodňovacieho vaku, kde by plytval cenným zásobným priestorom vnútri vaku. Navyše stály objem vnútri kazety v nasávacom systéme umožňuje presnejšiureguláciu úrovne vákua vnútri operačného nástroja.0005 Navyše veľkosť zásobníka vnútri kazety ovplyvní čas odozvy kazety. Väčší zásobník má väčšiu zásobnú kapacitu, ale spomaľuje čas odozvy systému. Menší zásobník zrýchľuje čas odozvy systému, ale nemusí mať adekvátnu zásobnú kapacitu. Táto dilema bola riešená kazetami, ktoré majú dva vnútorné zásobníky. Takáto kazeta je zobrazená V US Patente č. 4 758 238 (Sundblom a kol.) (Sundblomova kazeta). Menší zásobník je v priamom kvapalinovonl spojení s chirurgickým násadcom, pokým väčší zásobník je umiestnený medzi menší zásobník a zdroj vákua. To umožní rýchlejší čas odozvy a väčšiu zásobnú kapacitu. Avšak menší zásobník musí byť periodicky vyprázdňovaný do väčšieho zásobníka pred tým, než sa menší zásobník zaplní. To vyžaduje,aby vákuum menšieho zásobníka bolo uzatvorené pred otvorením odčerpávania do väčšieho zásobníku. Uzatvorenie podtlakového potrubia k malému zásobníku vyžaduje, aby chirurgicky postup bol zastavený počas vypúšťania menšieho zásobníka.0006 Ďalší systém, opísaný V US Patente č.5 899 674 (Jung a kol.) používa Venturi čerpadlo na ošetrenie saním odčerpaneho vákua a umiestňuje samostatné peristaltické čerpadlo medzi veľkým zásobníkom a malým zásobníkom. Peristaltické čerpadlo je používané na aktívne čerpanie kvapaliny z malého zásobníka do veľkého zásobníka keď sa malý zásobník naplní. Takýto systém umožňuje plynulú činnosť systému počas odčerpávania 2 malého zásobníka.0007 Ďalšie čerpadlo predchádzajúcej techniky je opísané V US Patente č. 6 293 926 B 1 (Sorensen a kol.), ktorý opisuje peristaltické čerpadlo ktoré má vylisovaný prietočný kanál na elastomerovej doske, ktorá je zviazaná alebo mechanicky pripojená na pevný podklad. Vačeky hlavy čerpadla sú namontované radiálne z osi rotácie motora čerpadla a stláčajúelastomérové prietočné kanály oproti pevnemu podkladu. Komerčnévyhotovenie vynálezu opísané V tomo vynáleze je riešené ako INFINITIC)Vision System od Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas. Tento chirurgicky ovládací panel používa Fluid ManagementSystem (priebežný riadiaci systém) alebo kazety, kde elastomérová doska je trením uložená V pevnom podklade bez toho,aby bolo použité nejaké lepidlo. Takáto konštrukčná metóda má overené, že je mimoriadne spoľahlivá, ale tento komerčný systém je určený primárne na operáciu kataraktu a nemá iný zdroj vákua než peristaltické čerpadlo. Preto je fluidikový systém vystavený primárne podtlaku alebo vákuu a nie je vystavený prechodným vysokým pretlakom, ako sú tie, na ktoré sa naráža počas postupu spätného toku pri operačnom postupe zadného segmentu pri používaní venturiho čerpadla ako primárneho zdroja vákua. Vysoké pretlaky môžu byť potenciálnym zdrojom zlyhania na rozhrani elastomér/podklad, ak je použitá technológia spadnutia pomocou trenia.0008 WO 03067089 (Nextgen Sciences, Inc.) popisuje peristaltické čerpadlo obsahujúce (i) dve rúrky na prúdenie kvapaliny (ii) dva tlakové valčeky schopné vyvolať prietok kvapaliny rúrkami, tlakové valčeky sú namontované na bežnom rotačnom prvku a pracujú s fázovým posunom medzi ich konkrétnymi pohybovými cyklami a (iii) neotáčavý ventil v každej rúrke v smere prúdenia svojej oblasti v kontakte s pripojeným tlakovým valčekom kde pre každú z dvoch rúrok tu nie je viac ako jeden pripojený tlakový valček usporiadanie je také, že sa tu prvý ventil otvára pri rozdielnom tlaku kvapaliny zodpovedajúci tomu,pri ktorom druhý tlakový valček uvoľňuje druhú rúrku a (b) druhý ventil otvára pri rozdielnom tlaku kvapaliny zodpovedajúci tomu,pri ktorom prvý tlakový valček uvoľňuje prvú rúrku, takže otvorenie prvého ventilu prebieha V rovnakom čase so ukončením prietoku V druhej rúrke. Pohyb a umiestnenie tlakových valčekov môže byť snímané a zastavené v požadovanej nehybnej polohe, keď sa čerpadlo nepoužíva.0009 Preto ostáva požiadavka, aby existovala metóda pre prevádzkové peristaltické čerpadlo, ktoré zníži možnosť zlyhaniakazety pri prechodných pretlakoch.0010 Uvádzaný vynález zdokonaľuje peristaltické čerpadlá predošlej techniky vybavením metódy pre činnosť peristaltického čerpadla ktoré má lisovaný prietokový kanál vytvorený na elastomérovej doske, ktorá je nalepená alebo mechanicky pripojená na pevný podklad podľa patentoveho nároku 1. Hlavové valčeky čerpadla sú namontované radiálne na osi rotácie motora čerpadla a stláčajú elastomêrové prietokove kanály oproti pevnému podkladu. Počas spätného toku je hlava čerpadla umiestnená tak, že aspoň jeden z valčekovt stláča elastomérový prietočný kanál na vtokovom konci peristaltického čerpadla. Takáto činnosť minimalizuje množstvo elastomérových dosiek,ktoré je vystavené vysokým prechodným tlakom.0011 Toto a ďalšie výhody a ciele uvádzaného vynálezu budú zrejmejšie z podrobného popisu, výkresov a patentových nárokov, ktoré nasledujú.Obrázok 1 je schematický pôdorys peristaltického čerpadla,ktoré môže byť použité s uvádzaným vynálezom, s odstráneným motorom a valčekovou hlavou kvôli zrozumiteľnosti.Obrázok 2 je bokorys peristaltického čerpadla, ktoré môže byť použité s uvádzaným vynálezom, s odstráneným motorom a valćekovou hlavou kvôli zrozumiteľnosti.Obrázok 3 je priečny rez peristaltickým čerpadlom, ktoré môže byť použité s uvádzaným vynálezom, vytvorený v reze 3-3 na obrázku 1.Obrázok 4 je schematický pohľad na kazetu, ktorá môže byť

MPK / Značky

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: čerpadlo, peristaltické, metoda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3967-metoda-pre-peristalticke-cerpadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda pre peristaltické čerpadlo</a>

Podobne patenty