Baliaci stroj pre stohy korešpondencie

Číslo patentu: E 3900

Dátum: 19.07.2004

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Baliaci stroj pre stohy korešpondencia0001 Vynález sa týka baliaceho stroja pre stohy0002 V oblasti balenia korešpondencie, napríklad na triedenie pošty pre každého poštoveho doručovateľa alebo na triedenie na základe poštových smerovacích čísiel, je uskutočňovaný výber špecifických poštových položiek, ktoré musia byt nejakým spôsobom pripojené na seba na zabránenie ich0003 Tieto stohy korešpondencie pozostávajú z predmetov rôznych rozmerov a veľkosti, rôznych širok, dĺžok a hrúbok. Udržiavanie týchto predmetov pri sebe, preto nie je ľahké, ako by se mohlo zdať, pretože existuje nebezpečenstvo prevrhnutia stohov predmetov a premiešania korešpondencie0004 Okrem toho na rozdiel od iných predmetov, ktoré sú kontinuálne balené po dobu trvania celej pracovnej smeny, je korešpondencia spracovaná na účely jej rozdelenia ked prichádza do triediaceho pracoviska. Je preto nevyhnutné mať rôzne stroje na zaistenie stabilných stohov korešpondencie, oddelených od iných podobných typov a ľahko vytvoriteľných, a to predovšetkým V krátkou a rýchlom0005 Patentový spis US 4 058 426 opisuje baliaci stroj, pri ktorom sa predmety pohybujú do protiľahlých fóliípodľa úvodnej časti nároku l.0006 V patentovom spise US 3 191 356 je opísané zariadenie na balenie predmetov, obsahujúce prve a druhe zatavovacie a odrezávacie prostriedky, ktoré pracujú súčasnena zatavenie a odrezanie fólie okolo predmetu.0007 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť baliaci stroj pre stohy korešpondencie, pri ktorom budú vyriešené zhora0008 Ďalšou úlohou je vyvinúť baliaci stroj pre stohy korešpondencie, ktorý bude jednoducho a rýchlo fungovať bez0009 Ďalšou úlohou je vyvinúť baliaci stroj pre stohy korešpondencie, ktorý bude konštrukčne jednoduchý a ľahkovyužiteľný, a to bez vynaloženia vysokých nákladov.0010 Tieto úlohy boli podľa tohto vynálezu splnené vyvinutim baliaceho stroja pre stroj korešpondencie ako je0011 Ďalšie charakteristické znaky tohto vynálezu súPrehľad obrázkov na výkresoch0012 Charakteristické znaky a výhody baliaceho stroja pre stohy korešpondencia podľa tohto vynálezu budú zrejmé zbude podaný s odkazom na priložené schématické výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje bočný nárysný pohľad na baliaci stroj pre stohy korešpondencie podľa tohto vynálezuobr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad zhora na stroj0013 Na obrázkoch výkresov je znázornený baliaci stroj pre stohy rôznych typov korešpondencie. Tento baliaci stroj, označený celkovo vzťahovou značkou lg, umožňuje spracovanie a balenie korešpondencie ll, ako sú obálky, malé balíčky, noviny, časopisy, tlačené materiály rôznych rozmerov a veľkostí atď. majúce spoločné miesto určenia alebo oblasť miesta určenia, ako je obvod (V prípade poštového doručovateľa) alebo mesto alebo obec (V prípade spoločného0014 Baliaci stroj lQ pre stohy korešpondenciédopravník 11, ktorý prijima stohy korešpondencia 172 triediacej linky (neznázornené). Privádzací dopravnik ll môže pozostávať z pásu alebo rôznych rovnobežných pásov alebo prítlačných zariadeni, ktoré sa pohybujú V podpornej rovine a sú usporiadané tak, aby zaisťovali pohyb stohov korešpondencie0015 Stohy korešpondencie ll prichádzajú samostatne a postupne vo vzdialenosti g vzájomne od seba a sú zasielané do nasledujúcej baliacej oblasti. To je zaistené prostredníctvom doplnkovej privádzacej skupiny lg,pozostávajúcej z kontinuálnych nekonečných prvkov, ako sú remene alebo reťaze lg, nesúce série posúvacích členov,usporiadaných nad privádzacím dopravníkom ll. Táto privádzacia skupina lg pritláča stohy lg smerom k zhora uvedenej baliacejoblasti a zaručuje ich pohyb dopredu.0016 Sú tu tiež usporiadané odvíjacie skupiny lga a lgp, ktoré privádzajú fólie obalového materiálu lâa a lâb, ako je napríklad polyetylén alebo polypropylén, na zabalenie každého jednotlivého stohu ll. Odvíjacie skupiny lga a lgb sú ukončené zádržnými prvkami gl, ktoré zadržujú vopred zvolené množstvo fólie l§a a lâp pred dosiahnutín priećnej zváracej skupiny lg po prechode cez kalandre gg. Ďalej je V smere pohybu za priečnou zváracou skupinou lg tiež usporiadanápozdĺžna zváracia skupina lá na odvádzacom dopravniku lg.0017 Pod pozdĺžnou zváracou skupinou lâ je usporiadaný odsávač gg ústrižkov, ktorý zhromážďuje časti koncov obalovej fólie, odstránené pri prevádzke pozdĺžnejkorešpondencie lz, uložené vo vnútri fólií 13 a a l 3 b,

MPK / Značky

MPK: B65B 25/14, B65B 9/00

Značky: korešpondencie, stroj, baliaci, stohy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3900-baliaci-stroj-pre-stohy-korespondencie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Baliaci stroj pre stohy korešpondencie</a>

Podobne patenty