Spôsob a zariadenie na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka a na diagnostiku miery starnutia

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na spôsob ana zariadenia na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka a na diagnostikovanie stamutia tohto zachytávača, určeného pre motor prevádzkovaný s chudobnou zmesou, t.j. za podmienok s nadbytkom kyslíka vzhľadom na palivo.Z patentu FR 2,843,044 je už známe zariadenie na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka pre takéto motory.Spôsob podľa tohto dokumentu využíva kyslíkovú sondu binámeho typu všetko alebo nič na detekciu konca redukcie oxidov dusíka adsorbovaných na katalyzátore typu zachytávača oxidov dusíka. Podľa tohto spôsobu sa detekcia ukončenia čistenia zachytávača oxidov dusíka uskutočňuje pri normálnej teplote prevádzky zachytávača plynu, t.j. pri teplote medzi asi 650 °C a 800 °C.Detekcia konca čistenia zachytávača oxidov dusíka sa v tomto dokumente uskutočňuje za prítomnosti druhej rýchlej zmeny elektrického signálu generovaného kyslíkovou sondou,zaradenej za zachytávačom. Tento druhý skok signálu je použitý ako indikátor ukončenia čistenia zachytávača oxidov dusíka.Jednoduchá detekcia druhého skoku podľa spôsobu opísaného v uvedenom dokumente má nedostatok V tom, že uvedená detekcia môže byť bohužiaľ prerušovaná rôznymi parametrami.Prvý z nich súvisí s viac-menej dobre uskutočňovanou kontrolou zloženia výfukového plynu na výstupe z motora, spôsobujúcou takto ŕluktuácie signálu sondy a teda aj chybnú detekciu ukončenia čistenia zachytávača oxidov dusíka.Druhý parameter súvisí s detekčným časom prvého plató, ktorý sa ukázal byť veľmi krátky na to, aby bola detekcia vždy spoľahlivá.Posledný parameter súvisí s potrebou mať k dispozícii dostatočnú amplitúdu signálu sondy na uskutočnenie presnej detekcie druhého skoku na krivke.Nedostatkom tohto spôsobu doterajšieho stavu techniky je aj to, že neumožňuje vykonávať diagnostiku starnutia zachytávača oxidov dusíka v priebehu jeho používania.Je potrebne mať k dispozicii spôsob riadenia prevádzky zachytávača oxidov dusíka,pri ktorom by bolo možne diagnostikovať Starnutie zachytávača a teda stav jeho funkcie v spojení so spaľovacím motorom prevádzkovaným s chudobnou zmesou.Predmetom vynálezu je teda spôsob riadenia prevádzky zachytávača oxidov dusíka adiagnostikovanie jeho starnutia, určeného pre spaľovací motor prevádzkovaný s chudobnouzmesou, pri ktorom sa periodicky nastavuje čistenie zachytávača oxidov dusíka, spočívajúci v tom, že je k dispozícii prvá kyslíková sonda na výfukovom vedení za zachytávačom oxidov dusíka a že sa pozoruje vývoj signiñkantného signálu, reprezentujúci signál poskytovaný touto sondou.Tento spôsob je vyznačený tým, že ako indikátor na nastavenie ukončenia čistenia sa použije jediné výrazné zvýšenie tohto reprezentatívneho signálu voči prahovej hodnote Sl,počítané od začiatku čistenia zachytávača oxidov dusíka, získané po nasledujúcej zmene po prechode motora z prevádzky s chudobnou zmesou na prevádzku s bohatou zmesou, a tým že sa na díagnostikovaníe stamutia zachytávača oxidov kyslíka použije integrácia signifíkantného signálu medzi momentom začiatku čistenia amomentom ukončenia čistenia a potom porovnanie integrovanej hodnoty s prahovou hodnotou S 2 alebo tiež meranie času,ktorý uplynul na dosiahnutie prahu S 1 vzhľadom na moment začiatku čistenia.Spôsob podľa vynálezu je výhodným v prípade, ked zachytávač plynu (sonda lambda) pracuje pri nízkej teplote (400 ° až 500 °C), pričom táto výhoda spočíva V tom, že robí spoľahlivé ako detekciu ukončenia čistenia, tak aj diagnostikovanie stamutia zachytávača oxidov dusíka.Keď zachytávač plynu (sonda larnbda) pracuje pri nízkej teplote, spôsob podľa vynálezu je výhodný v tom, že umožňuje jednoduchú a dobrú detekciu ukončenia čistenia zachytávača oxidov dusíka.Spôsob podľa vynálezu, pri ktorom sa diagnostika uskutočňuje pri normálnej teplote prevádzky zachytávača plynu, t.j. medzi asi 650 °C a 800 °C, je výhodný V tom, že je rýchlejší ako pri nízkej teplote. Nedochádza totiž k modifikácii tepelnej rovnováhy sondy. To umožňuje uskutočniť diagnostiku, kedykoľvek sa pre ňu rozhodne.Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka a na diagnostiku jeho starnutia, určeného pre spaľovací motor prevádzkovaný s chudobnou zmesou, na vykonávanie vyššie defínovaného spôsobu, pričom motor obsahuje výfukové vedenie, ktoré obsahuje zachytávač oxidov dusíka.Toto zariadenie je vyznačené tým, že obsahuje kyslíkovú sondu umiestnenú na výfukovom vedení za zachytávačom oxidov dusíka a výpočtové prostriedky na stanovenie jediného výrazného zvýšenia signífíkantného signálu, reprezentujúceho signál poskytnutý uvedenou sondou od začiatku čistenia, pričom uvedený signál je získaný po spustení čistiacej operácie a slúži ako indikátor ukončenia čistenia a na stanovenie stavu starnutia zachytávačaVýhodne môže byť riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka uskutočnené v prípade, že kyslíková sonda lambda pracuje pri teplote medzi 400 ° a 500 °C.Diagnostika môže byt výhodne uskutočnená v prípade, že kyslíková sonda lambda pracuje pri teplote pohybujúcej sa od asi 400 ° do 500 °C alebo tiež od asi 650 do 800 °C.Výhodne môže byt pred alebo po pozorovaní jediného signálu získaného pri teplote asi 400 ° - 500 °C pozorovaný nový komplementámy signál a to nezávisle od predchádzajúceho signálu.Tento nový signál môže predstavovať nové výrazné zväčšenie signálu tvoriace druhé plató za prvým platóm s V podstate konštantnou úrovňou, získané po zmene, ktorá nasleduje po prechode motora z prevádzky s chudobnou zmesou na prevádzku s bohatou zmesou. Tento nový signál môže byť použitý ako komplementámy indikátor pre nastavenie ukončenia čistenia zachytávača oxidov dusíka v prípade, že kyslíková sonda lambda pracuje pri teplote medzi asi 650 a 800 °C.Diagnostika môže byť rovnako uskutočnená meraním času, ktorý uplynul medzi prvým a druhým platóm s cieľom presného určenia stamutia zachytávača oxidov dusíka v prípade, že kyslíková sonda lambda pracuje pri teplote medzi asi 650 ° a 800 °C.Výhodné je ako doplnok použit druhú kyslíkovú sondu umiestnenú pred zachytávačom oxidov dusíka na poskytnutie referenčného signálu, voči ktorému sa porovnáva vývoj signálov poskytnutého druhou sondou s cieľom poskytnúť uvedený signifikantný signál. iKyslíková sonda alebo kyslíkové sondy môžu byť vybrané zo sond nasledujúceho typu kyslíková sonda binámeho typu všetko alebo nič, proporcionálna sonda, zachytávač oxidov dusíka, z ktorého sa použije funkcia merania koncentrácie kyslíka.Prvá a druhá sonda môžu byt rovnakého alebo rozdielneho typu.Zariadenie môže obsahovat druhú kyslíkovú sondu umiestnenú pred zachytávačom oxidov dusíka a pripojenú k uvedeným výpočtovým prostriedkom na poskytnutie referenčného signálu pre tieto prostriedky.Vynále bude ďalej ilustrovaný pomocou nasledujúcich príkladov uskutočnení, ktoré sú tu uvedené len pre ilustráciu a ktoré nijako neobmedzujú predmet vynálezu.Ďalej sú urobené odkazy na priložené výkresy, na ktorýchObr. 1 a obr. 2 zobrazujú výsledky meraní testov v závislosti od času od spustenia čistenia zachytávača oxidov dusíka. Tieto krivky predstavujú napätie na svorkách sondy v závislosti- Obr. l zobrazuje graf, ktorý obsahuje krivku predstavujúcu signál kyslíkovej sondy umiestnenej za zachytávačom oxidov dusíka pre sondu lambda pracujúcu pri teplote medzi asi 650 °C a 800 °C, získaný v rámci spôsobu podľa prihlášky FR 2,843,044- obr. 2 zobrazuje graf, ktorý obsahuje krivku predstavujúcu signál kyslíkovej sondy umiestnenej za zachytávačom oxidov dusíka pre sondu pracujúcu pri teplote medzi asi 400 ° 500 °C podľa vynálezu- obr. 3 A a obr. 3 B predstavujú správanie kyslíkovej sondy v závislosti od teploty zachytávača a od chemického zloženia výfukových plynov, ktoré je zase funkciou starnutia zachytávača oxidov dusíka, pričom uvedená sonda je zaradená za zachytávačom oxidov dusíka a tento výskum správania umožňuje uskutočniť diagnostiku starnutia uvedeného zachytávača, a to pri vysokej teplote (obr. 3 A) a nízkej teplote (obr. 3 B).Prvky motora, ktorými plyny prechádzajú postupne v smere ich postupu motorom, sú napríklad- vstup vzduchu prichádzajúceho zo vzduchového filtra,- homá časť valca obsahujúca vstrekovač,- zachytávač oxidov dusíka, výfukové potrubie obsahujúce časticový filter.Prvá kyslíková sonda je umiestnená za zachytávačom oxidov dusíka a druhá kyslíková sonda je umiestnená pred zachytávačom oxidov kyslíka, pričom obidve tieto sondy sú pripojené k výpočtovej jednotke, ktorá je zase pripojená k jednotke ovládajúcej motor.Uvedenými sondami sú napríklad bináme sondy typu všetko alebo nič.Na obr. 1 je zakreslená krivka získaná pre nový, stabilizovaný zachytávač oxidov dusíka.Spôsob podľa doterajšieho stavu techniky uskutočňovaný pn normálnej prevádzkovej teplote (vysoká teplota) umožňuje súboru redukčných zložiek reagovať s kyslíkom prítomným na elektróde sondy (platina).Vedie to k zníženiu parciálneho tlaku kyslíka a teda k zvýšeniu elektromotorickej sily sondy. Signál sondy sa teda zväčšuje, až dosiahne stav nasýtenia 1 v momente, ked je bohatosť zmesi (pomer redukčnej zložky/oxidačnej zložky) dostatočné (plató l).Toto prvé plató l zodpovedá zvýšeniu bohatosti zmesi (pomer redukčnej zlož ky/oxidačnej zložky) nevyhnutnej na redukciu oxidov dusíka v zachytávači oxidov dusíka. Zazachytávačom oxidov dusíka sa tak nachádza najmä metán.

MPK / Značky

MPK: F02D 41/02

Značky: prevádzky, dusíka, miery, starnutia, oxidov, zariadenie, spôsob, zachytávača, diagnostiku, riadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3831-sposob-a-zariadenie-na-riadenie-prevadzky-zachytavaca-oxidov-dusika-a-na-diagnostiku-miery-starnutia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka a na diagnostiku miery starnutia</a>

Podobne patenty