Samočinný zatvárač dverí

Číslo patentu: E 3807

Dátum: 11.11.2005

Autor: Bienek Volker

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka samočinného zatvárača dverí podľa úvodnej časti patentového nároku l, pri ktorom. je usporiadaný Výstupný hriadeľ, ovládaný V závernom smere pružinovým usporiadaním, a s ním pracovne spojený tlmiaci piest, ako aj otočné ovládacie rameno, spojené na vonkajšku telesa S výstupným hriadeľom, a s výstupným hriadeľom vovnútri telesa spojený vačkový kotúč.Z DE 40 41 824 Cl je známy samočinný zatvárač dveri zhora uvedeného druhu, pri ktoronl je vylúčené pootáčanie tlmiaceho piestu a otváraciho piestu okolo jej pozdĺžnych osi vzhľadom na vačkový kotúč. Za tým účelom sú usporiadané poistné prostriedky, ktoré pootáčaniu zabraňujú. Usporiadanim poistných prostriedkov nie je funkcia samočinneho zatvárača dverí žiadnym spôsobom ovplyvnená. Ako poistné prostriedky sú v prvom rade usporiadané dve tyče, ktoré sú jednak pevne zakotvené v pružnom opornom člene a jednak môžu byť na protiľahlej strane hladko zasunuté vo vnútri tlmiaceho piestu do slepých otvorov. Pritom prebiehajú poistné tyče horizontálne k osi hriadeľa zatvárača. Usporiadanie poistných tyčí prebieha tesne na každej strane hriadeľa zatvárača v osovom smere telesa. Tým je možné, že sa pri pootočeniu tlmiaceho piestu alebo pružného oporného člena poistnej tyče oprú alebo na jednejalebo na druhej strane hriadeľa zatvárača.Úlohou podľa vynálezu je ďalej zdokonaliť zaistenie proti pootočeniu v tom zmysle, aby bol stále zaručený kontakt bez vôle medzi kotúčmi na prenos sily a tlmiacim piestom alebo otváracím piestom. Ďalej je požadovanézlepšenie efektívnosti samočinného zatvárača dveri.Táto úloha je vyriešená znakmi patentového nároku 1. Závislé nároky pritom interpretujú ďalšie vytvorenieStav techniky je zlepšený tým, že na zvýšenie efektívnosti vykazujú vačkový kotúč a kotúče na prenos sily obežný zápich alebo drážku, ktorá je rozmerovo vyladená tak, že íixaćné čapy známeho druhu sú V nej uložené s minimálnou vôľou. Prostredníctvom uloženia fixačných čapov je jednak umožnené menšia konštrukcia samoćinného zatvárača dverí mimo to je možná tiež dobrá montáž takéhoto samočinného zatvárača dveri. Na ten účel sú fixačné Čapy,ktoré vykazujú na svojich koncoch závit, jedným zo svojich koncov pevne zaskrutkované do otváracieho piestu. Prirodzene sú možné tiež iné druhy spojenia. K montáži tlmiaceho piestu môžu byť voľné konce zaskrutkovaných fixačných čapov zasunuté do tlmiaceho piestu a tam fixované príslušnými maticami, ktoré sú s výhodou usporiadané v stupňovitom otvore tlmiaceho piestu. Aby bolo zaručené presné fixovanie polohy medzi kotúčmi na prenos sily a vačkovým kotúčom je medzi dnom stupñovitého otvoru a maticou vložený pružný prvok. Pružný prvok môže byť buď tanierová pružina alebo každý iný použiteľný pružný prvok. Prostredníctvom takéhoto pružného prvku môže byť zvýšená pružnosť celej zostavy, najma pri pootočeniu výstupnéhohriadela. Môžu tak byť tiež vykompenzované príslušnétolerancie vačkového kotúča a kotúčov na prenos sily. Súčasne je však zaručený medzi kotúčmi na prenos sily avačkovým kotúčom kontakt bez vôle.S výhodou je obežná drážka usporiadaná V kotúčoch a zápich vo vačkovom kotúči V oblasti pozdĺžnej osi Valcového otvoru. Takéto usporiadanie môže prenášať ťažné a tlačné sily, bez toho, že by došlo k deformácii fixačných čapov. Nevznikne tak žiadne výškové presadenie a preto tiežnevznikne žiadny ohybový moment.Kontakt bez vôle zvyšuje jednak prevádzkovú spoľahlivosť a tým efektívnosť a jednak tak môže byť s takýmto zatváračom realizovaná mimoriadne dobrá funkcia nastavenia. Tiež pri reverzáciách výstupného hriadeľa zostáva kontakt medzi kotúčmi na prenos sily a vačkovým kotúčom stále zachovaný. Preto sú kotúče na prenos sily otočne uložené prostredníctvom ložiskových osi, ktoré sú zasunuté vo vnútri otváracieho piestu a tlmiaceho piestu V slepých otvoroch. Aby sa zabránilo vykĺznutiu ložiskových osí zo slepých otvorov, sú tieto zaistené proti vypadnutiuprostredníctvom príslušných poistných kolíkov.Prostredníctvom kontaktu bez vôle môže byť dosiahnutá optimálna funkcia nastavenia takéhoto samočinného zatváračadverí pri súčasnom vzráste efektívnosti.Prehľad obrázkov na zýkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladuObr.1 čiastočný výrez samočinného zatvára dverí, ktorýje znázornený V pozdĺžnom reze prislušne k osi telesa, aObr.2 rez pozdĺž čiary A-A z obr.l.Obr.l znázorňuje samočinný zatvárač l dverí V čiastočnom reze, pri ktorom sú súčasti, ktoré nie su V súlade s vynálezom, vypustené, alebo nie su označené vzťahovými značkami. Vo vnútri telesa lg je v ložisku §p uložený Výstupný hriadeľ g tak, že na výstupnej strane hriadeľa g je táto prostredníctvom skrutkovacieho vrchnáčika s ložiskom lg spojená s telesom ll. Výstupný hriadeľ Žvykazuje vačkový kotúč g, ktorý (viď najmä obr.2) vykazujeVľavo a vpravo od vačkoveho kotúča g je vo vnútri telesa ll zatvárača posuvne uložený tlmiaci piest lg a otvárací piest l§. Proti otváraciemu piestu lg tlačí pružina lá ako akumulátor energie. Ako v otváracom pieste l§, tak tiež V tlmiacom pieste lg sú prostredníctvom ložiskových čapov Ž otočne uložené kotúče l 9 a ll na prenos sily. Ložiskové čapy § sú pritom zasunuté v slepých otvoroch Q. Aby sa zabránilo vykĺznutiu ložiskových čapov Ž, sú tieto zaistenéprostredníctvom poistných kolíkov §.Vo vnútrii kotúčov lgyll na prenos sily je rovnako akovo vačkovom kotúči g usporiadaná obežná drážka lg je tiež

MPK / Značky

MPK: E05F 3/00

Značky: samočinný, zatvárač, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3807-samocinny-zatvarac-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samočinný zatvárač dverí</a>

Podobne patenty