Oceľový kord s otvorenými vrstvami s vysokým zaťažením pri pretrhnutí

Číslo patentu: E 3721

Dátum: 25.06.2004

Autori: Meersschaut Dirk, Vanneste Stijn, Cauwels Hans

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka oceľového kordu upraveného na vystužovanie elastomérov.Oceľové kordy sú bežne používané na vystužovanie elastomérov, ako sú gumové pneumatiky. Najmä pre dynamické aplikácíe, ako sú gumové pneumatiky, sa kladie veľa požiadaviek naoceľové kordy. Od oceľových kordov sa požaduje, aby malí(a) vysoké zaťaženie pri pretrhnutí,(b) vysokú odolnosť voči únave,(c) vysokú odolnosť proti korózii,Vysoké zaťaženie pri pretrhnutí (a) sa dá získať skrúcaním oceľového kordu znekonečných vlákien svysokou pevnosťou V ťahu, to znamená z oceľových nekonečných vlákien z ocele so zložením s vysokým obsahom uhlíka, ktoré sa podrobili vysokej výslednej defonnácii pomocou operácie dĺženia, takže sa získa vysoká pevnosť v ťahu. Ak sa predpokladá rovnaký východískový priemer oceľového drôtu pre poloprodukt, tak čím jemnej šie sú výsledné priemery nekonečného vlákna, tým väčší je deformačný pomer a tým je vyššia pevnosť v ťahu,ktorá sa dá získať. Vysoké zaťaženie pri pretrhnutí kordu sa potom získa skrúcaním nekonečných vlákien s vysokou pevnosťou v ťahu v kompaktnom usporiadaní, to znamená vusporiadaní s veľkým priečnym prierezom ocele na celkový priečny prierez.Aby sa získala vysoká odolnosť (b) Voči únave, je známe znížiť priemer jednotlivých oceľových nekonečných vlákien, ktoré tvoria oceľový kord a zvýšiť pevnosť nekonečných vlákien a zabrániť nadmemému vnútornému opotrebeniu (treniu) kordu. Zníženie priemeru jednot livých oceľových nekonečných vlákien tiež čiastočne zvyšuje vysoké zaťaženie (a) pri pretrhnu 2tí, pretože ďalšie naťahovanie smerom k jemnejšim oceľovým nekonečným vláknam zvyšujeVysoká odolnosť voči korózii (c) sa získava otvorenými štruktúrami oceľového kordu,ktoré umožňujú elastoméru alebo gume, aby prenikali dovnútra oceľového kordu medzi jednotlivé oceľové nekonečné vlákna, takže sa zabraňuje vlhkosti v pohybe pozdĺž dutých priestorov dovnútra a pozdĺž oceľového kordu. Tento otvorený charakter oceľového kordu je však priamo opačný k cieľu získať vysoké zaťaženie (a) pri pretrhnutí a vysokú odolnosť proti únave, pretože to redukuje kompaktnosť a veľkosť priečneho prierezu z ocele z celkového priečneho prierezu a pretože pre vysoké zaťaženie pri pretrhnuti a vysokú odolnosť proti únave sa požaduje veľamalých nekonečných vlákien, čo robí ťažším dosiahnuť plno otvorenú štruktúru.Malý priemer (d) kordu sa vyžaduje, aby sa znížilo množstvo gumy použitej na uloženie oceľových kordov do nej, a teda celkove náklady a hmotnosť pneumatiky. Nízky priemer korduvšak pôsobí proti vysokému zaťaženiu pri pretrhnutí, pretože je k dispozicii menej ocele.W 0 99/31313 A opisuje kompaktný kord obsahujúci jadro pokryté polymérom asaturovaný počet nekonečných vlákien skrútených okolo jadra.Všeobecnou úlohou predloženého vynálezu je zabrániť nevýhodám známym zo stavu techniky. Inou úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť oceľový kord s vysokým zaťaženímpri pretrhnutí, vysokou odolnosťou voči únave a vysokou odolnosťou voči korózii. Ďalšou úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť oceľový kord s vysokým zaťažením pri pretrhnutí, malm riemerom oceľového korduadobrou enetráciou um . Y PPodľa predloženého vynálezu sa poskytuje oceľový kord upravený na vystuženie elasto mérov. Oceľový kord zahŕňa- jadrové oceľové nekonečné vlákno S priemerom jadrového oceľového nekonečného vláknade, pričom jadrové vlákno je pokryté polymérom, 3- šesť prostredných oceľových nekonečných vlákien spriemerom d,- týchto prostredných oceľových nekonečných vlákien, ktorý je menší ako, alebo rovný priemeru dc nekonečného vlákna oceľového jadra, pričom tieto prostredné oceľové nekonečné vlákna sú skrútenć- desat alebo jedenásť vonkajších oceľových nekonečných vlákien s priemerom d., vonkajšie» ho oceľového nekonečného vlákna, ktorý je menší ako, alebo rovný priemeru d prostredného oceľového nekonečného vlákna vonkajšie oceľové nekonečné vlákna sú skrútené okolo prostredných oceľových nekonečných vlákien tieto vonkajšie oceľové nekonečné vlákna súpolygonálne dopredu vytvarované, aby sa umožnilo preniknutie gumy dovnútra kordu.Jadrové oceľové nekonečné vlákno, prostredné oceľové nekonečne vlákna a vonkajšie oceľové nekonečné vlákna majú všetky pevnosť vťahu najmenej 2600 MPa, napríklad nad2800 MPa. Oceľový kord má vonkajší priemer D podľa nasledujúceho vzorca D s de Zxd Zxd., 0,1pričom všetky priemery sú vyjadrené v milimetroch (mm).Polymćr okolo jadrového oceľového nekonečného vlákna vypĺňa otvory medzi jadrovým oceľovým nekonečným vláknom a prostrednými oceľovými nekonečnými vláknami a zabraňuje silnému treniu medzi prostrednými oceľovými nekonečnými vláknami a jadrovým oceľovýmPríemery de, di a do oceľových nekonečných vlákien sú výhodne všetky vrozsahu odPôsobenie vonkajších oceľových nekonečných vlákien je polygonálne pôsobenie tak, ako sa to opisuje V EP-B-O 734 468. Polygonálne pôsobenie vonkajších oceľových nekonečných vlákien má výhodu v tom, že sa dosiahne úplné preniknutie gumy až k prostredným oceľovým nekonečným vlálcnam pomocou malého stupňa pôsobenia. Tento malý stupeň pôsobenia má dve výhody. Prvou výhodou je to, že to veľmi nezvyšuje vonkajší priemer oceľového kordu. Ako jeto uvedené vo vzorci skôr, vonkaj ší priemer D kordu je len o 0,1 mm väčší ako je súčet prieme 4rov jednotlivých oceľových nekonečných vlákien pozdĺž priemeru oceľového kordu. Druhou výhodou je to, že to podstatne neznížuje pevnosť v ťahu polygonálne dopredu vytvarovaných oceľových nekonečných vlákien. Pritom sa vie, že iné plastické deformovanie, než ďalšie predlžovanie, zvyčajne znižuje pevnosť V ťahu vopred vytvarovaných oceľových nekonečných vlákien. Vhodným polygonálnym predbežným vytvarovaním je však toto zníženie riadenéZaťaženie pri preň-hnutí pri oceľovom korde podľa vynálezu je vyššie ako 3250 Newtonov, výhodne vyššie ako 3500 Newtonov, napríklad vyššie ako 3700 Newtonov.Pri oceľovom korde podľa vynálezu je bud prostredný krok skrúcania odlišný odvonkajšieho kroku skrúcania alebo je prostredný smer skrúcania odlišný od vonkajšieho smeruOceľový kord podľa vynálezu sa môže použiť v gumovej pneumatike a konkrétnejšie vo vložkách kostry, vbehúne, voblasti pätkového ochranného pásika alebo vpätke, ale jevýhodne použitý V nárazníkových vložkách gumovej pneumatiky.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude teraz podrobnejšie opísaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchobrázok 1 znázorňuje priečny prierez výhodným uskutočnením oceľového kordu podľa vynále Zll.Opis výhodných uskutočnení podľa výnálezuObrázok 1 znázorňuje priečny prierez oceľovým kordom 10 podľa vynálezu. Oceľový kord lO obsahuje oceľové jadrové nekonečné vlákno 12 s priemerom 0,30 mm. Toto oceľové jadrové nekonečné vlákno 12 sa dopredu pokrylo napríklad pomocou vytláčacieho procesu polymérom 12, ako je polyetyléntereftalát (PET). PET sa ukázal byt vhodným polymérom z dôvodu svojejnízkej absorpcie vlhkosti a pre svoju vysokú odolnosť voči mechanickému treniu susedných

MPK / Značky

MPK: D07B 1/00

Značky: pretrhnutí, vrstvami, otvorenými, ocelový, zaťažením, vysokým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3721-ocelovy-kord-s-otvorenymi-vrstvami-s-vysokym-zatazenim-pri-pretrhnuti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľový kord s otvorenými vrstvami s vysokým zaťažením pri pretrhnutí</a>

Podobne patenty