Tvarované teleso z penového materiálu, najmä diel vybavenia pre vnútornú časť motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 3278

Dátum: 03.02.2004

Autori: Rodewyk Manfred, Weiss Didier

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka tvarovaného telesa z penového materiálu so základným telesom z vypenených, aglomerovaných plastových častíc, ktoré sú najmenej čiastočne obklopené plastovoufóliou, ako aj spôsobu jeho výroby.0002 V patentovej prihláške EP 0591 553 B 1 sa zverejňuje spôsob tohto typu na výrobu telesa z penového materiálu, ktorý je opatrený na jednej strane usňou, pomocou tvarovacieho nástroja,pozostávaj úceho z dvoch od seba oddeliteľných polovíc formy.0003 Po otvorení nástroja, do jednej zpolovic formy, sa vloží pre plyn nepriepustná useň z plastu, napríklad z polypropylénu, ktorá je prípadne vopred vytvarovaná. Useň vykazuje hrúbku najmenej 0,5 mm, obvykle však asi 5 mm, a môže byť na zlepšenie pohmatu na zadnej strane vybavená vrstvou z vytláčanej mäkkej peny. Na vnútomú stranu usne, pripadne laminátu z usne a mäkkej peny, sa zvyčajne ďalej nanesie lepidlo, ktoré zlepšuje priľnavost.0004 Po uzatvorení nástroja sa dutina naplní častícami predpeneného polypropylénu so stredným priemerom 0,1 až 10 mm, najmä 0,7 až 5 mm, ktore sa zohrievajú privodom pary cez druhú polovicu fonny. Para má teplotu, ktorá leží pod teplotou topenia častíc, takže bráni ich roztaveniu. V dôsledku tohto postupu, nasypané častice zostanú priepustné pre plyn a môžu sa parou rovnomeme predhrievať. Potom, ako boli častice podrobené murashi (pod týmto pojmom príhlasovateľ rozumie pripadne zadržaný čas pri predohreve), sa kondenzát odvedie z dutiny. Následne sa do tvarovacieho nástroja znova dodáva para, ktorej teplota najmenej zodpovedá teplote tavenia už predohríatych častíc, čím sa častice čiastočne spolu stavia. Takto vyrobený predmet sa môže po oddelení polovíc formy vybrať z tvarovacieho nástroja.0005 Nevýhodou tohto spôsobu sú dlhé výrobné cykly, ako aj zvyčajne potrebné použitie prostriedkov na zabezpečovanie súdržnosti. Okrem toho, takéto tvarované telesá pozostávajú zo spolu látkovo spojených materiálových zložiek, ktoré len podmienene môžu byt privádzané do recyklácie.0006 Zo zverejneného spisu DE 42 37 239 A 1 je známe teleso z penového materiálu, ktoré je výhodne vytvorené doskovíto, pričom pri jeho výrobe sa v prvom pracovnom kroku vyrába jadrozvypenených častíc, ktoré sa získavajú mletím penového materiálu, určeného na opätovnézhodnotenie. Dutina tvarovacieho nástroja sa na toto naplní uvedenými časticami a pôsobí sa na ne parou a vzduchom, čim tieto častice aglomerujú.0007 Následne sa dutina nástroja zväčší prestavením posúvačov, pričom sa jadro udržiava polohovacími jednotkami V stredovej polohe. Priestor medzi jadrom a stenou nástroja sa následne naplní čerstvým, granulovaným surovým penovým materiálom. Následne sa do nástroja znovu dodáva para, takže čerstvý materiál vytvorí plášť, ktorý obklopí jadro po celom jeho obvode. Hotové teleso z penového materiálu môže byť odobraté v poslednom pracovnom kroku ztvarovacieho nástroja. Ako materiál na výrobu telesa zpenového materiálu prichádzajú do úvahy najmä polystyrén a polyolefíny (polyetylén, polypropylćn).0008 Takéto telesá z penovćho materiálu vykazujú síce pri nízkej hmotnosti pevnosť, ktorá je postačujúca na mnohé použitia, akosť ich povrchu je však nepostačujúca, pretože sa výraznerysuje štmktúra aglomerovaných penových častíc.0009 Úlohou vynálezu je ponúknuť tvarované teleso, ktoré sa môže vyrobit v krátkom čase nazhotovenie, vykazuje dobrú kvalitu povrchu a je neobmedzene opät spracovateľné.0010 Úloha sa rieši podľa vynálezu tým, že plastová fólia pozostáva zo zmesi materiálov,s najmenej nejakou prvou teplotou topenia a nejakou druhou teplotou topenia, ktoré. je oproti prvej vyššia, pričom plastove častice sú spolu aglomerovateľné pri teplote nad prvou a pod druhou teplotou tavenia plastovej fólie.0011 Týmto materiálovým zložením, plastová fólia vykazuje pri teplotách, ktoré sú potrebné na spracovanie plastových častíc, prekročením prvej teploty topenia už dostatočnú súdržnosť,avšak nedosiahnutím druhej teploty tavenia ešte tak vysokú pevnosť, že napriek menšej hrúbke fólie je daná dobrá hlbokoťažnosť a povrchová štruktúra aglomerovaných plastových častíc nie je viditeľná cez plastovú fóliu alebo je viditeľná len v nerušivej miere.0012 Zmes materiálov sa môže získavať napríklad, mechanickým zmiešaním oddelene vyrobených plastov.0013 Výhodne, ako plastové častice, tak aj plastová fólia pozostávajú z čiastočne kryštalických plastov, pričom teploty (KTI), (KT 2), (KT 3) tavenia kryštalitu zodpovedajú uvedeným teplotám(TSl, TS 2, TS 3) tavenia. Štruktúry kryštalitu sa tavia vždy vo vnútri úzkeho teplotněho pásma, zatiaľ čo sa vlastnosti plastovej fólie, mimo tohto teplotného pásma, menia len mieme. Do tej miery sa prejavujú kolisania pri udržiavaní teploty pri spôsobe spracovania, na akosť produktu slabšie, ako je tomu pri amorfných plastoch.0014 Výhodne vykazuje zmes materiálov plastovej fólie podielovo podobné látkové zloženie,ako plastové častice a môže sa materiálovo znova zhodnocovať spolu s nimi. Toto vytvorenie ďalej uľahčuje súdržnosť medzi obidvoma zložkami.0015 Spárovanie materiálov, ktore je ako s ohľadom na recyklovanie, tak aj s ohľadom na použitie v motorovom vozidle zvlášť výhodné, zahŕňa plastové častice z expandovaného polypropylénu (EPP) a plastovú fóliu zo zmesi polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) atermoplastického elastoméru na oleñnovej báze (TPO).0016 Plastová fólia môže byť pri nezmenenej malej hrúbke steny vytvorená tiež ako viacvrstvová, pričom minimálne vrstva, privrátená k plastovým časticiam je zhotovená z uvedenej zmesi materiálov. V tomto prípade, sa môže s vynaložením malým nákladov, jedna vrstva plastovej fólie zafarbiť na zlepšenie optických vlastností a/alebo vybaviť matovacími prostriedkami, zatiaľ čo vo vnútri ležiaca vrstva, má naďalej vynikajúcu súdržnosť s plastovými časticami.0017 Hrúbka plastovej fólie predstavuje napríklad 100 až 300 m, výhodne 150 až 250 m,najmä okolo 200 m. Takto tenké fólie dosahujú pri styku so zohriatym plynom krátkodobo spracovateľskú teplotu a zvyšujú náklady na penové teleso len nepatme.0018 Penovć teleso získa obzvlášť príjemný vzhľad, keď na plastovú fóliu, ktorá samotná je vpodstate hladká, sa pri natavení splastovými časticami vyráža na vonkajšej strane nejaká štruktúra.0019 Výhody takýchto penových telies sú zvlášť očividné, ked takéto penové teleso je vytvorené ako plošné a keď sa plastová fólia nachádza v podstate po jeho následne viditeľných stranách plôch.0020 Takéto penové telesá sú zvlášť vhodné na použitie ako slnečná clona alebo ako poťah na dverách v motorových vozidlách.0021 Takéto penové teleso sa podľa vynálezu vyrobí tak, že sa plastová fólia vloží do viacdíelneho tvarovacieho nástroja a potom sa tvarovací nástroj naplní plastovými časticami a zohriatym plynom, pričom teplota plynu je vyššia ako prvá, ale nižšia ako druhá teplota taveniazmesi materiálov plastovej fólie.0022 Ako plyn prichádza, výhodne, do úvahy vodná para, najmä mokrá para, horúci vzduch alebo ich zmes, pričom plyn môže súčasne slúžiť na pneumatické naplnenie tvarovacieho nástroja.0023 Plastová fólia sa pri vkladaní do tvarovacieho nástroja výhodne na okrajoch upína medzi jeho polovicami. Pri pneumatickom napĺňaní dutiny potom plastová fólia príľahne na povrch nástroja. Tento dej sa dá podporiť prípadne pôsobením podtlaku na opačnej strane. V prípade potreby je tiež možné plastovú fóliu vopred napnúť dodávaním zohriateho vzduchu, po vložení do tvarovacieho nástroja a pred jeho plnením spenovateľnými plastovými časticami.0024 Pri zodpovedajúcom štruktúrovaní dutiny môže byť plastová fólia pri plnení zmesou zo spenovateľných plastových častíc a zohriateho vzduchu ďalej vybavená na vonkajšej strane razbou, aby sa ďalej zlepšil optickým dojem.0025 Plyn privedený do tvarovacieho nástroja sa podľa predloženého vynálezu aspoň čiastočne odvádza cez oblasti dutiny tvarovacieho nástroja, ktoré sú priepustné pre plyn a nie sú pokryté0026 Obrázky zobrazujú formou príkladu a schematícky vyobrazenie vynálezu. Je na nichobr. 1 teleso z penového materiálu podľa vynálezu, ako aj zväčšené znázornenie v reze,obr. 2 h-T diagram vhodných plastov na výrobu plastovej fólie, prípadne plastových častíc, obr. 3 kroky spôsobu pri výrobe telesa z penového materiálu podľa nároku 1.0027 Teleso l z penového materiálu, znázomené na obr. la, je vytvarované miskovito a tvorí následne polovicu dvojdielnej slnečnej clony pre motorové vozidlo. Pozostáva zo základného telesa 2 z aglomerovaných plastových častíc 3 zexpandovaného polypropylénu (EPP), ktoré môžu mat približne guľovitý tvar s priemerom od 3 do 4 mm.0028 Jedna plošná strana základného telesa 2 je potiahnutá plastovou fóliou 4 s hrúbkou asi 200 m, ktorá je s ním materiálovo spojená bez prídavku pomocných prostriedkov (prostriedku pre zabezpečovanie súdržnosti, lepidla). Lícová strana 5 plastovej fólie je vybavená štruktúrou,ktoráje napríklad vytláčaná ako pri usni.0029 Plastová fólia pozostáva zo zmesi zpolyetylénu (PE), polypropylénu (PP) atermoplastického elastoméru na olefinickej báze (TPO), ktorá na základe tohto zloženia materiálovvykazuje dve teploty KTl a KT 2 tavenia kryštalitu, ako to vyplýva z h-T diagrarnu podľa obr.

MPK / Značky

MPK: B32B 27/14, B32B 27/32, B32B 27/08, B60K 37/00

Značky: najmä, část, vnútornú, vybavenia, pěnového, vozidla, tvarované, spôsob, výroby, motorového, materiálů, těleso

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3278-tvarovane-teleso-z-penoveho-materialu-najma-diel-vybavenia-pre-vnutornu-cast-motoroveho-vozidla-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarované teleso z penového materiálu, najmä diel vybavenia pre vnútornú časť motorového vozidla a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty