Zošívačka s adaptérom

Číslo patentu: E 3027

Dátum: 20.04.2004

Autor: Pozzato Giorgio

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zošívačky s adaptérom, konkrétne zošívačky,ktorá umožňuje prispôsobovať nastreľovaciu komoru zošívačky na veľkosť a tvar nastreľovaných spiniek a/alebo kiinčekov.0002 EP-A-911120 predstavuje zošívačku, ktorá obsahuje hlavné teleso zahŕňajúce lôžko pre rad spiniek, tieto sa za pomoci posunovacieho zariadenia dostávajú do nastreľovacej hlavy, v ktorej sa pohybuje úderník za účelom posunutia a vystrelenia pn/ej spinky v rade z nastreľovacej hlavy. Táto zošívačka je vybavená adaptérom, ktorý sa v spomínanom lôžku pre rad spiniek dokáže posúvať do strán aprispôsobuje tak zošívačku na šírku spiniek určených na nastreľovanie.0003 Spomínaný adaptér však neumožňuje prispôsobovať zošívačku tiež hrúbke, t. j. hĺbke spiniek určených na použitie, ani používaniu kiinčekov s alebo bez hlavičky namiesto spiniek. US 4556161 predstavuje zošívačku vybavenú rozpierkou pre prispôsobovanie sa spinkám s rôznou hrúbkou. Pri používaní takých spiniek však musí byť zošívačka otvorená a rozpierka z nej musí byt vyňatá, ztohto dôvodu je prispôsobovanie relatívne zložité arozpierka sa medzitým môže stratiť.0004 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zošívačku bez uvedených nedostatkov, t. j. zošívačku, ktorá sa dokáže jednoducho prispôsobovať spinkám a/alebo klinčekom s rôznou veľkosťou a tvarom. Uvedený cieľ sa dosiahne vďaka zošívačke, ktorej hlavné vlastnosti uvádza prvý patentový nárok a ďalšie vlastnosti uvádzajú nasledujúce patentové nároky.0005 Vdaka svojej osobitnej pohyblivej doštičke umožňuje zošívačka v súlade s týmto vynálezom používat spinky a/alebo klinčeky s rôznou hrúbkou. Spominaná pohyblivá doštička je navyše výhodne vybavená postrannou drážkou, ktorá umožňuje používať tiež klince bez hlavičiek, ktoré sú v pohyblivejdoštičke umiestnené priečne, aby dochádzalo kich správnemu navádzaniu0006 Vsúiade s konkrétnym aspektom vynálezu sa môže pohyblivá doštička pohybovať vsmere v podstate rovnobežnom so smerom pohybu úderníka a je spojená s kĺzadlom umiestneným v prednej časti hlavného telesa zošívačky, čo zjednodušuje jej výrobu. prevádzku a používanie. Spomínané kĺzadlo výhodne obsahuje osobitný uzamykací mechanizmus, ktorý zabraňujenáhodnému kĺzaniu pohyblivej doštičky.0007 Úderník a pohyblivá doštička navyše majú osobitný rozmer vhodne nastavený tak, aby sa zošívačka v súlade stýmto vynálezom mohlaprispôsobovať veľkosti väčšiny spiniek a klincov dostupných na trhu.0008 Ďalšie prednosti afunkcie zošívačky podľa tohto vynálezu ocenia najmä odborníci v odbore na základe nasledujúceho detailnéhoaneobmedzujúceho opisu jej dvoch uskutočnení sodkazom na priložené- obrázok 1 zobrazuje rozložený čiastočný pohľad na zošívačku podľa prvého uskutočnenia vynálezu- obrázok 2 zobrazuje čiastočný bočný pohľad v reze zošívačkou z obrázku 1- obrázok 3 zobrazuje pohľad spredu na zošívačku z obrázku 1- obrázok 4 zobrazuje prvý pohľad spredu na zošívačku podľa druhého- obrázok 5 zobrazuje prvý čiastočný pohľad zhora v reze na zošívačku- obrázok 6 zobrazuje druhý čiastočný pohľad zhora v reze na zošívačku- obrázok 7 zobrazuje druhý pohľad spredu na zošívačku z obrázku 4- obrázok 8 zobrazuje tretí čiastočný pohľad zhora v reze na zošivačku- obrázok 9 zobrazuje štvrtý čiastkový pohľad zhora v reze na zošívačku z obrázku 4- obrázok 10 zobrazuje prvý pohľad zozadu na kĺzadlo zošívačky podľa tohto vynálezu- obrázok 11 zobrazuje pohľad v reze pozdĺž roviny Xl-Xl kĺzadla z obrázku 10- obrázok 12 zobrazuje prvý pohľad spredu na kĺzadlo z obrázku 10- obrázok 13 zobrazuje druhý pohľad zozadu na kĺzadlo z obrázku 10- obrázok 14 zobrazuje pohľad v reze pozdĺž roviny XIV-XIV kĺzadla z obrázku 10obrázok 15 zobrazuje druhý pohľad spredu na kĺzadlo z obrázku 10.0009 Na obrázkoch 1 až 3 vidno, že zošívačka podľa prvého uskutočnenia vynálezu pozostáva známym spôsobom z hlavného telesa 1, ktoré zahŕňa lôžko 2 pre rad kovových spiniek 3, ktoré posunovač 4 tlačí smerom do nastreľovacej hlavy 5. Úderník 6 spojený s mechanickým a/alebo elektrickým poháňacim mechanizmom (na obrázkoch nie je znázornený) sa môže pohybovať wislým smerom (na obrázku 1 je označený šípkou), čo je v podstate kolmý smer na smer posuvu radu kovových spiniek 3 v lôžku 2 za účelom tlačenia smerom nadol a vystrelenia prvej kovovej spinky 3 v rade z nastreľovacej hlavy 5.0010 Podľa vynálezu je pohyblivá doštička 7 mechanicky spojená skĺzadlom 8, ktoré sa vysúva smerom von zhlavného telesa 1, takže pohybovaním kĺzadla 8 smerom dole sa môže pohyblivá doštička 7 kĺzať vhlavnom telese 1 vsmere v podstate rovnobežnom so smerom pohybu úderníka 6, aby sa zaradila (ako sa zobrazuje na obrázkoch 2 a 3) medzi nastreľovaciu hlavu 5 a úderník 6, ked tento tlači kovovú spinku 3 pripravenú vnastreľovacej hlave 5. Preto keď je pohyblivá doštička 7 spustená, prvá kovová spinka 3 udiera na pohyblivú doštičku 7 namiesto toho, aby udrela na prednú časť nastreľovacej hlavy 5. Vpredkladanom uskutočnení je pohyblivádoštička 7 mechanicky spojená s kĺzadlom 8 prostredníctvom kolika 9 (na obrázku 3 sa označuje prerušovanou čiarou) zapusteného do prislúchajúcich otvorov v pohyblivej doštičke 7 a v kĺzadle 8.0011 Hlavné teleso 1 výhodne obsahuje dve jednotlivé telesá 1 a, 1 b, ktoré sú vzájomne spojené podľa v podstate zvislej roviny súmernosti, ktorá pretína úderník 6 a lôžko 2. Kĺzadlo 8 sa môže kĺzať vo vodiacom prvku 10 vytvorenom v prednej časti jednotlivých telies 1 a, 1 b tak, aby kolik 9 prechádzal otvorom tvoreným dvoma protiľahlými drážkami nachádzajúcimi sa v oboch jednotlivých0012 Na obrázkoch 4 až 9 vidno, že v druhom uskutočnení vynálezu je pohyblívá platnička 7 výhodne tvarovaná tak, aby obsahovala drážku 11 pozdĺž minimálne jedného bočného okraja, šírka pohyblivej platnlčky 7 je tak menšia ako lôžko pre kovové spinky 3 vnastreľovacej hlave 5. Obrázky 4 až 6 zobrazujú zdvihnutú pohyblivú doštičku 7 za účelom používania kovových spiniek 3 sbežnou hrúbkou alebo klincov shlavičkou 12. Obrázky 7 až 9 naopak zobrazujú spustenú pohyblivú doštičku 7 za účelom používania kovových spiniek 13 s menšou hrúbkou alebo klincov bez hlavičky 14. Ako je jasne znázornené na obrázku 9, klince bez hlavičky 14 sa umlestňujú do drážky0013 Na obrázkoch 10 až 15 vidno, že kĺzadlo 8 obsahuje osobitný uzamykací mechanizmus, ktorý pozostáva z dvoch ohybných ramien 15 vyrobených zjedného kusa spolu s telesom kĺzadla 8, napríklad z plastu,pričom tieto ramená sú vybavené zúbkami 16 vyčnievajúcimi zo strán daného kĺzadla. Vysúvač 17 sa môže vo vodiacom prvku 18 v centrálnom telese kĺzadla 8 kĺzat v zvislom smere, v rovnakom smere sa kĺže kĺzadlo 8 vo vodiacom prvku 10 hlavného telesa 1, vysúvač 17 tak počas svojho kĺzania vo vodiacom prvku zjednej pozície do druhej rozpína smerom von ohybné ramená 15. Vodiaci prvok 10 hlavného telesa 1 je vybavený postrannými dutinami (na obrázku nie sú viditeľné), do ktorých sa môžu zachytiť zúbky 16 ohybných ramien 15 tak, že keď sa potom chybné ramená rozpínajú smerom von za pomoci vysúvača 17, kĺzadlo 8 sa nemôže kĺzať vtom istom vodiacom prvku 10. Vysúvač 17 je

MPK / Značky

MPK: B25C 5/00

Značky: zošívačka, adaptérom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e3027-zosivacka-s-adapterom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zošívačka s adaptérom</a>

Podobne patenty