Pracka pásu na uvoľniteľné spojenie pásu

Číslo patentu: E 21046

Dátum: 13.01.2014

Autor: Hörtnagl Andreas

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka pracky pásu na uvoľniteľné spojenie pásu s iným pásom alebo iným predmetom, pričom pracka pásu má najmenej jeden samčí diel pracky s najmenej jedným zásuvným výstupkom a najmenej jeden samičí diel pracky s najmenej jednou úchytkou zásuvného výstupkui a najmenej jedno blokovacie zariadenie, pričom na zablokovanie dielov pracky sa zásuvný výstupok samčieho dielu pracky dá zaviesť do úchytky zásuvného výstupku samičieho dielu pracky a diely pracky sa dajú v zablokovanom stave navzájom zablokovať pomocou blokovacieho zariadenia.0002 Pracky pásu tohto druhu slúžia na to, aby sa pásy navzájom uvoľniteľne spojili, alebo aby sa jeden pás uvoľniteľne pripevnil na iný predmet. Tieto pracky pásov sa napríklad používajú jednak v oblasti horolezeckého ako aj leteckého športu, avšak aj na zabezpečenie pri práci a podobne, a medzičasom si našli ďalšie rozšírenie. Pracky pásov tohto druhu sú uvedené napríklad v medzinárodnom úžitkovom vzore DM/045484, v EP 2 165 619 A 2 a W 0 2012/162712 A 2.0003 Na základe svojich oblasti použitia musia byť pracky pásov vyhotovené veľmi spoľahlivo a podľa možnosti nesmie dôjsť z neopatrnosti k nesprávnej obsluhe, pretože život alebo prinajmenšom zdravie používateľa často závisia od bezchybného fungovania praciek pásov.0004 Možný zdroj nebezpečenstva spočíva v tom, že v zablokovanom stave sa blokovacie zariadenie z neopatrnosti môže uviesť zo svojho zablokovaného stavu do odblokovaného stavu a môže tak dôjsť k neúmyselnému oddeleniu dielov pracky.0005 Aby sa tomuto zabránilo, je napríklad zAT 510 489 B 1 známe, umiestniť dodatočnú protizápadku, ktorá zabezpečuje blokovacie zariadenie v jeho zablokovanej polohe proti neúmyselnému otvoreniu.0006 Nevýhodou tejto protizápadky je, že celá konštrukcia a prípadne aj obsluha pracky pásu je kvôli nej náročnejšie.0007 Úlohou vynálezu je realizovať alternatívny spôsob zaistenia pracky pásu proti nechcenému odblokovaniu blokovacieho zariadenia pomocou podľa možností malého počtu dielov. i0008 Na vyriešenie tejto úlohy vynález navrhuje, že diely pracky sa v zablokovanom stave dajú voči sebe usporiadať v najmenej jednej neutrálnej polohe, v ktorej sa blokovacie zariadenie na oddelenie dielov pracky od seba dá uviesť do odblokovanej polohy a diely pracky v zablokovanom stave sa dajú voči sebe usporiadať navyše v najmenej jednej zablokovanej polohe pootočenej voči neutrálnej polohe, pričom blokovacie zariadenie v zablokovanej polohe je na zabránenie oddelenia dielov pracky od seba zablokované v zablokovanej polohe.0009 Takto je základná myšlienka vynálezu v tom, že diely pracky v zablokovanom stave možno navzájom pootáčať a vytočením dielov pracky z neutrálnej polohy dôjde automaticky k zablokovanej polohe, v ktorej je blokovacie zariadenie zablokované a takto nemôže už dôjsť k neúmyselnému oddeleniu dielov pracky od seba. Takto sa možno úplne vzdať protizápadky, známej z doterajšieho stavu techniky, na blokovanie blokovacieho zariadenia tak, že je možná jednoduchá, ale napriek tomu veľmi dobre ovládateľná konštrukcia pracky pásu s menej dielmi. Pritom treba predovšetkým zvážiť, či pás alebo pásy pripevnené na diely pracky sa pri skutočnom použití starajú najmenej o to, že diely pracky sú otočené z neutrálnej polohy do blokovacích alebo do jednej z blokovacích polôh. Toto znamená, že otvorenie blokovacieho zariadenia pri prackách pásov podľa vynálezu, a tým oddelenie dielov pracky je možné len potom, keď sa diely pracky predtým cielene uviedli do neutrálnej polohy. Zvlášť výhodné uskutočnenia vynálezu v tejto súvislosti predpokladajú, že pracka pásu v zablokovanom stave má najmenej dve blokovacie polohy a neutrálna poloha je usporiadaná medzi blokovacími polohami.0010 Vo výhodných uskutočneniach vynálezu možno predpokladať, že v zablokovanom stave sa jeden z dielov pracky môže pootočiť voči druhému dielu pracky na svojej dráhe z neutrálnej polohy do zablokovanej polohy v smere ku blokovaciemu zariadeniu. V tejtosúvislosti je taktiež výhodné, ked diely pracky v zablokovanom stave sa dajú otáčať medzi neutrálnou polohou a zablokovanou polohou výlučne v jednej rovine. Výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú dve blokovacie zariadenia ležiace v zablokovanom stave na navzájom proti sebe ležiacich stranách zásuvného výstupku. Potom je výhodné, ked sa jeden z dielov pracky dá otočiť voči druhému dielu pracky v zablokovanom stave na svojej dráhe z neutrálnej polohy do zablokovanej polohy vždy v smere ku jednému z blokovacích zariadení. Výhodné je, že jednak samičie, ako aj samčie diely pracky sú vytvorené symetricky vzhľadom na os symetrie. Osi symetrie samičieho a samčieho dielu pracky ležia vo výhodných uskutočneniach vynálezu v zablokovanom stave v neutrálnej polohe na sebe,alebo prinajmenšom navzájom rovnobežne. V zablokovanom stave a v zablokovanej polohe sú osi symetrie však výhodne navzájom naklonené, takže sú usporiadané pod uhlom odchylujúcim sa od rovnobežiek.0011 Na tomto mieste ešte raz explicitne poukazujeme na to, že zablokovaný stav je stav,pri ktorom samčí diel pracky je svojim zásuvným výstupkom zasunutý do úchytky zásuvného nástavca samičieho dielu pracky tak ďaleko, že blokovacie zariadenie uvedené diely pracky navzájom zablokuje. V tomto zablokovanom stave možno diely pracky pootáčať sem a tam voči sebe medzi najmenej jednou neutrálnou polohou a najmenej jednou zablokovanou polohou. O odblokovanej polohe blokovacieho zariadenia sa hovorí vtedy, ked sa blokovacie zariadenie nachádza v stave, v ktorom diely pracky nie sú navzájom zablokované, čo je prípad v zablokovanej polohe blokovacieho zariadenia. Kvôli úplnosti sa ešte poukazuje na to, že pracka pásu môže mať nielen samčí diel pracky a samičí diel pracky, ale aj viacero samčích a/alebo viacero samičích dielov pracky, ktoré sa príslušne navzájom zablokujú. Ako už bolo uvedené, môže mať pracka pásu aj viac ako jedno blokovacie zariadenie.0012 Výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že blokovacie zariadenie v zablokovanom stave zaberá do zárezu pracky pásu, pričom blokovacie zariadenie sa v neutrálnej polohe dá zo zárezu vytiahnuť a v zablokovanom stave je tvarovým stykom(priliehavo) aretované v záreze. Zárez môže byť vytvorený v zásuvnom výstupku samčieho dielu pracky. V tomto prípade je potom blokovacie zariadenie výhodne časťou samičieho dielu pracky. Prirodzene existujú tiež aj uskutočnenia vynálezu, kde je to presne opačne. V týchto je potom zárez vytvorený v samičom diele pracky, čiže hlavne v jeho úchytke zásuvného výstupku a blokovacie zariadenie resp. zariadenia sú potom časťou samčieho dielu pracky.0013 Výhodne sa predpokladá, že blokovacie zariadenie je vytvorené ako páka otočná okolo osi otáčania. Blokovacie zariadenie, resp. otočná páka, je výhodne odpružené v smere k zablokovanej polohe. Výhodne má uchopovaciu oblasť na strane svojej osi otáčania a blokovaciu oblasť na protiležiacej strane osi otáčania.0014 Zásuvný výstupok samčieho dielu pracky môže mať hlavu tvaru T. Zárez, resp. zárezy, môžu byť potom usporiadané v oblasti kríženia tvaru T. Zárez je najmenej jednostranne otvorené vybranie nezávislé od toho, ako sa vyrobilo. Zárezy môžu byť vyhotovené obrábacím spracovaním, pri odlievacom procese, alebo iným známym spôsobom pri výrobe konštrukčného dielu alebo jeho konečnom spracovaní. Výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že zárez na strane, na ktorej sa dá páka vyklopiť v neutrálnej polohe zo zárezu, na aretáciu tvarovým stykom v zablokovanej polohe vymedzuje prídržný nos. Pri prídržnom nose sa výhodne predpokladá, že tento je prinajmenšom v zablokovanej polohe bližšie k osi otáčania páky resp. k blokovaciemu zariadeniu ako najhlbšie vyhĺbenie zárezu. Zvlášť výhodne sa tiež predpokladá, že samčí diel pracky a samičí diel pracky majú vždy dorazovú oblasť a dorazové oblasti v zablokovanej polohe dosadajú na seba a bránia hlbšiemu vniknutiu zásuvného výstupku samčieho dielu pracky do úchytky zásuvného výstupku samičieho dielu pracky. Tieto dorazové oblasti môžu byť na samčom a samičom diele pracky vyhotovené vždy na rôznych miestach. Môže sa napríklad jednať o tvarovky samčieho dielu pracky, hlavne na jeho zásuvnom výstupku, ktoré príslušne spolupôsobia s príslušnými úchytkami tvaroviek samičieho dielu pracky. Aj blokovacie zariadenie samotné môže mať príslušné dorazové oblasti. Dorazové oblasti môžu byť ale samozrejme vyhotovené aj v úchytkách zásuvného výstupku samičieho dielu pracky. V podstate existuje množstvo možných uskutočnení, ktoré možno realizovať rovnako vždynavzájom zodpovedajúce na samčom diele pracky resp. samičom diele pracky. Aby sa otáčanie podľa vynálezu medzi neutrálnou polohou a zablokovanou polohou mohlo uskutočniť, je v každom pripade výhodné, ked prinajmenšom v neutrálnej polohe v zablokovanom stave medzi dorazovými oblasťami samčieho dielu pracky a oblasťami samičieho dielu pracky je k dispozícii príslušný voľný priestor. Vo výhodných uskutočneniach má samčí diel pracky tvarovku vo forme hlavy so zúženým krkom. Samičl diel pracky má v týchto uskutočneniach s ňou spolupôsobiacu úchytku tvarovky so zodpovedajúcim, ale trochu väčším tvarom tak, že sú dané uvedené voľné priestory na vyklopenie z neutrálnej polohy. 0015 Spôsob ovládania pracky pásu podľa vynálezu môže predpokladať, že diely pracky v zablokovanom stave sa voči sebe vychýlia do zablokovanej polohy, aby sa blokovacie zariadenie v tomto zablokovanom stave za účelom zabránenia oddelenia dielov pracky od seba zablokovalo v zablokovanej polohe. Ďalej možno predpokladať, že diely pracky v neutrálnej polohe sa môžu vzájomne voči sebe vychýliť, aby sa blokovacie zariadenie mohlo na oddelenie dielov pracky od seba uviesť do odblokovanej polohy.0016 Ďalšie znaky a podrobnosti výhodných uskutočnení vynálezu vysvetlíme na základe variantov podľa vynálezu zobrazených na obrázkoch. Tieto zobrazujúObrázky 1 až 4 pohľady na pracku pásu podľa vynálezu v zablokovanom stave v neutrálnej poloheObrázky 5 až 10 rôzne pohľady na príklad uskutočnenia podľa obrázkov 1 až 4 v zablokovanom stave v zablokovanej poloheObrázok 11 trochu modifikovaný priklad uskutočnenia samčieho dielu pracky vyhotoveného podľa vynálezu aObrázok 12 pohľad zboku na ňu.0017 Obrázky 1 a 2 zobrazujú dva pôdorysy pracky 1 pásu v zasunutom a zablokovanom stave, čiže v zablokovanom stave, v ktorom zásuvný výstupok 5 samčieho dielu 4 pracky je úplne zasunutý do úchytky 7 zásuvného výstupku samičieho dielu 6 pracky. Blokovacie zariadenia 8 sa pritom nachádzajú vo svojej zablokovanej polohe. Obrázky 1 až 4 zobrazujú neutrálnu polohu, v ktorej sa blokovacie zariadenia 8 tlačením na ovládacie oblasti 19 môžu uviesť resp. vyklopiť do svojej odblokovanej polohy tak, že samčí diel 4 pracky so svojim zásuvným výstupkom 5 možno vytiahnuť z úchytky 7 zásuvného výstupku samičieho dielu 6 pracky, aby sa od seba oddelili diely 4 a 6 pracky. Čiarkovane sú zobrazené pásy 2 a 3,ktoré pomocou pracky 1 pásu sú navzájom uvoľniteľne spojené. Aby sa pásy 2 a 3 mohli pripevniť na príslušný diel 4 a 6 pracky, majú diely 4 a 6 pracky príslušné úchytky 15 a 16 pásu. Tieto môžu byť vyhotovené v ľubovolných tvaroch známych v doterajšom stave techniky. V prvom príklade uskutočnenia majú samčíe časti 4 pracky prestaviteInú úchytku 15 pásu s posuvne uloženým zvieracím mostíkom 17. Samičí diel 6 pracky tohto prvého prikladu uskutočnenia je vybavený fixným mostíkom 18, a tým nie je určený na prestavovanie pásu. Prirodzene sú možné príklady uskutočnenia podľa vynálezu, pri ktorých je prestavlteľnosť úchytiek 15 a 16 pásu zamenená, obe úchytky 15 a 16 pásu sú prestaviteIné, alebo obe úchytky 15 a 16 pásu sú vyhotovené s príslušnými fixnými mostíkmi 18.0018 Ako je zvlášť dobre vidieť na oboch pôdorysoch podľa obrázkov 1 a 2, má zásuvný výstupok 5 samčieho dielu 4 pracky na oboch stranách tvarovky 20 a 21, ktoré v zobrazenom zablokovanom stave vyčnievajú do príslušných úchytiek 22 a 23 tvaroviek samičieho dielu 6 pracky. V neutrálnej polohe, zobrazenej na prvých štyroch obrázkoch, sa nachádzajú príslušné voľné priestory 27 a 28 medzi tvarovkami 20 a 21 na jednej strane, a úchytkami 22 a 23 tvaroviek na druhej strane, čim je možné pootočenie oboch dielov 5 a 6 pracky voči sebe do zablokovanej polohy vysvetlenej detailne nižšie. Všetko toto sa uskutočňuje v zablokovanom stave, v ktorom blokovacie zariadenie 8 vo svojej zablokovanej polohe navzájom blokuje oba diely 4 a 6 pracky.0019 Obrázok 3 zobrazuje pohľad zboku na pracku 1 v neutrálnej polohe a tiež líniu rezu AA. Obrázok 4 zobrazuje rez prackou 1 pozdĺž línie rezu AA z obrázka 3. Na obrázkoch 3 a 4 nie sú zobrazené pásy 2 a 3.0020 V horizontálnom reze podľa obrázka 4 je zvlášť dobre vidno, že blokovacie zariadenia 8 tohto prikladu uskutočnenia sú vyhotovené ako páka vytvorená vždy otočne okolo osi otáčania 10. Na jednej strane, vzhľadom na os otáčania 10, sa vždy nachádza ovládacia oblasť 19, na ktorú možno zatlačiť prstom, aby sa príslušné blokovacie zariadenie 8 uviedlo zo zablokovanej polohy zobrazenej na obrázku 4 do odblokovanej polohy. Oproti príslušnej ovládacej oblasti 19, vzhľadom na os otáčania 10, majú blokovacie zariadenia 8 vždy aretačnú oblasť 26, prostredníctvom ktorej zaberajú v zobrazenej zablokovanej polohe do zárezu 9 samčieho zásuvného výstupku 5, aby sa samčí diel 5 pracky zablokoval v samičom diele 6 pracky. V tomto príklade uskutočnenia je dobre vidno taktiež predpínacie pružiny 24. ktoré blokovacie zariadenie 8 vždy predpínajú v smere ku svojej zablokovanej polohe. V zobrazených príkladoch uskutočnenia má Zásuvný výstupok 5 samčieho dielu 4 pracky hlavu 25 tvaru T. Uvedené zárezy 9 sa nachádzajú v oblasti kríženia tejto hlavy 25 tvaru T.0021 V neutrálnej polohe zobrazenej na obrázkoch 1 až 4 možno blokovacie zariadenia 8 stlačením príslušnej ovládacej oblasti 19 otočiť do tu nezobrazenej odblokovanej polohy okolo príslušnej osi otáčania 10, aby sa vyviedli resp. vytočili zo zárezov 9. Ak je tak, tak sa dosiahne odblokovaná poloha a zásuvný výstupok 5 možno vytiahnuť z úchytky 7 zásuvného výstupku, aby sa samčí diel 4 pracky oddelil od samičieho dielu 6 pracky. Na to možno v neutrálnej polohe samčí diel 4 pracky so svojim zásuvným výstupkom 5 zasunúť o kúsok hlbšie do úchytky 7 zásuvného výstupku, aby sa aretačné oblasti 26 blokovacích zariadení 8 mohli viesť okolo prídržných nosov 11 vymedzujúcich smerom von zárezy 9.0022 Obrázky 5 až 10 teraz zobrazujú zablokovanú polohu, v ktorej sa blokovacie zariadenia 8 taktiež nachádzajú v príslušnej zablokovanej polohe a tlačením na ovládacie oblasti 19 ich už však nemožno uviesť do odblokovanej polohy. Zpohladu z neutrálnej polohy podľa obrázkov 1 až 4 sa samčí diel 4 pracky a samiči diel 6 pracky pootoči voči sebe o určitý uhol otočenia X (pozri obrázok 8). Toto pootočenie sa uskutočňuje v zobrazenom príklade uskutočnenia výlučne v rovine, ktorá vzhľadom na obrázky 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 leží rovnobežne s príslušnou rovinou výkresu. Vytočenie dielov 4 a 6 pracky voči sebe z neutrálnej polohy do zablokovanej polohy sa v praxi uskutočňuje takmer automaticky pásmi 2 a 3 pripevnenými na diely 4 a 6 pracky tak, že takmer vždy sa zaujme zablokovaná poloha,pokial pracka 1 pásu sa kvôli cielenému odblokovaniu a oddeleniu dielov 4 a 6 pracky od seba neuvedie najprv do neutrálnej polohy. Týmto sa bez dodatočných konštrukčných dielov prakticky permanentne zabráni neúmyselnému otvoreniu resp. odblokovaniu blokovacích zariadení 8.0023 V zablokovanej polohe dosadá samčí diel 4 pracky a samiči diel 6 pracky zobrazeného prikladu uskutočnenia so svojimi príslušnými dorazovými oblasťami 13 a 14 na seba tak, že sa bráni hlbšiemu vniknutiu zásuvného výstupku 5 samčieho dielu 4 pracky do úchytky 7 zásuvného výstupku samičieho dielu 6 pracky. Dorazové oblasti 13 a 14, ako bolo povedané, môžu byť vytvorené na rôznych miestach samčieho dielu 4 pracky a samičieho dielu 6 pracky. Musia vždy len navzájom príslušne zodpovedať, aby sa v zablokovanej polohe zabránilo ďalšiemu resp. hlbšiemu vniknutiu zásuvného výstupku 5 do úchytky 7 zásuvného výstupku. V zobrazenom variante sú dorazové oblasti 13 a 14 vytvorené na tvarovkách 20 a 21, resp. úchytkách 22 a 23 tvaroviek samčieho a samičieho dielu 4 a 6 pracky. Ďalej, ako vidno na obrázku 8, možno predpokladať príslušné dorazové oblasti 13 resp. 14 aj na samotných blokovacích zariadeniach 8.0024 Obrázok 8 zobrazuje rez BB podla obrázka 7. Diely 4 a 6 pracky sa nachádzajú, ako bolo povedané, aj na obrázku 8 v zablokovanej polohe. Tu je zvlášť dobre vidno, ako prídržné nosy 11 tvarovým stykom pridržiavajú aretačné oblasti 26 blokovacích zariadeni 8 v príslušných zárezoch 9. Týmto nemožno blokovacie zariadenia 8, aj ked sa neúmyselne zatlačí na ovládacie oblasti 19, odblokovať, čiže nemožno pootočiť zo zobrazenej zablokovanej polohy do nezobrazenej odblokovanej polohy. Aretačné oblasti 26 nejdú okolo prídržných nosov 11, pretože zásuvný výstupok 5, ako bolo povedané, na základe navzájom dosadajúcich dorazových oblastí 13 a 14 sa už nemôže zasunúť ešte hlbšie do úchytky 7

MPK / Značky

MPK: A44B 11/26, A44B 11/25

Značky: pračka, spojenie, uvolnitelné, pásu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e21046-pracka-pasu-na-uvolnitelne-spojenie-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracka pásu na uvoľniteľné spojenie pásu</a>

Podobne patenty