Lisovacie zariadenie na lisovanie plechu s časovo riadenou vystrihovacou čepeľou

Číslo patentu: E 20870

Dátum: 16.04.2014

Autor: Pichon David

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka Iisovacieho zariadenia na lisovanie plechu. Obzvlášť sa vynález týka zariadenia, ktoré obsahuje vystrihovaciu čepeľ, schopnú vystrihnúť časť kovového plechu po jeho vylisovaní v Iise.Patentový dokument FR 2970885 opisuje Iisovací nástroj obsahujúci horný rám,ktorý obsahuje ťažník pohybujúci sa zvisle k spodnému rámu, ktorý obsahuje ťažnicu. Horný rám obsahuje Šmýkadlo a čepeľ na vystrihnutie kusa plechu umiestneného medzi ťažnicu a ťažník. Šmýkadlo a čepeľ sú namontované s možnosťou pohybu po vodiacich prostriedkoch. Opísaný nástroj nie je možné priamo použiť na lisovacom zariadení, na ktorom ťažnica prechádza cez vystrihovaciu čepeľ, ktorá pracuje v inom smere, ako je pracovný smer.Cieľom tohto vynálezu je ponúknuť zariadenie na lisovanie plechu, ktoré odstráni aspoň jednu z vyššie menovaných nevýhod. Cieľom tohto vynálezu je konkrétnejšie ponúknuť zariadenie na lisovanie plechu, ktoré by bolo možné jednoducho vyrobiť a ktoré by prinieslo úsporu materiálu, času a nákladov pri lisovaní dielov, predovšetkým pri lisovaní dielov pre motorové vozidlá.Cieľom tohto vynálezu je lisovacie zariadenie vybavené pohyblivou časťou pohybujúcou sa v danom smere. Toto zariadenie obsahuje nepohyblivú časť, ku ktorej sa môže približovať pohyblivá časť. Zariadenie okrem toho obsahuje vystrihovaciu čepeľ na vystrihnutie časti vylísovaného kovového plechu. Zariadenie je charakteristické tým, že čepeľ je upevnená na pohyblivý diel výkyvným spôsobom pomocou upevňovacích prostriedkov. Zariadenie je takisto charakteristické tým, že obsahuje časovacle prostriedky, ktoré bránia pohybu spomenutej čepele na aspoň časti dráhy priblíženia pohyblivej časti k pevnej časti.Časovaoie prostriedky podľa tohto vynálezu obsahujú aspoň jednu tlačnú pružinu, ktorej prvý koniec je upevnený v spomenutej pevnej časti. Druhý voľný koniec pružiny sa má oprieť o časť spomenutej vystrihovacej čepele, ked sa táto čepeľ priblíži k pevnej časti.Upevňovacie prostriedky môžu výhodne obsahovat aspoň jeden háčikupevnený na spomenutú čepeľ. Dĺžka háčika môže byť výhodne taká, že medzispodným povrchom pohyblivej časti a čepeľou je vzdialenosť D, ked sa ramenoháčika oprie o príslušnú zarážku pohyblivej časti.Upevňovacie prostriedky môžu výhodne obsahovat aspoň jeden vodiaci prvok upevnený na pohyblivú časť, ktorého úlohou je spájať čepeľ s možnosťou posuvného pohybu s pohyblivou časťou.Sila tlačnej pružiny môže byť výhodne väčšia ako je hmotnosť čepele. Alternatívne možno uvažovať o viacerých tlačných pružinách, ktorých výsledná sila je väčšia ako hmotnosť čepele.Zariadenie môže výhodne obsahovať aspoň jedno šmýkadlo, ktorého úlohou je premieňat celý približovaci pohyb pohyblivej časti k pevnej časti na pracovný posun s cielom vylisovať kus kovového plechu pomocou ťažnice. Smer práce výhodne nie je kolineárny so smerom pohyblivej časti.Vystrihovacia čepeľ môže výhodne obsahovať reznú časť vybavenú otvorom, cez ktorý má pri lisovaní kusa kovového plechu prechádzať spomenuté ťažnica.Cieľom tohto vynálezu je takisto lis, ktorý obsahuje ťažník, ktorého úlohou je pritlačiť kus kovového plechu na pracovnú rovinu a na pracovné zariadenie. Tento lis je charakteristický tým, že zariadenie je v súlade s vynálezom.Pohyblivá časť zariadenia dokáže výhodne sledovať pohyb ťažnika.Zariadenie môže byt výhodne usporiadané tak, že rezná časť čepele je v kĺzavom kontakte s ťažníkom.Zariadenie podľa tohto vynálezu umožňuje zostrojiť lis, ktorý vytvára v jednom lisovacom pohybe, nasmerovanom v podstate v zvislom smere, lisovanie kovového plechu v odlišnom pracovnom smere a takisto vystrihnutie plechového výstrižku po lisovaní. Preniknutie vystrihovacej čepele do časti plechu je minimálne, aby sa zabránilo znečisteniu čepele. Zariadenie umožňuje dosiahnuť úsporu z hľadiska opotrebovania vystrihovacej čepele. Zariadenie takisto umožňuje dosiahnuť časovú úsporu, pretože jediný Iisovací pohyb jediného nástroja umožňuje vykonať všetky opisané operácie súčasne.Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu možno lepšie pochopiť pomocou opisu a obrázkov, na ktorých- obrázok 1 schematicky znázorňuje bočný rez v oblasti vystrihovacej čepele lisu, ktorý obsahuje výhodný spôsob realizácie zariadenia podľa tohto vynálezu, v prvej polohe- obrázok 2 a schematicky znázorňuje bočný rez v oblasti vystrihovacej čepele lisu, ktorý obsahuje výhodný spôsob realizácie zariadenia podľa tohto vynálezu, v druhej polohe- obrázok 2 b schematicky znázorňuje bočný rez v oblasti šmýkadla lisu, ktorý obsahuje výhodný spôsob realizácie zariadenia podľa tohto vynálezu, v druhej polohe- obrázok 3 a schematicky znázorňuje bočný rez v oblasti vystrihovacej čepele lisu, ktorý obsahuje výhodný spôsob realizácie zariadenia podľa tohto vynálezu, v tretej polohe- obrázok 3 b schematicky znázorňuje bočný rez v oblasti šmýkadla lisu, ktorý obsahuje výhodný spôsob realizácie zariadenia podľa tohto vynálezu, v tretej polohe- obrázok 4 schematicky znázorňuje bočný rez lisu podľa výhodného spôsobu realizácie tohto vynálezu.Obrázok 1 znázorňuje zariadenie 100 podľa tohto vynálezu v prvej polohe, ktorá zodpovedá otvorenej polohe lisu. Kus kovového plechu 300 sa umiestni na pracovný stôl, aby bol vylisovaný ťažnicou, ktorá nie je na reze obrázku 1 viditeľná. Lis obsahuje dolný prvok 202 a horný pohyblivý prvok 200, ktoré majú počas lisovania stláčat plech 300. Tvar plechu je taký, že pracovný smer lisu je jasne odlišný od Iisovacieho smeru lisu.Zariadenie 100 obsahuje pohyblivú časť 110, ktorá je výhodne spojená s hornou časťou lisu 200, aby sledovala v podstate zvislý pohyb lisu, ked tento lis stláča plech. Pevná časť 120 zariadenia je výhodne spojená s pevnou časťou 202 lisu. Z toho vyplýva, že pohyblivá časť 110 sa dokáže posunom priblížiť v podstate vo zvislom smere k pevnej časti 120.Zariadenie obsahuje vystrihovaciu čepeľ 130, výkyvne namontovanú na pohyblivú časť 110. Vystrihovacia čepeľ je určená na vystrihnutie plechovéhovýstrižku z kusa kovového plechu 300 po jeho vylisovaní. Čepeľ 130 obsahuje upevňovaciu časť, ktorá sa rozprestiera v podstate kolmo na pohyb pohyblivej časti 110 a Iisu 200. Čepeľ 130 takisto obsahuje reznú časť 134, ktorá sa rozprestiera v podstate rovnobežne k pohybu pohyblivej časti 110 a Iisu 200 tak, aby bola v kĺzavom kontakte s Iisovacím prvkom 200. Upevňovacie prostriedky, obsahujúce háčikovú štruktúru 140 a vodiace prostriedky 144,výkyvne spájajú čepeľ 130 s pohyblivou časťou 110. Háčik 140 je na jednej strane spojený alebo pevne spojený s čepeľou 130. Na druhej strane obsahuje na konci, ktorý sa rozprestiera k pohyblivej časti, rameno 142. Rameno 142 spolupracuje s príslušnou zarážkou 112 pohyblivej časti. Rameno 142 sa opiera o zarážku tak, aby bola čepeľ 130 zavesená vzhľadom na pohyblivú časť 110. V polohe znázornenej na obrázku 1 medzi dolnou stranou pohyblivej časti 110 a upevňovacou časťou čepele 130 existuje vzdialenosť D určená dĺžkou háčika 140. Vodiace prostriedky 144 sú upevnené na pohyblivej časti 110 a namontované s možnosťou posuvného pohybu vzhľadom na čepeľ 130,napriklad cez otvor v čepeli, cez ktorý vodiace prostriedky prechádzajú.Pevná časť obsahuje časovacie prostriedky. Tieto prostriedky výhodne obsahujú tlačnú pružinu 150, ktorej funkcia bude opísaná v nasledujúcich odsekoch.Obrázok 2 a znázorňuje zariadenie 100 podľa tohto vynálezu v druhej polohe,ktorá zodpovedá pracovnej polohe Iisu. Časť Iisu 200 sa spúšťa k dolnej časti Iisu 202, aby stláčala kus plechu 300. Pohyblivá časť 110 zariadenia podľa tohto vynálezu sleduje pohyb Iisu tak, aby sa rezná časť 134 čepele dostala do kontaktu s kusom plechu 300. Tlačná pružina 150 sa opiera o dolnú časť 132 čepele. Sila tlačnej pružiny 150 je výhodne zvolená tak, aby bola väčšia ako je hmotnosť čepele 130. Preto hmotnosť čepele 130 spočíva na pružine 150. Časovacie prostriedky spúšťania čepele 130, ktoré sú alternatívou pružiny 150,sú odborníkovi známe. Takéto prostriedky sú súčasťou rozsahu tohto vynálezu,pretože umožňujú pružným alebo pevným spôsobom niesť hmotnosť čepele.Funkcia tejto konštrukcie je jasná z rezu na obrázku 2 b, ktorý znázorňuje rovnakú polohu zariadenia 100 v oblasti šmýkadla 160. Šmýkadlo 160 dokáže

MPK / Značky

MPK: B21D 24/16

Značky: čepeľou, riadenou, zariadenie, plechů, lisovacie, vystrihovacou, časovo, lisovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e20870-lisovacie-zariadenie-na-lisovanie-plechu-s-casovo-riadenou-vystrihovacou-cepelou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lisovacie zariadenie na lisovanie plechu s časovo riadenou vystrihovacou čepeľou</a>

Podobne patenty