Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety

Číslo patentu: E 20382

Dátum: 27.03.2014

Autor: Gänz Rolf

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE PRE NAKLADANIE PALETY0001 Vynález sa týka spôsobu výroby palety srôznymi jednotlivými balíkmi skompletizovaných zákaziek alebo čiastočných zákaziek aleboviacerých objednávok, a taktiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.0002 Spôsob spočíva vjeho základnej forme z troch krokov spôsobu. V prvom kroku spôsobu sa jednotlivé balíky k sebe patriacej dávky dodajú na dopravný prostriedok, napríklad dopravný vozík. Dávka je také množstvo jednotlivých balíkov. ktoré sa má paletovať vjednej operácii. Jedna dávka pozostáva z rôznych druhov jednotlivých balíkov. Množstvo a zloženie jednotlivých balíkov môže byť identické so zložením jednotlivej zákazky, ktorá sa má zabaliť na jednu paletu. Rovnako tak je však možné, že sa dávka týka len časti zákazky. Celá zákazka sa potom zostavuje z viacerých dávok alebo čiastočných zákaziek. Taktiež je možné, že dávka obsahuje viac menších jednotlivých zákaziek. Jedna dávka je taktiež vsúvislosti stýmto vynálezom vždy to množstvo jednotlivých balíkov, ktoré sa má v priebehu operácie paletovania naložiť na príslušnú paletu. Jednotlivé balíky, skladané na jednu paletu, tu môžu byt rozdelené na viacero dopravných prostriedkov. Taktiež je možné, aby jedna zákazka pozostávala zviacerých paliet, takže nakladaná paleta potom obsahuje len jednu čiastočnú zákazku. Jedna paleta taktiež môže pozostávať zviacerých častí zákazky, ztakzvaných dávok. Taktiež sa najednu paletu môže zlučovať viac zákaziek.0003 V druhom kroku spôsobu sa jednotlivé balíky oddelia, umiestnia sa voči vonkajšiemu okraju a prichystajú sa. Ktakto oddeleným prichystaným jednotlivým balíkom môže pristupovať paletovacie zariadenie, výhodnepaletovací robot a jednotlivé balíky umiestňovať deñnovane na paletu. Jednotlivé balíky sú pritom pripravované tak, aby mohol paletovací robot pristupovať stále ku všetkým jednotlivým balíkom v ľubovoľne postupnosti.0004 Vposlednom treťom kroku spôsobu sú jednotlivé balíky vyberané paletovacím zariadením, výhodne paletovacím robotom v potrebnej postupnosti, a sú stohované na palete.0005 Výhodne sa jednotlivé balíky oddeľujú na dopravníkoch pre minimalizáciu nahromadených zákaziek, výhodne na hromadiacich valcových dopravníkoch so šikmo umiestnenými hromadiacimi valcami. To má tú výhodu,že za sebou zarovnané jednotlivé balíky sa dopravujú na okraj dopravníkov shromadiacimi valcami a vyrovnávajú sa pozdĺž bočnej steny tohto okraja takmer automaticky, pričom jednou vonkajšou hranou dosadajú na bočnú stenu0006 Na uskutočňovanie spôsobu je poskytnuté zariadenie s aspoň jedným dopravným prostriedkom. Dopravný prostriedok odoberá z jedného alebo viacerých odoberacích dopravníkov skladiska príslušné jednotlivé balíky a prenáša ich na paletovacej stanici. Jednotlivé balíky sa musia pred paletizáciou oddeliť. Na to je možné vjednoduchom variante spôsobu používať dopravný vozík ako dopravný prostriedok a vybaviť ho nad sebou usporiadanými policami a do každej police umiestňovať vždy len jeden jednotlivý balík. Celý dopravný vozík môže byť vyprázdnený a používaný ako medziľahlý sklad.0007 výhodnejšie je však nechať neustále prechádzať viac dopravných prostriedkov resp. dopravných vozíkov v nekonečnej dopravnej slučke súvislo na viacerých odoberacích dopravníkoch resp. zariadeniach pre oddeľovanie jednotlivých balíkov.0008 Taký spôsob a podobné zariadenia sú známe z W 0 2012/156355 A 1 a z W 0 2008/068264 A 1 .0009 Dokument WO 2012/156355 A 1 už opisuje paletovacie stanice so zásobníkmi a nekonečnou dopravnou slučkou sviacerými dopravnými prostriedkami.0010 vychádzajúc z nej, je predmetom tohto vynálezu spôsob a zariadenie vyššie uvedeného druhu pokiaľ ide o vylepšenie pripravovania jednotlivých paletovaných balíkov.0011 Tento predmet je riešený spôsobom podľa patentového nároku 1 a zariadením podľa patentového nároku 5. Závislé patentové nároky sa týkajú príslušných výhodných vylepšených uskutočnení uvedeného spôsobu a zariadení.0012 Podľa tohto vynálezu sa jednotlivé balíky ukladajú vprípravnom priestore sviacerými nad sebou umiestnenými úrovňami. Tieto úrovne môžu byť odstupňované tribúnovito resp. rozmiestnené terasovito, aby mohol paletovací robot dosiahnuť na všetky jednotlivé balíky dávky ( časti zákaziek). Vďalšom uskutočnení sú tieto nad sebou rozmiestnené jednotlivé úrovne usporiadané do zásuviek. Vzásuvkách sú jednotlivé balíky opäť výhodne umiestnené voči vonkajšiemu okraju. Pri paletovaní sa zakaždým otvorí tázásuvka, z ktorej sa vyberú príslušné jednotlivé balíky.0013 V ďalšom výhodnom uskutočnení sú úložné police prípravného priestoru usporiadané do zásuviek pre prípravu odoberania jednotlivých balíkov paletovacím robotom. Pred každým prípravným priestorom je výhodne umiestnené medziľahlé skladisko. Medziľahlé skladisko môže prijať obsah dopravného vozíka a jedným pohybom ho vydať do vzadu pripojeného prípravného priestoru.0014 Nakoniec je výhodné umiestniť na odoberacie dopravníky skladisko viacerých nad sebou a vedľa seba prechádzajúcich dopravných pásov, pre súčasné privádzanie viacerých jednotlivých balíkov do taktiež nad sebou a vedľa seba rozmiestnených úložných políc dopravných vozíkov.0015 Vo výhodnom uskutočnení sú dopravné prostriedky uskutočnené ako závesy jednokoľajovej závesnej dráhy. S jednokoľajovou závesnou dráhou je možné ľahko realizovať nekonečnú slučku, ktorá sa taktiež označuje ako slučka. Ktomu jednokoľajová závesná dráha nepotrebuje žiadnu podlahovú plochu. Je výhodné mať vzávese viacero vedľa seba a nad sebou rozmiestnených úložných políc. Alternatívne kjednokoľajovej závesnej dráhemôžu byť ako dopravný prostriedok použité taktiež prostriedky pre pozemnú0016 Ked je použitý dopravník s hromadiacimi valcami pre oddeľovanie jednotlivých balíkov, môžu byť priehradky v dopravnom prostriedku alebo závese obsluhované takmer po poschodiach. Ked prípravný priestor používa viacero vedľa seba a nad sebou rozmiestnených úložných políc, môžu byť tieto plnené priamo, najlepšie súčasne z dopravného vozíka.0017 Podla výhodných uskutočnení, znázornených na výkresoch je tento vynález opísaný s ďalšími výhodami a detailmi. Na výkrese zobrazujeObr. 1 automatický sklad so siedmymi znázornenými radmi regálov a tromi znázornenými odoberacími dopravníkmi a taktiež nekonečnou dopravnou slučkou a prípravným priestorom súložnými policami,usporiadanými ako zásuvky, Obr. 2 pohľad v reze z Obr. 1 s dvoma dopravnými vozíkmi, pričom jeden dopravný vozík je plnený odoberacím dopravníkom skladu a druhý dopravný vozík dodáva jednotlivé balíky do prípravného priestoru s úložnými policami, vytvorenými ako zásuvky, 0 br.3 pohlad z boku na dopravný vozík, vytvorený ako záves jednokoľajovej závesnej dráhy, ktoré prechádzajú okolo odoberacích dopravníkov skladu, aObr.4 pohlad z boku s paletovacími robotmi, vytvorenými ako roboty so sklápacím ramenom, ktorí odoberajú jednotlivé balíky z prípravného0018 Na Obr. 1 je najskôr znázornená dopravná slučka 1. Dopravná slučka 1 spája sklad 2 s paletovacou oblasťou 3. Sklad 2 pozostáva z viacerých radov 4 regálov usporiadaných vedla seba. Z radu 4 regálov odoberací dopravník 5 dopravuje von jednotlivé balíky 7. Odoberacie dopravníky 5 majú pritom v každej dopravnej úrovni dva vedľa seba umiestnené dopravné pásy 6. Pomocou dopravných pásov 6 sú jednotlivé balíky 7 privádzané do dopravného

MPK / Značky

MPK: B65G 1/137, B65G 61/00

Značky: zariadenie, spôsob, palety, nakladanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e20382-sposob-a-zariadenie-pre-nakladanie-palety.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety</a>

Podobne patenty