Výplňový diel do výťahového protizávažia

Číslo patentu: E 20237

Dátum: 09.05.2014

Autor: Lázaro Goicoechea Javier Ignacio

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka výplňového dielu do protizávažia výťahu, ktorý je vyrobený zo špeciálne vyvinutého materiálu svysokou hustotou. Tento výplňový diel sa používa vo všetkých známych typoch výťahov, napríklad zdvihákoch, nákladných výťahoch, atď.Technický problém na vyriešenie a doterajší stav techniky0002 Protizávažie je teleso, ktoré sa na základe gravitačného účinku používa na vyváženie určitých sll v smere. Konkrétne je protizávažie vo výťahu umiestnené na vyváženie hmotnosti kabíny a časti užitočného nákladu, ktorý je uvedená kabína schopná uniesť.0003 Takým spôsobom, že ked sa výťah pohybuje smerom nahor, protizávažie sa pohybuje smerom nadol a naopak. V podstate motor zabezpečujúci pohyb kabíny musí zdvíhať len rozdiel medzi záťažou kabíny a protizàvažím. Použitie protizávaží znižuje využitý výkon stroja.0004 Výplňové diely, ktoré sa používajú v protizávažiach, sú v súčasnosti začlenené v rámoch,pričom rozmery týchto rámov sú limitované voľným priestorom vo vnúti výťahovej šachty v budove,a tak rozmery dielov sú limitované rozmermi rámu, ktorý ich bude obsahovať.0005 Vdokumente CN 201089691 Y je opísaný kompozitný výplňový diel podľa predvýznaku nároku 1.0006 Pretože výťahové šachty majú tendenciu byť malé, najdôležitejším parametrom, ktorý sa má vziať do úvahy pri navrhovaní protizávažia je hustota materiálu tvoriaceho diely, ktoré sú umiestnené v ráme, pretože tieto diely sú tie, ktoré poskytujú záťaž na vyváženie hmotnosti kabíny a časti užitočného. nákladu.0007 V súčasnosti sa môžu použiť rôzne typy dielov na vyplnenie rámu protizávažia výťahu- betónové diely s vysokou hustotou vyrobené z betónu zloženého z trosky a spojiva ako je cement,- ocelové alebo zlievárenské odliatkové diely,- kombinácia betónových dielov a železných alebo ocelových dielov.0008 Hustota výplňových dielov protizávaží použitých ako protiváha k hmotnosti kabíny výťahu je rozsahu medzi 2,3 g/cma, ktorá korešponduje s rámom naloženým len betónovými dielmi, a 7,85 g/cma. ktorá korešponduje s rámom naloženým len ocelovými dielmi, 0009 Avšak záťaž, ktorá má byť vyvážená protizávažiami vo výťahu, apriestor, ktorý je kdispozícii pre uvedené protizávažie vo výťahovej šachte, určujú, že typická hustota výplne protizávažia je vrozsahu medzi 4,5 a 5,5 g/cms. Za účelom nastavenia požadovanej hustoty protizávažia je rám protizávažia naložený kombináciou betónových aoceľových dielov, ktorá zabezpečuje požadovanú hustotu.0010 Geometrický tvar výplňových dielov rámu je určený výrobcom výťahu podobne komponenty protizávaží, t.j. aktuálny rám avýplňové diely musia spĺňať velmi prísne požiadavky na kvalitu a toleranciu, pokial ide o ich rozmery, geometriu a odolnosť.0011 Súčasné protizávažia majú niekolko problémov- u ocelových dielov je konečná geometria získaná rezanlm, čo znamená, že materiálom sa plytvá, čím rastie cena výrobku takisto sa musí vykonať následné začistenie ostrých častí na odstránenie otrepov prebytočného materiálu- navyše tieto ocelové diely sú odkryté diely, s ktorými je okrem toho pri zostavovaní výťahu nutné narábať ručne. Ztohto dôvodu musia mať rezanie a konečná úprava týchto dielov určitý stupeň kvality, čím je obmedzená rýchlosť uvedeného rezania spolu s produktivitou pri výrobe týchto dielov.- obyčajne sa ztýchto kusov vyrábajú balenia na odoslanie zákazníkom každé balenie predstavuje závažia do rámu protizávažia, atak uvedené balenie musí byť vyrobené kombinovaním oceľových dielov abetónových dielov. Kompletizovanie balení soboma typmi dielov je zdĺhavá úloha zahŕňajúca dalšie náklady.0012 Okrem toho, aby sa dosiahlo maximálne využitie kovového materiálu použitého na výrobu jadra dielu protizávažia, uvedený materiál sa musl najskôr spracovať v stroji na vyformovanie jadra z kovového dielu s väčšími rozmermi.0013 U dielov vyrobených z dielu kovového jadra a betónového plášťa je ťažké dosiahnuť potrebnú úroveň odolnosti.0014 Tu opísaný vynález opisuje diel protizávažia druhu používaného vo výťahoch, pri ktorom sú náklady na výrobu a manipuláciu, vzhladom na jeho konfiguráciu a dizajn, znížené a činnosť pri príprave balení na odoslanie je zjednodušená.0015 Výplňový diel do protizávažia výťahu, ktorý obsahuje jadro z kovového materiálu a betónový plášť, kde uvedený diel obsahuje kombináciu betónu plášťa a kovového materiálu jadra, ktorá má cieľovú hustotu v rozsahu medzi 4,0 g/cma a 5,5 g/cm 3.0016 Kovový materiál jadra výplňového dielu protizávažia výťahu je zrnitý materiál. 0017 Vo výplňovom diele protizávažia výťahu sú hmotnoslné podiely zrnitého kovového materiálu a betónu funkciou cieľovej hustoty, kde hmotnostný podiel betónu je daný nasledujúcim vzorcom- xHDC je hmotnostné percento betónu a má hodnotu, ktorá je medzi 0 a 1,- pHDCje výsledná hustota zhutneného a vytvrdeného betónu,- pMemje hustota použitého kovového materiálu,- ptje cieľová hustota kombinácie betónu a kovového materiálu každého výplňového dielu (1).0018 Podiel kovového materiálu výplňového dielu protizávažia výťahu je daný nasledujúcim vzorcom- XM. je hmotnostné percento nadávkovaného zrnitého kovového materiálu a má hodnotu, ktorá je medzi 0 a 1,- pHDC je výsledná hustota zhutneného a vytvrdeného betónu,- pMeHje hustota použitého kovového materiálu,- p. je cieľová hustota kombinácie betónu a kovového materiálu každého výplňového dielu (1).3 0019 Betón plášťa výplňového dielu do protizávažia výťahu obsahuje železný a oceľový agregát aspojivo, aďalej môže obsahovat najmenej jeden typ výstužného vlákna anajmenej jednu plastiñkačnú prísadu.0020 Spojivom betónu p|ášta výplňového dielu pre protizávažie výťahu je cement aje nadávkovaný v hmotnostných percentách na hmotnosť betónu podľa vzorca- cje parameter medzi 0,2 a 0,5 tn/m 3,- xoemen, je hmotnostné percento cementu na hmotnosť betónu- p,je cieľová hustota zmesi betónu a zrnitého kovového materiálu každého výplňového- XHDC je hmotnostné percento betónu a má hodnotu, ktorá je medzi 0 a 1.0021 Spojivo betónu plášťa výplňového dielu výťahového protizávažia obsahuje cement a živice. 0022 Živice spojiva použité v betóne výplňového dielu výťahového protizávažia obsahujú kopolyméry vinylacetátu a etylénu tak, že hmotnostné percento živíc vo vzťahu k celkovej hmotnosti cementu je v rozsahu medzi 2 a 6 .0023 Spojivo v betóne plášťa výplňového dielu výťahového protizávažia podľa jednej alternatívy obsahuje cement a mikrosiliku, pričom mikrosilika je nadávkovaná v množstve 10 na množstvo cementu.0024 Výstužné vlákno betónu plášťa výplňového dielu výťahového protizávažia je typu krátkeho vlákna, nadávkovaného v rozsahu medzi 0 a 900 g na tonu betónu.0025 Plastiñkačná prísada betónu plášťa výplňového dielu výťahového protizávažia tvorl približne 1,5 hmotnostných z celkovej hmotnosti cementu.Prehľad obrázkov na výkresoch0026 Na doplnenie tohto opisu a s cieľom napomôcť tomu, aby boli charakteristiky protizávažia,ktoré je predmetom tohto vynálezu, zrozumiteľnejšie, je tento opis doplnený skupinou obrázkov,ktoré predstavujú jeho neoddeliteľnú časť, a ktoré prostredníctvom ilustrácií anie obmedzení predstavujú nasledujúceObrázok 1 je perspektívny pohľad na rám, v ktorom sú diely uložené tak, aby vytvárali výťahové protizávažie.Obrázok 2 je čelný pohľad na protizávažie druhu, ktorý je plnený dielmi druhu známeho vstave techniky, kombinujúci oceľové a betónové diely.Obrázok 3 je perspektívny pohľad na kovový diel druhu, ktorý je v stave techniky známy, používaný na plnenie protizávažia.Obrázok 4 je čelný pohľad na protizávažie plnené výplňovými dielmi druhu, ktoré sú predmetom tohto vynálezu.Obrázok 5 je perspektívny pohľad na výplňový diel, ktorý je predmetom tohto vynálezu, podľa prvého uskutočnenia.-4 0027 Rôzne číselné vzťahové značky nachádzajúce sa na výkresoch zodpovedajú nasledujúcim prvkom0028 Predmet prekladaného opisu je založený na diele (1) svysokou hustotou na plnenie protizávažia (2), kde protizávažie (2) je druh využívaný vo výťahoch, zdvihákoch, nákladných výťahoch atď. Zostavenie a dizajn výplňových dielov (1) znižujú výrobné a manipulačné náklady a uľahčujú prípravu balení na odoslanie.0029 výplňový diel (1) s vysokou hustotou je vyrobený z betónového plášťa (4), vo vnútri ktorého bolo uložené jadro (5) z kovového materiálu (vyrobené zjedného alebo viacerých oceľových alebo železných častí).0030 S výplňovými dielmi (1), ktoré sú predmetom tohto vynálezu, nie je potrebné kombinovat známe betónové diely (6) a známe kovové diely (7) na naplnenie rámu (3), ako je to v pripade v súčasnosti známych protizávaží (2), pričom uvedený rám (3) môže byť naplnený len výplňovými dielmi (1). ktoré sú predmetom tohto vynálezu.0031 Týmto spôsobom, podla prvého uskutočnenia výplňového dielu, ktorý je predmetom tohto vynálezu, kovový materiál tvoriaci jadro (5) môže mať velmi jednoduchú geometriu, čím sa zredukuje kovový šrot, ktorý je tvorený pri výrobe známych kovových dielov (7), zatial čo prostredníctvom betónového plášťa (4) má výplňový diel (1) (komplexnejší) geometrický tvar, ktorý môže byť prispôsobený požiadavkám výrobcu výťahu. Vsúlade s dizajnom výplňového dielu (1),kovové časti, ktoré tvoria jeho jadro (5), už nie sú odkryté časti v novom dizajne, a tak kvalita rezu už nie je ďalej relevantná. Toto umožňuje vyššiu rýchlosť rezania, navyše vylúčenie operácie odstránenia otrepov, ktorá je požadovaná u známeho kovového dielu (7).0032 Na výrobu výplňových dielov (1), ktoré sú predmetom tohto vynálezu, podla prvého uskutočnenia sa ako centrálne jadro (5) použije prvok vyrobený z kovového materiálu s najjednoduchším možným tvarom tak, aby sa dosiahlo maximálne využitie kovového materiálu,čím sa zníži množstvo šrotu vytvorené pri rezanl uvedeného kovového materiálu. Toto použitie je optimálne, keď sa použijú dlhé ocelové výrobky ako sú tyče, platne, atd., alebo ploché výrobky ako dosky.0033 Tiež, výplňové diely (1), ktoré sú umiestnené v rámoch (3), na vytvorenie protizávaží (2) musia spĺňať množstvo technických podmienok pokial ide oodolnosť voči statickej, dynamickej ašokovej záťaži. Na splnenie týchto podmienok, niektoré zo známych betónových dielov (6) využívajú riešenia typu škrupiny, t.j. externú škrupinu vyrobenú zkovu alebo plastu, ktorá robí jednotku odolnejšou. Problémom tohto riešenia, vytvorenia vonkajšej škrupiny na známom betónovom diele (6) je, že je velmi drahý.0034 výplňový diel (1), ktorý je predmetom tohto vynálezu, podla prvého uskutočnenia je velmi krehký, keď čelí šokovej alebo dynamickej záťaži, pretože jadro (5) z kovového materiálu pôsobí ako náraz barana, čím dochádza k štiepeniu stien betónového plášťa (4), ktorý obaluje uvedené jadro (5). Steny plášťa výplňových dielov (1) sú tenšie ako steny známych betónových dielov (6), čo znamená, že betónový plášť (4) výplňových dielov (1) musí byť vystužený. Na vystuženie plášťa (4) výplňového dielu (1), ktorý je predmetom tohto vynálezu, sa používajú živice s polyménni kompatibilnými s cementom vkombinácii svýstužnými vláknami, čím sa získa zvýšená odolnosť spĺňajúce požadované technické požiadavky.

MPK / Značky

MPK: B66B 17/12

Značky: protizávažia, výplňový, výťahového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e20237-vyplnovy-diel-do-vytahoveho-protizavazia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výplňový diel do výťahového protizávažia</a>

Podobne patenty