Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito

Číslo patentu: E 19962

Dátum: 03.07.2012

Autori: Bajric Semir, Kising Jürgen

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

RÁM SITA PRE ULTRAZVUKOVÉ SITO A ULTRAZVUKOVÉ SITO0001 Vynález sa týka rámu sita pre ultrazvukové sito so znakmi predvýznakovej časti patentového nároku aultrazvukového sita so znakmi predvýznakovej časti patentového0002 Pri ultrazvukovom preosievaní predovšetkým plastových práškov V procese nanášaniapráškových vrstiev jestvujú dva podstatné problémyNa jednej strane je podstatné zabrániť ohríevaniu materiálu, ktorý má byť preosíevaný. Také ohrievanie vedie k tomu, že prášok mäkne a napriek pôsobeniu ultrazvuku podporujúcemu prietok prášku uzavrie otvory síeťoviny, takže proces preosievania sa0003 Keď skúmame príčiny možného ohrievania, konštatujeme, že toto sa vyskytuje obzvlášť často potom, keď je ultrazvuk prenášaný na sieťovínu ultrazvukovou aktiváciou rámu sita. Dôvod pre to spočíva vtom, že rám sita vsitovom zariadení musí byť usporiadaný utesnene, pretože ináč by sa nepreosíaty prášok mohol dostať mimo sita. Tým cez rám dochádza k ultrazvukovej aktivácii utesňovacích prvkov, ktoré sú pod tlakom, ktorá je celkom premenená na teplo apotom je cez rám sita odvádzaná. V súlade stým sa rám sita ohrejea potom vyhrieva tiež sieťovínu a materiál, ktorý má byť preosievaný a ktorý s ňou interaguje.0004 Zo stavu techniky je známe zabrániť takému ohriatiu tým, že aktivácia sa neuskutočňuje cez rám sita samotný, ale namiesto toho je ultrazvuk zavedený do síeťoviny, pri zabráneníaktivácii cez rám sita, cez separátny tkaninový vodič zvuku usporiadaný na sieťovine.0005 Na druhej strane je, prirodzene, úsilie orientované na to, aby dané sitové zariadenie mohlo byť po čo najkratšom čase na prestavenie a na čistenie využité pre rozdielne preosievane materiály, napríklad farebné prášky rôznych farieb. V praxi sa ukázalo, že tkaninový vodič zvuku predstavuje vtoku prášku dodatočnú štruktúru, ktorá má kúty, rohy ahrany, atýmsťažuje čistenie ultrazvukového sita.0006 Dokument DE 10 2006 047 592 A 1, dokument DE 20 2006 009 068 Ul a dokument JP 2007 130 520 A uvcrejňujú zakaždým rám sita pre ultrazvukové sito s vrchnou stranou napripevnenie síeťoviny, spodnou stranou protiľahlou k vrchnej strane a otvorom obklopenýmrámom sita, pri ktorom je tkaninový vodič zvuku vo vnútomej časti rámu sita apokrytýsieť ovinou usporiadaný na prenos ultrazvuku aspoň čiastočne spriahnutý zvyškom rámu sita.0007 Zdokumentu US 3,792,774 Al je známy rám sita sdrážkou, ktorá je vňomusporiadaná, s ktorou môže byť nastavené napnutie sita.0008 Preto úlohou je poskytnúť rám sita pre ultrazvukové sito aultrazvukové sito, pri ktorom, na jednej strane, je rozsiahlo zabránené ohrievaniu sieťoviny bez toho, aby bolínevyhnutné zvýšené náklady na čistenie.0009 Táto úloha je riešená rámom sita pre ultrazvukové sito so znakmi patentového nároku l a ultrazvukovým sitom so znakmi patentového nároku 5. Výhodné uskutočnenia vynálezu súpredmetom príslušných závislých nárokov.0010 Rám sita podľa vynálezu pre ultrazvukové sito má vrchnú stranu na pripevnenie sieťoviny, spodnú stranu protiľahlú k vrchnej strane a otvor obklopený rámom sita, cez ktorýpreosievaný materiál preteká, keď je sito - napríklad v sitovom zariadení ~ používané.0011 Keď je v nasledujúcom texte používaný pojem hrúbka alebo hĺbka, je potrebné príslušnú veličinu neustále merať v smere priamej dráhy medzi vrchnou a spodnou stranou0012 Podstatné pre vynález je, že rám sita má minimálne jednu drážku prebiehajúcu okolo otvoru, takže časť rámu sita ležiaca medzi okrajom drážky privráteným k otvoru a otvorom tvorí tkaninový vodič zvuku, ktorý Vzhľadom na prenos ultrazvuku je aspoň čiastočne oddelený0 d Vonkaj šieho rámu sita tvoreného nemodiñkovaným zvyškom rámu sita.0013 Týmto čiastočným oddelením vzhľadom na prenos ultrazvuku je zabezpečené, že aj pri ultrazvukovej aktivácii časti rámu sita tvoriacej tkaninový vodič zvuku, ktorá je potrebná, aby bola spôsobená požadovaná ultrazvuková aktivácia sieťoviny, je zostávajúca časť rámu sita v každom prípade aktivovaná nepatrne. Pretože táto zostávajúca časť rámu sita je však tá, na ktorej v stave zabudovanom do sitového zariadenia priliehajú tesniace prvky, nežiaducej aktivácii tesniacich prvkov a generovaníu tepla z toho rezultujúcemu je v systéme rozsiahlo0014 Pojem drážka je potrebné vysvetliť zároveň obsiahlo a funkčne. Čiastočné oddelenievyplýva z toho, že pri plánovaní obvodovej drážky v zmysle vyhĺbenia alebo vybrania v rámesita, ktorej začiatok a ktorej koniec prechádzajú navzájom do seba, V oblastí rámu sita, v ktorej je drážka usporiadaná, môže byť ultrazvuk prenášaný už len cez vložku komplementámu s drážkou. Komplementámy pritom znamená, že hrúbka vložky ahĺbka drážky, merané zakaždým v smere od vrchnej strany rámu sita po jeho spodnú stranu, poskytujú spoločnehrúbku rámu sita na mieste, na ktorom drážka usporiadaná nie je.0015 Obzvlášť výhodná je drážka s pravouhlým prierezom, ten Však nie je nevyhnutne0016 Predovšetkým je drážka V zmysle tejto patentovej prihlášky k dispozícii nielen potom,keď bolo Vyhĺbenie preukázané úberom materiálu rámu sita, ale aj potom, keď je rám sita zložený z prvej časti, ktorá tvorí tkaninový Vodič zvuku, vonkajšieho rámu a vložky usporiadanej medzi tkanínovým vodičom zvuku a vonkajším rámom a na nich upevnenej alebo s nimi Spojenej, s hrúbkou, ktorá je menšia než hrúbka tkaninového vodiča zvuku a vonkajšieho rámu. Použitie pojmu vložka nemá pritom implikovať, že vložka prebiehajúca medzi tkanínovým vodičom zvuku a vonkajším rámom musí mať okraj V smere bočne na svoj smer priebehu, predovšetkým komplement k obvodovej drážke, ktorej začiatok a koniec sa kryjú, jeoznačený taktiež ako vložky.0017 Podstatné pre riešenie čiastočného problému, aby bol vytvorený systém, ktorý sa dá jednoducho čistiť, je pravdaže, že drážka má Vždy dno. Bez takého dna dochádza k prenikaniu signifikantných množstiev preosievaného materiálu, ktorý musí byť Vnákladnom procese čistenia odstránený, do priebežného medzipriestoru jestvujúceho potom prinajmenšom lokálne medzi tkanínovým vodičom zvuku avonkajším rámom sita. Ako je jasné už pri intuitívnej charakteristike pojmu drážka, rám sita zahŕňajúci Vonkajší rám sita, ktorý je s tkanínovým vodičom zvuku spojený len cez jednotlive rozpery, medzi ktorými je možné prenikaniemateriálu z vrchnej strany na spodnú stranu rámu sita, nespadá preto do Vynálezu.0018 Obzvlášť výhodné je, ked je drážka usporiadaná na vrchnej strane rámu sita. Vrchná strana rámu sita, ako bolo definované už okrem toho V predchádzajúcom texte, je strana rámu sita, ponad ktorú je natiahnutá sieťovina. Pri tomto usporiadani môže byť pri upevnení sieťoviny použitá lepiaca vrstva, ktorá pokrýva drážku tak, aby zo žiadnej strany drážky nemohol do nej vniknúť materiál, ktorý má byť preosievaný, čo čistenie rámu sita signifikantne0019 Okrem toho sa na rýchle a jednoduché čistenie rámu sita ukázalo ako výhoda, keď jepovrch spodnej strany rámu sita bez prelomení.0020 Ultrazvukové sito podľa vynálezu má rám sita, sieťovinu napnutú na ráme sita,tkaninový vodič zvuku na zavedenie ultrazvuku do sieťoviny napnutej na ráme sita,ultrazvukový konvertor na generovanie ultrazvuku aprívodný vodič zvuku na prívod ultrazvuku generovaného ultrazvukovým konvertorom ktkaninovému vodiču zvuku. Podľa vynálezu má rám sita aspoň jednu vrchnú stranu, na ktorej je pripevnená sieťovina, jednu spodnú stranu protiľahlú k vrchnej strane a jeden otvor obklopený rámom sita, cez ktorý môže preosievaný materiál pretekať, keď sa dostáva cez sieťovinu. Pritom rám sita má minimálne jednu drážku prebiehajúcu okolo otvoru, takže časť rámu sita ležiaca medzi okrajom drážky privráteným kotvoru aotvorom tvorí tkaninový vodič zvuku, ktorý Vzhľadom na prenos ultrazvuku je aspoň čiastočne oddelený od vonkajšieho rámu sita rámu sita tvorenéhonemodiñkovaným zvyškom rámu sita.0021 Povedané inými slovami, teda podľa vynálezu tkaninový vodič zvuku je úsek rámu sita definovaný drážkou obiehajúcou okolo otvoru obklopeného rámom sita a usporiadanou V rámesita, ktorý vzhľadom na prenos ultrazvuku je aspoň čiastočne oddelený od zvyšku rámu sita.0022 V obzvlášť Výhodnom uskutočnení ultrazvukového sita je sieťovina pripevnená na ráme sita vrstvou lepidla a vrstva lepidla sa rozprestiera ponad drážku tak, že drážka, prípadne jej otvor, je v smere na vrchnú stranu rámu sita uzavretá vrstvou lepidla. Doplňujúco k účinku vložky, ktorá je komplementáma s drážkou a ktorá súčasne tvorí dno drážky, je týmto opatrením bezpečne zabránené preniknutiu preosievaného materiálu do drážky, čo umožňuje0023 Toto platí ešte vo väčšej miere potom, keď je sieťovina dodatočne napnutá nad tkaninový vodič zvuku až po okraj rámu sita odvrátený od otvoru akeď sa vrstva lepidla rozprestiera od okraja rámu sita odvráteného od otvoru až po okraj tkaninového vodiča zvuku0024 Vynález je v nasledujúcom texte bližšie opísaný pomocou nákresov, ktoré znázorňujúobrázok la znázornenie prvej formy uskutočnenia ultrazvukového sita,

MPK / Značky

MPK: B07B 1/46, B07B 1/42, B06B 3/00, B07B 1/06

Značky: ultrazvukové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e19962-ram-sita-pre-ultrazvukove-sito-a-ultrazvukove-sito.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito</a>

Podobne patenty