Číslo patentu: E 19578

Dátum: 07.10.2011

Autor: Hörtnagl Andreas

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka pracky s prvým dielom pracky a najmenej s jedným druhým dielom pracky, pričom prvý diel pracky má najmenej jednu západku, ktorá sa môže pohybovať sem a tam medzi zaistenou polohou pracky a odistenou polohou pracky, pričom v spojenej polohe dielov pracky západka vo svojej zaistenej polohe zaberá do zaisťovacej plochy druhého dielu pracky na zaistenie oboch dielov pracky navzájom, a pracka sa môže kvôli oddeleniu dielov pracky pohybovať do svojej odistenej polohy, pričom druhý diel pracky má najmenej jednu protizápadku, ktorá sa môže pohybovať tam a späť medzi zaistenou polohou protizápadky a odistenou polohou protizápadky.Pracky menovaného druhu sú dnes známe v množstve uskutočnení. Príklady druhovo zhodných praciek pochádzajú z CN 201 541 856 U, US 2009/100652 A 1,US 2011/107565 A 1 alebo US 6,560.830 B 1. Používajú sa v rôznych oblastiach použitia,hlavne keď ide odva popruhy alebo pásy, ktoré sa majú navzájom uvoľniteľne spojiť. Príklady oblasti použitia sú horolezectvo, bezpečnosť pri práci atd.V niektorých týchto oblastiach použitia sa musia pracky na jednej strane dať ovládať jednoducho a podla možnosti s malým vynaloženlm sily, aby sa diely pracky navzájom oddelili. Na druhej strane pracky, ked sa nachádzajú v spojenej polohe, tiež v zaistenej polohe západky, majú vydržať aj velké zaťaženia v ťahu. Nechcenému alebo neúmyselnému, alebo nadmerným zaťažením spôsobenému otvoreniu spojenia medzi dielmi pracky sa musí v mnohých oblastiach použitia bezpodmienečne zabrániť.Z tohto dôvodu majú druhovo zhodne pracky často západku na prvom diele pracky, ktorá sa môže v spojenej polohe spolu s protizápadkou na druhom diele pracky zaistiť proti neúmyselnému otvoreniu. Avšak zvýšená prevádzková bezpečnosť pri súčasnom stave techniky ide zväčša na úkor jednoduchej ovládateľnosti, pretože západka a protizápadka sa musia ovládať oddelene od seba. Normálne sa pri úplne zatvorenej a zaistenej pracke pri otváraní najprv prstami jednej ruky pohybuje protizápadka do svojej odistenej polohy a v tejto sa pridržiava, aby sa v potom prstami druhej ruky západka mohla pohybovať do svojej odistenej polohy, a tým sa môžu diely pracky od seba oddeliť.Úlohou vynálezu je, vzhladom na jednoduchú ovládatelnosť, navrhnúť vylepšenie a podľa umožnosti pripraviť jednoducho ovládatelnú, súčasne však velmi prevádzkovo bezpečnú pracku vyššie menovaného druhu.Toto sa podla vynálezu dosiahne tým, že puzdro pracky, výhodne druhý diel pracky, má najmenej jeden spoločný, zvonku prístupný zaberací otvor. a západka a protizápadka majú vždy najmenej jednu ovládaciu plochu, pričom ovládacie plochy v spojenej polohe dielov pracky a v zaistenej polohe západky a protizápadky sa dajú ovládať zvonku rukou cez zaberací otvor.Vpodstate to znamená, že pn/ý diel pracky má tiež zaisťovaciu plochu, do ktorej táto protizápadka v zaistenej polohe zaberá. Zvlášť výhodne uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že protizápadka má najmenej jednu opornú plochu a v svojej zaistenej polohe aretuje západky alebo najmenej jednu západku v jej zaistenej polohe. Inými slovami,v týchto uskutočneniach vynálezu sa týmto predpokladá, že oporná plocha protizápadky západku, ked sa západka, ako aj protizápadka nachádzajú v príslušne zaisťovacej polohe,podopiera tak, že západka sa už nemôže pohybovať do svojej odistenej polohy. V týchto uskutočneniach vynálezu sa preto musí protizápadka uviesť najprv alebo najmenej súčasne so západkou zo svojej zaistenej polohy do svojej odistenej polohy, aby sa západka mohla pohybovať do svojej odistenej polohy. Teraz, keď sa západka a protizápadka zodpovedajúce stlačia, môžu sa diely pracky od seba oddeliť.Z dôvodu úplnosti sa poukazuje na to, že aj ked sa v nárokoch o západke a protizápadke miestami hovori len V jednotnom čísle, možné sú najrôznejšie uskutočnenia vynálezu. Prvý diel pracky môže však mať aj viac ako napríklad 2, 4 alebo 6 západiek uvedeného druhu. To isté plati aj pre druhý diel pracky. Aj tento môže mať jednu, ale aj dve alebo viac protizápadiek, ktoré fungujú uvedeným spôsobom a spolupôsobia s jednou západkou alebo s viacerými západkami prvého dielu pracky.-2 Pod spojenou polohou dielov pracky sa rozumie poloha, v ktorej sa diely pracky uviedli navzájom do kontaktu a/alebo vzájomného záberu tak, že západka sa môže uviest do svojej zaistenej polohy, alebo v prípade, že tomu bránia hlavne sily zvonku, zaujme ju automaticky. Skutočnosť, že diely pracky sa nachádzajú v tejto spojenej polohe však ešte nič nevypovedá o skutočnej polohe západky a/alebo protizápadky. Obe sa môžu nachádzať v príslušných príkladoch uskutočnenia v spojenej polohe dielov pracky, jednak vo svojej zaistenej polohe,ako aj vo svojej odistenej polohe. Výhodne sa však predpokladá, že západka a/alebo protizápadka je alebo sú predpäté a v spojenej polohe dielov pracky automaticky zaujme alebo zaujmú výhodne aktuálnu zaistenú polohu, len čo jej alebo im vtom nebránia hlavne zvonku pôsobiace sily.Zaistená poloha západky je poloha, v ktorej zaberá do jej priradenej zaisťovacej polohy druhého dielu pracky. Odistená poloha západky je taká poloha, v ktorej západka uvoľní zaisťovaciu plochu druhého dielu pracky. Aby sa mohli diely pracky od seba oddeliť, musi sa západka alebo sa všetky západky prvého dielu pracky musia nachádzať v odistenej polohe. Zaistená poloha protizápadky je taká poloha, v ktorej protizápadka aretuje západku v jej zaistenej polohe alebo zaberá do príslušnej zaisťovacej plochy prvého dielu pracky. Odistená poloha protizápadky je vždy poloha, v ktorej sa uvolňujú uvedené diely. Zaberanie do príslušného dielu pracky so západkou a/alebo protizápadkou, ako aj aretovanie západky z tejto zaistenej polohy pomocou opornej plochy protizápadky, sa výhodne uskutočňuje pomocou príslušného tvarového styku. Pojem zaberanie vo svojom najvšeobecnejšom znení treba chápať aj v zmysle tixovania alebo upevnenia.Spravidla sú diely pracky vyhotovené tak, že jeden diel pracky má výčnelok, samca,vyčnievajúci von, s ktorým zaberá alebo je zavádzaný do príslušného vybrania druhého dielu pracky v spojenej polohe oboch dielov pracky. V tomto zmysle sa zvyčajne hovorí o diele pracky ako o samcovi a samici. Vo vynáleze sú prípadne možné aj zmiešané tvary, v ktorých oba diely pracky majú príslušné výčnelky a vybrania, s ktorými v spojenej polohe potom vždy navzájom zaberajú.Vo výhodných uskutočneniach vynálezu sa predpokladá, že prvý diel pracky má najmenej jeden pružný vratný prvok, ktorý predpína západku v smere jej zaistenej polohy. To isté výhodne platí aj pre druhý diel pracky alebo pre protizápadku. Aj tu sa preto výhodne predpokladá, že druhý diel pracky má najmenej jeden pružný vratný prvok, ktorý predpína protizápadku v smere jej zaistenej polohy. Vratné prvky sú vždy výhodne nadimenzované tak, že len čo sa západka a/alebo protizápadka uvolni pomocou svojich pružných vratných síl, znovu sa vrátia do príslušnej zaistenej polohy. Pružné Vratné prvky môžu byt vytvorené velmi rozdielne. Môže ísť o pružiny, hlavne vinuté pružiny, listové pružiny alebo podobne,ale aj o telesá z elastoméru, ako napríklad gumené krúžky, len aby sme vymenovali niektoré príklady. Pružné Vratné prvky však môžu byť zabudované priamo do západky a/alebo protizápadky tak, že príslušné pružne vyhotovené oblasti existujú v príslušnej západke a/alebo protizápadke alebo tieto sú vždy vyhotovené celé pružne. Západka je výhodne uložená v puzdre alebo na puzdre prvého dielu pracky pohyblivo, výhodne otočne. Protizápadka naproti tomu je výhodne uložená v puzdre alebo na puzdre druhého dielu pracky pohyblivo, výhodne otočne. Zvlášť výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že protizápadka sa môže posúvať tam a späť medzi svojou zaistenou po|ohou a svojou odistenou polohou, pričom západka sa výhodne môže posúvať tam a späť medzi svojou zaistenou polohou a svojou odistenou polohou. Západka môže byť napríklad vlastne pevným dielom uloženým otočne okolo osi otáčania. Alternatívne a/alebo aj navyše sa tiež predpokladá, že západka je vlastne pružným ohybným dielom, teda je vyhotovená napríklad vo forme pružného jazýćka alebo takýto jazýček má.V spojenej polohe dielov pracky možno západku, ako aj protizápadku ovládaním rukou zvonku dostať z ich zaistenej polohy do príslušnej odistenej polohy. Preto sa predpokladá,že puzdro pracky, výhodne druhý diel pracky, má najmenej jeden spoločný zvonku prístupný zaberací otvor a západka a protizápadka majú vždy najmenej jednu ovládaciu polohu,pričom ovládacie plochy sa v spojenej polohe dielov pracky a v zaistenej polohe západky a protizápadky dajú rukou ovládať zvonku cez zaberací otvor.Možné sú uskutočnenia vynálezu, v ktorých prvý diel pracky má najmenej dve, výhodne najmenej štyri západky, ktoré sú otočne uložené v najmenej dvoch rôznych, výhodne kolmo na seba stojacich rovinách otáčania.Ďalšie znaky a detaily výhodných uskutočnení vynálezu sa vysvetlia na základe nasledujúceho opisu obrázkov. zobrazujúObrázok 1 zobrazuje najprv perspektívne zobrazenie prvého príkladu uskutočnenia pracky 1. Oba diely 2 a 3 pracky sa nachádzajú na obrázku 1, ako aj na obrázkoch 2 až 5 vo svojej spojenej polohe. Obrázky 2 a 3 zobrazujú pohľad zvrchu, pri ktorom sa západka 4, ako aj protizápadka 6 vždy nachádzajú v spojenej polohe, pričom diely 2 a 3 pracky nemožno od seba oddeliť. Na obrázku 3 je krycia platňa 20 puzdra 11 druhého dielu 3 pracky odstránená,aby bolo lepšie vidieť vo vnútri polohu západky 4 a protizápadky 6. Na obrázkoch 4 a 6 sa nachádza západka 4, ako aj západka 6 v príslušnej odistenej polohe. Tahaním v smeroch 24 ťahu sa môžu v týchto polohách západky 4 a protizápadky 6 oba diely 2 a 3 pracky od seba odtiahnuť, a tým navzájom oddeliť.zobrazenia prvého príkladu uskutočnenia podľa vynálezu zobrazenia druhého príkladu uskutočnenia podla vynálezu zobrazenia tretieho príkladu uskutočnenia podla vynálezu.Puzdro 10 prvého dielu 2 pracky a puzdro 11 druhého dielu 3 pracky, ako aj západka 4 a protizápadka 6 v tomto príklade uskutočnenia pozostávajú výhodne z kovu, ako napríklad z hliníka alebo ocele, alebo z kovových zliatin. Samozrejme, nemusí to tak byť, vyššie menované diely môžu najmenej čiastočne pozostávat z umelej hmoty alebo z iných vhodných materiálov.V prvom príklade uskutočnenia podľa obrázkov 1 až 7, ako aj v ďalších dvoch príkladoch uskutočnenia, má každý diel pracky úchytku 19 popruhu, cez ktorú možno pretiahnuť príslušný popruh na upevnenie na príslušný diel pracky. V zobrazených variantoch ide o najjednoduchší tvar úchytky 19 popruhu. Úchytky 19 popruhu môžu mať, prirodzene, aj iné tvary úpravy, ako je známe v doterajšom stave techniky. Napríklad je tiež možne, že úchytky 19 popruhu, ako je známe, sú vyhotovené tak, že umožňujú zaistenie alebo zovretie popruhu v rôznych polohách, a tým aj prestavenie popruhu. Tu sa napríklad v príslušnom uchytávacom otvore 19 popruhu môže usporiadať dodatočný stredný mostík, posuvný rovnobežne k smerom 24 ťahu zobrazeným na obrázku 5, aby sa príslušný popruh mohol prevliecť a príslušným ťahom zovrieť v úchytke 19 popruhu.Spôsob fungovania pracky 1 podľa prvého príkladu uskutočnenia sa môže najlepšie vysvetliť na základe obrázkov 3 a 5. Ako už bolo uvedené, oba diely 2 a 3 pracky na oboch zobrazeniach sa nachádzajú vo svojej spojenej polohe, v ktorej sú do seba úplne zasunuté. Na obrázku 3 sa nachádza západka 4, ako aj protizápadka 6 v príslušnej zaistenej polohe. Na obrázku 5 sa nachádza západka 4 a protizápadka 6 v príslušnej odistenej polohe, v ktorej možno diely 2 a 3 pracky odťahovaním v smere 24 ťahu navzájom oddeliť.V pripade západky 4 prvého dielu pracky v zobrazenom príklade uskutočnenia ide vlastne o pevné diely, ktoré sa môžu sem a tam otáčať vždy okolo svojich osi otáčania medzi zaistenou a odistenou polohou. Pružný vratný prvok 8, vyhotovený v tvare gumeného krúžku, predpína obe západky 4 pNého dielu 2 pracky v smere ich zaistenej polohy podľa obrázka 3. Tým sa dosiahne to, že ked západky 4 nie sú pomocou príslušného vynaloženia sily tlačené do svojej odistenej polohy, pružný vratný prvok 8 sa pohybuje v smere zaistenej polohy alebo sa tam pridržiava. Obe západky 4 sú otočné v jednej rovine 16 otáčania. Táto rovina 16 otáčania sa zhoduje s rovinou listu na zobrazeniach podla obrázkov 3 a 5. Osi 15 otáčania sú kolmé na túto rovinu 16 otáčania.V zaistenej polohe zobrazenej na obrázku 3 zaberá každá západka 4 s tvarovým stykom do zaisťovacej plochy 5 druhého dielu 3 pracky tak, že diely 2 a 3 pracky nemožno v smere 24 ťahu ťahať od seba, a tým aj od seba oddeliť.Protizápadky 6 sa nachádzajú v puzdre 11 druhého dielu 3 pracky. Sú uložené posuvne tam a späť rovnobežne k smerom 24 ťahu v puzdre 11 druhého dielu 3 pracky. Pružné vratné prvky 9, tu vyhotovené v tvare vinutých pružín, predpínajú protizápadky 6 v smere ich zaistenej polohy zobrazenej na obrázku 3. Pružné vratné prvky 9 tlačia tiež protizápadky 6 do ich zaistenej polohy, keď tomu nebráni zvonku príslušný tlak na ovládacie plochy 14 príslušných protizápadiek 6. Protizápadky 6 majú v zobrazenom prvom príklade uskutočnenia vždy opornú plochu 7. V zaistenej polohe podla obrázka 3 dosadajú protizápadky 6 svojimi opornými plochami 7 vždy na západku 4 tak, že príslušná západka 4-4 je aretovaná vo svojej zalstenej polohe a nemôže sa pohybovať do svojej odistenej polohy. Obrázok 3 zobrazuje toto zaistenie alebo aretáciu západiek 4. Na obrázku 5 sa západky 4 a protizápadky 6 nachádzajú, ako bolo povedané, v príslušnej odistenej polohe. V tejto sa na západky 4 už nemôžu opierat alebo ich aretovať príslušné oporné plochy 7 protizápadiek 6.Aby sme prešli zo situácie podľa obrázka 3 k situácii podľa obrázka 5, musia sa protizápadky 6 a po ich uvolneni aj západky 4 preto stlačiť proti sile príslušných pružných vratných prvkov 8 a 9 do príslušných odistených polôh. Toto sa podla vynálezu uskutočňuje tlačením na príslušné ovládacie plochy 13 a 14 západiek 4 a protizápadiek 6. Aby boli tieto ovládacie plochy 13 a 14 zvonku dobre prístupné, v zobrazenom príklade uskutočnenia sú vždy po pároch usporiadané v zaberacom otvore 12 druhého dielu 3 pracky. Týmto sa umožní ovládanie dvomi prstami, pričom sa vždy jedným prstom stláčajú ovládacie plochy 13 a 14 v každom zaberacom otvore 12. stláčanie ovládacích plôch 13 a 14 sa môže takto súčasne uskutočňovať pomocou jediného prsta.Obrázky 6 a 7 zobrazujú prvý diel 2 pracky a druhý diel 3 pracky v polohe oddelenej od seba, pričom západky 4, ako aj protizápadky 6, ako aj príslušné krycie platne 20 puzdier 10 a 11 sú odstránené. V týchto zobrazeniach vidno navzájom oddelené výčnelky 22 so stredným vybraním 23 prvého dielu 2 pracky a zodpovedajúci stredný mostík 21 druhého dielu 3 pracky. Spolupôsobenim stredných mostíkov 21 s výčnelkami 22 alebo ich stredného vybrania 23 sa oba vystredené diely 2 a 3 pracky do seba zasunú.V prvom príklade uskutočnenia v prípade prvého dielu 2 pracky ide o diel samca pracky,pričom druhý diel 3 prackyje diel samica tejto pracky 1.V druhom príklade uskutočnenia vynálezu podľa obrázkov 8 až 14 ide o pracku 1, v ktorej výhodne jednak prvý diel 2 pracky, ako aj druhý diel 3 pracky, ako aj západky 4 a protizápadky 6 pozostávajú z umelej hmoty. Prirodzene to tak nemusí nevyhnutne byť. Spomenuté diely môžu mať alebo môžu pozostávať aj z kovu, kovových zliatin alebo iných materiálov. Zobrazenia zobrazené na obrázkoch 8 až 14 sú zvolené analogicky k spôsobom zobrazenia na obrázkoch 1 až 7. Obrázky 8 až 12 zobrazujú oba diely 2 a 3 pracky vždy v spojenej polohe. Na obrázkoch 9 a 10 sa nachádzajú západky 4 a protizápadky 6 v príslušnej zaistenej polohe. Na obrázkoch 11 a 12 sa nachádzajú západky 4 a protizápadky 6 vždy v odistenej polohe. Obrázky 9 a 11 zobrazujú pôdorysy pracky 1, obrázky 9 a 12 zobrazujú pozdĺžne rezy, na ktorých dobre vidiet vo vnútri ležiace diely, čiže hlavne západky4 a protizápadky 6. Obrázky 13 a 14 zobrazujú prvý diel 2 pracky a druhý diel 3 pracky od seba oddelené vždy v pôdoryse.Spôsob fungovania pracky 1 podľa druhého príkladu uskutočnenia zodpovedá svojimi podstatnými zásadami spôsobu fungovania pracky 1 prvého príkladu uskutočnenia, takže v nasledujúcom sa uvádzajú len rozdiely. Podstalným rozdielom druhého príkladu uskutočnenia voči prvému príkladu uskutočnenia je to, že ako zvlášť vidno na obrázkoch 10 a 12, západky 4 sú vlastne chybné diely. Vždy majú mostíkové úseky, ktoré pôsobia ako pružné vratné prvky 8. V zobrazenom príklade uskutočnenia podla obrázkov 8 a 14 ide v prvom diele 2 pracky o diel vytvarovaný z jedného kusa, výhodne z umelej hmoty, v ktorom je vytvarovaná západka z jedného kusa na puzdre 10. Západky 4 sú preto najmenej po úsekoch vyhotovené ako druh chybného kĺbu. Rovina 16 otáčania, v ktorej sa môžu otáčať,sa opäť zhoduje s rovinou listu podla obrázkov 10 a 12.Na obrázku 12 sú schematicky zobrazené aj dva prsty, ktoré tlačením na príslušné ovládacie plochy 13 a 14 západiek 4 uviedli protizápadky 6 do ich príslušnej odistenej polohy.Tretí príklad uskutočnenia podľa vynálezu podľa obrázkov 15 až 25 je výhodné vyhotovený rovnako ako pracka z umelej hmoty. Takže výhodne je z umelej hmoty vyhotovený prvý diel 2 pracky, ako aj druhý diel 3 pracky, ako aj západky 4 a protizápadky 6. Avšak aj v tomto príklade uskutočnenia to, prirodzene, nemusí tak byť. Použiť možno aj iné materiály, ako napríklad vhodné kovy, kovové zliatiny atď., aby sa realizoval tento druh pracky 1.Podstatný rozdiel druhého príkladu uskutočnenia podľa obrázkov 8 a 14 v porovnaní s tretím príkladom uskutočnenia podta obrázkov 15 až 25 pozostáva v tom, že na prvom diele 2 pracky nie sú usporiadané len dve západky 4 otočné v spoločnej rovine 16 otáčania, ale celkovo šesť západiek 4, ktoré sa okrem toho môžu otáčať nielen v jedinej, ale v dvoch rovinách 16 a 17 otáčania, stojacich voči sebe kolmo. ako je zobrazené na obrázku 24.

MPK / Značky

MPK: A44B 11/25, A44B 11/26

Značky: pračka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e19578-pracka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracka</a>

Podobne patenty