Separačný prostriedok bez rozpúšťadiel a jeho použitie pri výrobe polyuretánových tvarovaných telies

Číslo patentu: E 19430

Dátum: 19.05.2008

Autor: Henning Torsten

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka separačných prostriedkov a ich použitia pri výrobe polyuretánovýchJe známe, že polyuretánové systémy používané na výrobu tvarovaných telies vykazujú silnú priľnavosť k používaným materiálom foriem, najmä k tepelne silne vodivým materiálom, ako sú kovy. Preto je pri výrobe tvarovaných telies z polyuretánu vo formách vyrobených z uvedených materiálov potreba separačných prostriedkov, ktoré sa aplikujú na steny formy, ktoré prichádzajú do styku s polyuretánmi a/alebo polyuretánovou reakčnou zmesou.Takéto separačné prostriedky pozostávajú obvykle z disperzií alebo emulzií voskov, mydiel,olejov a/alebo silikónov vrozpúšťadlách, akými sú uhľovodíky. Po aplikácii separačného prostriedku na formu sa rozpúšťadlo odparí a neprchavé látky účinné pre separáciu tvoria tenký separačný film, ktorý umožňuje po výrobe ľahké vybratie polyuretánového tvarovanéhoOkrem vlastného potrebného separačného účinku preberá separačný prostriedok ešte ďalšie funkcie, tak ovplyvňuje tiež veľmi intenzívne povrch polyuretánového tvarovaného telesa,ktorý má byť s jemnými pórmi prípadne hladký a homogénny okrem iného má tiež zaistiť, aby bolo možné zhotovené tvarované telesá ľahko poťahovať textíliou alebo kožou.Pre zníženie záťaže životného prostredia prchavými organickými materiálmi existuje veľkýzáujem o separačné prostriedky, ktoré sú bez prchavých organických látok.Jednou z možností je prejsť na vodu ako rozpúšťadlo prípadne nosné médium pre látky účinné pre separáciu. Vodné separačné prostriedky bežné na trhu však vykazujú oproti klasickým separačným prostriedkom s obsahom organických rozpúšťadiel tú nevýhodu, že po odparení hlavnej časti vody zostáva vo forme vždy tenký film vody, ktorá sa pri bežných teplotách formovania 45 až 80 °C, výhodne 50 až 75 °C, neodparí a vstupuje do reakcií s izokyanátovými zlúčeninami polyuretánového systému, ktoré vedú k veľmi tvrdým polymočovinovým zlúčeninám. Tieto zlúčeniny tvoria tzv. nános na povrchu formy, ktorý nepriaznivoovplyvňuje separačný účinok a musí sa nákladne odstraňovať.Typické príklady vodných separačných prostriedkov, ktoré majú relatívne dobrý účinok na vybratie z formy, sú opísané, napriklad, v dokumentoch DE-A-37 42 370 alebo DE-C-40 20 036. Tieto prostriedky obsahujú ako látku účinnú pre separácíu nenasýtené oligoméme alebo polymérne uhľovodíky s molekulovými hmotnosťami najmenej 500 g/mol a jódovým číslom najmenej 60, výhodnejšie kvapalný polybutadién s molekulovými hmotnosťami približne3000 g/mol a jódovým číslom približne 450.Zvlášť nevýhodné pri týchto separačných prostriedkoch sú vyskytujúce sa intenzívnezafarbenia, ktoré sú spôsobené oxidáciou dvojitých väzieb.Ďalším problémom skôr uvedených separačných prostriedkov je častý výskyt alergií u zamestnancov, ktori pracujú s týmito separačnými prostriedkami alebo stvarovanýmiNaviac k skôr opísanému problému s nánosom polymočoviny na povrchoch formy vykazujú tieto separačné prostriedky ešte ďalšiu nevýhodu tým, že látka súčínkom pre separáciu prítomná ako viskózny olej výrazne znečisťuje pracovné prostredie. Na strojoch a zariadení sa vytvára ťažko odstrániteľný, lepkavý, mastný film ani pri veľkej starostlivostinsa nedá znečisteniu okolia s istotou vyhnúť, takže sa napríklad na podlahách tvorí ťažko odstrániteľný, klzký, mastný film, ktorý pre zamestnancov predstavuje neprijateľný potenciálZ dôvodu prítomnosti dvojitých väzieb v nenasýtených polymémych uhľovodíkoch, môže tento mastný film tiež ešte ďalej reagovať, napríklad za vzniku živičných, lepkavých povla kov, ktoré je takmer nemožné odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami.Spis US 5 218 024 sa uberá inou cestou, tu sa používajú kvapalné polyméme polyény, ako sú polybutadiény, s viskozitami pri 20 °C približne 3 000 mPa.s, a bez rozpúšťadiel. Sčasti sa dopĺňajú prísadami, ako sú tuky, vosky alebo oleje, na prispôsobenie viskozity a/alebo zlepšenie separačného účinku, ako aj ďalšími prísadami, ako sú antioxidanty. Prípadne satieto separačné prostriedky rozprašujú za horúca.Tieto separačné prostriedky sú však založené na rovnakých látkach ako vdokumentoch DE-A-37 42 370 alebo DE-C-40 20 036, ktoré boli diskutované skôr, a vyvolávajú tým rovnaké nevýhody, akými sú intenzívne sfarbenie a silne znečistenie pracovného prostredia ažÚlohou predloženého vynálezu preto bolo nájsť separačne prostriedky na uvoľňovaníe z foriem, ktoré sú bez prchavých organických rozpúšťadiel alebo vody. Výhodne by nemali mať separačné prostriedky na uvoľňovaníe z foriem skôr uvedene nevýhody a mali by vykazovať zvlášť dobrý separačný účinok, výhodne priaznivo ovplyvňovať povrchy polyuretánových tvarovaných telies, teda zanechať ich sjemnýmí pórmi, homogénne a hladké,nezanechať žiadne polymočovinové nánosy na povrchoch foriem, zvlášť výhodne neznečisťovať pracovné prostredie mastným filmom a celkom zvlášť výhodne by malí mať nízkyPrekvapujúco sa zistilo, že zmes klasických voskov so separačným účinkom spoločne s olejmi so separačným účinkom a bez prchavých rozpúšťadiel, teda bez rozpúšťadiel, ktoré majú teplotu varu 250 °C alebo tlak pár pri 293,15 Kelvina 0,01 kilopascalu, spĺňa tútoPredmetom vynálezu sú preto separačné prostriedky pre výrobu polyuretánových tvarovaných telies, prednostne v podstate obsahujúce a zvlášť výhodne pozostávajúce zA) najmenej jedného vosku so separačným účinkomB) najmenej jedného oleja so separačným účinkomC) prípadne ďalších pomocných látok a prísad,s tou podmienkou, že separačný prostriedok neobsahuje žiadnu vodu a žiadne prchavé organické rozpúšťadlá, ktoré majú teplotu varu 250 °C alebo tlak pár pri 293,15 Kelvina 0,0 l kilopascalu, a olej so separačným účinkom je v podstate bez, výhodne celkom bezĎalším predmetom vynálezu je použitie týchto separačných prostriedkov pri výrobeSeparačný prostriedok podľa vynálezu má tú výhodu, že zabraňuje zaťažovaniu životného prostredia parami rozpúšťadiel. Separačný prostriedok podľa vynálezu má okrem toho tú výhodu, že zabraňuje tvorbe nánosu polymočoviny na forme. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že sa zabraňuje intenzivnemu zafarbeniu a silnému znečisteniu a tvorbe nánosov živičných, lepkavých povlakov.Separačné prostriedky podľa vynálezu a ich prikladne použitie sa opisujú ďalej, bez toho aby bol vynález na tieto príkladné uskutočnenia obmedzený. Ak sú ďalej uvedené rozsahy,všeobecne vzorce alebo triedy zlúčenín, tak majú tieto rozsahy zahŕňať nielen príslušné rozsahy alebo skupiny zlúčenín, ktoré sú výslovne uvedené, ale aj také všetky čiastkové rozsahy a čiastkové skupiny zlúčenín, ktoré sa môžu získať odstránením jednotlivých hodnôt(rozsahov) alebo zlúčenín. Ak sa citujú V rámci predloženého opisu dokumenty, tak má ichobsah celkom patriť do rozsahu zverejneného obsahu predloženého vynálezu.Separačné prostriedky podľa vynálezu na výrobu polyuretánových tvarovaných telies sa vyznačujú tým, že obsahujúA) najmenej jeden vosk so separačným účinkomB) najmenej jeden olej so separačným účinkomC) prípadne ďalšie pomocné látky a prísady,výhodne v podstate s týmito zložkami a ešte výhodnejšie sa skladajú z týchto zložiek, s tou podmienkou, že separačný prostriedok neobsahuje žiadnou vodu a žiadne prchavé organické rozpúšťadlo (prchavá organická zlúčenína, VOC), a olej so separačným účinkom je v podstate bez (podiel nenasýtených uhľovodíkov v oleji so separačným účinkom 1 hmotn., výhodne 0,l hmotn., a výhodnejšie menší ako 0,01 hmotn.), výhodne celkom bez (podiel nenasýtených uhľovodíkov V oleji so separačným účinkom pod medzou detekcie) nenasýte ných uhľovodíkov.V rámci predloženého vynálezu sa pod označením prchavé organické rozpúšťadlá rozumejú také prchavé organické látky (VOC), ktoré majú teplotu varu 250 °C alebo tlak pár pri 293,15 Kelvina 0,01 kilopascalu.Výhodne separačné prostriedky obsahujú, príp. výhodne pozostávajú zA) 50 až 99,5 hmotn. vosku so separačným účinkom a

MPK / Značky

MPK: B29C 33/60

Značky: výrobe, použitie, telies, separačný, prostriedok, rozpúšťadiel, tvarovaných, polyuretánových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e19430-separacny-prostriedok-bez-rozpustadiel-a-jeho-pouzitie-pri-vyrobe-polyuretanovych-tvarovanych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Separačný prostriedok bez rozpúšťadiel a jeho použitie pri výrobe polyuretánových tvarovaných telies</a>

Podobne patenty