Dielenský zdvihák

Číslo patentu: E 18474

Dátum: 08.09.2010

Autori: Comand Alberto, Rossato Eride

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka dielenského zdviháka. 0002 Cieľonl tohto vynálezu je poskytnúť dielenský zdvihák schopný kompenzovať deformácie a vychýlenia, aby týmnedochádzalo k preťaženiu na rôznych konštrukčných prvkoch.0003 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť dielenský zdvihák schopný prijímať deformovanú geometriu a/alebo absorbovať nevyvážené zaťaženie, zatiaľ čo vždy zostávav rovnováhe, a bez vytvárania konštrukčných preťažení. 0004 Tieto ciele sú dosiahnuté podľa tohto vynálezuzdvihákom pre motorové Vozidlá, ako je opísaný V nároku l.0005 DE 299 16 254 U 1 opisuje dielenský zdvihák pre motorové vozidlá obsahujúci dve rovnobežne dráhy, pričom každá dráha jevybavená jediným zariadením na ich zdvíhanie 2 podlahy.Prehľad obrázkov na výkresoch0006 Predložený vynález je podrobne opísaný v ďalšom texte s odkazom na pripojené výkresy, na ktorých Obr. 1 je bočný pohľad na dielenský zdvihák podľa tohto vynálezu V jeho zdvihnutej polohe Obr. 2 ukazuje dielenský zdvihák v jeho medzistupni Obr. 3 ukazuje dielenský zdvihák z pohľadu spredu V jeho spustenom stave Obr. 4 znázorňuje schematický pôdorys prietokového synchronizátora na napájanie hydraulických valcových piestových jednotiek aObr. 5 až 7 znázorňujú pohybové kroky valca tvoriaceho0007 Ako je možné vidieť 2 obrázkov, dielenský zdvihák podľa tohto vynálezu obsahuje V podstate dvojicu jazdných dráh 2,ktoré sa dajú zdvíhať z podlahy pomocou zdvihákov označených súhrnne číslom 4, ktoré sú v znázornenom vyhotovení dve V rade. 0008 Každý zdvihák obsahuje prvú vzperu 6 kĺbovo pripojenú do závesnej konzoly 8 pripevnenej k podlahe dielne alebo do základňového pozdĺžneho nosníka, vo zvislej polohe je zavesená na svojom druhom konci k druhej vzpere 10 rovnakej dĺžky, ktorá je na svojom druhom konci zavesená k príchytke 12 na jazdnej dráhe 2.0009 V kĺbovom spojeni na prvú vzperu 6 je tiež prvé rameno 14 otočné na svojom druhom konci s druhým ramenom 16, ktorého druhý koniec je vybavený valčekmi alebo klznými blokmi 18 posuvnými pozdĺž vodidiel 20 vytvorených na pozdĺžnych častiach jazdných dráh.0010 Druhé rameno 16 je tiež kĺbovo pripojené k druhej vzpere 10 na čape 22 tak, aby vzdialenosť čapu 22 od príchytky12 zodpovedala vzdialenosti čapu 22 od valčeka 18.0011 V kĺbovom spojení na čape 22 je tiež koniec piestovej tyče 24 valcovej - piestovej jednotky, ktorej valec 26 je zavesený na čape 28, na ktorom je prvé rameno 14 kĺbovopripojené k prvej vzpere 6. 0012 Prvé rameno 14 je vytvorené v dvoch oddelených častiach 14, 14 spolu spojených pomocou kompenzačnej valcovej piestovej jednotky 30.0013 Valce 36 sú napájané cez prietokový synchronizátor,ktorý súčasne zabezpečuje rovnomerný pohyb piestových tyčí 24 vo valcoch 26, a tým zabezpečuje synchronizáciu pohybu jazdnýchdráh pri zdvíhaní a klesaní.0014 Prietokový synchronizátor 32 obsahuje v podstate základňu 34, na ktorej sú namontované štyri dvojčinné valce 36 rovnobežne s ich pozdĺžnymi osami.0015 Každý valec 36 je zavesený na jeho spodnej časti 38 k príchytkám 40 s pevnou základňou, piestová tyč 42 každého valca má svoj voľný koniec zavesený na kľuke 44 napevno spojenej s torznou tyčou 46 kolmo na pozdĺžnu os valcov a zavesenej na svojich koncoch na konzolách 48.0016 Každý valec je vybavený prívodným potrubím 50 pre hydraulickú kvapalinu odchádzajúcu z ovládacieho centra 52 a výstupným potrubím 54 na prívod 2 hydraulickej valcovej piestovej jednotky na zdvíhanie jazdných dráh 2.0017 Dielenský zdvihák podľa tohto vynálezu pracuje nasledujúcim spôsobom ked je v jeho spustenej polohe,hydraulické valcové ~ piestové jednotky sú minimálne predĺžené. V týchto podmienkach môže vozidlo (nie je znázornené navýkresoch) vyjsť na jazdné dráhy.0018 Prevádzková kvapalina sa potom privádza do hydraulických valcových - piestových jednotiek cez synchronizátor 32.0019 Hydraulická kvapalina privádzaná do ovládacieho centra 52 je rozdelená do valcov 36 zo dna 38, s cieľom uviesť piestové hlavy 56 do pohybu, čo spôsobí odtekanie oleja cez potrubie 54,aby sa naplnili hydraulické valcové - piestové jednotky s následným otáčaním torznej tyče 46 pomocou kľuky 44.0020 Keď sa valcové - piestové jednotky postupne predlžujú a na základe konkrétneho výberu závesných bodov- Vzpery 6, 10, ktoré, keď je zdvihák V jeho spodnej polohe, sú v podstate v jednej rovine, sa otáčajú navzájom voči sebe tak,že uhol vytvorený medzi nimi sa zväčšuje,- ramená 14, 16 sa tiež otáčajú navzájom voči sebe tak, že uhol vytvorený medzi nimi sa zväčšuje a zatiaľ čo rameno 14 sa otáčaokolo čapu, na ktorom je zavesené k ramenu 16, jeho druhý koniecsa klzne pohybuje s valčekom 18 pozdĺž vodidla 20 v zmysle približovania závesu 12. A 0021 Výsledkom je premiestnenie jazdných dráh 2 z podlahy, pričom tieto jazdné pruhy ostávajú rovnobežne s uvedenou0022 Keď na dielenský zdvihák pôsobí nevyvážené zaťaženie,hydraulická valcová piestová - jednotka umožní obidvom častiam 14, 14 ramena 14 prevziať deformovanú geometriu a následne0023 Je zrejmé, že ak je nerovnomerné zaťaženie na jazdných dráhach zdviháka, účinkom. rozdielneho tlaku na príslušnú hydraulickú valcovú - piestovú jednotku bude pohyb tyče 42 príslušného piestu, avšak tým, ako sú všetky piestové tyče navzájom spojené pomocou torznej tyče 46, tento pohyb bude mať za následok synchronizovaný pohyb všetkých piestov skupiny.0024 Pružný prvok V inom vyhotovení môže byť na konci

MPK / Značky

MPK: B66F 7/06, B66F 7/08, B66F 7/20

Značky: zdvihák, dielenský

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e18474-dielensky-zdvihak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dielenský zdvihák</a>

Podobne patenty