Závitom vybavené puzdro

Číslo patentu: E 18418

Dátum: 07.03.2012

Autor: Färber Wolfgang

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka závitom vybaveného puzdra, určeného na zaskrutkovanie zatočením doTakéto závitom vybavené puzdrá. sa označujú ako objímky alebo ako závitové puzdrá. Pozostávajú zjadra a zo závítu, usporiadaného na vonkajšom povrchu jadra. Úložný otvor spracovávanej súčasti, do ktorého sa má závitom vybavené puzdro zaskrutkovať zatočením,môže byť vyhotovený napríklad ako vývrt. Pritom normálne nie je úložný otvor vybavenýZávitom vybavené puzdrá sú normálne vybavené dutinou, v ktorej je usporiadaný vnútorný závit, určený na uloženie komplementárneho spojovacieho prvku, napríklad skrutky. Tak sa potom u závitom vybaveného puzdra samotného o žiadnu skrutku nejedná. Dutina sa môže rozprestierať po celej dĺžke závitom vybaveného puzdra, alebo však môže byť aj zavedená od konca na čelnej strane závitom vybaveného puzdra smerom dovnútra. Vo vnútomej stene závitom vybaveného puzdra môže byť vytvorený vnútorný závit, ktorý môže prebiehať podĺžke celej dutiny alebo iba po jej časti.Pri závitom vybavených puzdrách, známych zo stavu techniky, dochádza pri zaskmtkovani do úložných otvorov V spracovávaných súčastiach, najmä v spracovávaných súčastiach z dreva,vždy opakovane kproblémom. Môže tak dochádzať k vytváraniu trhlín v materiáli. To je väčšinou zavinené tým, že V dôsledku usporiadania chodu závitu závitom vybaveného puzdra sa materiál spracovávanej súčasti deformuje. Táto deformácia vedie k vytvoreniu tak veľkého napätia, že materiál spracovávanej súčasti praskne alebo sa tiež z úložného otvoru vyšmykne a zabráni plošne viazanej montáži. Okrem toho sa môže materiál počas procesu zaskrutko vania zahriať a pri príliš veľkom zaťažení sa môže aj vylomiť.Zo spisu EP l 574 725 Al je známe spojenie profilov, určené na spojenie dvoch proñlových tyčí z kovu. Do profilovej drážky jednej z týchto profilových tyčí je zaskrutkované závitom vybavené puzdro s priechodným otvorom, prebiehajúcim rovnobežne s proñlovou drážkou,pričom spojovacia skrutka prechádza svojim dríekom cez závitom vybavené puzdro a týmtozávitom vybaveným puzdrom je držaná v smere spojenia profilových tyčí. Závitom vybavenépuzdro obsahuje na svojej vonkajšej strane prítlačný úsek závitu, ktorý je vytvorený na zábra nu odoberanía triesky z foriem závitu, vyhotovených v proŕilovej drážke profilovej tyče.Úlohou predloženého vynálezu je uviesť na známosť závitom vybavené puzdro, pri ktorom je po zaskrutkovaní zaručená dostatočná pevnosť v ťahu, týkajúca sa spojenia medzi závitom vybaveným puzdrom a materiálom, pričom však pri zaskrutkovaní nedôjde k žiadnemu poškodeniu spracovávanej súčasti, resp. je toto poškodenie menšie. Táto skôr uvedená úlohaje vyriešená význakmi nároku l.Závítom vybavené puzdro je normálne celé jednotne vyhotovené z kovu. V dôsledku zaskrutkovania zatočením, to znamená otáčaním okolo pozdĺžnej osi puzdra, vybaveného závitom, sa toto závitom vybavené puzdro zavedie do úložného otvoru v spracovávanej súčasti. Závit závitom vybaveného puzdra vytvaruje pri zatočení do úložného otvoru závit, resp. protiľahlý závit v (hladkej stene) povrchu úložného otvoru. V závislosti od profilu závitu závitom vybaveného puzdra je možné dosiahnuť vytvarovanie závitu, resp. protiľahlého závitu v steneúložného otvoru zásadne zatlačenim do materiálu alebo vyrezaním v materiáli.Pri predloženom vynáleze dochádza k vytvarovaniu závitu v hladkej stene povrchu úložného otvoru zvlášť účinným vyrezaním. Závitový profil závitom vybaveného puzdra má tak veľmi malý uhol bokov, ktorý sa pohybuje V rozsahu 25 ° až 35 °. Profil závitu je v priečnom reze obrysom závitu, resp. chodu závitu. Pod pojmom uhol bokov sa rozumie ten uhol, ktorý je zovretý bokmi, tvoriacimi profil závitu. Voľbou menšieho uhla bokov sa dosiahne lepší rezný účinok pre zarezanie do steny úložného otvoru, zčoho vyplýva menší potrebný točivý moment pri zaskrutkovani závitom vybaveného puzdra zatočením. Závit závitom vybaveného puzdra nevypudí, nevytlačí alebo nezhutní materiál spracovávanej súčasti, avšak ho vyreže,pričom musí byť zaistená dostatočné stabilita uhla bokov, aby aj naďalej zostala zaťažiteľnosť v ťahu. Ako dôsledok dochádza veľmi málo k vylomeniu spracovávanej súčasti a tepelný ohrev materiálu, ako ktomu často dochádza pri dreve, sa podstatne zmenši. Naviac sa v dôsledku lepšieho procesu vyrezania materiál spracovávanej súčasti, do ktorej sa závitom vybavené puzdro zaskrutkuje zatočením, menej poškodi, napr. vytváraním malých trhlín,z ktorých následne vyplynie zlé spojenie medzi závitom vybaveným puzdrom a materiálom.Vcelku vznikne podľa toho pri spojí podstatne väčšia pevnosť v ťahu.Okrem toho má závitom vybavené puzdro relatívne väčší rozstup. Pod pojmom rozstup sa rozumie dĺžková osová rovnobežná vzdialenosť medzi stredom dvoch susedných úsekov závitu. Pri jednochodovom závite zodpovedá rozstup stúpaniu, ktoré opisuje dráhu, o ktorú sazávitom vybavené puzdro otočí v materiáli pri jednom otočení o 360 °.Veľký rozstup je najmä pri zaskrutkovaní zatočením do dreva výhodou, pretože sa v dôsledku vytvorenia menšieho množstva drevených vlákien drevo menej poškodí a je aj dané pevnejšie spojenie. Napriek tomu sa však nesmie zvoliť príliš veľký rozstup, pretože inak znova dochádza k menšej pevnosti v ťahu. Pri závitom vybavenom puzdre podľa vynálezu je tento rozpor vyríešený vytvorením rozstupu, ktorý obnáša násobok vonkajšieho priemeru závitomTiež pokiaľ sa týka hĺbky závitu pri závitom vybavenom puzdre podľa vynálezu dochádza ku kompromisu medzi zvýšenou pevnosťou v ťahu spoja medzi závitom vybaveným puzdrom a spracovávanou súčasťou vdôsledku zvlášť veľkej hĺbky závitu a poškodením, ktoré tým súčasne u materiálu nastane. Ako hĺbka závitu sa pritom rozumie rozdiel medzi vonkajším priemerom závitom vybaveného puzdra, ktorý závit obsahuje, a vonkajším priemerom jadra(bez vonkajšieho závitu). Inak povedané, hĺbka závitu je výška profilu závitu. Podľa predloženého vynálezu obnáša hĺbka závitu násobok vonkajšieho priemeru závitom vybave ného puzdra s hodnotou 0,02 až 0,2.Vo výhodnej forme vyhotovenia závitom vybaveného puzdra podľa vynálezu nevykazuje profil závitu závitom vybaveného puzdra žiadne zakrivenie, najmä v oblasti profilu závitu,ktorý je od jadra najviac vzdialený. Profil závitu tak nie je vytvorený ako kruhový závit a nemá všeobecne v žiadnej oblasti polomer zakrivenia. Je tým dosiahnutý zvlášť dobrý reznýúčinok závitom vybaveného puzdra.Ďalej potom je profil závitu vo výhodnom vyhotovení vytvorený v podstate ako špicatý. To znamená, že boky závitu v bode profilu závitu, najviac vzdialenom od jadra, tvoria v podstate špičku. Podľa podmienok výroby nie je možné vždy zaručiť perfektne špicato vytvorený profil závitu. Medzi koncami bokov závitu, ktore sú od jadra závitom vybaveného puzdra odvrátené, môže vzniknúť plató, ktoré prebieha vpodstate rovnobežne s jadrom závitomvybaveného puzdra. Toto plató by však malo obnášať nanajvýš 10, výhodne nanajvýš 5vzdialenosti, ktorú zvierajú boky medzi koncami, privrátenými kjadru, aby tak bol danýV podstate špícato vytvorený profil.Ďalej je výhodné, že uhol bokov pozdĺž celé hĺbky závitu je konštantný. Tak je tomu v prípade, keď boky závitu nemajú v profile závitu ani ohyby, ani zaoblenia, avšak môžu bytopisované vždy priamkou s konštantným stúpanim.Zásadne sa môže toto závitom vybavené puzdro použiť vúložnom otvore spracovávanej súčasti akéhokoľvek druhu. Vo výhodnej forme vyhotovenia je závitom vybavené puzdro podľa vynálezu však vytvorené na zaskrutkovanie zatočením do spracovávanej súčasti z dreva, takže závitom vybavené puzdro a drevená spracovávaná účasť predstavujú spoločný systém. Zvlášť výhodné je, že závitom vybavené puzdro podľa vynálezu drevo, resp. bunkovú štruktúru dreva nezhutní ani nestlačí, ale namiesto toho ju iba vyreže. Ztoho vyplýva podstatne väčšia pevnosť v ťahu medzi závitom vybaveným puzdrom a spracovávanou súčasťou z dreva. Tento efekt je ďalej zosilnený štruktúrou dreva. Drevo má v pozdlžnom smere letokruhov zásadne väčšiu pevnosť v ťahu ako vpriečnom smere, pretože rôzne letokruhy majú rôzne materiálové vlastnosti a medzi jednotlivými letokruhmí často existujú menej zaťažené prepojenia. Ak sa stlačí zavedením závitom vybaveného puzdra drevo, resp. jeho bunková štruktúra, a tak sa poničí, zmenší sa naviac aj súdržnosť medzi jednotlivými letokruhmí a zníži sa pevnosť v ťahu medzi závitom vybaveným puzdrom a drevenouVýhodne obnáša uhol bokov 28 ° až 32 °, zvlášť výhodne 29 ° až 31 °, a ešte raz výhodne presne 30 °.Rozstup závitu obnáša výhodne násobok vonkajšieho priemeru závitom vybaveného puzdraĎalej potom obnáša hĺbka závitu násobok vonkajšieho priemeru závitom vybaveného puzdraUkázalo sa, že predovšetkým pri skôr uvedených, zvlášť výhodných rozsahoch hodnôt je možné dosiahnuť výnimočne dobrú pevnosť v ťahu pri spojí medzi závitom vybaveným

MPK / Značky

MPK: F16B 33/02, F16B 25/10, F16B 25/00, F16B 37/12

Značky: závitom, puzdro, vybavené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e18418-zavitom-vybavene-puzdro.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závitom vybavené puzdro</a>

Podobne patenty