Vysokoteplotné mazivo bez obsahu grafitu

Číslo patentu: E 18379

Dátum: 22.06.2007

Autori: Schneider Bernd, Giskow Ralf, Bugner Steffen

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VYSOKOTEPLOTNÉ MAZIVO BEZ OBSAHU GRAFITU0001 Predkladaný vynález sa týka vysokoteplotného maziva na tepelné spracovanie kovov.0002 Pri tepelnom spracovaní kovov, najmä oceli, pri rozmedzí teploty od 700 - 1300 °C,dochádza na zahriatom povrchu kovu na okolitom vzduchu pri tvorbe okují. Pri spôsobe valcovania oceli za tepla pri výrobe bezšvíkových rúrok sa plný materiál pretlači a vytvorí sa dutý blok, ktorý sa následne v nadväzujúcich krokoch valcovania elonguje. Nebezpečenstvo vzniku okují na zahriatom povrchu kovu je zvlášť aktuálne behom prechodu do elongačného procesu. Behom následných krokov valcovania môže tento výskyt okují viesť k vnútomému poškodeniu bezšvíkových rúrok. Z toho dôvodu sa vznikajúce okuje ofukujú napríklad stlačeným vzduchom alebo inertným plynom. Dodatočne sa na vnútornú povrchovú plochu dutých blokov nanášajú ako mazivá alebo moridlá najrôznejšie látky v práškovej forme. Príklady takých mazadiel alebo moridiel zahmujú grañt, nitrid bóru, sulfid molybdeničítý,silikáty alebo fosfáty alkalíckých zemín, popripade ich zmesi.0003 Mnohé mazadlá na tepelné spracovanie kovov obsahujú grañt z dôvodu jeho dobrých mazacích vlastností. Grafit však vykazuje značné nevýhody, ako je napríklad absorpcía grañtového uhlíka V spracovanom povrchu kovu, ktorá môže spôsobiť zmenu zloženia a vlastností povrchu kovu. Okrem toho je grañt nežiaduci z pracovne hygienických dôvodov,pretože sa grañtový prášok ľahko rozprašuje do okolitej atmosféry a pre pracovníkov, ktorí pracujú v blízkosti, predstavuje pri vdychovaní grafitového prášku zdravotné ohrozenie. 0004 Mnohé známe mazadlá okrem toho nevykazujú v dôsledku ich fyzikálnych vlastností a vzhľadom k ich veľkosti zŕn dobré chovanie pri kropeni a tokové chovanie. Hrubý materiál s veľkými veľkosťami zŕn často vedie k nedostatočnému a nerovnomemému pokrytiu povrchu kovu a tým k špatnému obmedzeniu výskytu okují. Známe jemne zmité materiály s malými veľkosťami zŕn, napríklad pod 50 m, majú často sklon k vytváraniu hrudiek, najmä pri skladovaní, pričom sa vo forme prášku obťažne nastriekajú na povrch kovu. Výhodou jemnejšej zmitosti je však možnosť dosiahnuť lepšiu tvorbu vrstvy. Táto výhoda je však u známych kompozícii s jemnejšou zmitosťou znehodnotená sklonom k vytváraniu hrudiek. 0005 DD 292678 A 5 zverejňuje povlak na zníženie trenia pri elastickom alebo plastickom tvámení kovových materiálov, tvorený homogénnou zmesou pevných látok produktovtepelnej premeny, získaných tepelným pôsobením pri 250 až 1600 °C na homogénnu zmes(A) 0,02 až 28 hmotnostných dielov solí mastných kyselín, (B) 0,09 až 9,1 hmotnostných dielov boratu alkalického kovu alebo boratu amónneho, (C) 0,18 až 26 hmotnostných dielov fosforečnanu alkalického kovu alebo fosforečnanu amónneho, (D) 0,02 až 18 hmotnostných dielov polymémej organickej zlúčeniny a (E) 0,06 až 18 hmotnostných dielov reakčnýchproduktov zložiek A-C, vytvorenú vo vodnom roztoku pri hodnote pH 6,5 a pri teplote 80 °C.0006 Úkolom predkladaného vynálezu je preto poskytnúť vysokoteplotné mazivo s dobrým chovaním pri kropení a tokovým chovaním na zahriatych povrchoch kovov, ktore pri nanesení v práškovej forme umožňuje dobré potiahnutie povrchu kovu a ktoré i po dlhšom skladovaní pri výrobných podmienkach vykazuje dobre chovanie pri kropení a dobré tokové chovaniebez podstatného vytvárania hrudiek a ktoré vylučuje použitie grañtu.0007 Úkol predkladaného vynálezu sa rieši vysokoteplotným mazivom pre tepelnéspracovanie kovov, tvoreným zmesou jemne práškovitých materiálov, pričom uvedená zmesobsahuje minimálne nasledujúce súčasti(b) mastnú kyselinu alebo soľ mastnej kyseliny,(c) kyselinu boritú, soľ kyseliny boritej (boritan) a/alebo minerál s obsahom kyseliny(d) polyfosfát alkalického kovu a/alebo pyrofosfát alkalického kovu a/alebo metafosfátalkalického kovu V množstve od 60 do 95 hmot. v zmesi, pričom uvedene súčasti zmesi vykazujú strednú veľkosť zŕn S 150 m a mazadlo nevykazuje žiadny prídavok grañtu.0008 S prekvapením sa ukázalo, že je zmes podľa vynálezu so zložkami (a), (b), (c) a (d) veľmi vhodná ako mazivo na tepelne spracovanie kovov. Je logické, že mazadlo podľavynálezu môže obsahovat ďalšie zložky za predpokladu, že tieto zložky podstatnýmspôsobom nezhoršia požadované výhodne vlastnosti mazadla.0009 Sekundárne a/alebo terciárne zlúčeniny fosforečnanu vápenatého sa prekvapivo prejavili ako mimoriadne vhodné pomocné prostriedky na kropenie vo vysokoteplotnom mazive podľa vynálezu na tepelné spracovanie kovov. Monokalciumfosfát je nevhodný,pretože účinkom vzdušnej vlhkosti vytvára hrudky. Kalciumfosfátová zlúčenína vysokoteplotného maziva podľa vynálezu sa volí medzi hydroxylapatítom Ca 5(PO 4)3 OH a trikalciumfosfátom Ca 3(PO 4)2, pričom je zvlášť výhodný hydroxylapatit.0010 Zmes vysokoteplotného maziva podľa vynálezu ďalej obsahuje mastnú kyselinu alebo soľ mastnej kyseliny v kombinácii s obvyklými zložkami. Prekvapivo sa ukázalo, že je pri použití mastnej kyseliny alebo soli mastnej kyseliny možné podstatne obmedziť tvorbu hrudiek jemne zmitého prášku a zlepšiť odolnosť pri skladovaní. Bez toho, aby sa viazala na nejakú teóriu, autorka vynálezu sa domnieva, že sa mastná kyselina alebo soľ mastnej kyseliny viaže na jadrá jednej alebo väčší počet ďalších zložiek zmesi a tak zabraňuje alebo obmedzuje tvorbu hrudiek, zabraňuje pôsobeniu vlhkosti na jadrá a tým zlepšuje odolnosť mazadla pri skladovaní a jeho chovanie pri kropení alebo tokovć chovanie.0011 Vo výhodnom uskutočnení vysokoteplotného maziva podľa vynálezu sa mastná kyselina alebo sol mastnej kyseliny volí z nasýtených a nenasýtených mastných kyselín so 6 až 26 atómami uhlíka alebo ich solí. Zvlášť výhodné sa mastná kyselina alebo soľ mastnej kyseliny zvolí zo skupiny, do ktorej náleží kyselina kapronová, kyselina kaprylová,kyselina kaprinová, kyselina laurová, kyselina myristová, kyselina palmitová, kyselina margarová, kyselina stearová, kyselina arachová, kyselina behenová, kyselina lignocerová,kyselina cerotinová, kyselina palmitolejová, kyselina olejová, kyselina elaidová, kyselina vakcenová, kyselina ikosenová, kyselina eruková, kyselina nervonová, kyselina linolová,kyselina linolenová, kyselina arachidonová, kyselina timnodová, kyselina klupanodonová,alebo jej soli. Obzvlášť výhodná je mastná kyselina alebo soľ mastnej kyseliny vo forme kyseliny stearovej alebo jej soli, najmä stearánu horečnatého. Nevyhnutným predpokladom na výber je, aby mastná kyselina alebo soľ mastnej kyseliny boli pri teplote 30 °C vo forme pevnej látky.0012 Vo forme ďalších zložiek obsahuje vysokoteplotne mazivo kyselinu boritú, soľ kyseliny boritej (boritan) a/alebo minerál s obsahom soli kyseliny boritej (boritanu). Zvlášť výhodná je kyselina boritá H 3 BO 3, bórax Na 2 B 4 O 5 (OH) 4.8 H 2 O alebo Na 2 B 4 O 7 . l 0 H 2 O,ďalej boritan sodný, ako je Na 2 B 4 O 7 .5 H 2 O, Na 2 B 407 (bezvodý),metaboritan sodný NaBO 24 H 2 O a anhydríd kyseliny boritej B 203 Použitie kyseliny boritej, soli kyseliny boritej (boritanu) a/alebo minerálu s obsahom soli kyseliny boritej(boritanu) podľa vynálezu zlepšuje rovnomemé rozdelenie maziva na povrchu kovu

MPK / Značky

MPK: C10N 50/08, C10N 10/02, C10N 20/06, C10M 169/04, C10N 40/24, C10N 30/08, C10N 10/04

Značky: vysokoteplotné, obsahu, grafitu, mazivo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e18379-vysokoteplotne-mazivo-bez-obsahu-grafitu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokoteplotné mazivo bez obsahu grafitu</a>

Podobne patenty