Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúralebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe0001 Vynález sa týka monitorovacieho zariadenia podľa nároku 1 pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe, pričom zariadenie má elektroniku na zisťovanie parametrov dôležitých pre funkciu procesu odlievania monitorovaného stroja. Výhodné uskutočnenia sú opísané v závislých nárokoch 2 - 9.0002 Zariadenia tohto druhu sa používajú napríklad pri Iejacích panvách na monitorovanie funkcie posuvného uzáveru, umiestneného na výpuste panvy. Majú za úloha pri procese odlievania zistovat funkčne dôležité parametre posuvného uzáveru a ukazovať ich zmeny, aby sa predchádzalo poruchám vo výrobe a zabránilo závažným prevádzkovým výpadkom. Ďalej sú vhodné tiež pre automatizáciu prevádzky na panvovej odlievacej stanici, ako napriklad pomocourobotických zariadeni, predovšetkým tiež na zber dát.0003 Pri týchto monitorovacích zariadeniach je známe, že elektronika slúži nato, aby spoľahlivo zlskavala počas celého cyklu panvy merané dáta,napríklad zdiagnostického systému posuvného uzáveru. Knim patria okrem iného hodnoty tlaku a teploty a tiež opotrebenia a ďalšie geometrické alebo prevádzkovo-technické parametre. Na základe týchto nameraných dát sa napriklad zisťuje, či má byť hlásená porucha určitých dielov zariadenia alebo dokonca celého zariadenia. Pri známych monitorovacích zariadeniach je nevýhodné, že ich elektronika, ktorá je umiestnená spravidla blízko odlievacieho zariadenia, je pri procese odlievania vystavená dlhotrvajúcim drsným prevádzkovým podmienkam, najmä prašnému vzduchu, resp. vákuu, a vysokejokolitej teplote. Následkom toho môžu byť získavané chybné dáta a tým chybnédiagnózy týkajúce prevádzkového stavu posuvného uzáveru.0004 Dokument W 0 95/25255 sa týka zariadenia s puzdrom (skrinkou),ktorým prúdi prúd vzduchu poháňaný ventilátorom, a v ktorom sú ochladzované elektrické komponenty generujúce teplo. Navyše sú v kazete v puzdre zahrnuté izolované komponenty, ktoré môžu byt oddelene chladené ventilátorom a sú tak nezávislé na ďalších elektrických komponentoch. Puzdro však nie je priamo alebonepriamo pripevnené k metalurgickej nádobe alebo takmer rozpálenej peci.0005 V dokumente WO 02/088400 je uvedené, že vznikajúce teplo môže byt premieňané na elektrickú energiu. Nie je však odporúčané umiestňovatelektroniku na nádobu pre posuvný uzáver alebo podobne.0006 Na usporiadanie stroja na liatie vstrekom podľa dokumentu EP-A 1 260 345 je opísané, že je prítomný vnútorný riadiaci systém stroja a tiež aspoň jedna prenosová jednotka napájacej siete. Pri známych monitorovacích zariadeniach je nevýhodné, že ich elektronika, ktorá je umiestnená spravidla blízko odllevacieho zariadenia, je pri procese odlievania vystavená dlhotrvajúcim drsným prevádzkovým podmienkam, najmä prašnému vzduchu, resp. vákuu, a vysokej okolitej teplote. Následkom toho môžu byt získavané chybné dáta a tým chybné diagnózy týkajúce prevádzkového stavu posuvného uzáveru.0007 Predmetom tohto vynálezu je zamedziť týmto nevýhodám a poskytnúť monitorovacie zariadenie vyššie uvedeného typu, ktorého elektronika jepočas operácie odlievania chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky nižšia než teplota okolitého prostredia zariadenia. Ďalej je jednotka pred okolím čo najviac uzatvorená, takže môže mat bez väčšieho úsilia0010 S elektronikou je možné uskutočňovať monitorovacie práce na posuvnom uzávere, meniči Iiatych rúr alebo podobne, a tiež na samotnej nádobe bez toho, aby bola nutná existencia zodpovedajúcich káblových spojov z metalurgickej nádoby do centrály. To môže byt výhodné najmä vtedy, ked je nádoba, ako napríklad panva obsahujúca roztavenú oceľ, premiestňovaná pomocou žeriavu z miesta pre panvu do plniacej stanice a ďalej do manipulačnej stanice a následne na odlievaciu plošinu. Prípadné káblové spoje musia byt tedazapájané resp. odpájané na príslušnej stanici.0011 Tento vynález ďalej predpokladá, že jednotka je vybavená aktívnym chladiacim systémom. Týmto je možné docieliť silného chladiaceho účinku, ktorý je možné navyše od prípadu k prípadu ľahko nastavovať podľa príslušných0012 Z dôvodu konštrukčne jednoduchého usporiadania je výhodné, ked je chladiaci systém podľa tohto vynálezu vytvorený pomocou vzduchového chladenia saspoň jedným ventilátorom, ktorý je výhodne napájaný zdrojom energie pochádzajúcim zodpadového tepla nádoby. Taký chladiaci systém je energeticky účinný a súčasne dostatočne robustný na to, aby fungoval v drsných0013 Vynález ďalej predpokladá, že ventilátor je ďalej napájateľný vonkajším zdrojom energie. Jeho úlohou je vyrovnávat kolísanie zdroja energie,závislého na odpadovom teple. V prípade potreby môže tiež prevziať úplné napájanie ventilátora energiou.0014 Vhodné sú obidva zdroje energie typu generátora elektrického prúdu, pričom ventilátorje elektricky napájateľný nimi dodávaným prúdom.0015 Podľa tohto vynálezu je jednotka vybavená tepelnou izoláciou.0016 S cieľom čo najvyššieho účinku tepelnej izolácie je jednotka vytvorená tak, že tvorí dve vsebe ležiace izolačné komory, pričom tepelná izolácia je usporiadaná vo vonkajšej komore a elektronika je zabudovanávo vnútornej komore a tam je odizolovaná pomocou izolačnej steny od nádoby.0017 Tento vynález tiež predpokladá, že jednotka je vybavená vzduchovým ñltračným zariadením. Tým sa zabezpečí, aby vzduch zokolia, obsahujúci prach, neovplyvňoval funkciu elektroniky.0018 Nižšie bude vynález bližšie opísaný pomocou vzorovéhoObr.1 ukazuje schematicky v reze liacu panvu sjednotkou podľa tohto vynálezu. 0019 Na Obr. 1 je vidiet časť lejacej panvy 1, na ktorej vonkajšom plášti 2je podľa tohto vynálezu pripevnená samostatná jednotka 3 s elektronikou 4 na ochranu naposledy uvedeného monitorovacieho zariadenia, ktoré už nie je znázornené, pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo podobné liace zariadenie. Táto jednotka 3 je napríklad vytvorená ako tepelne ochranné puzdro.0020 Táto samostatná jednotka 3 má vonkajšie puzdro 5 a vnútorné puzdro 6, pričom medzipriestor 7 medzi obidvoma puzdrami je opatrený tepelnou izoláciou 8. Elektronika 4 je umiestnená vo vnútornom puzdreô a tam je dodatočne odizolovaná izolačnou stenou 9 od lejacej panvy 1.0021 Vjednotke 3 je usporiadané chladiace zariadenie 10, pomocou ktorého je vnútorný priestor 11 jednotky aktívne chladený chladiacim vzduchomalebo iným chladivom, ako napríklad argónovým plynom, dusíkom alebo

MPK / Značky

MPK: C21C 5/52, H05K 5/00, B22D 41/22, F27D 19/00, H05K 7/20, F27D 21/00, B22D 45/00, C21C 5/46, F27D 3/14, F27B 14/20, B22D 41/46

Značky: uzáver, uzatvárací, posuvný, člen, monitorovacie, liatych, měnič, metalurgickej, nádobě, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e18152-monitorovacie-zariadenie-pre-posuvny-uzaver-menic-liatych-rur-alebo-iny-uzatvaraci-clen-na-metalurgickej-nadobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe</a>

Podobne patenty