Kovanie pre autosedačku

Číslo patentu: E 17990

Dátum: 03.07.2010

Autor: Stilleke Martin

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka kovania pre autosedačku so znakmi úvodnej časti nároku l.Kovanie tohto druhu je známe napríklad z dokumentu DE 44 36 101 Al. Ako ložisko pre excenter je tu usporiadaný krúžok, ktorý je uchytený malou prírubou druhej časti kovania, Ťahanie takej príruby je s pribúdajúcou tvrdosťou materiálu obtiažnejšie.Vynález má za úlohu, vylepšiť kovanie v úvode uvedenom type. Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená kovaním so znakmi nároku l. Výhodné usporiadania sú predmetom závislýchTým, že okraj uchytenia pozdĺž svojho obvodu je prostredníctvom jednotlivých axiálnych výbežkov čiastočne rozšírený, je vytvorené oporné uloženie, ktoré má dostatočný axiálny rozmer, aby sa tu excenter alebo ložisko excentra uchytilo a podoprelo. Výbežky sú vytvorené zmateriálu časti kovania. Vytvorenie výbežkov, výhodne ako pretlačeníe, je možné aj v prípade vysokopevných materiálov. Obojstranné vytvorenie výbežkov - vo vzťahu k obidvom čelným stranám časti kovania - optimalizuje axiálny rozmer čiastočne rozšíreného okraja. Predložený vynález nahrádza v kovaní súkolia ťahané príruby, vynález môže byť aleprincipiálne prenesený aj na iné miesta autosedačky, ktore majú prírubu.Použitie excentrického planetového súkolia vkovaní dovoľuje plynulé nastavenie sklonu operadla autosedačky. Ušetreníe centrálneho pastorka oproti obežnému planetovému súkoliu vedie k vzniku kolísavého pohybu, ktorý prekrýva relatívne otáčanie častí kovania. Excenter,ktorý pozostáva napríklad z dvoch klinových segmentov, odtláčaných od seba navzájom prostredníctvom pružiny, alebo z kosáčikového prvku, je výhodne uložený na svojej strane,protiľahlej uvedenému ložisku časti kovania, napriklad na vnútornej strane, na prírube druhejV nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný na základe príkladu uskutočnenia, znázor neného na výkrese. Výkresy znázorňujú Obr. l rozčlenené znázornenie príkladu uskutočnenia,Obr. 2 detailný pohľad na druhú časť kovania, Obr. 3 schematicke znázornenie autosedačky.Autosedačka 1 pre motorové vozidlo má sedaciu časť 3 a k sedacej časti 3 vo svojom sklone relatívne nastaviteľné operadlo 4. Na nastavenie sklonu operadla 4 sa ručne, napríklad prostredníctvom ručného kolieska 5, alebo motoricky, napríklad prostredníctvom elektromotora, otáča hnací hriadeľ 7, ktorý je usporiadaný horizontálne v prechodovej oblasti medzi sedacou časťou 3 a operadlom 4. Na obidvoch stranách autosedačky 1 zasahuje hnací hriadeľ 7 následne opísaným spôsobom neotočne do kovania 10. Hnaci hriadeľ 7 definuje použitéprislovečne určenie smeru valcového súradnicového systému.Kovanie 10 je vytvorené ako kovanie súkolia, u ktorého sú navzájom spojené prvá časť 11 kovania a druhá časť 12 kovania prostredníctvom súkolia na prestavovanie a zabezpečenie polohy, presnejšie povedané prostrednictvom excentrického planetového súkolia, vpredloženom prípade samosvorněho, ako je prikladne opisané vdokumente DE 44 36 101 A 1, ktorého zverejnený obsah, týkajúci sa tejto problematiky, je tu výslovne zahrnutý.Pri montáži kovania 10 je prvá časť 11 kovania napríklad pevne spojená so štruktúrou operadla 4, teda pevne s operadlovou časťou. Druhá časť 12 kovania je potom pevne spojená so štruktúrou sedacej časti 3, teda pevne so sedačkou. Tieto priradenia častí 11 a 12 kovania sú výhodné, keď hnací hriadeľ 7 a operadlo 4 majú mať rovnaký zmysel otáčania, alebo keď má byť poloha hnacieho hriadeľa 7 vzhľadom na operadlo 4 konštantná, aby sa napríklad elektromotor, otáčajúci hnací hriadeľ 7 mohol pripevniť na štruktúru operadla 4. Priradenia častí kovania 11 a 12 môžu byť ale tiež zamenené, to znamená, prvá časť 11 kovania by potom bola pevne spojená so sedacou časťou a druhá časť 12 kovania pevne spojená s operadlom. Posledne menované priradenia častí 11 a 12 kovania sú výhodné, ked radiálne vzdialenosti pripevňovacích bodov medzi kovanim 10 a relativne tenkým operadlovýmplechom majú byť čo najväčšie.Obidve časti 11 a 12 kovania sa môžu približne vpísať do kruhového kotúčového tvaru. Obidve časti 11 a 12 kovania pozostávajú výhodne z kovu, najmä z ocele. Na zachytenie axiálne pôsobiacich sil, teda k súdržnosti častí 1 1 a 12 kovaniaje usporiadaný zvieraci krúžok 13. Taká súdržnosť prostredníctvom zvieracieho krúžku je opisaná napríklad v dokumente US 6,799,806 A, ktorého zverejnený obsah, týkajúci sa tejto problematiky, je tu výslovne zahrnutý. Výhodne je kovový zvieraci krúžok 13 pri montáži kovania 10 pevne spojený sdruhou časťou 12 kovania, výhodne najskôr nalisovaný a potom zvarený. Alternatívne je zvieraci krúžok 13 obrúbený, pričom presahuje druhú časť 12 kovania. Na jednej z jehočelných strán má zvieraci krúžok 13 okraj, ohnutý radiálne smerom dovnútra, prostred níctvom ktorého, prípadne pod preložkou zberovćho krúžku, presahuje prvá časť 11 kovania radiálne smerom von, bez toho aby prekážal relativnemu pohybu obidvoch časti 11 a 12kovania. Z hľadiska štruktúry tvoria preto obidve časti 1 1 a 12 kovania dohromady kotúčovúNa vytvorenie súkolia je na druhej časti 12 kovania vytvorené ozubené koleso 16 s vonkajším ozubením a na prvej časti ll kovania ozubený veniec 17 s vnútorným ozubením, ktoré sú spolu vzáberu. Priemer hlavovej kružnice vonkajšieho ozubenia ozubeného kolesa 16 je aspoň o výšku zuba (ozubeného venca 17) menší, ako priemer pätnej kružnice vnútomćho ozubenia ozubenćho venca 17. Zodpovedajúci rozdiel počtu zubov ozubeného kolesa 16 a ozubeného venca 17 o aspoň jeden zub umožňuje posuvný pohyb ozubeného venca 17 naPrvá časť ll kovania má na strane privrátenej kozubenému kolesu 16 koncentricky sozubeným vencom 17 umiestnenú prirubu 19, ktorá môže byť ako ťahaná priruba pritvarovaná k prvej časti 11 kovania (to znamená, vytvorená s ňou ako jeden kus) alebo na ňu pripevnená ako samostatné puzdro. V prirube 19 je prostredníctvom náboja 22 otočne uložený unášač 21. Unášač 21 pozostáva výhodne z plastu. Náboj 22 unášača 21 je v strede vybavený otvorom 23 na uchytenie hnacieho hriadeľa 7. Profil otvoru 23 je vytvorený lícovane kprotilu hnacieho hriadeľa 7, vpredloženom prípade k profilu drážkovaného hriadeľa. V spojení so svojim nábojom 22 má unášač 21 krycí kotúč 25, vytvorený ako jedenkus s nábojom 22, a s väčším priemerom ako náboj, O prirubu 19 sa opierajú dva klinove segmenty 27, ktoré (so svojimi zakrivenými vonkajšími plochami) ukladajú druhú časť 12 kovania prostredníctvom puzdra 28 klzného ložiska, ktoré je neotočne zalisovanć do druhej časti 12 kovania. Unášač 21 má - s radiálnym odstupom od náboja 22 - unášačový segment 29, uchytený s vôľou medzi úzkymi stranami klinových segmentov 27, ktorý je vytvorený zjedného kusa spoločne s krycím kotúčom 25 a nábojom 22. K sebe obrátenć široké strany klinových segmentov 27 uchytávajú s každým vybraním,deñnovaným Vďaka vyčnievajúcim materiálovým častiam, vždy ohnutý koncový prst pružiny 35 tvaru písmena omega, ktorá od seba odtláča klinové segmenty 27 v obvodovom smere,pričom V prevádzke sa vyčnievajúce materiálové časti klinových segmentov 27 navzájomdotýkajú a môžu byť vystavené vzájomnému pôsobeniu.Unášač 21 je na vonkajšej strane prvej časti 11 kovania axiálne zabezpečený pripnutoupružnou podložkou 43, Na vonkajšej strane druhej časti 12 kovania je medzi jej radiálnymvonkajším okrajom a krycím kotúčom 25 usporiadaný tesniaci krúžok 44, napriklad z gumyalebo mäkkého plastu, ktorý je spojený s krycím kotúčom 25, najmäje k nemu pripnutý.Vďaka klinovým segmentom 27 (a pružine 35 V tvare písmena Omega) je definovaný excenter, ktorý vpredĺženi smeru excentrícity tlačí ozubené koleso 16 na takto definovanom záberovom mieste do ozubeného venca 17. Pri pohone prostredníctvom otáčajúceho sa hnacieho hriadeľa 7 je prenášaný točivý moment najskôr na unášač 21 a prostredníctvom segmentu 29 unášača potom na excenter, ktorý kĺza pozdĺž puzdra klzného ložiska 28 pri zmene smeru excentricity a tým pri premiestnení miesta záberu ozubeného kolesa 16 s ozubeným vencom 17, čo sa prejavuje ako kývavý posuvný pohyb, to znamená, ako relatívne otáčanie, ktoré je prekrývané kývavým pohybom. Sklon operadla 4 je tak plynulonastaviteľný medzi niekoľkými prevádzkovými polohami.V závislosti od montáže kovania 10 je excenter (to znamená, klinové segmenty 27) uložený druhou časťou 12 kovania, zatial čo tento excenter, čo sa jeho týka, sám ukladá prvú časť 1 1 kovania, alebo sú vzájomné vzťahy presne opačně, to znamená, excenter je podopretý naprvej časti l l kovania a on sám podopiera druhú časť 12 kovania.V druhej časti 12 kovania je (v predloženom prípade koncentricky s ozubeným kolesom 16) vytvorené uchytenie 12 a, ktorého okraj 12 b je definovaný materiálom druhej časti 12 kovania. Puzdro klzného ložiska 28 je prijaté týmto uchytením 12 a a prilieha k jeho okraju 12 b (na materiáli druhej časti 12 kovania). Pritom má puzdro 28 klzného ložiska väčší axiálny rozmer(to znamená, pozdĺž osi otáčania excentra) ako obnáša sila materiálu druhej časti 12 kovania. Aby sme dali uchyteniu 12 a rovnaký axiálny rozmer ako je rozmer puzdra 28 klzného ložiska,je u známych kovaní vytiahnutá malá príruba, ktorá vytvára okraj 12 b uchytenia 12 a a v kto rej je potom zalisované puzdro 28 klzného ložiska.Podľa vynálezu je okraj 12 b uchytenia 12 a v obvodovom smere čiastočne rozšírený tým, že z materiálu (deñnujúceho okraj 12 b) druhej časti 12 kovania sú vďaka axiálnym prerazeniam vytvorené jednotlivé výbežky 12 c, to znamená, materiál druhej časti 12 kovania je pozdĺž okraja 12 b uchytenia 12 a miestami (s konštantným odsadenim v obvodovom smere) pretlačený a vytvára tým výbežky l 2 c. To môže prebehnúť napríklad až v troch štvrtinách, výhodne vjednej štvrtine až polovici hrúbky materiálu druhej časti 12 kovania, pričom pozdĺž obvodu okraja 12 b sú celkom pretvárané polovica až tri štvrtiny okraja 12 b. Ku každému výbežku l 2 c patrí prehĺbenie na druhej čelnej strane časti 12 kovania s rovnakým axiálnym rozmerom.S axiálne striedavo usporiadanými (a inak rovnakými) výbežkami 12 c, teda svýbežkami

MPK / Značky

MPK: F16C 35/02, B60N 2/225

Značky: autosedačku, kovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e17990-kovanie-pre-autosedacku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovanie pre autosedačku</a>

Podobne patenty