Inhalovateľný farmaceutický prostriedok

Číslo patentu: E 17974

Dátum: 15.02.2011

Autori: Price David, Dorinsky Paul Michael

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Popis TECHNICKÁ OBLASŤ WNÁLEZU0001 Tento vynález sa týka inhalovateIného farmaceutického prostriedku a najmä inhalovateIného farmaceutického roztokového aerosólu zahŕňajúceho0002 Astma je bežné zápalové ochorenie, pri ktorom sú dýchacie cesty dýchacieho systému chronicky zúžené a stažené opuchom (zadržiavanie kvapaliny). Počas záchvatu pacient trpí ťažkým dýchaním sprevádzaným najmä sipením a kašlaním a pocitom tlaku vhrudi spôsobenom bronchospazmom(náhle stiahnutie svalov v stenách priedušničiek), opuchom sliznice a tvorbou hlienu. Astma je podnecovaná nadmernou reaktivitou na rôzne podnety (ako sú alergény alebo rýchla zmena teploty vzduchu). U citlivých jedincov vdychované alergény (spúšťače alergie) vyvolávajú nadmernú imunitnú reakciu vyznačujúcu sa získavaním imunitných buniek a produkciou protilátok imunoglobulínu E(IgE). Astma je spôsobená pripojením IgE protilátok kžírnym bunkám(rezidentná bunka niekoľkých typov ztkanív vcelom tele, najmä vblízkosti kpovrchom, ktoré sú na rozhraní svonkajším prostredím). Toto pripojenie aktivuje žírne bunky a pri opätovnej expozícii rovnakému antigénu dochádza k degranulácii žírnych buniek, ktorá vedie k rýchlemu uvoľňovaniu mediátorov zápalu, ako je histamín, proteoglykány a cytokíny. Astma je výsledkomIokalizovaného uvoľňovania takých mediátorov.0003 U pacientov trpiacich astmou, je upchanie dýchacích ciest väčšinou vratné a pacient pociťuje silnú reakciu na inhalované bronchodilatátory a0004 Astma sa všeobecne lieči použitím kombinácie dlhodobého liečenia a krátkodobého občasného liečenia akútnych záchvatov. Dlhodobé liečenie astmyzahŕňa použitie protizápalových látok a dlhodobo pôsobiacichbronchodilatátorov. Krátkodobé občasné liečenie používa krátkodobo pôsobiace bronchodilatátory. Inhalované glukokortikosteroidy (|CS) predstavujú súčasné preferované liečenie strednej až závažnej alergickej astmy a bolo preukázané, že pôsobia tak, že potláčajú adaptivnu imunitnú reakciu, pričom nepotláčajú vrodenú imunitnú reakciu. Existujú rôzne účinné |CS dostupné v danej problematike, napríklad flutikazón propionát alebo CFC-beklometazón(prípravok zahŕňajúci beklometazón dipropionát a freónovú hnaciu látku).0005 Beklometazón dipropionát (INN), tiež známy ako beklometazón dipropionát (USAN) alebo (8 S,9 R,10 S,11 S,13 S,14 S,16 S,17 R)-9-chlór-11 hydroxy-10,13,16-trimety)-3-oxo-17-2(propionyloxy)acetyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodekahydro-3 H-cyklopentaa-fenantrén-17-yl-propionát(IUPAC), je predmetom predkladaného vynálezu.0006 Prípravky beklometazón dipropionátu sú v danej problematike známe. Napríklad US 5 776 432 popisuje farmaceutický roztokový aerosólový prípravok zahŕňajúci beklometazón dipropionát, freónovú hnaciu látku vybranú z 1,1,1,2-tetrafluóretánu (norflurán alebo hnacia látka 134 a), 1,1,1,2,3,3,3 heptañuórpropánu (hnacia látka 227) a ich zmesi a etanolu (bezvodého), aby sa rozpustil beklometazón dipropionát v hnacej látke. Beklometazón dipropionát je rozpustený vprípravku a prípravok vpodstate neobsahuje tenzid. Avšak súvyžadované ďalšie zlepšenia v liečení pre účinné zvládnutie astmy.0007 US 2004/062720 opisuje prostriedky, ktoré obsahujú kortikosteroid,hnaciu látku, spolurozpúšťadlo a antioxidant na liečenie bronchiálnych porúch podávaním prostredníctvom tlakového inhalátora s odmeriavacou dávkou. US 2006/0257324 opisuje spôsob dodávania dvoch alebo viacerých aktívnych Iiekových substancií do pľúc inhaláciou zjediného tlakového inhalátorového produktu sodmeriavanou dávkou stým, že inhalátor obsahuje roztokovýprípravok založený na HFA/spolurozpúšťadle.0008 Preto predkladaný vynález poskytuje inhalovateľný farmaceutický roztokový aerosól zahŕňajúci beklometazón dipropionát, etanol a hnaciu látku vybranú z 1,1,1,2-tetrafluór-etánu, 1,1,1,2,3,3,S-heptafluórpropánu a ich zmesi,kde aerosól má kvapôčky veľkosti, ktorá má hmotnostný mediánový aerodynamický priemer 0,5 - 2,0 m, na použitie na liečenie astmy u pacienta, u ktorého zlyhalo udržiavanie funkcie pľúc nad 60 základnej línie FEV 1 v reakcii na inhalovateľný flutikazón propionát a/alebo inhalovateľný prípravok zahŕňajúci beklometazón dipropionát a freónovú hnaciu látku, udržiavaním funkcie pľúc nad 60 základnej línie FEV 1 alebo znížením výskytov poklesu funkcie pľúc pod 60 základnej línie FEV 1.0009 Tento prípravok poskytuje prekvapivé zlepšenie pľúcnej0010 inhalovateľný farmaceutický roztokový aerosól podľa predkladaného vynálezu zahŕňa beklometazón dipropionát, etanol a hnaciu látku vybranú z0011 Aktívna zložka beklometazón dipropionát je všeobecne prítomný vprípravku podľa vynálezu vterapeuticky účinnom množstve, t. j. množstve takom, že odmerané objemy lieku podávané pacientovi obsahujú množstvo lieku účinné na vyvolanie zamýšľaného terapeutického účinku. Aerosólový roztok výhodne obsahuje 0,02 až 0,6 percent hmotnostných, výhodnejšie 0,05 až 0,5 percent hmotnostných beklometazón dipropionátu vztiahnuté na celkovú0012 Etanol je prítomný v množstve účinnom pre rozpustenie beklometazón dipropionátu vhnacej látke. Výhodne roztok obsahuje 1 až 20 percent hmotnostných etanolu, výhodnejšie 2 až 12 percent hmotnostných a najvýhodnejšie 4 až 10 percent hmotnostných vztiahnuté na celkovú hmotnost aerosólového roztoku. Etanol bude prítomný vmnožstve postačujúcom narozpustenie vpodstate všetkého množstva lieku prítomného prípravku audržanie lieku rozpusteného po dobu a za podmienok, ktorým sú vystavené komerčné aerosólové produkty. Výhodne je etanol prítomný v množstve, aby sa zabránilo zrazenie aktívnej zložky dokonca i pri teplotách až do -20 °C. Etanol je výhodne bezvodý etanol, i keď môže byt tolerované stopové množstvo vodyabsorbované zložkami, napríklad počas výroby lieku.0013 Freónová hnacia látka môže byt hnacia látka 134 a, hnacia látka 227 alebo ich zmes. Roztok výhodne obsahuje 80 až 99 percent hmotnostných hnacej látky, výhodnejšie 88 až 98 percent hmotnostných a najvýhodnejšie 90 až 95 percent hmotnostných vztiahnuté na celkovú hmotnost aerosólového roztoku. Freónová hnacia látka je výhodne iba hnacia látka prítomná0014 Roztok podľa predkladaného vynálezu výhodne vpodstate neobsahuje tenzid. Tenzidy sú často pridávané ksuspenziám, aby sa stabilizovala suspenzia. Avšak vzhľadom na to, že prípravok podľa predkladaného vynálezu je roztok, tenzid sa nevyžaduje. Akokoľvek, malé množstvo môže byt tolerované bez nepriaznivého ovplyvnenia prípravku. Výhodne prípravok obsahuje nie viac ako 0,0005 percent hmotnostných tenzidu vztiahnuté na celkovú hmotnost roztoku. Preferované prípravky neobsahujú žiadny tenzid. Predpokladá sa že prítomnost významného množstva tenzidu je nežiaduce pre roztokové prípravky beklometazón dipropionátu, pretože sa predpokladá, že tenzidy, ako je kyselina olejová a lecitín, podporujú chemickú degradáciu aktívnej zložky, keď je aktívna zložka rozpustená v zmesi hnacej0015 Preferovaný roztok podľa predkladaného vynálezu zahŕňa 0,02 až 0,6 percent hmotnostných beklometazón dipropionátu, 1 až 20 percent hmotnostných etanolu a 80 až 99 percent hmotnostných hnacej látky, kde percentá hmotnostné sa vzťahujú na celkovú hmotnost roztokového aerosólu. Najmä preferovaný roztok pozostáva v podstate z beklometazón dipropionátu,etanolu a hnacej látky vybranej z 1,1,1,2-tetrafluóretánu, 1,1,1,2,3,3,3 heptafluórpropánu a ich zmesi, výhodnejšie roztok pozostáva z týchto zložiek.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/57, A61K 9/00

Značky: prostriedok, farmaceutický, inhalovateľný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e17974-inhalovatelny-farmaceuticky-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhalovateľný farmaceutický prostriedok</a>

Podobne patenty