Synergické herbicídne prípravky obsahujúce pyroxsulam a sulfosulfurón

Číslo patentu: E 17828

Dátum: 27.07.2011

Autori: Yadav Mayank, Ramachandran Suresh, Gast Roger

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka synergickej herbicídnej kompozície s obsahom (a) pyroxsulamu a (b) sulfosulfurónu.0002 Ochrana úrody pred burinou a inou vegetáciou, ktorá spomaľuje rast úrody, je stálym problémom V poľnohospodárstve. V boji s týmto problémom výskumníci v oblasti syntetickej chémie vytvorili veľké množstvo rôznych chemických látok a chemických látok, ktoré sú účinné na kontrolu takéhoto nežiaduceho rastu. V literatúre boli popísané rôzne typy chemických herbicídov a veľké množstvo 2 nich je komerčne používaných.0003 V niektorých prípadoch sa ukázalo, že herbicídne aktívne zložky sú účinnejšie v kombinácii v porovnaní s individuálnou aplikáciou, čo sa označuje ako synergizmus. Ako je uvedené V Herbicide Handbook of the Weed Science Society of America, Ninth Edition, 2007, p. 429, synergizmus je interakcia dvoch alebo viacerých faktorov, ktorých kombinovaný účinok je výšší ako je predpokladaný na základe účinku každého faktoru aplikovaného jednotlivo. Predkladaný vynález je založený na zistení, že (a) pyroxsulam a (b) sulfosulfuron, každý známy jednotlivo pre herbicídne vlastnosti, vykazujú synergický účinok pri podaní V kombinácii.0004 Pyroxsulam, AF(5,7-dimetoxyl,2,4 triazolol,5 apyrimidin-2-yl)-2-metoxy-4-(trifluorometyl)-3 pyridínsulfónamid, je triazolopyrimidínový sulfónamidový herbicíd, a jeho herbicídna aktivita je opísaná v The Pesticide Manual, Fifteenth Edition, 2009. Pyroxsulam poskytuje široké spektrum kontroly na buriny bylin a listnatých drevín a obilnín. Sada synergických herbicídnych kompozícii s obsahom pyroxsulfamu a dalsieho herbicídu je opísaná V W 0 2004/080171.0005 Sulfosulfurón je všeobecný názov pre NF(4,6-dimetoxy-2 pyrimidinyl)amino-karbonyl-2-(etylsulfonyl)imidazo 1,2 apyridín-3-sulfónamid. Je to pyrimidyl-sulfonylmočovinovýherbicíd, a jeho herbicídne aktivita je opísaná v The PesticideManual, Fifteenth Edition, 2009. Sulfosulfurón kontroluje ročné listnaté dreviny a trávy v obilninách, predovšetkým v pšenici. 0006 Predkladaný vynález sa týka synergickej herbicidnej zmesi s obsahom herbicídne účinného množstva (a) pyroxsulamu a (b) sulfosulfurónu. Kompozície môžu tiež obsahovať poľnohospodársky prijateľnú pomocnú látku alebo nosič.0007 Predkladaný vynález sa tiež týka spôsobu kontroly rastu neželaných burín, predovšetkým v pšenici, a použitia tejto synergickej kompozície.0008 Spektrum zlúčenin synergickej zmesi, t.j., druhy buriny,ktoré kontrolujú konkrétne zlúčeniny, je široký a vysoko komplementárny. Tieto synergické zmesi sú predovšetkým užitočné na kontrolu kľúčových burín, t.j. vtáčieho zobu Phalaris minor L. PHAMI) pri nižšom použití ako jednotlivých zlúčenín.0009 Ako sa tu používa, výraz herbicíd znamená aktívnu zložku,ktorá zabija, kontroluje alebo inak modifikuje rast rastlín. Herbicídne účinné alebo vegetačne kontrolujúce množstvo účinnej zložky, ktorá vyvoláva škodlivý účinok a zahrňuje odklon od prirodzeného vývoja, zabíja, reguluje, vysúša, spomaľuje a podobne. Výraz rastlina a vegetácia obsahuje klíčivé semená,objavujúce sa sadenice a založená vegetácia.0010 Herbicidna aktivita sa prejavuje zlúčeninami synergickej zmesi pri aplikácii na listy alebo semená, alebo miesto rastliny pred alebo po sadbe alebo jej vrasteni. Pozorovaný účinok závisí na rastlinnom druhu, ktorý má byť kontrolovaný, aplikačných parametroch riedenia, veľkostí častíc pevných zložiek,podmienkach životného prostredia V čase použitia, špecifickej použitej zlúčeniny, špecifických pomocných látok a nosičov, typu pôdy a podobne, rovnako ako od množstva použitej chemikálie. Tieto a iné faktory môžu byť upravené tak, ako je známe V odbore, aby sa dosiahol selektívny alebo selektívne herbicídny účinok. Všeobecne je výhodne aplikovať kompozíciu podľa predkladaného vynálezu po výskyte búriny, čím sa dosiahne0011 V kompozícii podľa predkladaného vynálezu hmotnostný pomer pyroxsulamu k sulfosulfurón, so synergickým účinkom, je V rozsahu medzi 21 a 12.0012 Rozsah, V ktorom synergická kompozícia bude aplikovaná,bude závísíeť od príslušného typu buriny, ktorá má byť kontrolovaná, stupňa požadovanej kontroly a načasovania a spôsobu aplikácie. Všeobecne, na základe celkového množstva aktívnych zložiek kompozície, kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže byť aplikovaná v množstve 15 gramov aktívnej zložky na hektár (g/ha) a 50 g/ha. Pyroxsulam je aplikovaný v množstve 7,5 g/ha až 25 g/ha, kým sulfosulfurón je aplikovaný0013 zložky synergickej zmesi podľa predkladaného vynálezu môžu byť aplikované bud samostatne, alebo ako zložky viacložkového herbicídneho systému.0014 Synergická zmes podľa predkladaného vynálezu môže byť aplikovaná v spojení s jednýní alebo viacerými inými herbicídmi na kontrolu viacerých druhov neželanej vegetácie. Pri použití s inými herbicídmi, kompozícia môže byť formulovaná s iným herbicídom. alebo herbicídmi, zmiešaná 5 iným herbicídom alebo herbicídmi alebo aplikovaná postupne s iným herbicídom alebo herbicídmi. Niektoré herbicídy, ktoré môžu byť použité spolu sosynergickou kompozíciou podľa predkladaného vynálezu. sú 2,4-D0015 Kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže byť tiež použitá na kontrolu neželanej vegetácie V mnohých plodinách,ktoré sa stali tolerantnými alebo rezistentnými voči iným herbicídom genetickou. manipuláciou alebo mutáciou a selekciou. Preto, kompozicia podľa predkladaného vynálezu, môže byť použitá na 2,4-D tolerantné rastliny. Herbicídna kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže ďalej byť použitá spolu s qlyfosatom, glufosinatom, dicamba alebo imidazolinonmi na glyfosat-tolerantné, glufosinat-tolerantné, dicamba-tolerantné alebo imidazolinon tolerantné plodiny. Všeobecne je výhodné použitie kompozície podľa predkladaného vynálezu s herbicídmi,ktoré sú selektívne pre plodiny, ktoré sú ošetrené, a sú komplementárne k spektru burín kontrolovaných týmito aplikovanými zlúčeninami. Ďalej je všeobecne výhodná aplikácia kompozície podľa predkladaného vynálezu a iných komplementárnych herbicídov súčasne, bud ako kombinácia formulácie alebo ako zmes. Podobne, herbicídna kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže byť použitá spolu s inhibítormi acetolaktát syntázy na plodiny tolerantne voči inhibítora acetolaktat syntázy.0016 Synergická kompozícia podľa predkladaneho vynálezu môže byť všeobecne použitá v kombinácii so známymi herbicidmi na zvýšenie selektivity, ako benoxacor, bentiocarb, brassinolid,Cloquintocet (mexyl), cyometrinil, daimuron, dichlormid, dicyklonon, dimepiperat, disulfoton, fenchlorazol-etyl,

MPK / Značky

MPK: A01P 13/00, A01N 47/36, A01N 25/00, A01N 43/90

Značky: přípravky, pyroxsulam, herbicídne, obsahujúce, synergické, sulfosulfurón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e17828-synergicke-herbicidne-pripravky-obsahujuce-pyroxsulam-a-sulfosulfuron.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergické herbicídne prípravky obsahujúce pyroxsulam a sulfosulfurón</a>

Podobne patenty