Aretačné ústrojenstvo zariadenia na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla s blokovacími kolíčkami

Číslo patentu: E 17515

Dátum: 18.10.2011

Autor: Beneker Wilfried

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka aretačnćho ústrojenstva zariadenia na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla, so a) západkovou lištou, ktorá je vybavená periodicky usporiadanými západkovými otvormi a západkovými mostíkmi, a je priradená k podlahovej koľajničke zariadenia na pozdĺžne prestavenie, ako aj b) blokovacou jednotkou, ktorá je priradená k sedadlovej koľajničke zariadenia na pozdĺžne prestavenie, a ktorá je vybavená aspoň dvoma blokovacími kolíčkami, usporíadanými pre na sebe nezávislé zapadnutie do západkových otvorov a pre spoločne vysunutíe ztýchto západkových otvorov, tieto blokovacie kolíčky obsahujú vždy čelnú oblasť s čelným koncom, zúženú oblasť, nadväzujúcu na čelný koniec a spolupracujúcu so západkovými mostíkmi, ako aj oblasť drieku s horným koncom, nadväzujúcu na zúženú oblasť, pričom zúžená oblasť sa pri pohľade v profile zužuje od homéhobodu B k spodnćmu bodu A, pričom tieto blokovacie kolíčky majú svoju os.Takéto aretačné ústrojenstvo je známe zo spisu DE 10242825 Al. Ohľadne stavu techniky sa ďalej tiež poukazuje na spisy DE 197 09149 Al a DE 27 29 770 C 2. Takéto aretačné ústrojenstva sa tiež označujú ako aretačne ústrojenstvo sviacerými kolíčkami. Umožňujú bezpečné zapadnutie a jemne odstupňovanie pozdĺžneho prestavenia. V zablokovanej polohe doliehajú dva blokovacie kolíčky vždy na ich susedný západkový mostík. Blokovacie kolíčky doliehajú na západkový mostík svojou zúženou oblasťou. Táto zúžená oblasť je vytvorená ako oblasť v tvare tupćho kužeľa, nachádza sa medzi čelnou oblasťou a oblasťou drieku blokovacích kolíčkov. Jeden blokovací kolíček blokuje vždy iba vjednom smere posunu. Obidva blokovacie kolíčky blokujú vrozdielnych smeroch posunu. Uhol, ktorým doliehazúžená oblasť na západkový mostík, leží v oblasti samozamykania.Pretože všeobecne je za aretáciu posuvného zariadenia zodpovedný iba jeden blokovací kolíček, pôsobia na tento jeden blokovací kolíček a na príslušný západkový mostík, na ktorý blokovací kolíček dolieha, v priebehu zaťaženia celkové aretačné sily. Vdôsledku tohto zaťaženia sa blokovací kolíček nastaví vo vnútri svojho vedenia V blokovacej jednotke mierne šikmo, čo vedie k zväčšeniu uhla, ktorým dolieha zúžená oblasť na blokovací mostík. Pri opakovanom zaťažení, napríklad pri prejazde niekoľkých cestných zvlnení alebo pri tlaku na operadlo chrbta sedadla motorového vozidla dochádza k tomu, že blokovací kolíček,zodpovedný za aretáciu, je viac alebo menej vytláčaný zo západkového otvoru, do ktoréhozapadol, je teda tlačený hore v smere z. To je nevýhodně. Vytlačenie síce nevedie k úplnémuuvoľneniu aretácie, pretože vzábere so západkovým otvorom je ešte aspoň jeden ďalší západkový kolíček a ostatne západkové kolíčky môžu dodatočne zapadnúť spôsobia však určité prestavenie sedadla vozidla V pozdĺžnom smere. Tento efekt sa môže viackrátNevýhodne je, keď sa blokovací kolíček z aretácie vytlačí. Sily, ktoré zaťažujú blokovací kolíček smerom hore, by mali byť čo možno najmenšie. Musí sa zabrániť tomu, aby sablokovací kolíček uvoľnil z príslušného západkového mostíka.Tu prichádza do úvahy použitie vynálezu. Jeho úlohou je ďalej vytvoriť aretačné zariadenie druhu, uvedeného vúvode, a to tak ďaleko, aby sa znížilo nebezpečenstvo samočínného nezabráneného vytlačenia blokovacieho kolíčka hore, a najmä aby sa zabránilo tomu, že by sablokovací kolíček nechtiac uvoľnil zo západkového otvoru. Táto úlohaje vyriešená aretačným ústrojenstvom s význakmí nároku 1.Pri tomto aretačnom ústrojenstve už zúžená oblasť neprebíeha V tvare kužeľa. Namiesto príamočiareho priebehu podľa stavu techniky medzi bodmi A a B má teraz blokovací kolíček iba jednu zúženú oblasť, ktorá je určená líniou AB, neprebiehajúcou priamočiaro. Táto línia nikdy neleží zvonka dráhy AB. Leží aspoň v jednej čiastkovej oblasti vo vnútri tejto dráhy. Uhol, ktorým dolieha zúžená oblasť na západkový mostík, už nie je teraz konštantný. Závísí od polohy blokovacieho kolíčka vzhľadom k západkovému mostíku. V blízkosti bodu A je tento uhol menší, ako je tomu v stave techniky. Čím bližšie sa dostane doľahnutie podľa línie AB k bodu B, tým väčší je uhol medzi zúženou oblasťou a západkovým mostíkom. Tento uhol dosahuje v blízkosti bodu B hodnoty, ktoré sú väčšie, ako je tomu pri priamočiarompriebehu podľa stavu techniky.Toto riešenie má nasledujúcu výhodu Čím viac sa blokovací kolíček dostane svojim pohybom von zo západkového otvoru, tým menší je uhol, ktorým dolieha zúžená oblasť na západkový mostík. Tým menšia je tiež zložka sily, ktorá môže blokovací kolíček vytláčať zo západkového otvoru v smere z. Celkovo sa tak značne lepšie zabráni tomu, že by došlo k neželaněmu uvoľneniu západkového kolíčka zo západkového otvoru, ako je tomu v prípadeVo vynáleze je pri projekcii na pozdĺžny smer koľajničiek zachovaná vzdialenosť medzibodmi A a B. Tým je tiež zachovaná oblasť, ktoráje k dispozícii na vymedzenie vôle.V blízkosti bodu A a najmä v spodnej tretine dráhy AB má byť uhol, ktorým dolieha zúžená oblasť na blokovací mostík, bezpečne menší, ako je uhol samozamykania použitých materiálov. Naprüdad je tento uhol menší ako 6 °, výhodne je menší ako 5 °. Vo vzťahu k uhlu medzi líniou AB a osou kolíčka to znamená ešte o niečo menší uhol, napríklad menší ako 4,5 °. Os kolíčka sa pri zaťažení typicky nastaví do uhla zhruba 0,5 ° vzhľadom k západkovýmotvorom. Západkove otvory ležia v pravom uhle k západkovej lište.Línia AB sa môže skladať minimálne z dvoch čiastkových častí, výhodne zviacero čiastkových častí. Môže byť napríklad tvorená ťahom V tvare polygónu a byť zložená z dvoch, troch alebo viacerých priamočiarych čiastkových častí. Môže byť tiež zostavená vurčítých oblastiach zčiastkových častí, neprebiehajúcich príamočiaro. Tiež sú možné zmiešané tvary s aspoň jednou priamočiarou čiastkovou časťou a aspoň jednou oblúkovito prebiehajúcou čiastkovou časťou. Ak je línia AB zostavená z čiastkových častí, je súvislá, avšak nie je súvislo diferencovateľná.Výhodne prebieha línia AB súvislo diferencovateľne medzi bodmi A a B. V tomto pripade jeVýhodne sa stúpanie línie AB zväčšuje od bodu A kontinuálne k bodu B. Línia AB prebieha monotónne. Nemá žiadny inflexný bod. Výhodne je línia AB tvorená časťou kmhovćhoZúžená oblasť je určená na to, aby bola dosiahnutá aretácia bez vôle. Blokovacie kolíčky savždy zanoria do západkového otvoru tak hlboko, až sa dosiahne aretácia bez vôle s pomocouČelná oblasť je v podstate podmienená a/alebo je nutne daná spôsobom výroby blokovacieho kolíčka cestou formovania za studena. Ako značne výhodné sa osvedčilo, ak je čelná oblasť vybavená valcovou časťou. Tá je napríklad dlhá 0,5 až 2 mm, merané v smere osi kolíčka. V dôsledku tejto valcovej časti sa vonkoncom zabráni úplnému uvoľneniu blokovaciehokolíčka zo západkověho mostíka.Výhodne je blokovací kolíček rotačne symetrický okolo osi kolíčka aspoň v zúženej oblasti.Výhodne je celkovo rotačne symetrický.Oblasť drieku nemá pre opis vynálezu význam. Môže byt vyhotovená podľa stavu techniky. V oblasti drieku sú obvykle usporiadané určité prostriedky, ako napr. golier, a to za tým účelom, aby sa dosiahol bod styku sklapkou. Výhodne sa voblasti drieku nachádza ajdrážkovaná oblasť, k tomu sa poukazuje na zverejnený spis DE 102 42 825 A 1.Ďalšie výhody a význaky vyplývajú zostatných nárokov, ako aj znasledujúceho opisu príkladov uskutočnení vynálezu, ktoré nie je treba chápať v obmedzujúcom zmysle, a ktoréobr. l V reze znázomené aretačné ústrojenstvo podľa stavu techniky, rovina rezu je v rovinex- z, obr. 2 pohľad v smere ako na obrázku l na spodnú čiastkovú časť blokovacieho kolíčkapodľa stavu techniky a podobne ako na obr. l, avšak s valcovou časťou,obr. 3 bokorys blokovacieho kolíčka podľa poučky patentového nároku 1, obr. 4 bokorys ako na obr. 3, týkajúci sa druhého vyhotovenia blokovacieho kolíčka podľapoučky nároku 1, obr. 5 znázomenie ako na obr. 3, týkajúce sa tretieho príkladu vyhotovenia blokovaciehokolíčka podľa poučky nároku l, aobr. 6 zväčšene znázornenie pravej časti spodnej čiastkovej časti blokovacieho kolíčka,určené na objasnenie konštrukcie a na porovnanie sblokovacím kolíčkom podľa stavu techniky.Aretačne ústrojenstvo podľa obrázku l, určené na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla, má podlahovú koľajničku 20, ktorá tvorí západkovú lištu 22. Tá má periodicky usporiadané západkové otvory 24, vždy medzi dvoma západkovými otvormi 24 sa nachádza západkový mostík 26. Zariadenie na pozdĺžne prestavenie má ďalej sedadlovú koľajničku 28,s ktorou je spojená blokovacia jednotka 30. Táto blokovacia jednotka 30 má vedenie 32 kolíčkov. Ďalej má tri blokovacie kolíčky 34, ktoré sú konštrukčne rovnaké. Vyčnievajú do vodiacich otvorov vo vedení 32 kolíčkov a prechádzajú nimi. Obidva vonkajšie blokovacie kolíčky 34 doliehajú vždy na susedný západkový mostík 26 západkovej lišty 22, ich doľahnutie je bez vôle. Predný blokovací kolíček 34 nie je aktívny, dosadá na západkový mostík 26.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/08

Značky: prestavenie, motorového, blokovacími, pozdĺžne, kolíčkami, sedadla, aretačné, ústrojenstvo, zariadenia, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e17515-aretacne-ustrojenstvo-zariadenia-na-pozdlzne-prestavenie-sedadla-motoroveho-vozidla-s-blokovacimi-kolickami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aretačné ústrojenstvo zariadenia na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla s blokovacími kolíčkami</a>

Podobne patenty