Komponent pre krytie na rany

Číslo patentu: E 16953

Dátum: 10.11.2010

Autori: Lee Bryony Jane, Bishop Stephen, Pritchard David, Shaw Helen

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Komponent pre krytie mi rany0001 Tento vynález sa týka komponentu pre krytie na rany, a najmä absorpčného komponentu pre krytie na rany a tohto komponentu na použitie v priamom kontakte s ranou. Tento vynálezsa taktiež týka krytia na rany obsahujúceho tento komponent ako absorpčný komponent.0002 Je známe, že sa za účelom použitia na exsudujúce rany vyrábajú krytia na rany. Tieto krytia zvládajú ranou vyprodukovaný exsudát pomocou rozličných spôsobov. Napríklad niektoré krytia, hlavne také, ktoré sú na báze peny, zvládajú exsudát absorpciou tohto exsudátu a umožnením vlhkosti prijatej krytím, aby sa odparovala cez vonkajšiu stranu alebo vrch krytia. Takéto krytia nie sú navrhnuté na to, aby absorbovali a zadržiavalí exsudát, ale aby exsudát absorbovali a zbavovali sa ho pomocou odparovania vlhkosti, takže maximálne množstvo exsudátu, ktoré môžu zvládnuť, je limitované ich konštrukciou. Nevýhodou takýchto krytí je to,že laterálne šírenie exsudátu naprieč krytím nie je kontrolované z dôvodu otvorenej štruktúry peny. To môže spôsobiť, že keď sa celá plocha krytia nasýti, zdravá koža v okolí rany sa0003 Ďalšou nevýhodou otvorenej štruktúry peny je to, že keď sa krytie dostane pod tlak,napriklad, keď sa aplikuje kompresia alebo ked je na krytie vyvíjaný tlak z dôvodu sedenia,ležania alebo otáčania pacienta, môže sa exsudát z pórovitej otvorenej penovej štruktúryvytláčať a dostať do kontaktu s ranou a/alebo okolitým kožným povrchom, čo vytvárapredpoklady pre maceráciu okolia rany a v prípade chronických rán ďalšie rozkladanie rany vdôsledku poškodenia spôsobeného určitými zložkami exsudátu z chronickej rany.0004 Ďalšou nevýhodou takýchto krytí je to, že rýchly úbytok exsudátu odparením môžespôsobiť, že sa povrch rany postupom času vysuší, čo sťažuje hojenie.0005 Iné krytia, hlavne také, ktoré sú na báze gélujúcich absorbentov, zvládajú exsudát tak, že ho absorbujú a zadržiavajú vo vnútri krytia. Vlhkosť v absorbente sa stále môže strácať z krytia odparovaním, no oveľa pomalšie ako pri penovom absorbente, pretože exsudát je zadržiavaný a uchovávaný vo vnútri zgélovateného absorbenta. Keďže absorbent má funkciu ako zásobník pre exsudát, musí mať dostatočnú kapacitu, aby zadržiaval exsudát počas celej doby jeho použitia. Táto skutočnosť ovplyvňuje množstvo absorbentu, ktoré je potrebné v krytí na rany, atoto má samozrejme vplyv na hrúbku a celkovo prispôsobivosť krytia. Navyše, pri gélujúcichabsorbentoch, obzvlášť vláknitých gélujúcich absorbentoch, vzťah medzi hrúbkou gélujúcej absorpčnej vrstvy alebo jej hmotnosťou na jednotku plochy a jej savosťou obyčajne nie je priamoúmemý. To znamená, že sa musí dospieť k rovnováhe medzi savosťou, prispôsobivosťou a odparovaním vlhkosti.0006 Existuje potreba absorpčného komponentu na použitie v krytí na rany, ktorý je schopný absorbovať exsudát tak rýchlo, ako je produkovaný ranou, ktorý tiež nespôsobuje maceráciu rany a kože v okolí rany, ktorý má dlhú dobu použitia, dokým ho nie je potrebné vymeniť, a0007 Teraz sme vyvinuli absorpčný komponent pre krytie na rany, ktorý odstraňuje vyššie uvedené problémy. V prvom uskutočnení tohto vynálezu je poskytnutý absorpčný komponentpre krytie na rany, pričom komponent obsahuje kontaktnú vrstvu s ranou, ktorá obsahujegélujúce vlákna spojené s penovou vrstvou.0008 Zistili sme, že absorpčné komponenty podľa tohto vynálezu môžu zmenšiť problémy,ktoré sa spájajú so zvládaním exsudátu. To sa dosiahne kombinovaným použitím kontaktnej vrstvy s ranou, ktorá absorbuje exsudát gélovaním, takže sa zabráni laterálnemu šíreniuexsudátu, a penovej vrstvy, ktorá absorbuje exsudát, ale ho aj ľahko uvoľňuje prostredníctvom0009 Prekvapujúco sme zistili, že absorpčné kontaktná vrstva s ranou zrejme reguluje vlastnosti peny, ktoré sa týkajú zvládania exsudátu. Domnievame sa, že prítomnosť gélujúcej kontaktnej vrstvy s ranou obmedzuje laterálne šírenie exsudátu v pene a zvyšuje zadržiavanie exsudátu vporovnaní s tým, ked sa použije iba pena samotná. Následne sa môžu zlepšiťvlastnosti kontaktnej vrstvy s ranou, ktoré sa týkajú prestupu vodných pár.0010 Kontaktná vrstva s ranou je prítomná preto, aby odvádzala tekutinu z rany, absorbovala ju a popritom zamedzovala laterálnemu šíreniu exsudátu. Absorpčný komponent má výhodne savosť aspoň 10 g/g, výhodne od 15 g/g do 50 g/g, a najvýhodnejšie má savosť od 20 g/g do 50 g/g. Kontaktná vrstva s ranou je vláknítá a obsahuje gélujúce vlákna. Zistili sme, že vláknité vrstvy, na rozdiel od polymémych vrstiev, majú tú výhodu, že majú lepšiu schopnosť gélovej blokácie, ktorá kladie odpor laterálnemu šíreniu exsudátu. Exsudát sa navyše absorbuje rýchloa je zadržiavaný aj pod tlakom.0011 Vlákna, ktoré sú vhodné na použitie v absorpčnej vrstve podľa tohto vynálezu, zahmujú hydrofilné vlákna, ktoré sa po prijatí exsudátu z rany stanú vlhkými, klzkými a želatinóznymí,a tak znižujú tendenciu okolitých vláken prilepiť sa ku rane. Vlákna môžu byt takého druhu,ktorý si zachováva štrukturálnu integritu po absorbovaní exsudátu, alebo môžu byt takého druhu, ktorý po absorbovaní exsudátu stráca vláknitú formu a mení sa na neštruktúmy gél alebo0012 Výhodne sú Vláknamí chemicky modifikované celulózové vlákna, a obzvlášť pradené vlákna sodnej soli karboxymetylcelulózy alebo vlákna éteru etánsulfonátu s celulózou. Karboxymetylcelulózovými Vláknamí sú výhodne tie, ktoré bolí opísané V PCT WO/93 l 2275 alebo GB 93/01258. Vláknamí môžu byť tiež pektínové vlákna, alginátové vlákna, a najmä tie,ktoré boli opísané vdokumentoch WO 94/l 7227 alebo EP 433354, alebo EP 476756, alebo kompozitné vlákna alginátu apolysacharidu, ako sú napríklad tie, ktoré boli opísané v EP 0892863, chitosanové vlákna, vlákna kyseliny hyalurónovej alebo iné polysacharídové vlákna alebo vlákna odvodené z rastlinných gúm. Výhodne majú celulózové vlálma stupeň substitúcieaspoň 0,05 karboxymetylových skupín na jednotku celulózy.0013 Výhodne majú gélujúce vlákna na použitie v tomto vynáleze savosť vody alebo fyziologického roztoku aspoň 15 g/g, merané metódou určenia savostí pri voľnom napučiavaní,výhodne aspoň 25 g/g alebo 50 g/g. Stupeň susbstitúcie karboxyrnetylcelulózových gélujúcich vláken je výhodne najmenej 0,2 karboxymetylových skupín na jednotku celulózy, špecíñckejšie medzi 0,3 a 0,5.0014 Gélujúce vlákna sa výhodne zmiešajú, aby sa poskytla kontaktná vrstva s ranou, ktorábude obsahovať vlákna s rôznymi savosťami alebo vlastnosťami.0015 Kontaktná vrstva s ranou môže obsahovať iné vlákna, ako napríklad textilné vlákna,ktoré môžu byť prírodné alebo syntetické, ale výhodne sú to celulózové vlákna, napríklad viskózny hodváb, viacnásobne vetvená viskóza, bavlna alebo regenerovaná celulóza s vyššou savosťou než väčšina textilných vláken. Textilné vlákna majú savosť väčšinou menšiu nežl g/g, ked sa meria skúškou savostí pri voľnom napučíavaní.0016 Kontaktná vrstva s ranou môže byť zhotovená z netkanej vláknitej tkaniny vytvorenej pomocou ktorejkoľvek znasledujúcich metód ihlovaním, pretkávaním, výrobou mokrým procesom, výrobou suchým procesom, fúkaním z taveniny alebo splsťovaním. Tkanina sapotom môže spevniť prešitim so spevňujúcimi Vláknamí alebo niťami, čím sa dosiahnedodatočné spevnenie vrstvy, takže vrstva si zachová svoju štruktúru aj keď bude nasýtená exsudátom. Navyše štruktúra spevnená prešitím môže poskytovať vyššiu savosť alebo stupeň rozpinavosti vzávislosti od charakteru zosílňujúcich vláken anití, ktoré boli použité, aich vzoru prešívania. Kontaktná vrstva sranou má hrúbku výhodne medzi 20 mikrometramia 5 mm, výhodnejšie 2 mm až 3 mm a ešte výhodnejšie od 1 mm do 2 mm.0017 Penovou vrstvou podľa tohto vynálezu je výhodne hydroñlná pena, ako je polyuretán,a výhodnejšie je to hydroñlná pena s otvorenými dutinkami, akou sú napríklad tie, ktoré sú dostupné od Polymer Health Technologies, Rynel alebo Filtrona, najmä Filtrona 30 W. Pena má zvyčajne hrúbku 0,25 mm až 5 mm, výhodne od 1 mm do 4,0 mm a najvýhodnejšie od 1,5 mm do 3 mm. Výhodne má penová vrstva savosť 10 až 20 g/g, keď je meraná metódou zisťovaniasavosti pri voľnom napučiavaní (BS EN 13726-112002).0018 Penová vrstva sa spojí s kontaktnou vrstvou s ranou výhodne pomocou vrstvy taveniny na báze polyméru, pomocou lepidla, pomocou laminácie plameňom alebo pomocou ultrazvuku. Penová vrstva sa môže priamo spojiť s kontaktnou vrstvou s ranou, čím sa získa vrstvená štruktúra, v ktorej sa vrstvy presne prekrývajú a sú oddelené spojovacou líniou, alebo penová vrstva môže tvorit vo vrchnej ploche komponentu ostrov, ktorý je obklopený kontaktnou vrstvou s ranou. Vytvorením ostrova peny vo vrchnej ploche absorpčného komponentu takýmto spôsobom sa fyzicky obmedzí tendencia peny k laterálnemu šíreniu exsudátu v penovej vrstvea k opätovnému zvlhčovaniu kontaktnej vrstvy s ranou.0019 Ďalší aspekt vynálezu sa týka krytia na rany obsahujúceho uvedený absorpčný komponent. V akomkoľvek zostaveni krytia na rany sa absorpčný komponent dotýka rany,takže gélujúce vlákna absorbujú azadržiavajú exsudát zrany aobmedzujú laterálne šírenie exsudátu do okolia rany. Výhodne tvori absorpčný komponent ostrov v priamom styku s ranou,pričom ostrov je obklopený obvodovým adhezívom, ktoré pridržiava krytie na rane. Adhezivum udržiava absorpčný komponent v priamom styku s ranou a môže priliepať krytie ku pokožke0020 Adhezívom je výhodne silikónové adhezívum a výhodnejšie na tlak citlivé silikónové adhezívum, ako je napríklad Dow Coming MD 7-4502 alebo M 67-9900. Adhezívom môže byťtakisto hydrokoloid, polyuretán, adhezívum na báze kaučuku alebo akrylové adhezívum.0021 Krytie môže obsahovať tiež vrstvu ñlmu vytvárajúcu vonkajší povrch krytia. Výhodne má vrstva ñlmu priepustnosť vodných pár (MVTR) aspoň l 500/m 2/24 h. Vrstva filmu je

MPK / Značky

MPK: A61L 15/42, A61L 15/60

Značky: komponent, krytie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e16953-komponent-pre-krytie-na-rany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komponent pre krytie na rany</a>

Podobne patenty