Spôsob na uskutočňovanie pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme

Číslo patentu: E 16156

Dátum: 09.02.2007

Autori: Nenner Karl-heinz, Jacobsohn Dieter

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB NA USKUTOČŇOVANIE PAGINGU v CELULÁRNOM MOBILNOM KOMUNIKAČNOM SYSTÉME0001 Tento vynález sa týka spôsobu na uskutočňovanie pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme. Tzv. Paging sa v mobilnom komunikačnom systéme uskutočňuje za účelom stanovenia polohy, kde sa nachádza mobilný komunikačný koncový prístroj.0002 V súčasnej dobe používaný spôsob, obr. 1Mobilný koncový pristroj (User Equipment (UE sa nachádza v rádiovej bunke mobilného komunikačného systému a je dosiahnuteľný pre dáta, ktoré majú byť prenesené. Keď po určitú dobu nedôjde k žiadnemu dátovému prenosu, tak sa koncový prístroj UE uvedie do pohotovostného stavu (ldle), v ktorom už nie je dátový prenos možný, (1). Tento pokojový stav je signalizovaný do mobilnej komunikačnej siete, (2). Koncové prístroje UEs môžu v pokojovom stave meniť svoju polohu. a tak meniť aj uprednostñovanú rádiovú bunku (Serving Cell) bez toho, aby došlo k informovaniu o tejto skutočnosti do komunikačnej siete.0003 Aby bolo možné opäť prenášať dáta do tohto koncového prístroja UE, tak musí byť koncový pristroj UE uvedený z pokojového do neaktivneho stavu do aktívneho stavu. Najmä sa musí zistiť aj aktuálny SeNing Cell, teda rádiová bunka, v ktorej obslužnej oblasti sa koncový pristroj nachádza. Na tento účel sa použije rádiový volací pagingový mechanizmus.0004 V prípade známych riešení sa tento Paging uskutočňuje tak. ako jeto znázornené na obr. 1.0005 Keď sa koncový prístroj UE nachádza v pokojovom stave a vzariadení A na prenos dát komunikačnej siete sa vyskytnú nové dáta na prenos do koncového prístroja, (3), tak toto zariadenie A na prenos dát iniciuje pagingovú otázku vo vopred danej pagingovej oblasti, ktorý má podobu Area Pager Request na zariadenie B na riadenie mobility, (4). Táto pagingová,oblasť zahŕňa určitú oblasť (predpokladaného) výskytu koncového prístroja,avšak môže byť rozšírená aj na celú mobilnú komunikačnú sieť. Zariadenie B na riadenie mobility potom zase iniciuje k rádiovej bunke vztiahnuté pagingové otázky Cell Paging Requests na všetky jemu priradené rádiové prenosové zariadenia C v pagingovej oblasti, (5). Tieto rádiové prenosové zariadenie C iniciujú vždy jednu rádiovú pagingovú správu Radio Paging, ktorú môžu prijať všetky koncové prístroje UE, ktoré sa nachádzajú v ich dosahu, (6). V tejto rádiovej pagingovej správe Radio Paging adresovaný koncový prístroj UE sa prihlási u toho rádiového prenosového zariadenia C, ktoré je aktuálne uprednostňovanou rádiovou bunkou Serving Cell, pričom toto rádiové prenosové zariadenie C tomuto koncovému prístroju priradí primerané zdroje na rádiový prenos, tzv. Resource Assignment, (7). Toto rádiové prenosové zariadenie C oznamuje uvedenému zariadeniu A na prenos dát miesto výskytu koncového prístroja UE, a to prostredníctvom správy Cell Paging Response,(8). Teraz môžu byť spomenuté nové dáta prenášané zo zariadenia A na prenos dát do koncového prístroja UE, (9).0006 Príklady známych zariadení na prenos dát sú Serving GPRS Support Node SGSN, User Plane Entity UPE a Packet Data Gateway PDG. Príklady známych zariadení na riadenie mobility sú napríklad Mobility Management Entity MME, a Serving GPRS Support Node.0007 Dokument US 2004/0071112 A 1 opisuje spôsob na uskutočňovanie pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme, pričom v prvej rádiovej bunke mobilného komunikačného systému je prevádzkovaný koncový prístroj, ktorý sa nachádza v pokojovom stave, pričom v zariadeni na prenos dát mobilného komunikačného systému sa odkladajú dáta, ktoré majú byť odovzdané do koncového prístroja, pričom tieto dáta sa odovzdávajú bezprostredne do rádiového prenosového zariadenia, ktoré rádiovými signálmiobsluhuje prvú rádiovú bunku, a toto rádiové prenosové zariadenie uskutočňujea/alebo iniciuje Paging na spomínaný koncový pristroj.0008 Úlohou tohto vynálezu je tento vyššie opísaný pagingový spôsob zjednodušiť a koncipovať ho tak, aby bol efektívnejší.0009 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená spôsobom podľa0010 Výhodné uskutočnenia tohto vynálezu ako aj ďalšie výhodné znaky tohto vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.0011 Pri uskutočňovanl pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme je v prvej rádiovej bunke mobilného komunikačného systému prevádzkovaný koncový prístroj, ktorý sa nachádza v pokojovom stave, pričom v zariadení na prenos dát mobilného komunikačného systému sa odkladajú dáta, ktoré majú byť odovzdané do koncového prístroja.0012 Tento spôsob sa vyznačuje tým, že tieto dáta sa prvý raz odovzdávajú bezprostredne do rádiového prenosového zariadenia, ktoré rádiovými signálmi obsluhuje prvú rádiovú bunku, a toto rádiové prenosové zariadenie uskutočňuje a/alebo iniciuje Paging na spomínaný koncový prístroj.0013 Vždy podľa toho, či koncový prístroj v priebehu svojho pokojového stavu zostal vo svojej doterajšej bunke alebo nie, tak môžu byť dáta z rádiového prenosového zariadenia prenášané priamo do tohto koncového prístroja, alebo musí rádiové prenosové zariadenie iniciovať paging v iných rádiových bunkách,tak, aby bolo možné dáta zo zariadení na prenos dát do koncového prístrojaprenášať cez iné rádiové prenosové zariadenie.0014 Spôsob podľa tohto vynálezu zahŕňa alternatívny návrh pre realizáciu pagingu v mobilnom rádiovom systéme. Vďaka minimalizácii potrebnej signalizácie sa dosiahne rýchlejšie vybudovanie spojenia a vyššej efektivity v sieti.Obr. 1 opisuje signalizáciu v prípade doteraz používaného pagingového spôsobu podľa doterajšieho stavu techniky.Obr. 2 opisuje signalizáciu podľa prvého vytvorenia pagingového spôsobuObr. 3 opisuje signalizáciu podľa druhého vytvorenia pagingového spôsobu podľa tohto vynálezu.0015 Východiskový stav je rovnaký ako v prípade riešenia podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré bolo opísané v súvislosti s obr. 1. Nejaký koncový pristroj (User Equipment (UE sa nachádza v rádiovej bunke, ktorú tiež označujeme ako tú istú rádiovú bunku alebo tiež ako prvú rádiovú bunku, a ktorá je dosiahnutelná pre dáta, ktoré majú byť prenášané. Na základe toho, že dátový prenos nie je aktívny, sa tento koncový prístroj UE uvedie do pohotovostného stavu (ldle), pričom už nie je možný žiadny dátový prenos a tento koncový prístroj môže zmeniť uprednostňovanú rádiovú bunku Serving Cell bez toho, aby o tom podal správu sieti, (1). Aby opäť bolo možné prenášať dáta do tohto koncového prístroja UE, musí byť tento koncový prístroj UE uvedený do aktívneho stavu, a musí byť zistená jeho aktuálne uprednostňovaná rádiová bunka Serving Cell. Na tento účel sa použije tzv. pagingový mechanizmus.0016 Obr. 2 ukazuje riešenie, ktoré bolo optimalizované podľa tohto vynálezu pre ten prípad, že sa tento koncový prístroj UE ešte stále nachádza v tej istej rádiovej obslužnej bunke, ako pred pokojovým stavom.0017 Pretože zariadenie A na prenos dát vychádza z toho, že sa koncový prístroj stále ešte nachádza v tej istej rádiovej bunke, tak sa pokúsi - na rozdiel od doteraz známeho riešenia - aj naďalej prenášať dáta do koncového prístroja UE cez naposledy známe rádiové prenosové zariadenie Cau, čiže cez rádiovú bunku Serving Cell, ktorá bola aktuálna pri prechode do stavu pokoja, (3 a). Pretože z dôvodu tohto pokojového stavu koncového prístroja UE nie je bezprostredný dátový prenos na strane rádiového prenosového zariadenia Ca možný, iniciuje toto rádiové prenosové zariadenie Can rádiový Paging Radio Paging, (6). Koncový pristroj UE je stále ešte dosiahnuteľný v tej istej rádiovej bunke, a príslušné zdroje pre rádiový prenos môžu byť opät priradené, (7), teraz môžu byť dáta z rádiového prenosového zariadenia Cau prenášané ďalej

MPK / Značky

MPK: H04W 52/02, H04W 68/00

Značky: spôsob, celulárnom, systéme, komunikačnom, uskutočňovanie, pagingu, mobilnom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e16156-sposob-na-uskutocnovanie-pagingu-v-celularnom-mobilnom-komunikacnom-systeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na uskutočňovanie pagingu v celulárnom mobilnom komunikačnom systéme</a>

Podobne patenty