Overlay s vybíjacou schopnosťou

Číslo patentu: E 15028

Dátum: 13.01.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka overlaya, ktorý je pokrytý vrstvou0002 Overlaye (ochranné odolné vrstvy), ktoré sú pokryté vrstvou syntetických živíc a sú vhodné na nanášanie na drevené materiály, predstavujú bežný východiskový polotovar pri výrobe povrstvených drevených materiálov. Kvôli odolným povrchom,ktoré vznikajú povrstvovaním drevených materiálov priamo alebo prostredníctvom nanášania overlayov impregnovaných syntetickými živicami, sa tieto drevené materiály používajú v obytnej zóne (kuchyne, pracovne, podlahy), ako aj na priemyselné účely. V súvislosti s týmto vynálezom sa všetky výrobky, ktoré sú vyrobené z dreva alebo zo zmesi dreva a plastu, označujú ako drevené materiály. Veľmi typickými drevenými materiálmi sú rôzne typy vláknitých dosák alebo0003 Pri tom niektoré drevené materiály pokryté vrstvou syntetickej živice podliehajú v podstate značnému obmedzeniu,elektrostatickému náboju, ktorý vzniká v dôsledku povrchu zo syntetickej živice pôsobiacej ako izolátor. Prakticky je to obzvlášť nevýhodné pri povrchoch pokrytých vrstvou melamínovej živice. Pri súkromnom využití to znamená len nežiaducu alebo nepríjemnú vlastnosť, pri priemyselnom použití môže riziko elektrostatického náboja predstavovať kritérium pre vylúčenie pri rôznych použitiach, najmä v prostrediach, kde je potrebnézabrániť preskoku iskry kvôli nebezpečenstvu explózie.0004 Doteraz sa na zníženie statického náboja povrchov syntetických živíc sledujú tri rozdielne stratégie Najskôr sa do syntetickej živice, ktorá sa nanáša na povrch drevených materiálov, popripade na overlaye, vmiešajú vodivé látky,napríklad sadze. Odhliadnuc od ťažkej spracovateľnostia problémov spojených so znečistením, najmä pri spracovaní napríklad sadzí, táto farebnosť povrchov, ktorá je obmedzená v podstate na čiernu, fakticky vylúčila praktické využitie na trhu.0005 Alternatívne sa takzvané antistatické prostriedky,najčastejšie tenzidy, vmiešavajú do syntetických živíc alebo nanášajú na ich povrch. Príklady tohto mechanizmu účinku sú popísané napríklad v dokumente DE 203 18 290 (Kaindl) alebo W 0 2004/050359 (Unilin). Tieto tenzidy odoberajú z okolitého vzduchu vodu. Tenký molekulový vodný film vytvárajüci sa v okolí tenzidov stačí na to, aby sa zaistilo minimálne kompenzovanie nábojov. Tento osebe jednoduchý a presvedčivý princip pôsobenia má však v praxi dve rozhodujúce nevýhody Vodný film vytvárajüci sa okolo tenzidov spôsobuje iba zníženie špecifického povrchového odporu o približne jednu mocninu desiatich, teda na približne 1 x 10 Q až 1 x 10 Q. V dôsledku toho sa nedajú dosiahnuť merané hodnoty, ktoré sú nevyhnutné napríklad podľa EN 14 041, aby sa povrchy mohli klasifikovať ako povrchy s vybíjacou schopnosťou. Za ďalšiu nevýhodu treba označiť to, že okolitý vzduch musí mať dostatočnú vlhkosť, aby sa mohol vytvoriť vodný film. Problém statického náboja však vzniká práve pri nízkej vlhkosti vzduchu. Teda antistatické prostriedky nepôsobia práve vtedy, keď by boli potrebné.navrhuje vkladanie vodivých tkanín vo forme pásov do vrstvysyntetickej živice na povrchu doskovitých drevenýchmateriálov. Optické narušenie povrchu však značne obmedzujepoužiteľnosť týchto vodivých tkanín.0007 Preto existuje potreba upraviť overlay s aspoň jednou vrstvou syntetickej živice tak, aby sa poskytlo trvalovýznamné zlepšenie vybíjacej schopnosti.0008 Táto úloha sa rieši prostredníctvom overlaya podľa nároku 1.0009 Podstatou vynálezu je vmiešanie elektricky vodivých,transparentných častíc do syntetickej živice, prednostne do transparentnej syntetickej živice. Táto syntetická živica zmiešaná s transparentnými, elektricky vodivými časticami sa potom nanesie na overlay. Podľa vynálezu sa zistilo, že stačí jediná vrstva syntetickej živice zmiešaná s malými množstvami uvedených častíc, aby sa trvalo a nezávisle od ďalších parametrov, ako je napríklad okolitá vlhkosť, zabezpečilo významné zlepšenie vybíjacej schopnosti, napríklad vytvoreniepovrchu pre podlahu s vybíjacou schopnosťou podľa DIN IEC 61 340.0010 Transparentné vodivé častice sa tvoria napríklad nanášaním oxidov kovov na nosné častice. Vhodná je napríklad častica sľudy, ktorá je dotovaná oxidom cínu a antimónu. Transparentné častice môžu mať platničkovitý alebo guľovitý tvar. Dobrá vodivosť a transparentnosť, ako aj optimálna vybíjacia schopnosť sa dosahuje pri časticiach, ktoré majú0011 Pre odborníka bolo prekvapujüce trvalé dosiahnutiežiadanej vybíjacej schopnosti pri veľmi tenkej viacvrstvovej konštrukcii bez vzdania sa vysokej mechanickej a chemickej zaťažiteľnosti vrstvy syntetickej živice podľa vynálezu0012 Podľa vynálezu je dostačujúce, keď sa iba v jednej vrstve viacvrstvovej štruktúry zo syntetickej živice na overlayi nachádza elektricky vodivá, transparentná častica. Podľa vynálezu stačí do 15 hmotnostných ( hmotn.) elektricky vodivých, transparentných častíc vzhľadom na podiel tuhých látok v syntetickej živici, pričom prednostne sa používa do 10 hmotn., obzvlášť prednostne do 8 hmotn.častíc vzhľadom na podiel tuhých látok v syntetickej živici.0013 Povrch s vybijacou schopnosťou na overlayi sa vytvorí,keď sa nanesie aspoň jedna vrstva, to znamená do 40 g/HF syntetickej živice podľa vynálezu zmiešanej s transparentnými,vodivými časticami. Podľa prednostnej formy uskutočnenia stačí do 25 g/m 2, obzvlášť prednostne do 15 g/m 2, výhodne do 10 g/mĺ Viacvrstvová štruktúra daného povrchu môže byť celkom bez ťažkostí pri viacvrstvovom usporiadaní nad 100 g/HF. Napriek tomu stačí iba jedna vrstva syntetickej živice podľa vynálezu zmiešanej s časticami, aby sa získal povrch, ktorý má významne0014 Pri syntetickej živici podľa vynálezu, zmiešanej s elektricky vodivými, transparentnými časticami, stačí podľa výhodnej formy uskutočnenia hrúbka vrstvy na doske z dreveného materiálu do 40 m, prednostne do 20 m, obzvlášť prednostne do 10 m na to, aby sa v teste pri chôdzi podľa EN 1815 dosiahla klasifikácia podľa EN 14041 ako statický povrch,ktorý zabezpečí telesné napätie nižšie ako 2 kV. Táto hodnota sa dosiahne prostredníctvom podľa vynálezu nanesenej vrstvysyntetickej živice s časticami. Treba poukázať najmä na to, že

MPK / Značky

MPK: D21H 21/14, D21H 27/28, E04F 15/00

Značky: schopnosťou, overlay, vybíjacou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e15028-overlay-s-vybijacou-schopnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Overlay s vybíjacou schopnosťou</a>

Podobne patenty