Spôsob a zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Číslo patentu: E 14617

Dátum: 02.07.2010

Autor: Brinkmann Michael

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 2448 765 B 1 Popis 0001 Vynález sa týka spôsobu výroby stavebných prvkov vystavenýchpoveternostným vplyvom, napríklad kovových stavebných prvkov, predovšetkým však sekčných bránových výplní, roletových bránových lamiel a pod.0002 V mnohých prípadoch sa kovové stavebné prvky používajú na vonkajšie časti budov. Takéto stavebné prvky sú napríklad používané pri výrobe brán, predovšetkým sekčných brán, ktorých vonkajšia ohraničujúca plocha je v uzatvorenom stave vystavená poveternostným vplyvom. Na zachovanie uspokojivej vonkajšej podoby je potrebné zaistiť, aby si tieto stavebné prvky zachovali svoje optické vlastnosti aj pri pôsobení poveternostných vplyvov. Ztohto dôvodu sú vsúčasnej dobe používané stavebné prvky zhotovené z kovového plechu, ktorý je predtým, ako prejde tvarovacími postupmi nutnými na vytvorenie stavebného prvku, lakovaný a vypaľovaný. Lak je vypaľovaný na kovovom podklade, ktorý týmto spôsobom získa požadovanú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Takto pred pripravený kovový plech je potom za účelom vytvorenia stavebného prvku, ako sú napriklad sekčné bránové výplne, podrobený tvarovacím procesom, ako napríklad rolovaciemu procesu, pri ktorom je lakovaný plech sťahovaný zo zásobníka (cievky) a prechádza kontinuálne valcovacími tvarovacími procesmi. Potom je vytvarovaný kovový plech eventuálne ešte vypenený aspojený sinými kovovými plechmi, aby tak získal napríklad tvar sekčnej bránovej výplne popísanej vEP 370376. Lakovací postup musí byť urobený tak, aby behom tvarovacích postupov nedošlo kpoškodenie Iakovaného povrchu. V niektorých prípadoch je taktiež žiaduce, aby lakované plechy prešli bez poškodenia raziacimi postupmi, ktoré predchádzajú tvarovaniu, a pomocou ktorých získa kovový plech napríklad drevenú štruktúru.0003 Ďalšie postupy na potlač kovových pásov je možné poznat z dokumentu EP 2 2011 660 A 1 ako aj US 2002/090456 A 1.0004 Stavebné prvky sú zvyčajne ponúkané v rozdielnych farbách a výzdobe. Preto musia byt kdispozícii rôzne zásoby pred pripravených kovových plechov. Pri niektorých požadovaných vyhotoveniach je taktiež potrebné naniesť na prípadne pred pripravený kovový plech fólie atieto fólie za určitých okolností ešte prekryťochrannou fóliou, aby tak bola zaistená odolnost voči poveternostným vplyvom. Takje tomu napríklad v prípade, keď majú mať kovové stavebné prvky drevenú výzdobu. Vtomto prípade je fólia s drevenou výzdobou nanášaná na kovový podklad a nasledovne je na dekoračnej fólii nalaminovaná akrylátová fólia. Akrylátová fólia pritom môže vykazovať hrúbku okolo 50 m. Taktiež tu musia byť pre každú výzdobu kdispozícii zodpovedajúcim spôsobom pred pripravené zásoby kovových plechov(cievok). To ale prináša výrazné skladovacie problémy. S ohľadom na tieto problémy v stave techniky je úlohou tohto vynálezu poskytnúť taký postup na výrobu stavebných prvkov vystavených poveternostným vplyvom, najmä sekčných bránových výplní, pomocou ktorého môžu byt ponúkané zodpovedajúce stavebné prvky s požadovanou vonkajšou úpravou bez nadmerných nákladov na skladovanie, a ďalej poskytnúť zariadenie na realizovanie príslušných postupov.0005 Podla vynálezu je táto úloha riešená prepracovaním známych postupov, ktoré sú charakteristické predovšetkým tým, že sú potlačené už vytvarované stavebné prvky, resp. také stavebné prvky, ktoré sú už opatrené základnou vrstvou.0006 Vynález vychádza z poznania, že na dosiahnutie požadovaného vonkajšieho vzhľadu nie je potrebné opatrit zvolený materiál požadovanou výzdobou už pred spracovaním, teda napr. pred tvarovaním razením, apod. Naopak, úplne postačí pokiaľ je požadovaná výzdoba nanášaná až vo chvíli, kedy je tvarovací proces ukončený. Tak môžu byť vytvárané stavebné prvky sľubovoľným vonkajšímvyhotovením pri použití jedného a toho istého zvoleného materiálu, čím sa celkove zjednoduší skladovanie.0007 Proces tlače môže byť riadený počítačom na základe digitálnych obrazových dát. Tak môže byť týmto postupom vychádzajúcim zdaného vynálezu prepožičaný stavebnému prvku vzhľad na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Môžu byť použité obrazové dáta poskytnuté zákazníkom, ako sú súbory vo formáte jpg. Pri použití tohto postupu vychádzajúceho z daného vynálezu je tak nielen zjednodušene skladovanie, ale navyše je zvýšená variabilita výrobného procesu. Pritom môže tlač prebiehať na konci výrobnej linky za účelom kontinuálnej produkcie stavebných prvkov po tvarovaní, resp. vypenený stavebných prvkov, avšak ešte pred nastrihaním stavebných prvkov na požadovanú dĺžku.0008 Vo výhodnom vyhotovení vynálezu prebieha potlač povrchu stavebnýchprvkov pomocou tlačiarenského zariadenia na spôsob atramentovej tlačiarne, pričomje vytváraný relatívny pohyb medzi potlačovaným povrchom stavebného prvku atlačiarenskou hlavou, vrámci ktorého prechádza aspoň jedna farebná tryska tlačiarenskej hlavy určená na nástrek farby na povrch stavebného prvku cez povrch,ktorý má byt potlačený. Pokiaľ sa ako počiatočný materiál použije kovový plech s bežným bielym vypáleným lakom, potom môžu byt napriklad pri nasadení jednoduchej tlačiarenskej hlavy na povrchu stavebného prvku vytvorené ľubovoľné čierno biele motívy. Je tak použitá iba čierna farba. Na získanie farebného vyhotovenia na povrchu stavebného prvku sa ako výhodná ukázala metóda, keď v priebehu relatívneho pohybu prechádza cez plochu, ktorá má byť potlačená, dve, tri alebo viac farebných trysiek tlačiarenskej hlavy, ato poprípade ipostupne. Zodpovedajúcím nastavením, resp. počítačovým riadením farebných trysiek tak môžu byť na povrchu stavebného prvku vytvorené motívy ľubovoľných tvarov a farieb. Pritom môžu byť ako pri obvyklých atramentových tlačiarňach za účelom získania ľubovoľnej farby použité tri základné farby - cyan, magneta ažltá, popr. Svetlá magneta a svetlý cyan.0009 Na vytvorenie relatívneho pohybu medzi stavebným prvkom na jednej straneatlačiarenskou hlavou, resp. tlačiarenskými hlavami, na strane druhej môže byť tlačiarenskými hlavami pohybované tam aspäť vzhľadom na pevne stojaci rám, pričom je zároveň posúvaný stavebný prvok voči tlačiarenským hlavám a rámu vsmere prebiehajúcim kolmo na tento pohyb. Pri zvlášť preferovanej forme vyhotovenia vynálezu je tlačiarenská hlava, resp. tlačiarenské hlavy, umiestnená vzhľadom na rám pevne, pričom relatívny pohyb prebieha výlučne pohybom stavebného prvku voči farebným tryskám. Farebné trysky sú vzávislosti na posuvnom pohybe stavebného prvku zastavované za účelom potlačenia stavebného prvku rôznymi motívmi. Na to môžu byt použité počítačom riadené tlačiarenské zariadenie.0010 Na tlač sa použijú predovšetkým farby tvrdnúce vplyvom UV žiarenia. Tieto farby sú vytvrdzované bezprostredne po nastriekaní, resp. nanesení, pomocou ožarovania UV žiarením. Pri tomto chemickom tvrdnuti pride k vytvrdnutiu spočiatku tekutých alebo nízko viskóznych farieb zosietením, resp. polymerizáciou vrámci ireverzibilného procesu. Tento tvrdnúci proces môže prebehnúť pri dostatočnom intenzívnom UV ožiarení vpriebehu zlomku sekundy. Ztohto dôvodu by malatlačiarenská hlava obsahovať zariadenie na vytváranie UV žiarenia, tak aby mohlovytvrdnutie farby prebehnúť bezprostredne po nástreku. Na základe rýchleho tvrdnutia môže byť zvýšená rýchlosť tlače a tým tiež rýchlosť priechodu stavebných častí. Ďalej je týmto spôsobom umožnené, že môžu byť bezprostredne po tlačinanášané ďalšie vrstvy, pretože tu nie sú nutné žiadne dlhé časy schnutia.0011 Farby tvrdnúce vplyvom UV žiarenie nie sú zvyčajne použiteľné na vonkajšie podmienky, pretože nie sú príliš odolné proti poveternostným vplyvom. Musí však byť zaistené, aby bolo vonkajšie vyhotovenie získané potlačou odolnou aj pri pôsobeniu poveternostných vplyvov. Preto je vhodné potlačený povrch stavebných prvkov navyše opatriť vrstvou odolnou voči poveternostným vplyvom. Pri obzvlášť preferovanej formy vyhotovenia vynálezu je táto vrstva nanášaná až po zatvrdnutí farby. Pritom bolo zistené, že nanesenie vrstvy odolnej voči poveternostným vplyvom nemá žiadny významný vplyv na vonkajší vzhľad získaný potlačením, prípadne nepatrné vplyvy je ešte možné kompenzovať modifikáciou tlačiarenských postupov.0012 Vrstva odolná voči poveternostným vplyvom môže byť vyhotovená napríklad formou odolných, najmä transparentných špeciálnych atramentov alebo najmäformou transparentných čirych lakov nanášaných v tekutej forme.0013 Po ukončení tlače môže byť takto získaná vonkajšia podoba stavebného prvku zakonzervovaná, pokial je potlačený povrch nastriekaný vrstvou odolnou proti poveternostným vplyvom, ato pomocou nanášacích trysiek spriemerom 50 m alebo menej, najmä 35 m alebo menej. Pritom môže byt aj pri nástreku vrstvy odolnej voči poveternostným vplyvom použitý relatívny pohyb medzi potlačeným povrchom a nanášacími tryskami. Taktiež tento relatívny pohyb je vhodnejší robiť ako pohyb stavebného prvku voči pevne stojacemu rámu vtlačiarenskom zariadení,pričom sú nanášacie trysky pevne upevnené voči rámu. Vhodné je, pokiaľ sa trysky rozkladajú kolmo na smer pohybu stavebných prvkov, tak, že celá plocha stavebného prvku môže byť opatrená vrstvou odolnou voči poveternostným vplyvom púhym0014 Pri zvlášť výhodnom vyhotovení podľa vynálezu je vytvorený spoločný relatívny pohyb tlačiarenskej hlavy ananášacej trysky voči povrchu stavebného prvku, najmä posuvným pohybom stavebného prvku, v ktorého priebehu prechádzajú nanášacie trysky cez potlačený povrch nasledovne po farebných tryskách. Totomôže byť docielené napríklad tým spôsobom, že tlačiarenská hlava je opatrená

MPK / Značky

MPK: B41M 7/00, B05D 1/40, B05D 7/00, B05D 7/14, B41M 5/00

Značky: zariadenie, výrobu, spôsob, stavebných, prvkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e14617-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-stavebnych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu stavebných prvkov</a>

Podobne patenty