Náprava ktorej pozdĺžne ramená sú pripevnené na podvozok prostredníctvom puzdra, zodpovedajúci spôsob montáže a vozidlo

Číslo patentu: E 14054

Dátum: 01.03.2006

Autor: Feret Olivier

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NÁPRAVA KTOREJ PozDLžNE RAMENÁ sú PRIPEVNENÉ NA PODVOZOK PROSTREDNÍCTVOM PUZDRA, ZODPOVEDAJÚCI SPÓSOB MONTÁŽE AVOZIDLO0001 Oblasť tohto vynálezu je oblasťou automobilov. Presnejšie sa tento vynález vzťahuje na nápravy a konkrétne, nie však výhradne, na pružné nápravy pre automobily. Jedna takátonáprava je podľa preambuly nároku l známa z dokumentu US 6 250 657 B.0002 Prípomíname, že za pružnú nápravu sa vo všeobecnosti označuje pružná náprava, ktorá tvorí medzi dvomi kolesami torzný prvok.0003 Klasicky náprava obsahuje dve pozdĺžne ramená nesúce každé montážnu hmotnosťkolesa a spojené priečnym spojovacím prvkom, ktorý sa nazýva traverza alebo profil.0004 Pozdlžne ramená sú vo všeobecnosti spojené s rôznymi funkčnými zariadeniami, ako je najmä- prostriedky nesúce koniec pérovacích pružin, pričom tieto opomé prostriedky označené výrazom manžeta pružiny- spojovacie puzdrá nápravy a podvozku vozidla umožňujúce otočnú montážpozdĺžnych ramien s pomocou pružiny na podvozok.0005 Spojovacie puzdro je valcovitý dutý diel umiestnený na konci každého pozdlžneho0006 Ako je to uvedené na obrázku l, tieto spojovacie puzdrá l sú zvárané k pozdĺžnym ramenám 2 s pomocou zvaru 3 tiahnuceho sa po okraji na povrchu puzdra na jednej a druhejstrane nápravy. 0007 Tieto spojovacie puzdrá sa môžu vyrábať podľa rôznych technik a najmä- vytláčaním kovového materiálu, pričom výsledná trubica sa potom rozreže na kúskys dĺžkou zodpovedajúcou dĺžke puzdier- umiestnením kovového pásu do fonny, ktorý je valcovaný anásledne zváraný pozdĺž spojovacích okrajov, aby sa vytvorila trubica, pričom táto trubica sa následne rozdelí na kúskys dĺžkou zodpovedajúcou dĺžke puzdier- rozrezaním (vo všeobecnosti s pomocou operácie dierovania) dielov (s rozmermi puzdier) na kovový pás, pričom tieto diely sa následne na sebe valcujú, ich dva okraje sa spoja a upevniasa do seba, čím vytvoria puzdrá vo všeobecnosti sa dva spojené okraje puzdra zopnú.0008 Tento vynález sa vzťahuje presnejšie na upevnenie puzdier získaných touto poslednoumetódou s pozdĺžnymi ramenami nápravy. 0009 Takéto puzdrá sú označené termínom klipsňa alebo sponka.0010 Všimnite si, že každý z týchto výrazov označuje presné montážne riešenie. Tento vynález sa predsa len všeobecnejšie uplatňuje na upevnenie na rameno nápravy puzdra získaného valcovaním časti kovového pásu alebo celého kovového pásu, ktorý sa valcuje vo forme trubice alebo úseku trubice, pričom spojovacie okraje kovového pásu spolupracujú bezdodatočného materiálu alebo dodatočných dielov.0011 Zopnutie sa teda častejšie dosiahne ohybom spojovacích okrajov spojením ohybov doseba a následným silnejším alebo slabším stlačením, aby sa zachovali spojené.0012 Zopnuté puzdrá majú tú výhodu, že sú ľahké amajú nízke náklady na výrobu.Prispievajú teda k obmedzeniu celkových nákladov na nápravu, ktorá ich obsahuje.0013 Naopak zisťujeme, že navarenie týchto puzdier na ramená nápravy predstavuje slabšieriešenie ako tradičné puzdrá, ako sú puzdrá získané na základe extrudovanej trubice.0014 Pri požadovanej húsenici zvaru (teda pri húsenici nachádzajúcej sa na vonkajšom konci vozidla) sa niekedy zisťuje, že prasklina zvaru sa prejaví aj v sponke (alebo spinke) puzdra. Táto prasklina sa môže počas namáhania pozdĺžnou únavou puzdra šíriť, až rozdelíhúsenicu zvaru spájajúcu puzdro s ramenom nápravy.0015 Takýto modelový príklad je samozrejme neprijateľný, pričom následky poškodenia,ako je vyššie popísané poškodenie, môžu byť viac alebo menej významné, či dokoncadramatické (najmä pre bezpečnosť používateľov príslušného vozidla).0016 Napokon, ak chcete získať hmotnosť, je možné znížiť hrúbku puzdra. Vtakomto prípade je možne počas zvárania v zóne spojenia puzdra prelomiť materiál puzdra, a to pri stanovenej energií zvárania. Vtomto prípade energia zvárania prepichne puzdro amôže vyvolať v puzdre výron zvaru, čím sa skomplikuje alebo dokonca znemožní zavedenie kĺbu0017 Cieľom tohto vynálezuje teda zmierniť nevýhody predchádzajúcej metódy.0018 Presnejšie je cieľom tohto vynálezu navrhnúť nápravu obsahujúcu dve pozdĺžne jramená, pričom každé z nich ponesie spojovacie puzdro na podvozku vozidla, v ktorom má izvar medzi puzdrami apozdĺžnymi ramenami vyššiu pevnosť ako klasické zvary0019 Cieľom tohto vynálezu je aj navrhnúť trvalú metódu jednoduchého, rýchlehoa účinného vytvorenia takejto nápravy, 0020 Cieľom tohto vynálezu je aj poskytovať takú metódu, ktorá sa adaptuje na rôzne typy0021 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť takú metódu, ktorá by sa dala zaviesť0022 Tieto ciele, ako aj ďalšie ciele, ktoré sa objavia neskôr, sa dosiahnu vďaka vynálezu,ktorého predmetom je náprava vozidla typu obsahujúceho dve pozdĺžne ramená, pričom každé z nich je určené na pripojenie k podvozku uvedeného vozidla prostredníctvom puzdra so spinkou vytvoreného vo valcovanom dieli, ktorého dva okraje boli k sebe spojené spinkou,pričom uvedené puzdro je privarené k uvedenému ramenu podľa minimálne jednej okrajovej linky na povrchu uvedeného puzdra, ktoré je charakterizované tým, že uvedené puzdro je privarené k uvedenému ramenu prostredníctvom minimálne dvoch húseníc zvaru rozmiestnených po obvode na povrchu uvedeného puzdra a citlivo pri predĺžení týchto dvoch prvkov, pričom sa medzi nimi ponechá priestor, do ktorého zasahujú spojené okraje0023 Týmto spôsobom získame metódu zvárania puzdra s spinkou k pozdĺžnemu ramenunápravy, ktorá je pevnejšia ako metóda zvárania z predchádzajúceho vynálezu.0024 Je zrejmé, že metóda podľa tohto vynálezu je súčasťou pristupu, ktorý je v protiklade0025 Pri klasických metódach je prasklina a následne trhlina zvaru pôsobená relatívnou pružnosťou puzdra spôsobenou prítomnosťou spinky. Táto pružnosť sa prejavuje mikro presunmi na úrovni spinky objímky, ktorá vyvoláva pozdĺžnu únavu, ktorá namáha húsenicu0026 Podľa klasického a kvázi konštantného riešenia tohto typu problému sa zvýši pevnosťcelej sústavy, ato pre zmiernenie účinkov relatívnej pružnosti puzdra. Konkrétne sa zvýšihrúbka plechu, ktorý tvorí puzdro scieľom zlepšiť pevnosť spoja medzi puzdrom0027 Tento vynález sa teda zapisuje do prístupu, ktorý je v podstate opačný, keďže navrhovaná metóda pozostáva zo zvýšenia relatívnej pružnosti medzi puzdrom a pozdĺžnym ramenom. To sa dosiahne tým spôsobom, že sa zabráni tomu. aby sa okraje húsenice zvaru.stretli Takto sa pozdĺžna únava na úrovni spinky rozptýli bez toho, aby sa dostala na úroveň0028 Z toho vyplýva, že sila každej húsenice zvaru na ramene nápravy sa podľa tohtovynálezu zlepší V porovnaní s klasickou húsenicou zvaru z predchádzajúceho vynálezu.0029 Okrem toho sa zrušia alebo sa minimálne obmedzia riziká predierovania materiálu puzdra vzóne spojenia, ktoré môžu viesť knechcenému prepichnutiu puzdra, ako je touvedené vyššie. 0030 Následkom toho sa zlepší sústava spojení medzi puzdrom a ramenom.0031 Podľa prvej varianty tohto vynálezu sú uvedené spojené okraje citlivo priamočiarea tíahnu sa rovnobežne po pozdĺžne osi uvedeného puzdra.0032 Podľa druhej varianty tohto vynálezu sú uvedené spojené okraje vložia minimálnečiastočne do seba v okrajovej oblasti uvedeného puzdra.0033 Chápeme teda, že v rámci tohto vynálezu sa môžu použiť rôzne modely spojovaných púzdier. Navrhovaná metóda podľa tohto vynálezu sa dá teda použiť v mnohých modelovýchprípadoch, ako to bude jasne uvedené ďalej.0034 Prednostne sa uvedené húsenice zvaru vykonajú na častiach uvedeného pozdĺžneho0035 Je teda vhodné počítať stýmito húsenícami zvaru ramena, aby sa dodržala vrchnáúroveň mechanických vlastností vo všeobecnosti požadovaných výrobcami automobilov.0036 Podľa prvého spôsobu realizácie sa pár uvedených húseníc zvaru vykoná na každej strane uvedeného pozdĺžneho ramena, pričom priestor medzi uvedenými húsenicami zvaru pri jednom páre sa v podstate zúži na priechod potrebný pre uvedene spojované okraje pozdĺž

MPK / Značky

MPK: B60G 7/00, B60G 7/02, B60G 9/00, B60G 21/05

Značky: prostredníctvom, montáže, podvozok, náprava, spôsob, ramena, puzdra, ktorej, pozdĺžne, pripevnené, vozidlo, zodpovedajúci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e14054-naprava-ktorej-pozdlzne-ramena-su-pripevnene-na-podvozok-prostrednictvom-puzdra-zodpovedajuci-sposob-montaze-a-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náprava ktorej pozdĺžne ramená sú pripevnené na podvozok prostredníctvom puzdra, zodpovedajúci spôsob montáže a vozidlo</a>

Podobne patenty